Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.250

Rīgā 2015.gada 26.maijā (prot. Nr.26 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
22.panta trīspadsmito daļu un 27.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 110. nr.; 2010, 27. nr.; 2011, 2. nr.; 2013, 208. nr.; 2014, 62. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.9. apakšpunktu aiz vārda "gūts" ar vārdiem "no sniegtajiem vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, Latvijā esoša īpašuma izmantošanas un".

2. Papildināt 1.10. apakšpunktu aiz vārdiem "nerezidentam par" ar vārdiem "sniegtajiem vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu un par".

3. Aizstāt 18.1 punktā vārdus un skaitli "ceturtās daļas 7. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "ceturtās daļas 2., 5. un 7. punktā".

4. Izteikt 18.2 1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"18.2 1. I nodaļas 1. tabulas "Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins ienākumam, kas gūts no nekustamā īpašuma atsavināšanas" aizpildīšanas kārtība (aizpilda, ja gūts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas vai no likuma 3. panta 4.5 daļas nosacījumiem atbilstošas kapitāla daļu atsavināšanas, akciju atsavināšanas vai cita veida līdzdalības atsavināšanas):".

5. Izteikt 18.2 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2 3. II nodaļas 3. tabulas "Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins ienākumam, kas gūts no vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem vai no Latvijā esoša īpašuma izmantošanas" aizpildīšanas kārtība:

18.2 3.1. 1. ailē "Ienākuma veids" norāda veiktā darījuma ienākuma veida kodu (7 - vadības un konsultatīvie pakalpojumi; 12 - Latvijā esoša īpašuma izmantošana), par kuru saņemta atlīdzība un ieturēts nodoklis;

18.2 3.2. 2. ailē "Gūtie ieņēmumi" norāda līgumā noteikto atlīdzības summu par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem vai par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu;

18.2 3.3. 3. ailē "Tieši saistītie izdevumi" norāda ar ieņēmumu gūšanu tieši saistītos un ar attaisnojuma dokumentiem pamatotos izdevumus. Ja izdevumi attiecināmi gan uz sniegtajiem vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem vai Latvijā esoša īpašuma izmantošanu, gan uz citiem darījumiem, tad ar nodokli apliekamo ienākumu samazina par to izdevumu daļu, kas attiecas uz minētajiem ieņēmumiem, ja tos var pamatoti nodalīt (piemērs izdevumu attiecināšanai, ja sniegti konsultatīvie pakalpojumi, - šo noteikumu 2.2 pielikumā). Pamatlīdzeklim, par kura izmantošanu Latvijā tiek gūts ieņēmums, nolietojumu aprēķina saskaņā ar likuma 13. panta normām tikai par tiem pilnajiem mēnešiem, kuros pamatlīdzeklis tiek izmantots Latvijā. Nosakot pamatlīdzekļa atlikušo vērtību, no kuras aprēķina nolietojumu par periodu, kurā pamatlīdzeklis atradās Latvijā, no pamatlīdzekļa iegādes vērtības atskaita nolietojuma daļu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma 13. panta normām, skaitot līdz dienai, kurā minēto pamatlīdzekli sāka izmantot Latvijā;

18.2 3.4. 4. ailē "Ar nodokli apliekamais ienākums" norāda ar nodokli apliekamo ienākumu, ko aprēķina, izmantojot formulu: 2. aile - 3. aile;

18.2 3.5. 5. ailē "Aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15 % likmi" norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa summu (piemērojot 15 procentu likmi), kura aprēķināta ienākumam, kas gūts no vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem vai no Latvijā esoša īpašuma izmantošanas;

18.2 3.6. 6. ailē "Aprēķinātais nodoklis, piemērojot 5 % vai 10 % likmi" norāda uzņēmumu ienākuma nodokļa summu (piemērojot 10 procentu likmi), kura aprēķināta ieņēmumiem, kas gūti no vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, vai uzņēmumu ienākuma nodokļa summu (piemērojot piecu procentu likmi), kura aprēķināta ieņēmumiem, kas gūti no Latvijā esoša īpašuma izmantošanas;

18.2 3.7. 7. ailē "Samaksātais nodoklis saskaņā ar likuma 3. panta ceturtās daļas 2. vai 5. punktu" norāda ieturēto un valsts budžetā ieskaitīto uzņēmumu ienākuma nodokli no vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, piemērojot uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi 10 procentu apmērā no nerezidentam izmaksātās summas, vai no Latvijā esoša īpašuma izmantošanas gūtajiem ieņēmumiem, piemērojot uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi piecu procentu apmērā no nerezidentam izmaksātās summas;

18.2 3.8. 8. ailē "Pārmaksa" norāda nerezidentam atmaksājamo uzņēmumu ienākuma nodokļa summu, kas veidojas kā starpība starp ieturēto un valsts budžetā ieskaitīto uzņēmumu ienākuma nodokli no bruto ieņēmumiem un aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli no gūtā ienākuma, izmantojot formulu: 5. aile - 7. aile."

6. Izteikt 18.3 punktu šādā redakcijā:

"18.3 Vienlaikus ar šo noteikumu 18.1 punktā minēto pārskatu nerezidents iesniedz:

18.3 1. attiecīgās valsts uzņēmumu reģistra izsniegtu dokumentu, kas pamato nodokļa maksātāja paraksta tiesības;

18.3 2. pilnvaras oriģinālu, kas atbilst šo noteikumu 18.4 punktā minētajiem nosacījumiem, ja pārskatu par nodokļa aprēķinu iesniedz pilnvarotā persona;

18.3 3. ja nodokļa maksātājs aizpilda šo noteikumu 18.1 punktā minētā pārskata I nodaļu:

18.3 3.1. dokumentus, kas apliecina nekustamā īpašuma vai kapitāla daļu, akciju vai cita veida līdzdalības iegādi un atsavināšanu, kā arī apliecina iegādes un atsavināšanas vērtību;

18.3 3.2. dokumentus, kas apliecina ar atsavināšanu tieši saistītos izdevumus;

18.3 3.3. dokumentus, kas apliecina veikto un apmaksāto kapitālo ieguldījumu vērtību attiecīgajā nekustamajā īpašumā (ja tāds ir veikts);

18.3 3.4. nerezidenta apliecinājumu, ka nekustamais īpašums no tā iegādes brīža nav uzskaitīts kā pamatlīdzeklis (izņemot zemi) un ka sniegtā informācija ir patiesa. Papildus tam nerezidents iesniedz informāciju par to, kur ir publiski pieejams nerezidenta attiecīgā gada pārskats, kurā minētā uzskaite ir atspoguļota;

18.3 3.5. attiecīgās valsts nodokļu administrācijas izsniegtu izziņu nerezidentam, kas apstiprina rezidences statusu, skaitot no dienas, kurā saņemts maksājums par nekustamo īpašumu, līdz izziņas izsniegšanas dienai;

18.3 3.6. citu informāciju, kas ietekmē nekustamā īpašuma vai kapitāla daļu, akciju vai cita veida līdzdalības vērtību nodokļa aprēķināšanai;

18.3 3.7. apliecinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa;

18.3 4. ja nodokļa maksātājs aizpilda šo noteikumu 18.1 punktā minētā pārskata II nodaļu:

18.3 4.1. noslēgto līgumu, kas pamato veikto darījumu un samaksas kārtību;

18.3 4.2. dokumentus un citu informāciju, kas apliecina ar ienākuma gūšanu tieši saistītos izdevumus;

18.3 4.3. attiecīgās valsts nodokļu administrācijas izsniegtu izziņu nerezidentam, kas apstiprina rezidences statusu, skaitot no dienas, kurā saņemts maksājums, līdz izziņas izsniegšanas dienai;

18.3 4.4. apliecinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa."

7. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Piemērojot likuma 6. panta pirmās daļas 4. punktu, nodokļu maksātāja apliekamo ienākumu palielina par izmaksu summu, kas atbilstoši likuma 4. panta ceturtajai daļai iekļautas vai tiks iekļautas (piemēram, avansa maksājumi) peļņas vai zaudējumu aprēķinā, ja nodokļu maksātājs no maksājumiem nerezidentam nav ieturējis nodokli noteiktajā apmērā vai ja maksājumi tika veikti, izmantojot elektroniskās norēķinu sistēmas, un no tiem izmaksas brīdī nodokli nevarēja ieturēt saskaņā ar likuma 24. pantu. Ja nodoklis no nerezidentam veiktajām izmaksām, kuras nav vai netiks iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā (piemēram, veikts maksājums par nekustamā īpašuma iegādi, dividendēm, tai skaitā ārkārtas dividendēm), nav ieturēts, ar nodokli apliekamo ienākumu nepalielina, bet atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" aprēķina nokavējuma naudu valsts budžetā neiemaksātā nodokļa summai. Nodoklis par attiecīgo summu, piemērojot likuma 3. panta ceturtajā, astotajā un 8.2 daļā noteikto likmi, jāmaksā arī tad, ja nodokļu maksātājs ir atbrīvots no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas."

8. Papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Piemērojot likuma 6. panta piekto daļu, ar nodokli apliekamo ienākumu attiecīgi palielina vai samazina par citas sabiedrības pamatkapitālā ieguldītā aktīva vērtības pieauguma vai samazinājuma summu, kas radās tā pārvērtēšanas rezultātā pirms ieguldījuma veikšanas citā sabiedrībā, arī tad, ja attiecīgā aktīva vērtība netiek iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā tā izslēgšanas brīdī (likuma 6. panta piektās daļas piemērošanas piemērs - šo noteikumu 4.1 pielikumā)."

9. Papildināt 129.1 punktu aiz vārdiem "maksājums par" ar vārdiem "sniegtajiem vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu, kā arī par".

10. Izteikt 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.jūlija
noteikumiem Nr.556

Maksājuma saņēmēja nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas apliecības numurs un izdošanas datums

Pārskats par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu nerezidentam

I. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins ienākumam, kas gūts no nekustamā īpašuma atsavināšanas

1. tabula

Nekustamā īpašuma*
kadastra numurs

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas vai līdzdalības** atsavināšanas

Atlikusī nekustamā īpašuma vērtība pēc taksācijas perioda nolietojuma atskaitīšanas (2. tabulas 6. aile) vai līdzdalības** daļas iegādes vērtība

Citi ar nekustamā īpašuma vai līdzdalības** atsavināšanu tieši saistītie izdevumi

Ar nodokli apliekamais ienākums
(2. - 3. - 4. aile)

Aprēķinātais nodoklis, piemērojot
15 % likmi
(5. aile x 0,15)

Aprēķinātais nodoklis, piemērojot
2 % likmi
(2. aile x 0,02)

Samaksātais nodoklis saskaņā ar likuma 3. panta ceturtās daļas 7. punktu

Pārmaksa
(8. - 6. aile)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 

Nekustamā īpašuma atlikušās vērtības aprēķins

2. tabula

Taksācijas periods

Nekustamā īpašuma vērtība

Nekustamā īpašuma kapitālās izmaksas

Vērtība, no kuras aprēķina taksācijas perioda nolietojumu
(2. + 3. aile)

Taksācijas perioda nolietojums
(4. aile x 0,1)

Atlikusī nekustamā īpašuma vērtība pēc taksācijas perioda nolietojuma atskaitīšanas
(2. - 5. aile)

1

2

3

4

5

6

           
           

II. Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins ienākumam, kas gūts no vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem vai no Latvijā esoša īpašuma izmantošanas

3. tabula

Ienākuma veids***

Gūtie ieņēmumi

Tieši saistītie izdevumi

Ar nodokli apliekamais ienākums
(2. - 3. aile)

Aprēķinātais nodoklis, piemērojot 15 % likmi
(4. aile x 0,15)

Aprēķinātais nodoklis, piemērojot
5 % vai 10 % likmi
(2. aile x 0,05 vai 0,1)

Samaksātais nodoklis saskaņā ar likuma 3. panta ceturtās daļas 2. vai 5. punktu

Pārmaksa
(5. - 7. aile)

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               

Piezīmes.

1. * Ja kapitāla daļas, akcijas vai cita veida līdzdalība tiek atsavināta saskaņā ar likuma 3. panta 4.5 daļu, norāda datus, kas ļauj identificēt minēto līdzdalību.

2. ** Kapitāla daļas, akcijas vai cita veida līdzdalība.

3. *** Ienākuma veida kods (7 - vadības un konsultatīvie pakalpojumi; 12 - Latvijā esoša īpašuma izmantošana).

Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz šādu kontu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bankas SWIFT/BIT kods __________________________

Nodokļa maksātājs - nerezidents (pilnvarotā persona)  
 

(paraksts)"

 

11. Papildināt noteikumus ar 2.2 pielikumu šādā redakcijā:

"2.2 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.jūlija
noteikumiem Nr.556

Ar konsultatīvajiem pakalpojumiem tieši saistīto izdevumu attiecināšanas piemērs

Komercsabiedrība "A" - nerezidents sniedz konsultatīvos pakalpojumus komercsabiedrībai "B" - rezidentam, nosūtot darbinieku uz Latviju. Komercsabiedrības "A" tieši saistītajos izdevumos iekļauj konsultāciju sniegušās personas darba algas daļu, kas attiecas uz sniegto vadības un konsultatīvo pakalpojumu Latvijā, komandējuma dienas naudu, kas aprēķināta saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām normām, kā arī ceļa izdevumus no rezidences valsts uz Latviju un atpakaļ un viesnīcas izdevumus. Visas minētās izmaksas jāpamato ar attaisnojošiem dokumentiem.

Izdevumos, kuri uzskatāmi par tieši saistītiem ar ieņēmumiem no konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas, iekļauj tikai to darbinieka darba algas daļu, no kuras ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normām, vai to darba algas daļu, no kuras iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav ieturēts, ja darbinieks ir tādas valsts rezidents, ar kuru noslēgta un stājusies spēkā nodokļu konvencija. Izdevumus, kurus apmaksājis pakalpojuma saņēmējs, kā arī administrācijas izdevumus un citus izdevumus, kas nodrošina komercsabiedrības patstāvīgu darbību, nevar attiecināt uz izdevumiem, kuri uzskatāmi par tieši saistītiem ar ieņēmumiem no konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas."

12. Papildināt noteikumus ar 4.1 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.jūlija
noteikumiem Nr.556

Likuma 6. panta piektās daļas piemērošanas piemērs

SIA "A" 2015. gada janvārī iegādājās zemi par 50 000 euro un ēku par 150 000 euro. 2015. gada decembrī minētie nekustamie īpašumi tiek pārvērtēti: zemes vērtība pēc novērtēšanas ir 90 000 euro un ēkas vērtība 180 000 euro. Minētie nekustamie īpašumi tiek ieguldīti SIA "B" pamatkapitālā. Grāmatvedības uzskaitē tiek iegrāmatota pārvērtēšanas rezerve 70 000 euro apmērā, kas radās nekustamo īpašumu pārvērtēšanas rezultātā un tiek izslēgta un iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumos sakarā ar to ieguldīšanu SIA "B" pamatkapitālā, un par to tiek palielināts ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamais ienākums.

Ņemot vērā, ka mainās nekustamo īpašumu īpašnieki, t.i., notiek šo īpašumu atsavināšana, tad neatkarīgi no tā, kādā veidā šis darījums ir iegrāmatots grāmatvedības uzskaitē, jāveic šādas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā ienākuma korekcijas:

1) ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu palielina par zemes vērtībā iekļauto vērtības pieaugumu 40 000 euro apmērā, kas radās zemes pārvērtēšanas rezultātā;

2) ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu palielina par ēkas vērtībā iekļauto vērtības pieaugumu 30 000 euro apmērā, kas radās ēkas pārvērtēšanas rezultātā un tika ņemts vērā, izslēdzot ēku pārvērtētajā vērtībā no grāmatvedības uzskaites. Ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma 13. pantu nolietojuma aprēķinam ēku uzskaita dalīti no citiem pamatlīdzekļiem, tad, ja ēka ir iekļauta pamatlīdzekļu uzskaitē, ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu palielina par pamatlīdzekļa atlikušo negatīvo vērtību saskaņā ar likuma 13. panta pirmās daļas 5. punktu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 250Pieņemts: 26.05.2015.Stājas spēkā: 29.05.2015.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 28.05.2015. OP numurs: 2015/103.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274303
29.05.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)