Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19

Jūrmalā 2015.gada 16.aprīlī (prot. Nr.8, 13.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2012.gada
18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto
ienākumu līmeni" 3.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.35 (5095)) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt tiesisko pamatu ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.10.punktu šādā redakcijā:

"2.10. krīzes situācija - apstākļi, kad ģimenei (personai) nav pietiekamu resursu pamatvajadzību nodrošināšanai, to pamatojot ar sociālā darbinieka veikto klienta individuālo vajadzību izvērtējumu;"

1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 8.1punktu šādā redakcija:

"8.1 Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzība tiek sniegta klientam atbilstoši tā iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajiem ienākumiem, ja tam nepieder materiālie resursi un tā nav uzņēmusies saistības normatīvo aktu izpratnē, kas nosaka kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu."

1.4. Papildināt saistošo noteikumu 13.punktu ar 13.3. un 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. pilngadību sasniegušai, vientuļai, kurai nav Civillikumā noteiktā apgādnieka, nestrādājošai personai ar invaliditāti - 120 euro mēnesī;

13.4. vientuļai, kurai nav Civillikumā noteiktā apgādnieka, nestrādājošai personai, kura ir sasniegusi vecumu, kāds saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju - 120 euro mēnesī."

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Dzīvokļa pabalsts ir naudas pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts tādu izdevumu segšanai, kas ir noteikti šo saistošo noteikumu pielikumā."

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Dzīvokļa pabalstu ir tiesīgs saņemt šo saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētais klients par dzīvojamo telpu, kura atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un, kuru klients iztikas līdzekļu deklarācijā ir norādījis kā dzīvesvietu, ja klientam ir tiesisks pamats dzīvot šajā dzīvojamā telpā laika periodā, par kuru tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts."

1.7. Papildināt saistošo noteikumu 18.1.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja klienta īpašuma tiesības uz dzīvojamo telpu nav nostiprinātas zemesgrāmatā, klients var iesniegt dokumentu, kas apliecina tā tiesības iegūt dzīvojamo telpu īpašumā;"

1.8. Izteikt saistošo noteikumu 18.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. dokumentus, kas apliecina ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītus izdevumus saskaņā ar pielikumā norādītiem normatīviem par pēdējiem trim pilniem mēnešiem. Ja klients vai tā ģimenes loceklis ir darbspējīgs, ģimene (persona) maksājuma kvītis par apkuri (centralizēto apkuri, apkuri ar gāzi vai elektrību) ir tiesīga iesniegt par apkures periodu no 1.novembra līdz 31.janvārim un apkures periodu no 1.februāra līdz 30.aprīlim;"

1.9. Svītrot saistošo noteikumu 18.3.apakšpunktu.

1.10. Izteikt saistošo noteikumu 18.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. maksājumu apliecinošo dokumentu par cietā kurināmā iegādi (maksājumam jābūt veiktam esošā kalendārā gada ietvaros) vai komersanta izsniegtu rēķinu cietā kurināmā iegādei;"

1.11. Svītrot saistošo noteikumu 19.punktu.

1.12. Izteikt saistošo noteikumu 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Klients dzīvokļa pabalstu pieprasa par iepriekšējiem trim kalendāra mēnešiem, bet cietā kurināmā iegādei - vienu reizi kalendārajā gadā. Ja klients vai tā ģimenes loceklis ir darbspējīga persona, dzīvokļa pabalsta daļu par apkures pakalpojuma saņemšanu (centralizēto apkuri, apkuri ar gāzi vai elektrību) ir tiesības pieprasīt par iepriekšējā gada apkures periodu no 1.novembra līdz 31.decembrim un tekošā gada apkures periodu no 1.janvāra līdz 30.aprīlim, ja dzīvokļa pabalsts par šiem mēnešiem iepriekš netika saņemts."

1.13. Izteikt saistošo noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Klienta vidējos mēneša izdevumus par īres vai apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītus izdevumus, un ievērojot šajos saistošajos noteikumos noteiktos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai (pielikums), saskaņā ar šādu formulu:

Kv = A : S x (S - N) : M , kur

Kv - klienta vidējie izdevumi mēnesī par īres vai apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem;

A - kopējie klienta izdevumi par īri vai apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, ievērojot šajos saistošajos noteikumos noteiktos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai (pielikums), par kuriem klients ir iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus;

S - personu skaits, kuras mitinās mājoklī;

N - personu skaits, kuras mitinās mājoklī, bet nav klienta ģimenes locekļi, kā arī to klienta ģimenes locekļu skaits, kuri iepriekš ir saņēmuši dzīvokļa pabalstu par attiecīgu periodu;

M - šo saistošo noteikumu 20.punktā vai 27.punktā minētais mēnešu skaits, par kuriem klients ir iesniedzis izdevumus apliecinošos dokumentus."

1.14. Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja klienta ienākumi mēnesī saskaņā ar klienta iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju ir lielāki par šo saistošo noteikumu 22.punktā minēto pārtikas daļu summu, dzīvokļa pabalstu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

D = (Kv - I + P) x M, kur

D - dzīvokļa pabalsta summa;

Kv - vidējie klienta mēneša izdevumi par īres vai apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem, kas aprēķināti saskaņā ar šo saistošo noteikumu 22.punktu;

I - klienta ienākumi mēnesī saskaņā ar klienta iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju;

P - šo saistošo noteikumu 21.punktā minēto pārtikas daļu summa;

M - šo saistošo noteikumu 20.punktā vai 27.punktā minētais mēnešu skaits, par kuru aprēķina dzīvokļa pabalstu.

1.15. Izteikt saistošo noteikumu 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Ja klienta ienākumi ir mazāki vai vienādi par šo saistošo noteikumu 22.punktā minēto pārtikas daļu summu, dzīvokļa pabalstu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

D = Kv x M, kur

D - dzīvokļa pabalsta summa;

Kv - vidējie klienta mēneša izdevumi par īres vai apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem, kas aprēķināti saskaņā ar šo saistošo noteikumu 22.punktu;

M - šo saistošo noteikumu 20.punktā vai 27.punktā minētais mēnešu skaits, par kuru aprēķina dzīvokļa pabalstu."

1.16. Izteikt saistošo noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja klients vai tā ģimenes loceklis ir darbspējīgs, dzīvokļa pabalstu piešķir sešiem mēnešiem kalendārajā gadā, pārējos gadījumos - divpadsmit mēnešiem, ievērojot 20.punktā noteikto kārtību. Dzīvokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendārajā gadā un tā aprēķināto summu iekļauj iepriekšējā mēneša dzīvokļa pabalsta aprēķinā."

1.17. Svītrot saistošo noteikumu 26.punktu.

1.18. Izteikt saistošo noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Klientam ir tiesības pieprasīt dzīvokļa pabalstu par laika periodu, kas ir īsāks par trīs mēnešiem, ja ģimenei (personai) ir krīzes situācija. Dzīvokļa pabalstu aprēķina atbilstoši mēnešu skaitam, par kuriem klientam ir tiesisks pamats dzīvot norādītajā dzīvojamā telpā."

1.19. Izteikt saistošo noteikumu 28.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.6. klients nedzīvo iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajā dzīvesvietā, izņemot gadījumus, ja klients ir skolēns vai students, kurš mācās, un par to Labklājības pārvaldē ir iesniegta izziņa no izglītības iestādes;"

1.20. Svītrot saistošo noteikumu 28.9.apakšpunktu.

1.21. Papildināt saistošos noteikumus ar 28.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.11. klients par attiecīgu periodu jau ir saņēmis dzīvokļa pabalstu. Ja klienta ģimenes loceklis iepriekš ir saņēmis dzīvokļa pabalstu, tad aprēķinātais dzīvokļa pabalsts tiek samazināts par šai personai aprēķināto dzīvokļa pabalsta daļu."

1.22. Papildināt saistošos noteikumus ar 28.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.12. nav ievēroti citi šo saistošo noteikumu nosacījumi, kas attiecas uz dzīvokļa pabalsta piešķiršanu."

1.23. Svītrot saistošo noteikumu 29.punktā skaitļus un vārdu "28.7., 28.9. un".

1.24. Izteikt saistošo noteikumu 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Labklājības pārvalde klientam piešķirto dzīvokļa pabalstu pārskaita klienta norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem. Labklājības pārvaldei ir tiesības izmaksāt dzīvokļa pabalstu vai tā daļu ar pārskaitījumu uz klienta kontu kredītiestādē, ja klients izmanto cietā kurināmā apkuri un iepriekš ir veicis cietā kurināma apmaksu."

1.25. Papildināt saistošos noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, atbilstoši likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantā noteiktajiem nosacījumiem, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu 12 mēnešus kalendārajā gadā. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, iesniedz iesniegumu, īres un apsaimniekošanas līguma kopiju, uzrādot līguma oriģinālu, kā arī par pēdējiem trīs pilniem mēnešiem izdevumus apliecinošus dokumentus par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģijas, apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģijas, patērētā ūdens, dabasgāzes, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšanai, sadzīves atkritumu apsaimniekošanai), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām. Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts par pēdējiem trīs mēnešiem atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumā noteiktajiem normatīviem. Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts klienta norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem vai, ja tas nav iespējams, uz klienta norādīto kontu kredītiestādē."

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 74.punktā skaitli "285" ar skaitli "320".

1.27. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Jūrmalas pilsētā

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi:

1. Normatīvās platības dzīvojamo telpu īrei vai apsaimniekošanas izdevumiem un apkurei:

1.1 par dzīvojamo platību atbilstoši valsts nozīmes informācijas sistēmās vai īrēs līgumā norādītajai informācijai, bet ne vairāk kā 40 m2 vienai personai un 20 m2 katrai nākamai personai;

1.2. pabalstu aprēķina par visu platību, ja:

1.2.1. tas ir vienistabas dzīvoklis;

1.2.2. dzīvoklī dzīvo represētās personas ģimene vai redzes invalīda ģimene, bet ne vairāk kā par 100 m2. Ja represētās personas ģimenē ir vairāk par 4 ģimenes locekļiem, tad normatīvo platību aprēķina atbilstoši 1.1.apakšpunktā noteiktajai kārtībai;

1.2.3. divistabu dzīvoklī dzīvo ģimene, kurā visas pilngadīgās personas ir sasniegušas vecumu, kāds saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju, un/vai ir personas ar invaliditāti;

2. par dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanas izdevumiem - saskaņā ar noslēgtā īres vai apsaimniekošanas līguma nosacījumiem un ievērojot normatīvās platības aprēķinus, bet ne vairāk kā 1 euro par 1 m2 mēnesī.

3. par apkuri no 1.novembra līdz 30.aprīlim, izņemot pielikuma 3.2.apakšpunktā noteikto un ievērojot normatīvās platības:

3.1. centralizētā apkure - atbilstoši komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai;

3.2. ar cieto kurināmo - pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk kā 9 euro par 1 normatīvās platības m2 kalendāra gada ietvaros (1,5 euro par 1 normatīvās platības m2 mēnesī, periodam no 1.novembra līdz 30.aprīlim);

3.3. ar gāzi - izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, no maksājuma kvītī norādītā kopējā patēriņa mēnesī atskaitot pielikuma 6.punktā un 7.1.apakšpunktā noteikto patēriņu, bet ne vairāk kā 0,85 euro par kvadrātmetru mēnesī;

3.4. ar elektrību - 0,85 euro par kvadrātmetru mēnesī.

4. Par aukstā ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumiem:

4.1. ja dzīvoklī nav skaitītāju - atbilstoši kvītī norādītajai summai, bet ne vairāk kā 9 euro vienai personai un 3 euro katrai nākamajai personai ģimenē mēnesī;

4.2. ja dzīvoklī ir skaitītāji - atbilstoši maksājumu kvītīs uzrādītajam maksājumam un skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā par 3 m3 izmaksām vienai personai un 1 m3 katrai nākamajai personai ģimenē mēnesī;

5. Par karstā ūdens patēriņu:

5.1. ja dzīvoklī nav skaitītāju - atbilstoši kvītī norādītajai summai, bet ne vairāk kā 12 euro vienai personai un 6 euro katrai nākamajai personai ģimenē mēnesī;

5.2. ja dzīvoklī ir skaitītāji - atbilstoši maksājumu kvītīs uzrādītajam maksājumam un skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā par 2 m3 izmaksām vienai personai un 1 m3 katrai nākamajai personai ģimenē mēnesī;

6. Ja ūdens mājoklī tiek uzsildīts ar gāzi, tad pielikuma 7.1.apakšpunktā noteiktajam gāzes patēriņam pieskaita 3 m3 katrai personai ģimenē mēnesī, nepārsniedzot maksājuma kvītī norādīto kopējo patēriņu.

7. Par gāzi, ja mājoklī ir gāzes pavards:

7.1. atbilstoši dabasgāzes patēriņa pārskatam, bet ne vairāk kā 6 m3 vienai personai un 3 m3 izmaksas katrai nākamajai personai ģimenē mēnesī;

7.2. par balonu gāzi - 12 litri gāzes izmaksas mēnesī vienai personai un 6 litru gāzes izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē.

8. Par elektroenerģiju:

8.1. 6 euro mēnesī vienai personai un 4 euro mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē, bet ne vairāk kā 20 euro mēnesī ģimenei;

8.2. ja dzīvoklī ir elektriskā plīts - 12 euro mēnesī vienai personai un 10 euro mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē, bet ne vairāk kā 28 euro mēnesī ģimenei.

9. Par sauso sadzīves atkritumu izvešanu - saskaņā ar maksājumu kvītī uzrādīto, bet ne vairāk kā 2 euro uz vienu personu ģimenē mēnesī.

10. Par asenizācijas pakalpojumiem:

10.1. ģimenēm līdz 3 personām pakalpojumu apmaksā ne biežāk kā vienu reizi trijos mēnešos atbilstoši maksājumu kvītī norādītam maksājuma apmēram, bet ne vairāk par 25 euro vienai pakalpojuma sniegšanas reizei;

10.2. ģimenēm no 4 personām pakalpojumu apmaksā ne biežāk kā vienu reizi divos mēnešos atbilstoši maksājumu kvītī norādītām maksājuma apmēram, bet ne vairāk par 25 euro vienai pakalpojuma sniegšanas reizei.

11. Par liftu un liftu apkalpošanu - saskaņā ar maksājumu kvītī uzrādīto.

12. Par elektrību koptelpās - saskaņā ar maksājumu kvītī uzrādīto.

13. Par tālruņa izmantošanu - atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam 3 euro mēnesī personai.

14. Normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai:

14.1. par dzīvojamās telpas īri - saskaņā ar noslēgtā īres līguma nosacījumiem un nepārsniedzot pielikuma 15.punktā noteiktu normatīvo platību, bet ne vairāk kā 3 euro mēnesī par 1 m2;

14.2. nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām - saskaņā ar noslēgtā apsaimniekošanas līguma nosacījumiem un nepārsniedzot pielikuma 15.punktā noteiktu normatīvo platību, bet ne vairāk kā 0,70 euro mēnesī par 1 m2;

14.3. par apkuri no 1.novembra līdz 30.aprīlim, izņemot pielikuma 14.3.2.apakšpunktā noteikto un ievērojot pielikuma 15.punktā noteiktu normatīvo platību:

14.3.1. centralizētā apkure - atbilstoši komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai;

14.3.2. ar cieto kurināmo - pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk kā 9 euro par 1 normatīvās platības m2 kalendāra gada ietvaros (1,5 euro par 1 normatīvās platības m2 mēnesī, periodam no 1.novembra līdz 30.aprīlim);

14.3.3. ar gāzi - izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, no maksājuma kvītī norādītā kopējā patēriņa mēnesī atskaitot pielikuma 14.6.punktā noteikto patēriņu, bet ne vairāk kā 0,85 euro par kvadrātmetru mēnesī;

14.3.4. ar elektrību - 0,85 euro par kvadrātmetru mēnesī.

14.4. par aukstā ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumiem atbilstoši maksājumu kvītīs uzrādītajam maksājumam un skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā par 3 m3 izmaksām mēnesī;

14.5. par karstā ūdens patēriņu atbilstoši maksājumu kvītīs uzrādītajam maksājumam un skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā par 2 m3 izmaksām mēnesī;

14.6. par gāzi, ja mājoklī ir gāzes pavards, atbilstoši dabasgāzes patēriņa pārskatam, bet ne vairāk kā 6 m3 mēnesī;

14.7. par balonu gāzi - 12 litri gāzes izmaksas mēnesī;

14.8. par elektroenerģiju 6 euro mēnesī vai 12 euro mēnesī, ja dzīvoklī ir elektriskā plīts;

14.9. par sauso sadzīves atkritumu izvešanu - saskaņā ar maksājumu kvītī uzrādīto, bet ne vairāk kā 2 euro mēnesī;

14.10. par asenizācijas pakalpojumu apmaksā ne biežāk kā vienu reizi sešos mēnešos atbilstoši maksājumu kvītī norādītam maksājuma apmēram, bet ne vairāk par 25 euro vienai pakalpojuma sniegšanas reizei;

15. Normatīvās platības dzīvojamo telpu īrei, apsaimniekošanas izdevumiem un apkurei par dzīvojamo platību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai, atbilstoši valsts nozīmes informācijas sistēmās vai īrēs līgumā norādītajai informācijai, bet ne vairāk kā 35 m2. Ja vienu dzīvojamo telpu īrē vairāki bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, no dienas, kad bērni sasniedza pilngadību, tad normatīvā platība tiek aprēķināta, sadalot dzīvojamo platību proporcionāli dzīvokļa pabalsta pieprasītāju skaitam, bet nepārsniedzot 35 m2 vienai personai."

2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra saistošos noteikumus Nr.9 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"".

3. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 16.aprīļa saistošie noteikumi Nr.19 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz precizēt dzīvokļa pabalsta saņemšanas kārtību atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam, nosakot iespēju dzīvokļa pabalstu saņemt personām, kuras ir deklarētas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, par to dzīvesvietu, kuru norāda iztikas līdzekļu deklarācijā kā savu dzīvesvietu. Saistošie noteikumi noteiks dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru bērniem bāreņiem un bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības no dienas, kad tie sasniedz pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai. Papildus tiek precizēti normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķinam un palielināts periods, par kuru personas var saņemt dzīvokļa pabalstu. Saistošajos noteikumos tiek palielināts garantētā minimālā ienākuma līmenis pilngadīgām, nestrādājošām, vientuļām personām ar invaliditāti, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un nestrādājošām, vientuļām personām, kuras ir sasniegušas vecumu, kāds saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" noteikts personai, lai tā iegūtu tiesības uz vecuma pensiju, un kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Saistošajos noteikumos tiek palielināts apbedīšanas pabalsta apmērs.
2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta piektā daļa nosaka pašvaldības tiesības savos saistošajos noteikumos noteikt dzīvokļa pabalsta apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza atzinumu par to, ka ģimene (persona) ir tiesīga saņemt dzīvokļa pabalstu arī par tādu dzīvojamo telpu, kurā faktiski dzīvo, bet kurā nav deklarēta ģimenes (personas) dzīvesvieta, ja ģimenes (personas) dzīvesvieta ir deklarēta attiecīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā. No 2015.gada 1.janvāra likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" tiek papildināts ar 25.2 pantu, kas nosaka pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus par dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa.  

Ievērojot minēto, nepieciešams izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību" attiecībā uz dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Sociālā palīdzība tiks nodrošināta Labklājības pārvaldei piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 16.04.2015.Stājas spēkā: 25.04.2015.Zaudē spēku: 29.10.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 24.04.2015. OP numurs: 2015/80.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
273623
25.04.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)