Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 12.nr.; 2008, 3., 15.nr.; 2009, 2., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 101.nr.; 2011, 103.nr.; 2012, 59.nr.; 2013, 126.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "navigācijas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "navigācijas tehniskais līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2.  2.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Likumu, ja tajā nav noteikts citādi, piemēro visiem Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk - Kuģu reģistrs) reģistrētajiem kuģošanas līdzekļiem neatkarīgi no to atrašanās vietas, ārvalsts karoga kuģiem, kuri atrodas Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos (turpmāk - Latvijas ūdeņi), ostām, ostu iekārtām un visām fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī citiem tiesību subjektiem saistībā ar jūras drošību, kas garantējama atbilstoši starptautisko līgumu prasībām un ietver personāla, kravas, kuģošanas un kuģu drošību.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" reģistrā reģistrētajiem kuģošanas līdzekļiem piemēro šā likuma 26.panta ceturto daļu, 42., 43. un 48.1 pantu."

3.  6.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punkta "c" apakšpunktu ar vārdiem "kā arī izdod un reģistrē kuģa žurnālus";

papildināt pirmo daļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"131) apstiprina testēšanas pakalpojuma sniedzējus, kas novērtē kuģa spēju strādāt Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmā (LRIT);";

izteikt pirmās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

"14) uzrauga bāku, boju un citu kuģošanas drošībai nepieciešamo navigācijas tehnisko līdzekļu (turpmāk - navigācijas tehniskie līdzekļi), kā arī to sistēmas izveidošanu un darbību Latvijas ūdeņos;";

papildināt pirmo daļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"151) atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpisko informāciju iegūst, apkopo un uztur Latvijas ūdeņu (jūras un ostu) ģeotelpiskos datus un pamatdatus (turpmāk - jūras ģeotelpiskā informācija);";

papildināt pirmo daļu ar 20.1 un 20.2 punktu šādā redakcijā:

"201) no kuģošanas drošības viedokļa atbilstoši Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumam izvērtē atbildīgās ministrijas sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu par konkrētas jūras teritorijas (atļaujas vai licences laukuma jūrā) noteikšanu, lai Latvijas jūras ūdeņos ierīkotu elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļlīniju, elektronisko tīklu kabeļlīniju, zemūdens elektropārvades kabeļlīniju un zemūdens cauruļvadu, tai skaitā gāzesvadu, naftas un naftas produktu cauruļvadu;

202) no kuģošanas drošības viedokļa saskaņo būvju (mākslīgo salu, būvju un iekārtu, tai skaitā platformu un enerģijas ražošanai nepieciešamo iekārtu) būvniecību Latvijas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kā tas noteikts atbilstoši Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumam un Būvniecības likumam;";

papildināt pirmās daļas 32.punktu ar vārdiem "(turpmāk - STCW konvencija)";

aizstāt pirmās daļas 33. un 34.punktā skaitli un vārdus "1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos" ar vārdiem "STCW konvencijā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Latvijas Jūras administrācijas pakalpojumiem, kas sniegti valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, Publisko pakalpojumu likuma normas nepiemēro, ja šajā likumā nav noteikts citādi."

4. 7.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdu "Kopienas" ar vārdu "Savienības";

papildināt daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) kontrolē Latvijas valsts karoga lietošanu uz kuģiem;

8) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda, vai jūrnieks, atrodoties uz kuģa Latvijas ūdeņos (jūras), ir lietojis alkoholu, narkotiskās, psihotropās vai toksiskās vielas."

5.  11.pantā:

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) STCW konvencija;";

papildināt pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) 1995.gada Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu personāla sagatavošanas un diplomēšanas, kā arī sardzes pildīšanas standartiem (turpmāk - STCW-F konvencija);";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka prasības kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanai un apkalpošanai."

6. Izteikt 18.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Atzītā aizsardzības organizācija ir definēta SOLAS konvencijas XI-2 nodaļā. Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka:

1) aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības prasības un kārtību;

2) prasības atzītās aizsardzības organizācijas atbilstības sertifikāta saņemšanai, kā arī tā izsniegšanas un anulēšanas kārtību."

7. Izteikt 19.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka:

1) starptautiskajās tiesību normās noteikto kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildes kārtību un uzraudzību;

2) Latvijas Jūras administrācijas kuģu un ostu aizsardzības inspektoru tiesības un pienākumus;

3) prasības starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta, starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta, ostas vai ostas iekārtas aizsardzības atbilstības apstiprinājuma saņemšanai, kā arī šo sertifikātu un apstiprinājuma izsniegšanas un anulēšanas kārtību;

4) prasības ostas vai ostas iekārtas personāla apmācības programmu apstiprināšanai un to apstiprināšanas kārtību;

5) pamatprasības kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības apmācībai, vingrinājumiem un mācībām;

6) prasības kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības prasību izpildē iesaistīto institūciju sadarbībai un informācijas apmaiņai, kā arī sadarbības un informācijas apmaiņas kārtību."

8. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Kuģa žurnāli

(1) Uz komercdarbībā iesaistītiem Latvijas karoga kuģiem, izņemot zvejas laivas, kuģus bez apkalpes un stāvkuģus, ir šādi kuģa žurnāli:

1) Kuģa žurnālu reģistrs. Tajā reģistrē katru uz kuģa lietoto kuģa žurnālu;

2) Kuģa žurnāls un Kuģa mašīnžurnāls. Uz kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par 500, šo žurnālu vietā var izmantot Apvienoto kuģa žurnālu;

3) citi kuģa žurnāli (piemēram, GMDSS radio žurnāls, Naftas operāciju žurnāls, Atkritumu uzskaites žurnāls, Kravas operāciju žurnāls, ja kuģis pārvadā kaitīgo šķidro vielu lejamkravas).

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos kuģa žurnālus iegādājas Latvijas Jūras administrācijā.

(3) Latvijas Jūras administrācija reģistrē šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētos kuģa žurnālus.

(4) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minēto kuģa žurnālu vietā atļauts lietot kuģa žurnālus, kas nav iegādāti Latvijas Jūras administrācijā, ja tie atbilst starptautisko tiesību aktu prasībām.

(5) Ierakstus kuģa žurnālos izdara sistemātiski un iespējami drīzāk pēc veiktās darbības vai notikuma, atspoguļojot veikto darbību vai notikumu norisi un precīzi formulējot faktus.

(6) Aizpildītus kuģa žurnālus glabā uz kuģa divus gadus, ja starptautiskajos tiesību aktos nav noteikts citādi. Pēc tam kuģa žurnālus nodod glabāšanā kuģa īpašniekam vai kuģa menedžmenta kompānijai, kura tos glabā vēl vismaz četrus gadus.

(7) Kuģa žurnālu lietošana, kas neatbilst šā panta prasībām, ir aizliegta."

9.  24.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "STCW konvencijas" ar vārdiem "STCW-F konvencijas";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "STCW konvencijai" ar vārdiem "kā arī STCW-F konvencijai".

10. Papildināt 26.panta pirmās daļas otro teikumu ar vārdiem "kā arī jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu īstenošanas nosacījumus".

11.  29.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Jūrniekam, kurš gatavojas iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai kurš ir nodarbināts vai vēlas sākt darbu uz kuģa, ir jābūt derīgam ārsta izsniegtam atzinumam par veselības atbilstību darbam uz kuģa.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Izdevumus par atzīta jūrnieku ārsta veiktu veselības pārbaudi jūrniekam, kurš ir nodarbināts uz Latvijas kuģa, sedz attiecīgā kuģa īpašnieks."

12. Papildināt C sadaļas IV nodaļu ar 48.1 pantu šādā redakcijā:

"48.1 pants. Kuģošanas līdzekļu satiksme Latvijas iekšējos ūdeņos

(1) Ministru kabinets nosaka kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtību Latvijas iekšējos ūdeņos, tai skaitā prasības satiksmes dalībniekiem un izvietotajām navigācijas zīmēm un ugunīm.

(2) Pašvaldības domei ir tiesības savā administratīvajā teritorijā izdot saistošos noteikumus par papildu nosacījumiem kuģošanas līdzekļu satiksmei Latvijas iekšējos ūdeņos. Pašvaldības dome no Latvijas Jūras administrācijas pieprasa atzinumu par minēto saistošo noteikumu projektu no kuģošanas drošības viedokļa un ņem to vērā."

13. Izslēgt 56.panta otrās daļas otro teikumu.

14. Izteikt 57.pantu šādā redakcijā:

"57.pants. Navigācijas publikācijas

(1) Latvijas Jūras administrācija organizē šādu navigācijas publikāciju [elektroniski un (vai) papīra formā] sagatavošanu, uzturēšanu un izplatīšanu:

1) Nr.01 "Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos";

2) Nr.02 "Jūras navigācijas karšu un publikāciju katalogs";

3) Nr.03 "Latvijas jūras navigācijas karšu simboli un saīsinājumi";

4) Nr.04 "Baltijas jūras locija. Latvijas piekraste";

5) "Paziņojumi jūrniekiem";

6) Latvijas ūdeņu (jūras un ostu) navigācijas kartes atbilstoši publikācijai Nr.02 "Jūras navigācijas karšu un publikāciju katalogs".

(2) Navigācijas publikācijas, ko izdod Latvijas Jūras administrācija atbilstoši šā panta pirmajai daļai, ir oficiālas Latvijas Republikas navigācijas publikācijas.

(3) Latvijas Jūras administrācijas sagatavotās Latvijas ūdeņu (jūras un ostu) elektroniskās navigācijas kartes ir līdzvērtīgas papīra navigācijas kartēm, ja tās tiek izmantotas attiecīgi sertificētās elektronisko navigācijas karšu attēlošanas un informācijas sistēmās (ECDIS).

(4) Hidrogrāfisko mērījumu dziļumus, tas ir, jūras virsmas augstumu (metros) virs jūras gultnes, Latvijas ūdeņos pielīdzina vidējam ilggadējam jūras līmenim, kas piesaistīts Eiropas Vertikālajai atskaites sistēmai (EVRS)."

15. Papildināt C sadaļu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa

Jūras ģeotelpiskā informācija

63.pants. Jūras ģeotelpiskās informācijas apraksts

Jūras ģeotelpiskā informācija, ko iegūst, apkopo un uztur Latvijas Jūras administrācija, aptver vismaz šādus jūrā veicamās darbības aspektus:

1) jūras dziļumu mērījumi;

2) kuģu ceļi;

3) jūras navigācijas tehniskie līdzekļi;

4) militāro mācību poligoni;

5) zemūdens kabeļu un cauruļvadu izvietojums;

6) kuģu vraki.

64.pants. 1984.gada pasaules ģeodēzisko koordinātu sistēma WGS84

Apkopojot, uzturot un izmantojot jūras ģeotelpisko informāciju, izmanto 1984.gada pasaules ģeodēzisko koordinātu sistēmu WGS84."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

"28. Ministru kabinets līdz 2015.gada 31.decembrim izdod šā likuma 11.panta desmitajā daļā minētos noteikumus.

29. Ministru kabinets līdz 2015.gada 31.jūlijam izdod šā likuma 48.1 panta pirmajā daļā minētos noteikumus.

30. Ministru kabinets līdz 2015.gada 31.decembrim izdod šā likuma 18.panta trešās daļas 1. un 2.punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumi Nr.767 "Noteikumi par atzītajām aizsardzības organizācijām kuģošanas un ostu darbības jomā", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

31. Ministru kabinets līdz 2015.gada 31.decembrim izdod šā likuma 19.panta piektās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumi Nr.748 "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību" un Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumi Nr.682 "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

32. Grozījums šā likuma 7.pantā par tā pirmās daļas papildināšanu ar 8.punktu stājas spēkā 2015.gada 1.novembrī. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam atbilstošus noteikumus.

33. Grozījums šā likuma 26.pantā par pirmās daļas otrā teikuma papildināšanu ar vārdiem "kā arī jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu īstenošanas nosacījumus" stājas spēkā 2015.gada 31.decembrī. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam atbilstošus noteikumus.

34. Grozījums šā likuma 60.panta trešajā daļā attiecībā uz vārdu "navigācijas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "navigācijas tehniskais līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) stājas spēkā 2015.gada 31.decembrī. Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai 60.panta trešajā daļā ar terminu "navigācijas līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā) saprot terminu "navigācijas tehniskais līdzeklis" (attiecīgā skaitlī un locījumā). Līdz šā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam atbilstošus noteikumus.

35. Grozījums šā likuma 6.pantā par tā papildināšanu ar piekto daļu stājas spēkā vienlaikus ar Publisko pakalpojumu likumu."

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Padomes 2009.gada 16.februāra direktīvas 2009/13/EK, ar ko īsteno Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociāciju (EKKĪA) un Eiropas Transporta darbinieku federācijas (ETDF) Nolīgumu par 2006.gada Konvenciju par darbu jūrniecībā un groza direktīvu 1999/63/EK."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 30.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 20.maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.04.2015.Stājas spēkā: 03.06.2015.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 20.05.2015. OP numurs: 2015/97.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
274118
03.06.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)