Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.200

Rīgā 2015.gada 22.aprīlī (prot. Nr.21 14.§)
Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu (turpmāk – programmas) finansējuma saņēmējiem no Latvijas (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

2. Valsts budžeta līdzekļus programmu projektu īstenošanai var pieprasīt šādi finansējuma saņēmēji:

2.1. valsts budžeta iestādes;

2.2. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas (tai skaitā plānošanas reģioni) un to izveidotas iestādes;

2.3. valsts kapitālsabiedrības, kas pilda valsts deleģētās funkcijas attiecībā uz publiskās infrastruktūras sakārtošanu un apsaimniekošanu;

2.4. pašvaldības un to izveidotas iestādes;

2.5. citas valsts kapitālsabiedrības, kas nav minētas šo noteikumu 2.3. apakšpunktā, bet kas pilda valsts deleģētās funkcijas;

2.6. pašvaldību kapitālsabiedrības, kas pilda pašvaldības deleģētās funkcijas;

2.7. biedrības un nodibinājumi.

3. Finansējuma saņēmēji var piedalīties šādu programmu projektu īstenošanā:

3.1. Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma (Interreg V–A EE–LV – Igaunija–Latvija);

3.2. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (Interreg V–A LV–LT – Latvija–Lietuva);

3.3. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma (Interreg V–A Somija–Igaunija–Latvija–Zviedrija (Centrālbaltija));

3.4. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma (Interreg V–B Baltijas jūra);

3.5. INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programma (INTERREG EUROPE);

3.6. URBACT III starpreģionu sadarbības programma (URBACT);

3.7. citas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmas, kuras īstenojamas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu un kurās var piedalīties Latvijā reģistrēti programmas finansējuma saņēmēji saskaņā ar programmu noteikumiem;

3.8. Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma;

3.9. Latvijas–Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 377)

4. Uz valsts budžeta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu līdz 100 procentiem šo noteikumu 3. punktā minēto programmu projektu īstenošanai var pieteikties šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 3. marta noteikumiem Nr. 113 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus".

5. Uz valsts budžeta līdzfinansējumu piecu procentu apmērā no kopējā attiecināmā projekta partnera finansējuma projektā (turpmāk – valsts budžeta līdzfinansējums) šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8. un 3.9. apakšpunktā minēto programmu projektu īstenošanai var pieteikties šo noteikumu 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 377 redakcijā)

II. Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršana

6. Ja finansējuma saņēmējs ir vadošais projekta partneris, tas triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar programmas vadošo iestādi par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – finansēšanas līgums) vai, ja finansējuma saņēmējs ir projekta partneris, tas triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projekta partneriem par projekta īstenošanu vai pēc finansēšanas līguma noslēgšanas, ja tas noslēgts pēc partnerības līguma, iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – ministrija) pieteikumu par valsts budžeta līdzfinansējuma pieprasījumu projektam (turpmāk – pieteikums) (pielikums) un finansējuma saņēmēja parakstīto apliecinājumu par tā maksātspēju, finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās informācijas patiesumu.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 377)

7. Ministrija izveido un uztur valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas datubāzi (turpmāk – datubāze).

8. Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas atklātumu, datubāzē iekļauj šādu informāciju:

8.1. datums, kad ministrija saņēmusi finansējuma saņēmēja pieteikumu, un pieteikuma reģistrācijas numurs;

8.2. finansējuma saņēmēja sniegtā informācija atbilstoši šo noteikumu pielikumam;

8.3. datums, kad pieņemts lēmums par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu, datums, kad nosūtīts paziņojums par minētā lēmuma pieņemšanu, un paziņojuma numurs;

8.4. apstiprinātā valsts budžeta līdzfinansējuma summa, kas norādīta lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu;

8.5. datums, kad noslēgts līgums par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu, un līguma numurs;

8.6. pārskaitītā valsts budžeta līdzfinansējuma summa, pārskaitīšanas datums un maksājuma uzdevuma numurs;

8.7. maksājumu dzēšanas grafiks, kas norādīts līgumā par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu;

8.8. finanšu kontroles atzinumā apstiprinātās attiecināmās izmaksas;

8.9. šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētie dati.

9. Ministrija reģistrē pieteikumus datubāzē to iesniegšanas secībā un katram pieteikumam piešķir reģistrācijas numuru.

10. Ministrija izskata pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus reģistrācijas secībā un viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt valsts budžeta līdzekļus, ņemot vērā šādus valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus:

10.1. pieteikums ir iesniegts šo noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā;

10.2. pieteikumā tiek pieprasīts valsts budžeta līdzfinansējums šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8 un 3.9. apakšpunktā minēto programmu projektu īstenošanai;

10.3. finansējuma saņēmējs atbilst šo noteikumu 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēju lokam;

10.4. pieteikuma veidlapa atbilst šo noteikumu pielikumam;

10.5. ir iesniegts finansējuma saņēmēja parakstīts apliecinājums par tā maksātspēju, finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās informācijas patiesumu.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 377)

11. Ja pieteikums neatbilst šo noteikumu 10.4. vai 10.5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, ministrija par to informē finansējuma saņēmēju. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par neprecizitātēm nodrošināt pieteikuma pilnīgu atbilstību šo noteikumu prasībām un iesniegt ministrijā precizētu pieteikumu.

12. Precizēto pieteikumu ministrija izskata šo noteikumu 10. punktā minētajā kārtībā.

13. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta to finansējuma saņēmējam.

14. Ministrija viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.

15. Finansējuma saņēmējs par finansēšanas līguma izmaiņām saistībā ar projekta īstenošanas termiņiem informē ministriju piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu apstiprināšanas.

III. Valsts budžeta līdzfinansējuma izmaksāšana un atmaksāšana

16. Ja finansējumu saņem šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji, valsts budžeta līdzfinansējumu ieskaita finansējuma saņēmēja norēķinu kontā Valsts kasē, kas norādīts līgumā par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.

17. Ja finansējumu saņem šo noteikumu 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji, valsts budžeta līdzfinansējumu ieskaita finansējuma saņēmēja norēķinu kontā Valsts kasē vai kontā kredītiestādē, kas norādīts līgumā par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.

18. Piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu ministrija finansējuma saņēmējam pārskaita avansā valsts budžeta līdzekļus 90 procentu apmērā no piešķirtās summas.

19. Ministrija viena mēneša laikā pēc finanšu kontroles pēdējā pārskata perioda gala atzinuma saņemšanas precizē valsts budžeta līdzfinansējuma summu un rakstiski iesniedz finansējuma saņēmējam paziņojumu par atlikušā valsts budžeta līdzfinansējuma maksāšanas kārtību.

20. Atlikušo valsts budžeta līdzfinansējumu līdz 10 procentu apmēram no piešķirtās summas ministrija pārskaita finansējuma saņēmējam saskaņā ar šo noteikumu 21.3. apakšpunktu pēc finanšu kontroles pēdējā pārskata perioda gala atzinuma par finansējuma saņēmēja izlietoto līdzekļu attiecināmību.

21. Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ministrija akceptē un precizē šādā kārtībā:

21.1. piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ministrija akceptē saskaņā ar līdzfinansējuma izlietojuma grafiku, kas norādīts līgumā par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu, un izdara attiecīgus ierakstus datubāzē;

21.2. valsts budžeta līdzekļu izlietojumu akceptē, ņemot vērā finanšu kontroles atzinumā apstiprinātās attiecināmās izmaksas;

21.3. projektam piešķirto valsts budžeta līdzfinansējumu precizē, ņemot vērā finanšu kontroles pēdējā pārskata perioda gala apstiprinātās attiecināmās izmaksas (turpmāk – precizētais valsts budžeta līdzfinansējums):

21.3.1. ja starpība starp finansējuma saņēmēja kontā ieskaitīto valsts budžeta līdzfinansējuma summu un precizēto valsts budžeta līdzfinansējuma summu ir pozitīva, finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc ministrijas paziņojuma saņemšanas par līdzekļu atmaksu ieskaita šo starpību paziņojumā norādītajā kontā;

21.3.2. ja starpība starp finansējuma saņēmēja kontā ieskaitīto valsts budžeta līdzfinansējuma summu un precizēto valsts budžeta līdzfinansējuma summu ir negatīva, ministrija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas ieskaita starpību līgumā par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu norādītajā finansējuma saņēmēja kontā;

21.4. ja projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma, kas veikts pēc projekta īstenošanas, tiek konstatēta neatbilstība un pieņemts lēmums par neatbilstoši veikto izmaksu atgūšanu, finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas atmaksā piešķirto valsts budžeta līdzfinansējumu ministrijai.

22. Ja pēc līguma noslēgšanas par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu palielinās finansējuma saņēmēja finansējuma daļa projektā, finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc attiecīgā finansēšanas līguma grozījumu apstiprināšanas par projekta partnera daļas palielināšanu ir tiesīgs iesniegt ministrijā pieprasījumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu programmas projekta līdzfinansēšanai, nodrošinot, ka kopējais valsts budžeta līdzekļu apjoms nepārsniedz šo noteikumu 5. punktā minēto. Šajā gadījumā ministrija izskata un pieņem lēmumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu šo noteikumu 10., 11., 12. un 13. punktā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā valsts budžeta līdzekļu pieejamību un veicot attiecīgos grozījumus šo noteikumu 14. punktā minētajā līgumā.

IV. Noslēguma jautājumi

23. Ja ministrijai nav iespējams ar finansējuma saņēmēju noslēgt līgumu par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu, jo tai nav pieejami finanšu līdzekļi, lai izpildītu līgumu par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu, ministrija ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu informē finansējuma saņēmēju par kavēšanās iemesliem, norādot termiņu, kad tiks noslēgts attiecīgais līgums, un slēdz līgumu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad tai kļūst pieejami finanšu resursi.

24. Informāciju par finansējuma saņēmējiem un piešķirto valsts budžeta līdzfinansējumu ministrija publicē ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 22.aprīļa
noteikumiem Nr.200
Pieteikums par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmas projekta finansējuma saņēmējam no Latvijas
1. Projekta reģistrācijas numurs   

2. Informācija par projekta partneri (finansējuma saņēmēju):

2.1. projekta partnera nosaukums (latviešu valodā) 
2.2. projekta partnera nosaukums (angļu valodā) 
2.3. projekta partnera juridiskais statuss 
2.4. projekta partnera nodokļu maksātāja reģistrācijas datums un numurs 
2.5. darbības pamats (piemēram, rīkojums, nolikums, statūti) 
2.6. juridiskā adrese 
2.7. biroja adrese 
2.8. kontaktpersona 
2.9. tālruņa numurs 
2.10. e-pasta adrese 

3. Informācija par projektu:

3.1. projekta nosaukums (latviešu valodā) 
3.2. projekta nosaukums (angļu valodā) 
3.3. projekta nosaukuma saīsinājums 
3.4. projekta mērķis 
3.5. projekta atbilstība Teritoriālās sadarbības programmai (programmas nosaukums) 
3.6. plānotais projekta īstenošanas laiks (mēnešos) 
3.7. projekta partnera finansējums projektā (EUR) 

Pielikumā ir pievienots pretendenta parakstīts apliecinājums par tā maksātspēju, finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās informācijas patiesumu.

Iesniedzējs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

Datums   
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 200Pieņemts: 22.04.2015.Stājas spēkā: 01.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 30.04.2015. OP numurs: 2015/84.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273752
{"selected":{"value":"18.06.2016","content":"<font class='s-1'>18.06.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.06.2016","iso_value":"2016\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2015","iso_value":"2015\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2015.-17.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.06.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"