Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Daugavpilī 2015.gada 12.februārī

(precizēts 2015.gada 12.martā, prot. Nr.5, 13.§)
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai
Apstiprināti
ar Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 12.februāra sēdes lēmumu Nr.42,
ar 2015.gada 12.marta sēdes lēmumu Nr.101 precizēts

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta piekto daļu
I. Termini:

Šo saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) izpratnē:

1.1. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Daugavpils pilsētas pašvaldība saskaņā ar šiem Noteikumiem var piešķirt Pašvaldības līdzfinansējumu.

1.2. Līdzfinansējamie pasākumi (aktivitātes):

– daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana;

– daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumu īstenošana, ja to tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai vai kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas.

1.3. Pašvaldības līdzfinansējums – Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa Līdzfinansējamos pasākumos (aktivitātēs).

1.4. Pasūtītājs – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.

1.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, kā arī fiziskā vai juridiskā persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.

1.6. Pasūtītāja līdzfinansējums – Pasūtītāja finanšu līdzekļu daļa Līdzfinansējamos pasākumos (aktivitātēs).

II. Vispārīgie jautājumi

2.1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas dome (turpmāk – Dome) piešķir Pašvaldības līdzfinansējumu, kā arī Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2.2. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja dzīvojamās mājās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

2.3. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir Daugavpils pilsētas pašvaldības gadskārtējā budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

III. Pasūtītājam izvirzāmās prasības

3.1. Pašvaldības līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kas pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas dienā atbilst šādiem nosacījumiem:

3.1.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu īpašumu platība ir lielāka par 300 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

3.1.2. Vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma daļu.

3.1.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru piesaistītie zemes gabali robežojas savā starpā, veidojot kopēju iekšpagalmu, pieteikums par Pašvaldības līdzfinansējumu piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai iesniedzams no visām kopējā iekšpagalma dzīvojamām mājām, ievērojot šo noteikumu prasības.

3.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par dalību Līdzfinansējuma pasākumos (aktivitātēs), kuru atbalsta ne mazāk kā 65% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

3.1.5. Pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas brīdī nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītajām palīgēkām un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 15% no taksācijas gadam, kurā tiek iesniegts Pašvaldības līdzfinansējuma iesniegums, kopējās aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas šajā punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

3.1.6. Pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas brīdī attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju.

3.2. Pieteikumu par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz Pasūtītāja pilnvarotā persona.

3.3. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja pieprasāmiem Līdzfinansējuma pasākumiem (aktivitātēm) iepriekš ir saņemts finansējums/līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu, citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, valsts vai pašvaldības budžeta.

IV. Atbalstāmās aktivitātes un līdzfinansējuma apmērs

4.1. Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai piešķir šādām aktivitātēm:

4.1.1. brauktuves, ietves, stāvlaukuma būvniecībai, atjaunošanai – 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 35,00 EUR bez PVN uz 1m2 būvdarbu veikšanai nepieciešamās teritorijas;

4.1.2. apgaismojuma būvniecībai, atjaunošanai – 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 EUR bez PVN vienam apgaismojuma punktam (apgaismojuma stabam);

4.1.3. bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai – 80% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR bez PVN;

4.1.4. atkritumu konteineru nojumes izbūvei, zālienu un apstādījumu atjaunošanai, soliņu un urnu uzstādīšanai – 70% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 0,50 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas dzīvojamās platības.

(Daugavpils pilsētas domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

4.1.1 Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas pasākumu īstenošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, piešķir šādām aktivitātēm:

4.1.11. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas konstruktīvo elementu atjaunošanas darbiem – 50% apmērā no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 10,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības;

4.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkonu atjaunošanas darbiem – ne vairāk kā 60% no atbalstāmām izmaksām, bet ne vairāk kā 900 EUR bez PVN vienam balkonam.

(Daugavpils pilsētas domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

4.1.2 Pašvaldības līdzfinansējumu līdzfinansējamo pasākumu tehniskās dokumentācijas izstrādei piešķir 100% apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN.

(Daugavpils pilsētas domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

4.2. Izmaksas ir atbalstāmas, ja tās tieši ir nepieciešamas Līdzfinansējuma pasākumu (aktivitāšu) realizācijai, ir paredzētas pieteikumā par Pašvaldības līdzfinansējumu un tiek veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus.

4.3. Par atbalstāmām izmaksām tiek uzskatītas:

4.3.1. ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izmaksas;

4.3.2. būvprojekta izstrādes izmaksas;

4.3.3. būvdarbu izmaksas;

4.3.4. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

4.3.5. zālienu, apstādījumu un dobju ierīkošana;

4.3.6. būvuzraudzība un autoruzraudzība (ja ir nepieciešama).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

4.4. Neatbalstāmās izmaksas:

4.4.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

4.4.2. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējumu sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

4.4.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

4.4.4. pārējās izmaksas, kas šajos Noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmas.

V. Pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējumu iesniegšanas kārtība

5.1. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Pasūtītāja pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu, pievienojot šādus dokumentus:

5.1.1. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija");

5.1.2. personas pilnvarojuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

5.1.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par:

5.1.3.1. Līdzfinansējamiem pasākumiem (aktivitātēm), nodrošinot Pasūtītāja līdzfinansējumu;

5.1.3.2. saistību uzņemšanos (nepieciešamības gadījumā), piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus Līdzfinansējamiem pasākumiem (aktivitātēm).

5.1.4. attiecīgā Līdzfinansējamā pasākuma (aktivitātes) izmaksu aprēķins, kas sagatavots atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.1.5. ja plānotie darbi tiek veikti uz piesaistītā zemesgabala, kurš nepieder Pasūtītājam, jāiesniedz piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai un zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

5.1.6. ja pieteikums par Pašvaldības līdzfinansējumu tiek iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas pasākumu īstenošanai, sertificēta speciālista atzinums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli;

5.1.7. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka izsniegta izziņa par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu parādu esamību, norādot parādu apmēru (ja tāds ir).

5.2. Pieteikumu par Pašvaldības līdzfinansējumu var iesniegt papīra formā vai elektroniskā formā atbilstoši normatīvo aktu prasībām uz Domes elektroniskā pasta adresi: info@daugavpils.lv.

VI. Pieteikuma reģistrācijas un izskatīšanas kārtība, Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas kārtība

6.1. Pieteikums Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēts atsevišķā reģistrā. Par reģistra kārtošanu un pieteikuma izskatīšanu atbildīga Mājokļu komisija (turpmāk – Komisija).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.2. Komisija, vērtējot pieteikumu par Pašvaldības līdzfinansējumu, ir tiesīga pieprasīt no Pasūtītāja pilnvarotās personas papildus informāciju saistībā ar Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.3. Gadījumā, ja pieteikums Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai netiek iesniegts atbilstoši šo Noteikumu prasībām vai arī tiek iesniegts nepilnīgs, pieteikums Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai netiek izskatīts un pēc pieprasījuma tiek atdots atpakaļ iesniedzējam.

6.4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar Komisijas lēmumu atbalstāmiem pasākumiem (aktivitātēm), kuru izmaksas (līgumcena) ir noteiktas publiskā iepirkuma rezultātā. Ja publiska iepirkuma rezultātā noteiktā izmaksu summa pārsniedz iepriekšējo izmaksu aprēķinu (5.1.4.p.), Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, vadoties no iepriekšējo izmaksu aprēķina.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.5. Pēc sertificēta speciālista atzinuma Komisija ir tiesīga samazināt Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru atbalstāmām aktivitātēm.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.6. Par Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu Komisija lemj pēc visu Līdzfinansējamo pasākumu (aktivitāšu) veikšanas un būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apliecinātas kopijas iesniegšanas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

6.7. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

VII. Lēmuma vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

Komisijas lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Daugavpils pilsētas domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Dukšinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 12.02.2015.Stājas spēkā: 24.03.2015.Zaudē spēku: 29.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 23.03.2015. OP numurs: 2015/58.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
272976
{"selected":{"value":"08.06.2019","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-28.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.06.2019","iso_value":"2019\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-28.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-07.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.10.2016","iso_value":"2016\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2015","iso_value":"2015\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2015.-03.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.06.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)