Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 166., 183., 206.nr.; 2011, 16., 95., 132., 148.nr.; 2012, 50., 63., 100., 190., 197.nr.; 2013, 87., 92., 112., 188.nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228., 238.nr.; 2015, 42.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Patiesības paušanas pienākums

Puses, trešās personas un pārstāvji pārstāvamo vārdā sniedz tiesai patiesas ziņas par faktiem un lietas apstākļiem."

2. Izteikt 11.panta 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Tiesa rakstveidā brīdina personas, kuras piedalās tādas lietas izskatīšanā, kuras materiālos ir iekļauts valsts noslēpuma objekts vai komercnoslēpums, un kurām ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, par pienākumu glabāt valsts noslēpumu vai komercnoslēpumu un par atbildību, kas paredzēta par valsts noslēpuma vai komercnoslēpuma izpaušanu. Valsts noslēpumu saturošu dokumentu atvasinājumu izgatavošana nav pieļaujama."

3. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja lietas iztiesāšanas gaitā līdz pilna sprieduma sastādīšanai kādu no tiesnešiem aizstāj cits tiesnesis, lietas iztiesāšana jāsāk no jauna. Par tiesneša aizstāšanu lemj tiesas priekšsēdētājs likumā "Par tiesu varu" noteiktajā kārtībā."

4. Izteikt 32.1 pantu šādā redakcijā:

"32.1 pants. Tiesvedībā pieņemtās lietas nodošana citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai

(1) Pirmās instances tiesa var ierosināt nodot izskatīšanai citai tās pašas instances tiesai tās izskatīšanā esošu prasības tiesvedības lietu, izņemot lietu, kuras piekritība noteikta saskaņā ar šā likuma 30.pantu, ja lietas izskatīšana pēc būtības nav uzsākta un, nododot lietu citai tiesai, var panākt tās ātrāku izskatīšanu.

(2) Apgabaltiesa var ierosināt nodot izskatīšanai citai apgabaltiesai tās izskatīšanā esošu apelācijas lietu, kas ierosināta par pirmās instances tiesas spriedumu (papildspriedumu), ja lietas izskatīšana pēc būtības nav uzsākta un, nododot lietu citai tiesai, var panākt tās ātrāku izskatīšanu.

(3) Lietu, kuras piekritība noteikta saskaņā ar šā likuma 28. vai 29.pantu, tās instances tiesa, kuras izskatīšanā atrodas lieta, var ierosināt nodot izskatīšanai citai tās pašas instances tiesai tikai pēc prasītāja rakstveida lūguma.

(4) Lēmumu par lietas nodošanu no vienas tiesas citai tiesai pēc tās tiesas priekšsēdētāja ierosinājuma, kurai lieta ir piekritīga, pieņem vienu līmeni augstākas tiesas priekšsēdētājs. Ja rajona (pilsētas) tiesas lietvedībā esoša lieta nododama citā tiesu apgabalā esošai tiesai, jautājumu izlemj tās apgabaltiesas priekšsēdētājs, kuras darbības teritorijā atrodas tiesa, kas ierosina lietas nodošanu citai tiesai. Lēmumu pieņem rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams.

(5) Par šā panta ceturtajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu tiesa, kura ierosinājusi lietas nodošanu citai tiesai, informē lietas dalībniekus.

(6) Ja lieta tās ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai kādā no tiesvedības instancēm tikusi nodota izskatīšanai citai tiesai, atkārtota lietas nodošana šajā pantā noteiktajā kārtībā nav pieļaujama."

5. 34.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) par pieteikumu par puses procesuālo tiesību pārņemšanu, ja šāds pieteikums tiesā iesniegts pēc tam, kad lietā spēkā stājies gala nolēmums, - 30 euro.";

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "atzīšanu un izpildīšanu" ar vārdiem "un ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā".

6. Izteikt 42.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja prasību noraida, atstāj bez izskatīšanas vai ja prasītājs atsakās no prasības, tiesas izdevumi, kas nav samaksāti iepriekš, piespriežami no prasītāja valsts ienākumos. Taču, ja prasītājs neuztur savus prasījumus, jo atbildētājs tos pēc prasības iesniegšanas labprātīgi apmierinājis, tiesas izdevumus valsts ienākumos piedzen no atbildētāja."

7. Papildināt likuma 9.nodaļu ar 73.1 pantu šādā redakcijā:

"73.1 pants. Negodprātīga tiesību un pienākumu izmantošana vai necieņa pret tiesu

(1) Ja lietas dalībnieks negodprātīgi izmanto savas tiesības vai negodprātīgi pilda savus pienākumus, tajā skaitā sniedz tiesai apzināti nepatiesas ziņas par faktiem un lietas apstākļiem vai apzināti ar darbību vai bezdarbību novilcina lietas vai jautājuma izskatīšanu, tiesnesis izsaka lietas dalībniekam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 800 euro.

(2) Par necieņu pret tiesu - jebkuru rīcību, kas liecina par tiesas sēdē vai tiesā pastāvošo noteikumu klaju ignorēšanu - tiesa var uzlikt lietas dalībniekam naudas sodu līdz 1000 euro."

8. 130.pantā:

izslēgt otro un trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Neparakstītu prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam."

9. 132.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) no prasības pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim celt šādu prasību;";

papildināt pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) prasības pieteikumam nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu celt prasību.";

papildināt trešo daļu ar vārdiem un skaitli "izņemot lēmumu par atteikšanos pieņemt prasības pieteikumu uz šā panta pirmās daļas 10.punkta pamata";

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus "6.-9." ar skaitļiem "6.-10.".

10. Aizstāt 133.panta pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdus "128.pantā noteikto rekvizītu" ar skaitli un vārdiem "128.panta otrajā vai ceturtajā daļā noteikto rekvizītu".

11. 140.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Apmierinot pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļu aizstāšanu ar citiem līdzekļiem, tiesa var atkārtoti lemt par prasītājam saskaņā ar šā panta otro un 5.1 daļu uzlikto pienākumu.";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atbildētājs pieteikumā var ietvert pamatojumu par zaudējumiem, kas tam radušies piemērotā prasības nodrošinājuma līdzekļa dēļ vai varētu rasties, ja prasības nodrošinājuma līdzeklis netiek atcelts.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Noraidot pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, tiesa vai tiesnesis vienlaikus var uzlikt prasītājam par pienākumu nodrošināt šā panta piektajā daļā minētos zaudējumus, iemaksājot tiesas noteiktu naudas summu tiesu izpildītāja depozīta kontā 20 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ja lēmumā, kas pieņemts par puses pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, prasītājam uzdots izpildīt šā panta 5.1 daļā uzlikto pienākumu, bet tas nav izpildīts un prasītājs nav iesniedzis tiesā tiesu izpildītāja izsniegtu apliecinājumu par summas iemaksu viņa depozīta kontā, tiesa vai tiesnesis pieņem lēmumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa atcelšanu."

12. 141.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"141.pants. Prasības nodrošinājuma jautājumos pieņemto lēmumu paziņošana un pārsūdzēšana";

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "prasības nodrošinājuma atcelšanu" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī tiesas lēmumu par zaudējumu nodrošināšanu, kas atbildētājam varētu rasties saistībā ar prasības nodrošināšanu (140.panta otrā, 3.1 un 5.1 daļa)";

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Lēmumu, kas pieņemts par zaudējumu nodrošināšanu, kas atbildētājam varētu rasties saistībā ar prasības nodrošināšanu, paziņo atbildētājam pēc tam, kad prasītājs iemaksājis tiesas vai tiesneša noteikto summu tiesu izpildītāja depozīta kontā."

13. Papildināt 142.panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "140.panta piektā" ar vārdiem "un desmitā".

14. Papildināt 208.5 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam."

15. 250.46 pantā:

aizstāt otrās daļas 9.punktā vārdus "un prasītājs" ar vārdiem "un prasītājs vai prasītājs un pārstāvis, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja pieteikumā nav ietverts šā panta otrās daļas 9.punktā minētais apliecinājums, pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam."

16. Papildināt 250.62 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja no lietas par pagaidu aizsardzību pret vardarbību materiāliem izriet, ka tiek skartas bērna intereses, lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, lēmumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa aizstāšanu vai atcelšanu tiesa nosūta bāriņtiesai pēc bērna dzīvesvietas."

17. Papildināt 254.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam."

18. 255.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"255.pants. Atteikšanās pieņemt pieteikumu un pieteikuma atstāšana bez virzības";

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja pieteikums neatbilst šā likuma 254.panta otrās daļas prasībām, tiesnesis atsakās to pieņemt un iestājas šā likuma 132.pantā paredzētās sekas.";

uzskatīt līdzšinējo pirmo daļu par otro daļu un papildināt to pēc skaitļa un vārda "254.panta" ar vārdiem "pirmās un trešās daļas".

19. Izteikt 268.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesa rīcībspējas ierobežojuma apjomu var vērtēt arī citās jomās, izņemot Civillikuma 356.1 pantā minētos gadījumus."

20. Izteikt 270.1 panta tekstu šādā redakcijā:

"Pieteikumu par personas rīcībspējas ierobežojuma apjoma pārskatīšanu iesniedz tiesā pēc personas, kuras rīcībspēju ierosināts pārskatīt, deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc šīs personas dzīvesvietas; ja persona ievietota ārstniecības iestādē, - pēc ārstniecības iestādes adreses."

21. Aizstāt 406.3 panta otrās daļas 10.punktā vārdus "un pieteicējs" ar vārdiem "un pieteicējs vai pārstāvis, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis".

22. 406.7 pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Parādnieka atbilde noformējama atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam.";

uzskatīt līdzšinējo pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja parādnieka atbildē nav ietverts apliecinājums, ka tiesai sniegtas patiesas ziņas, un parādnieks vai pārstāvis, ja atbildi iesniedz pārstāvis, ir informēts, ka Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesas atbildes sniegšanu, parādnieka atbildi uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam."

23. 416.pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Neparakstītu apelācijas sūdzību uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

(5) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt apelācijas sūdzību, ja tai nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu pārsūdzēt tiesas spriedumu."

24. 420.panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punktā vārdus "vai otrās";

papildināt daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) no apelācijas sūdzībai pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim pārsūdzēt tiesas spriedumu."

25. Papildināt 421.pantu ar vārdiem un skaitli "izņemot šā likuma 416.panta piektajā daļā minēto gadījumu".

26. Izteikt 445.pantu šādā redakcijā:

"445.pants. Blakus sūdzības nepieņemšanas pamats un atstāšana bez virzības

(1) Neparakstītu blakus sūdzību uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

(2) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību, ja likumā noteiktajā kārtībā un apjomā nav samaksāta valsts nodeva vai blakus sūdzībai nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu pārsūdzēt tiesas lēmumu.

(3) Tiesneša lēmums par atteikšanos pieņemt blakus sūdzību nav pārsūdzams.

(4) Ja blakus sūdzībai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti vai likumā paredzētajos gadījumos nav pievienots noteiktā kārtībā apliecināts blakus sūdzības un tai pievienoto dokumentu norakstu tulkojums, vai no blakus sūdzībai pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim pārsūdzēt tiesas lēmumu, tiesnesis pieņem lēmumu atstāt blakus sūdzību bez virzības un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

(5) Ja iesniedzējs noteiktā termiņā novērš trūkumus, kas norādīti lēmumā par blakus sūdzības atstāšanu bez virzības, blakus sūdzība uzskatāma par iesniegtu dienā, kad tā pirmoreiz iesniegta tiesai. Pretējā gadījumā blakus sūdzība uzskatāma par neiesniegtu un atdodama iesniedzējam."

27. Papildināt 447.panta trešo daļu pēc skaitļa "640." ar vārdu un skaitli "un 651.5".

28. 453.pantā:

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Neparakstītu kasācijas sūdzību uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam, atmaksājot drošības naudu.

(6) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt kasācijas sūdzību, ja:

1) nav veikta drošības naudas samaksa;

2) kasācijas sūdzībai nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu pārsūdzēt tiesas spriedumu kasācijas kārtībā.

(7) Šā panta sestās daļas 2.punktā minētajā gadījumā atmaksā drošības naudu."

29. Papildināt 455.pantu ar vārdiem un skaitli "izņemot šā likuma 453.panta sestajā daļā minētos gadījumus."

30. 459.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "Ja iesniegta kasācijas sūdzība, kura neatbilst šā likuma 453.panta otrās daļas prasībām" ar vārdiem "Ja no kasācijas sūdzībai pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim pārsūdzēt spriedumu kasācijas kārtībā";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "ja nav samaksāta drošības nauda";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "šā panta pirmajā daļā" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 453.panta piektajā un sestajā daļā";

aizstāt piektajā daļā vārdus "un ceturtajā daļā" ar vārdiem un skaitli "ceturtajā daļā, šā likuma 453.panta piektajā un sestajā daļā".

31. Papildināt 638.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

(6) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā. Lēmums nav pārsūdzams."

32. Izteikt 639.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja pieteikums neatbilst šā likuma 638.panta otrās un trešās daļas prasībām vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar šo pieteikumu tiesā, tiesnesis atstāj pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133.pantā paredzētās sekas."

33. Aizstāt 640.pantā vārdus "no pieteikuma iesniegšanas dienas" ar vārdiem "pēc lietas ierosināšanas".

34. 642.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un Augstākās tiesas";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un Augstākajai tiesai".

35. 644.2 pantā:

izslēgt otro daļu;

izslēgt trešajā daļā vārdus "un otrajā".

36. 644.4 pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "iesniegt pieteikumu" ar vārdiem "griezties ar šo pieteikumu tiesā";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

(5) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā. Lēmums nav pārsūdzams."

37. Izteikt 644.5 panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja saskaņā ar šā likuma 644.1, 644.2 vai 644.3 pantu iesniegtais pieteikums neatbilst šā likuma 644.4 panta pirmās un otrās daļas prasībām vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar šo pieteikumu tiesā, tiesnesis atstāj pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133.pantā paredzētās sekas."

38. 644.7 pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "iesniegt pieteikumu" ar vārdiem "griezties ar šo pieteikumu tiesā";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

(7) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā. Lēmums nav pārsūdzams."

39. Izteikt 644.8 panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja pieteikums neatbilst šā likuma 644.7 panta trešās un ceturtās daļas prasībām vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar šo pieteikumu tiesā, tiesa atstāj pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133.pantā paredzētās sekas."

40. 644.15 pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "iesniegt pieteikumu" ar vārdiem "griezties ar šo pieteikumu tiesā";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

(7) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā. Lēmums nav pārsūdzams."

41. Izteikt 644.16 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja pieteikums neatbilst šā likuma 644.15 panta pirmās, otrās, trešās un ceturtās daļas prasībām vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar šo pieteikumu tiesā, tiesa atstāj pieteikumu bez virzības tikai tādā gadījumā, ja dokumentu vai nepieciešamo ziņu trūkums būtiski ietekmē pieteikuma izskatīšanas iespējamību."

42. Papildināt 647.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

(6) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā. Lēmums nav pārsūdzams."

43. Izteikt 648.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja pieteikums neatbilst šā likuma 647.panta otrās un trešās daļas prasībām vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar šo pieteikumu tiesā, tiesnesis atstāj pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133.pantā paredzētās sekas."

44. Papildināt likumu ar 78.1 nodaļu šādā redakcijā:

"78.1 nodaļa

Ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošana to īstenošanai Latvijā

651.1 pants. Ārvalsts tiesas nolēmums, kurā noteiktās tiesības un pienākumi pielāgojami to īstenošanai Latvijā

Ārvalsts tiesas nolēmums šīs nodaļas izpratnē ir tāds ārvalsts tiesas vai ārvalsts kompetentās iestādes nolēmums, kas saskaņā ar tieši piemērojamām Eiropas Savienības tiesību normām vai Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem ir atzīstams vai pasludināms par izpildāmu Latvijā, kā arī tāds nolēmums, kas ir izpildāms šajā likumā noteiktajā kārtībā, neprasot ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes pasludināšanu.

651.2 pants. Ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošana to īstenošanai Latvijā

(1) Ja ārvalsts tiesas nolēmumam pilnā apjomā vai kādā tā daļā nav tiesisko seku Latvijā, jo tajā ir noteiktas tādas tiesības un pienākumi, kas nav pazīstami Latvijas tiesību aktos, veic ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā. Šajā daļā minēto pielāgošanu veic tikai tajos gadījumos, kad tas paredzēts Eiropas Savienības tiesību normās vai Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos.

(2) Ārvalsts tiesas nolēmumā noteiktās tiesības un pienākumus pielāgo īstenošanai Latvijā, cik vien iespējams tās pielāgojot attiecīgiem tiesību institūtiem, kas pazīstami Latvijas tiesību aktos un kam ir līdzvērtīgas tiesiskās sekas, mērķi un nolūki. Ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošana nedrīkst radīt tādas tiesiskās sekas, kas pārsniedz attiecīgās ārvalsts tiesību aktos noteiktās tiesiskās sekas.

(3) Ja jautājums par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu īstenošanai Latvijā ir saistīts ar jautājumu par šā nolēmuma atzīšanu vai atzīšanu un izpildīšanu, jautājumus izskata vienlaikus, piemērojot šā likuma 77. un šīs nodaļas noteikumus. Ja ārvalsts tiesas nolēmums ir izpildāms šajā likumā noteiktajā kārtībā, neprasot ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu un ārvalsts tiesas nolēmuma izpildes pasludināšanu, jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā izskata kā atsevišķu jautājumu, piemērojot tikai šīs nodaļas noteikumus.

651.3 pants. Pieteikuma iesniegšana

(1) Pieteikumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu īstenošanai Latvijā iesniedz izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesā pēc nolēmuma izpildīšanas vietas vai arī pēc atbildētāja deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc atbildētāja dzīvesvietas vai juridiskās adreses.

(2) Pieteikumā norāda šā likuma 638.panta otrajā daļā minētās ziņas, kā arī pieteicēja lūgumu pielāgot ārvalsts tiesas nolēmumā noteiktās tiesības vai pienākumus, kas nav pazīstami Latvijas tiesību aktos, attiecīgiem tiesību institūtiem, kas pazīstami Latvijas tiesību aktos.

(3) Ja jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu īstenošanai Latvijā izskata kā atsevišķu jautājumu, pieteikumā nenorāda pieteicēja lūgumu atzīt vai atzīt un izpildīt ārvalsts tiesas nolēmumu pilnā apjomā vai kādā tā daļā.

(4) Pieteikumam pievieno:

1) attiecīgo ārvalsts tiesas nolēmumu vai pienācīgi apliecinātu nolēmuma norakstu un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā;

2) attiecīgā ārvalsts likuma tekstu, kas nosaka ārvalsts tiesas nolēmumā noteiktās tiesības vai pienākumus, kas nav pazīstami Latvijas tiesību aktos, un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā;

3) dokumentu, kas apstiprina attiecīgā ārvalsts likuma saturu, kurš nosaka ārvalsts tiesas nolēmumā minētās tiesības vai pienākumus, kas nav pazīstami Latvijas tiesību aktos, un noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā;

4) dokumentu, kas apstiprina valsts nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

(5) Lietās par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā saskaņā ar Padomes regulas Nr. 606/2013 11.pantu šā panta ceturtās daļas 2. un 3.punktā minētos dokumentus nepievieno.

(6) Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu parakstījis pārstāvis, pieteikumam pievienojama pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā.

(7) Neparakstītu pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

(8) Tiesnesis pieņem lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu, ja tam nav pievienota pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu griezties ar šo pieteikumu tiesā. Lēmums nav pārsūdzams.

651.4 pants. Pieteikuma atstāšana bez virzības

Ja pieteikums neatbilst šā likuma 651.3 panta otrās un ceturtās daļas prasībām vai ja no pieteikumam pievienotās pilnvaras vai cita dokumenta neizriet pilnvarojums pārstāvim griezties ar šo pieteikumu tiesā, tiesa atstāj pieteikumu bez virzības un iestājas šā likuma 133.pantā paredzētās sekas.

651.5 pants. Pieteikuma izlemšana

(1) Lēmumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā vai lēmumu par pieteikuma noraidīšanu pieņem tiesnesis vienpersoniski uz iesniegtā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu pamata 10 dienu laikā pēc lietas ierosināšanas, neaicinot puses.

(2) Padomes regulas Nr. 606/2013 11.pantā noteiktajos gadījumos šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu tiesnesis pieņem nākamajā darbdienā pēc pieteikuma saņemšanas, neaicinot puses. Lēmumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā saskaņā ar Padomes regulas Nr. 606/2013 11.pantu paziņo atbildētājam atbilstoši minētās regulas 11.panta 4.punktam.

(3) Ja, izvērtējot objektīvos ar lietu saistītos apstākļus, it īpaši - lietas sarežģītības un apjomīguma pakāpi, tiesnesis uzskata par neiespējamu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu pieņemt 10 dienu laikā, viņš to pieņem pēc iespējas tuvākajā laikā.

651.6 pants. Pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmuma spēkā stāšanās, izpildāmība un pārsūdzēšana

(1) Par pirmās instances tiesas lēmumu lietā par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā var iesniegt blakus sūdzību apgabaltiesai, bet apgabaltiesas lēmumu par blakus sūdzību var pārsūdzēt Augstākajā tiesā, iesniedzot blakus sūdzību.

(2) Lietas dalībnieks, kura deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Latvijā, šā panta pirmajā daļā minēto blakus sūdzību var iesniegt 30 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas, bet lietas dalībnieks, kura deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav Latvijā, - 60 dienu laikā no lēmuma noraksta izsniegšanas dienas.

(3) Pirmās instances tiesas lēmums un apelācijas instances tiesas lēmums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad notecējis tā pārsūdzēšanas termiņš, skaitot no vēlākā lēmuma noraksta izsniegšanas datuma, un blakus sūdzība nav iesniegta.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā nav saņemts attiecīgs apstiprinājums par lēmuma noraksta izsniegšanu, lēmums stājas likumīgā spēkā sešus mēnešus pēc tā pasludināšanas.

(5) Pirmās instances tiesas lēmums un apelācijas instances tiesas lēmums lietā par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā saskaņā ar Padomes regulas Nr. 606/2013 11.pantu ir izpildāms nekavējoties pēc tā pieņemšanas.

651.7 pants. Apgabaltiesas kompetence

(1) Apgabaltiesai, izskatot blakus sūdzību, ir tiesības:

1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;

2) atcelt lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā un izlemt jautājumu par ārvalsts tiesas nolēmumā noteikto tiesību un pienākumu pielāgošanu to īstenošanai Latvijā;

3) grozīt lēmumu.

(2) Tiesa var pieprasīt no pusēm paskaidrojumus vai arī papildu ziņas no ārvalsts tiesas, kas pieņēmusi nolēmumu."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 23.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 12.maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.04.2015.Stājas spēkā: 26.05.2015.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 12.05.2015. OP numurs: 2015/91.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273940
26.05.2015
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"