Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.185

Rīgā 2015.gada 14.aprīlī (prot. Nr.20 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa
8.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 49., 190. nr.; 2013, 163. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrē mazizmēra kuģošanas līdzekļus un to motorus, kuriem ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un kuri ir marķēti ar CE marķējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū. Šī prasība neattiecas uz:

4.1 1. mazizmēra kuģošanas līdzekļiem un to motoriem, kuri iepriekš reģistrēti kādā Eiropas Savienības dalībvalstī;

4.1 2. specializētiem kuģošanas līdzekļiem;

4.1 3. airu laivām, kuru garums ir mazāks par 2,5 metriem;

4.1 4. ūdensmotocikliem, kuri būvēti pirms 2005. gada;

4.1 5. mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, kuri būvēti pirms 1997. gada;

4.1 6. mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, kurus fiziska persona būvējusi personīgai lietošanai un kuri turpmāko piecu gadu laikā pēc to reģistrācijas netiks piedāvāti Eiropas Savienības tirgū;

4.1 7. mazizmēra kuģošanas līdzekļu motoriem, kuri būvēti pirms 2005. gada.";

1.2. izteikt 20. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20. Uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju, mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai motora reģistrācijai nepieciešamos dokumentus Ceļu satiksmes drošības direkcijā iesniedz, iesniegumu paraksta, reģistrācijas apliecību un numura zīmes saņem, kā arī mazizmēra kuģošanas līdzekli vai motoru agregātu numuru salīdzināšanai uzrāda:";

1.3. izteikt 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja - pilngadīgas fiziskās personas - pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā minētās personas apliecinātu pilnvaru reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru. Pilnvara nav nepieciešama, ja reģistrā ir mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka izdarīta atzīme par personai piešķirto pilnvarojumu;";

1.4. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Agregātu numuru salīdzināšanu veic pēc tam, kad Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieks ir pārliecinājies par tās personas identitāti, kura uzrāda mazizmēra kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru agregātu numuru salīdzināšanai.  Personai, kas veic agregātu numuru salīdzināšanu, ir tiesības attīrīt vietu, uz kuras izgatavotājs norādījis mazizmēra kuģošanas līdzekļa identifikācijas vai uzkarināmā motora numuru, lai noteiktu identifikācijas vai motora numuru un pārliecinātos, ka nav izdarītas izmaiņas.";

1.5. izteikt 28. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pilnvara nav nepieciešama, ja reģistrā ir mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora turētāja izdarīta atzīme par personai piešķirto pilnvarojumu.";

1.6. izteikt 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja Latvijā reģistrēta kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai nepieciešama vairāku personu klātbūtne, personas var iesniegt reģistrācijai nepieciešamos dokumentus vai apliecināt pilnvarojumu reģistrācijai dažādās Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļās. Dokumenti nav jāiesniedz, ja reģistrētais mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieks reģistrā izdarījis atzīmi par piešķirto pilnvarojumu vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora nodošanu īpašumā ieguvējam. Ceļu satiksmes drošības direkcija pārbauda visu reģistrācijas procesā iesaistīto personu identitāti un par iesniegtajiem dokumentiem izdara atzīmi reģistrā. Atzīme derīga 30 dienas. Ja kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru nereģistrē minētajā termiņā, reģistrācijas procesu pārtrauc. Dokumentus 30 dienu laikā pēc termiņa beigām var saņemt tajā nodaļā, kurā tie iesniegti. Neizņemtos dokumentus arhivē. Atzīmi uzskata par nederīgu, ja dokumentu iesniedzējs līdz procedūras pabeigšanai iesniedz iesniegumu par citas reģistrācijas darbības veikšanu vai uzsāktās reģistrācijas darbības anulēšanu. Ja rodas juridiski šķēršļi reģistrācijas procesa pabeigšanai, reģistrāciju atsaka līdz juridisko šķēršļu novēršanai. Dokumenti nav jāiesniedz, ja reģistrētais mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieks reģistrā izdarījis atzīmi par piešķirto pilnvarojumu vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora nodošanu īpašumā ieguvējam.";

1.7. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Lai reģistrētu Latvijā izgatavotu mazizmēra kuģošanas līdzekli, Ceļu satiksmes drošības direkcijā iesniedz:

36.1. iesniegumu;

36.2. vienu no šādiem dokumentiem:

36.2.1. mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu;

36.2.2. izgatavotāja izsniegtu dokumentu, kas apliecina konkrētā mazizmēra kuģošanas līdzekļa izcelsmi;

36.2.3. Latvijas Jūras administrācijas izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, ja reģistrē pašizgatavotu motorlaivu vai kuteri, kura garums pārsniedz piecus metrus;

36.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis atsavināts tālāk, nereģistrējot to Latvijā;

36.4. dokumentu par to, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklim ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un tas ir marķēts ar CE marķējumu, izņemot šo noteikumu 4.1 2., 4.1 3., 4.1 4., 4.1 5. un 4.1 6. apakšpunktā minētajos gadījumos.";

1.8. papildināt noteikumus ar 36.1, 36.2 un 36.3 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Ja mazizmēra kuģošanas līdzekli fiziska persona būvējusi personīgai lietošanai un turpmāko piecu gadu laikā tas netiks piedāvāts Eiropas Savienības tirgū, mazizmēra kuģošanas līdzekli reģistrē izgatavotāja īpašumā un turējumā bez tiesībām to atsavināt, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norādot ierobežojumu "Aizliegts atsavināt līdz …" ar 5 gadu termiņu.

36.2 Ja personīgai lietošanai izgatavota mazizmēra kuģošanas līdzekļa būvniecībā ir izmantotas rūpnieciski ražotas sastāvdaļas, reģistrējot kuģošanas līdzekli, Ceļu satiksmes drošības direkcija var pieprasīt iesniegt dokumentus, kas apliecina to iegādi.

36.3 Ja personīgai lietošanai būvētu mazizmēra kuģošanas līdzekli vēlas piedāvāt Eiropas Savienības tirgū pirms noteiktā piecu gada termiņa beigām, tad saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū ir jāveic tā atbilstības novērtēšanas procedūra. Atbilstības novērtēšanas procedūru ir tiesīga veikt nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēta mazizmēra kuģošanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcija, kura ir paziņota Eiropas Komisijai, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu paziņotās institūcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 16. jūnija Direktīvu 94/25/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem.";

1.9. papildināt noteikumus ar 37.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.6. dokumentu, kas apliecina, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklim ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un tas ir marķēts ar CE marķējumu, izņemot šo noteikumu 4.1 1., 4.1 2., 4.1 3., 4.1 4., 4.1 5. un 4.1 6. apakšpunktā minētajos gadījumos.";

1.10. papildināt noteikumus ar 60.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"60.4. veicot Latvijā nereģistrēta uzkarināmā motora reģistrāciju, papildus iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka uzkarināmam motoram ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un tas ir marķēts ar CE marķējumu, izņemot šo noteikumu 4.1 7. apakšpunktā minētajā gadījumā.";

1.11. izteikt 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Uzkarināmo motoru izslēdz no reģistra, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, kurā norādīts izslēgšanas iemesls. Uzkarināmo motoru no reģistra izslēdz šādos gadījumos:

62.11. ja uzkarināmais motors ir gājis bojā, iznīcināts vai kļuvis lietošanai nederīgs;

62.12. ja uzkarināmais motors ir izvests no Latvijas;

62.13. ja uzkarināmais motors ir atsavināts citai personai, kura to nav reģistrējusi noteiktajā kārtībā.";

1.12. papildināt noteikumus ar 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz 2015. gada 19. aprīlim, ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam.";

1.13. papildināt noteikumus ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 16. jūnija direktīvas 94/25/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija direktīvas 2003/44/EK, ar ko groza direktīvu 94/25/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem.";

1.14. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta
noteikumiem Nr.213

Mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības paraugs

Averss

 

Reverss

";

1.15. izteikt 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta
noteikumiem Nr.213

Pieņemšanas un nodošanas akts

     
  (akta sastādīšanas vieta)  

Nr.__________________

. .
(akta sastādīšanas datums*)
 
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)
  , kuru pārstāv
   
tās   ,
  (amats, vārds, uzvārds)  
nodod īpašumā, bet  
  (vārds, uzvārds, adrese, personas kods vai
 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

pieņem īpašumā jaunu, agrāk nereģistrētu kuģošanas līdzekli

Marka, modelis  
Izlaiduma gads  
Identifikācijas numurs  
Korpusa materiāls
(atbilstošo materiālu (materiālus) atzīmēt ar X)
Alumīnijs Plastmasa
Gumija PVC
Koks Saplāksnis
Metāls Stiklplasts
Garums (m)   Platums (m)  
Kravnesība (kg)   Vietu skaits  
Tips
(atbilstošo tipu atzīmēt ar X)
Ūdensmotocikls Motorlaiva
Kuteris Airu laiva
Uzbūves kategorija (A,B,C,D)
Motors 1 marka, modelis Tips (atbilstošo motora tipu atzīmēt ar X) iebūvēts
numurs jauda (kW) piekarams
Motors 2 marka, modelis Tips (atbilstošo motora tipu atzīmēt ar X) iebūvēts
numurs jauda (kW) piekarams
Kuģošanas līdzeklim ir ES preces statuss (norāda tikai tad, ja kuģošanas līdzeklis izgatavots vai iegādāts Eiropas Savienības muitas teritorijā)
Kuģošanas līdzeklis ir marķēts ar CE marķējumu
       
Nodeva

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

       
Pieņēma

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Rekvizītus "akta sastādīšanas datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta
noteikumiem Nr.213

Pieņemšanas un nodošanas akts

     
  (akta sastādīšanas vieta)  

Nr.__________________

. .
(akta sastādīšanas datums*)
 
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)
  , kuru pārstāv
   
tās   ,
  (amats, vārds, uzvārds)  
nodod īpašumā, bet  
  (vārds, uzvārds, adrese, personas kods vai
 
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese)

pieņem īpašumā kuģošanas līdzekļa motoru

Marka, modelis  
Izlaiduma gads  
Numurs  
Jauda (kW)  
Tips (atbilstošo motora tipu atzīmēt ar X) iebūvējams piekarams
jauns, agrāk nereģistrēts lietots
Kuģošanas līdzekļa motors ir marķēts ar CE marķējumu
       
Nodeva

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

       
Pieņēma

(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Rekvizītus "akta sastādīšanas datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 20. aprīlī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 185Pieņemts: 14.04.2015.Stājas spēkā: 20.04.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 16.04.2015. OP numurs: 2015/74.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273454
20.04.2015
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"