Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 166., 183., 206.nr.; 2011, 16., 95., 132., 148.nr.; 2012, 50., 100., 190., 197.nr.; 2013, 87., 112., 188.nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 56.panta 5.1 daļā skaitli "662.".

2. 341.6 pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Kreditors, kura prasījumu administrators atzinis par pirmšķietami (prima facie) nepamatotu, vai kreditors, kurš izteicis šaubas par cita kreditora prasījuma pamatotību, var lūgt tiesu pieaicināt vai pielaist to lietā kā ieinteresēto personu. Lūgumam kreditors pievieno pierādījumus par sava prasījuma pamatotību. Lēmums, ar kuru apmierināts vai noraidīts lūgums par ieinteresētās personas pieaicināšanu vai iestāšanos lietā, nav pārsūdzams.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja, pamatojoties uz administratora atzinumu un citiem pierādījumiem, tiesa konstatē, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns satur saistības, attiecībā uz kurām ir strīds par tiesībām, un saistību apjoms būtiski ietekmē tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanu, tiesa atstāj tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu bez izskatīšanas.";

papildināt astoto daļu ar vārdiem un skaitli "izņemot spriedumu, ar kuru noraidīts tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums. Spriedumu, ar kuru noraidīts tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums, var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, ja pastāv kāds no šā likuma 440.2 pantā noteiktajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem".

3. Papildināt 341.7 panta piekto daļu ar vārdiem "izņemot lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu. Par lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu, var iesniegt blakus sūdzību".

4. 363.11 pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "maksātnespējas procesa lietu" ar vārdiem "vai atbrīvojusi darbinieku no depozīta samaksas";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tiesnesis var pieņemt lēmumu par darbinieka pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no maksātnespējas procesa depozīta samaksas, ja viņš maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedz pēc tam, kad, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka un darbinieks, ievērojot viņa mantisko stāvokli, nevar iemaksāt maksātnespējas procesa depozītu."

5. 363.13 pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem un skaitli "izņemot spriedumu, ar kuru noraidīts juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums. Spriedumu, ar kuru noraidīts juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums, var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, ja pastāv kāds no šā likuma 440.2 pantā noteiktajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Tiesa, pasludinot juridiskās personas maksātnespējas procesu un izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu, ieceļ šā likuma 363.10 pantā noteiktajā kārtībā Maksātnespējas administrācijas ieteikto administratora amata kandidātu."

6. 363.17 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "administratora lēmumu" ar vārdiem "vai izsoles aprēķinu";

papildināt otro un trešo daļu pēc vārdiem "administratora lēmums" ar vārdiem "vai izsoles aprēķins".

7. 363.23 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedz parādnieks kopā ar savu laulāto vai ar personu, kura sastāv ar parādnieku radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei, tad šā panta pirmajā daļā minēto informāciju norāda par katru iesniedzēju atsevišķi.";

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta samaksu;".

8. Izteikt 363.25 panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) parādnieks nav iemaksājis fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu."

9. 363.27 pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "ka parādniekam" ar vārdiem "vai parādniekiem, ja maksātnespējas procesa pieteikumu ir iesniedzis parādnieks kopā ar savu laulāto vai ar personu, kura sastāv ar parādnieku radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei";

aizstāt otrajā daļā vārdus "kā arī ir pierādīta naudas līdzekļu pietiekamība administratora vienreizējās atlīdzības segšanai" ar vārdiem "un iesniedzējs ir samaksājis valsts nodevu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu";

aizstāt 3.1 daļā vārdus "vai netiek pierādīta administratora vienreizējās atlīdzības segšanai nepieciešamo naudas līdzekļu esamība" ar vārdiem "vai iesniedzējs nav samaksājis fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu vai valsts nodevu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu";

papildināt ceturto daļu ar vārdiem un skaitli "izņemot spriedumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma noraidīšanu. Spriedumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma noraidīšanu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, ja pastāv kāds no šā likuma 440.2 pantā noteiktajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem".

10. Papildināt 363.29 pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pēc parādnieka pieteikuma tiesa lemj par bankrota procedūras izbeigšanu, ja pret parādnieku nav iesniegti kreditoru prasījumi.

(22) Pieteikumā par bankrota procedūras izbeigšanu šā panta 2.1 daļā noteiktajā gadījumā parādnieks norāda visas savas saistības un to pamatu.

(23) Ja tiesa, izbeidzot bankrota procedūru, konstatē, ka parādnieka saistības ir noilgušas Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā, tā vienlaikus pieņem lēmumu par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu."

11. Papildināt 363.36 panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) bankrota procedūras laikā nav iesniegti kreditoru prasījumi atbilstoši Maksātnespējas likumā noteiktajiem termiņiem, vienlaikus izbeidzot arī bankrota procedūru."

12. 406.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ceļot prasību pret kreditoru, lai apstrīdētu prasījumu, kas pamatots ar tiesas nolēmumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, maksātnespējas procesa administrators var lūgt tiesu piemērot pagaidu aizsardzības līdzekli - balsstiesību atņemšanu.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pieņemot lēmumu par maksātnespējas procesa administratora pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekli - balsstiesību atņemšanu, tiesa ņem vērā prasības pirmšķietamo (prima facie) formālo juridisko pamatojumu. Tiesas lēmums nav pārsūdzams."

13. Papildināt 406.10 pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ceļot prasību pret kreditoru, lai apstrīdētu prasījumu, kas pamatots ar tiesas nolēmumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, maksātnespējas procesa administrators var lūgt tiesu piemērot pagaidu aizsardzības līdzekli - balsstiesību atņemšanu.

(7) Pieņemot lēmumu par maksātnespējas procesa administratora pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekli - balsstiesību atņemšanu, tiesa ņem vērā prasības pirmšķietamo (prima facie) formālo juridisko pamatojumu. Tiesas lēmums nav pārsūdzams."

14. Izteikt 54.1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"54.1 nodaļa
Atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas īpatnības apelācijas instancē
".

15. Izteikt 440.1 panta tekstu šādā redakcijā:

"Apelācijas sūdzības lietās par maza apmēra prasībām, par spriedumiem, ar kuriem noraidīts tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums vai juridiskās personas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums, apelācijas instancē izskata šā likuma 52.-54.nodaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus."

16. Izteikt 440.2 panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Apelācijas kārtībā var pārsūdzēt šā likuma 440.1 pantā minētos spriedumus, ja:".

17. Izslēgt 440.3 pantā vārdus "lietā par maza apmēra prasību".

18. 440.7 panta pirmajā daļā:

izslēgt skaitli un vārdus "250.27 panta otrās daļas";

papildināt daļu pēc skaitļa "417." ar skaitli "440.2".

19. 440.11 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Lietas par maza apmēra prasībām" ar vārdiem "Šajā nodaļā minētās lietas";

izslēgt trešajā daļā vārdus "par maza apmēra prasību".

20. Aizstāt 464.pantā vārdu "senatoru" ar vārdu "tiesnešu" un vārdu "senatoriem" - ar vārdu "tiesnešiem".

21. Aizstāt 464.1 pantā vārdu "senatoru" ar vārdu "tiesnešu".

22. Aizstāt 465.pantā vārdu "senatori" ar vārdu "tiesneši" un vārdu "senatoru" - ar vārdu "tiesnešu".

23. Aizstāt 470.pantā vārdu "senatora" ar vārdu "tiesneša".

24. Aizstāt 471.pantā vārdu "senatora" ar vārdu "tiesneša" un vārdu "senatori" - ar vārdu "tiesneši".

25. Aizstāt 472.pantā vārdu "senatoru" ar vārdu "tiesnešu", vārdu "senatori" - ar vārdu "tiesneši" un vārdu "senators" - ar vārdu "tiesnesis".

26. 563.pantā:

izteikt pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) pieņemts tiesas nolēmums par fiziskās personas saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, atbrīvojot fizisko personu no tās parāda saistībām, vai pieņemts tiesas nolēmums par bankrota procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti kreditoru prasījumi Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā, vienlaikus izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Šā panta pirmās daļas 10.punktā paredzētajos gadījumos netiek izbeigta izpildu lietvedība par uzturlīdzekļu piedziņu, izpildu lietvedība par prasījumiem no neatļautas darbības, izpildu lietvedība par prasījumiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā paredzētajiem sodiem, kā arī izpildu lietvedība par prasījumiem attiecībā uz kompensāciju par kaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu."

27. Izslēgt 596.panta 1.punktā vārdus "kuram nav noteikta invaliditāte".

28. Papildināt pārejas noteikumus ar 102., 103., 104. un 105.punktu šādā redakcijā:

"102. Tiesa pieņem lēmumu par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu, ja saņemts Maksātnespējas administrācijas pieteikums par administratora atcelšanu un juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 27.punktā noteiktajā gadījumā.

103. Tiesa, kas pieņem šā likuma pārejas noteikumu 102.punktā minēto lēmumu, pēc Maksātnespējas administrācijas lūguma uzdod no maksātnespējas procesa atceltajam administratoram veikt ar parādnieka izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra saistītās darbības. Ja administrators neiesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar to, ka nav uzsākta vai nav pabeigta mantas pārdošana vai nav sākta vai nav pabeigta kreditoru prasījumu apmierināšana, pēc Maksātnespējas administrācijas lūguma tiesa papildus šajā punktā minētajam pienākumam uzdod no maksātnespējas procesa atceltajam administratoram veikt ar maksātnespējas procesa pabeigšanu saistītās darbības.

104. Līdz 2012.gada 30.jūnijam uzsāktajos tiesiskās aizsardzības procesos, juridiskās personas maksātnespējas procesos un fiziskās personas maksātnespējas procesos sūdzības tiesa izskata šā likuma 45.1, 46.1 un 46.2 nodaļā noteiktajā kārtībā.

105. Ja fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums iesniegts līdz 2015.gada 1.martam, tad piemēro šā likuma 363.25 un 363.27 panta redakciju, kas bija spēkā fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas dienā."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.martā.

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 12.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 1.martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.02.2015.Stājas spēkā: 01.03.2015.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 01.03.2015. OP numurs: 2015/42.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
272495
01.03.2015
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"