Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 26. aprīļa saistošos noteikumus "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)
Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas (turpmāk – Iestāde).

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

2. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. sistēma – Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esoša Valsts izglītības informācijas sistēma, kurā Iestāde ievada un aktualizē informāciju par bērnu uzņemšanai 1.klasē;

2.2. administrators – Iestādes darbinieks, kuram sistēmas pārzinis piešķīris sistēmas lietotāja tiesības un kurš veic informācijas par bērnu reģistrēšanu sistēmā;

2.3. bērna likumiskais pārstāvis – bērna vecāki vai persona, kas realizē bērna aizgādību;

2.4. mikrorajons – šo saistošo noteikumu pielikumā noteikta Rīgas valstspilsētas administratīvās teritorijas vienība, kurā deklarētajiem bērniem ir prioritāras tiesības tikt uzņemtiem attiecīgajai teritorijas vienībai piesaistītajai Iestādei;

2.5. mikrorajonu informācijas sistēma – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt informāciju par mikrorajoniem un tiem piesaistītajām Iestādēm.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

3. Bērnu pieteikšana 1.klasē uzņemšanai speciālajā izglītības programmā notiek, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Bērnu pieteikšana uzņemšanai internātskolas 1.klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar internātskolas nolikumu.

5. Departaments nodrošina mikrorajonu informācijas sistēmas uzturēšanu, aktualizēšanu un pieejamību tīmekļvietnes www.iksd.riga.lv sadaļā "Katalogs".

(Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

6. Mikrorajonu sadalījums nav attiecināms uz šādām Iestādēm:

6.1. Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola;

6.2. Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs;

6.3. Rīgas 2. pamatskola;

6.4. Rīgas 3. pamatskola;

6.5. Rīgas 4. pamatskola;

6.6. Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs;

6.7. Rīgas 66. vidusskola;

6.8. Rīgas Igauņu pamatskola;

6.9. Rīgas Ēbelmuižas pamatskola;

6.10. Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola;

6.11. Rīgas 1. Kristīgā pamatskola;

6.12. (svītrots ar Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12);

6.13. Rīgas Lietuviešu vidusskola;

6.14. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 110);

6.15. Rīgas sākumskola "Valodiņa";

6.16. (svītrots ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 2);

6.17. Rīgas Daugavas pamatskola;

6.18. Rīgas Ukraiņu vidusskola;

6.19. Rīgas Valda Avotiņa pamatskola;

6.20. Rīgas Valdorfskola;

6.21. Rīgas Strazdumuižas vidusskola – attīstības centrs;

6.22. Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 242; Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

2. Iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtība

7. Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt Iestādē bērnu uzņemšanai 1.klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).

8. Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1.klasē vairākās Iestādēs un vairākās pamatizglītības programmās.

9. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē Iestādē notiek:

9.1. vecākiem ierodoties Iestādē vai elektroniski iesniedzot iesniegumu šo saistošo noteikumu 2.2.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā;

9.2. personai, kas realizē bērna aizgādību, vai pilnvarotajai personai ierodoties Iestādē.

2.1. Iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšana, ierodoties Iestādē

10. Lai Iestādē klātienē reģistrētu informāciju par bērnu uzņemšanai 1.klasē, pirms iesnieguma aizpildīšanas bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.

11. Administrators, reģistrējot iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē, sistēmā norāda:

11.1. bērna personas kodu un tiešsaistes režīmā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra iegūst un saglabā šādu informāciju par bērnu: vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, valstiskā piederība un tās veids, bērna dzimšanas apliecības sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, derīguma termiņš, deklarētās dzīvesvietas adrese, ģimenes locekļi (vecāki, aizbildnis vai audžuģimene), to personas kodi un deklarētās dzīvesvietas adreses;

11.2. saskaņā ar bērna likumiskā pārstāvja norādījumiem sistēmā norāda:

11.2.1. izvēlēto pamatizglītības programmu;

11.2.2. plānoto mācību gadu, kad bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi;

11.2.3. bērna likumiskā pārstāvja kontaktinformāciju (tālruni un/vai e-pasta adresi).

12. Pēc informācijas par bērnu reģistrēšanu sistēmā administrators izdrukā izveidoto iesniegumu un paraksta divus iesnieguma eksemplārus. Bērna likumiskais pārstāvis pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un apstiprina to, parakstot abus iesnieguma eksemplārus. Vienu iesnieguma eksemplāru izsniedz bērna likumiskajam pārstāvim, otru iesnieguma eksemplāru reģistrē un glabā Iestādē.

2.2. Iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē Iestādē iesniegšana elektroniski

13. Lai reģistrētu informāciju par bērnu uzņemšanai 1.klasē, neierodoties Iestādē, bērna likumiskais pārstāvis nosūta iesniegumu uz Iestādes e-pasta adresi, norādot tajā bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī šo saistošo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto informāciju, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

(Grozīts ar Rīgas domes 20.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

14. Iestādē izdrukā elektroniski saņemto iesniegumu, izdara uz tā atzīmi par saņemšanas datumu, laiku, reģistrācijas numuru un rīkojas šo saistošo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā.

15. Ja iesniegums ir iesniegts elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības, ierodoties Iestādē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, lūgt administratoram no sistēmas izdrukāt, parakstīt un izsniegt iesniegumu.

16. Ja tiek konstatēts, ka elektroniski saņemtajā iesniegumā nav norādīta visa šo saistošo noteikumu 13.punktā minētā informācija vai arī tā ir kļūdaina, administrators, izmantojot bērna likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto kontaktinformāciju, precizē sniegto informāciju. Ja ar bērna likumisko pārstāvi nav iespējams sazināties, Iestāde informē bērna likumisko pārstāvi rakstiski, nosūtot vēstuli bērna likumiskajam pārstāvim uz iesniegumā norādīto deklarētās dzīvesvietas adresi.

3. Iesniegumu izskatīšanas kārtība

17. Departaments līdz katra gada 1.aprīlim Iestādēm nosaka atveramo 1.klašu skaitu. Ņemot vērā Departamenta noteikto izglītojamo maksimālo skaitu, Iestādes direktors līdz katra gada 1.maijam ar rīkojumu nosaka izglītojamo skaitu Iestādes nākamā mācību gada 1.klasēs.

18. Iestāde līdz katra gada 1.jūnijam atbilstoši noteiktajam 1.klašu un izglītojamo skaitam veic 1.klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Iestāde veido 1.klases pretendentu, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit 7 gadi, sarakstu, ņemot vērā sistēmā līdz katra gada 15.maijam reģistrēto informāciju par bērniem, šādā prioritārā secībā:

18.1. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iestādes mikrorajonā un kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa;

18.2. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Iestādes mikrorajonā;

18.3. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuriem Iestādē pamatizglītības programmā mācās brālis vai māsa un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

18.4. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem Iestādes darbinieku bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

18.5. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

18.6. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 242; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

18.1 Iestāde 1.klases pretendentu sarakstā brīvu vietu gadījumā var iekļaut bērnus, kuriem līdz attiecīgā gada 1.septembrim ir apritējuši 6 gadi, ievērojot šo saistošo noteikumu 18.punktā noteikto prioritāro secību.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 242 redakcijā)

18.2 Iestādes mikrorajona izmaiņu gadījumā Iestāde pārbauda sistēmā reģistrēto informāciju par bērnu uzņemšanu 1.klasē. Gadījumā, ja mainījies Iestādes mikrorajons, Iestādes 1.klases pretendentu sarakstā iekļauj arī tos bērnus, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese neatrodas Iestādes mikrorajonā.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 242 redakcijā)

18.3 Bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļauj prioritārā kārtā viņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākās Iestādes 1. klašu pretendentu sarakstā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 110 redakcijā)

19. Iestāde piecu darba dienu laikā pēc 1.klases pretendentu saraksta sagatavošanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūta paziņojumu bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 242)

20. Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

21. Ja bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža Iestādei nav iesniedzis iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, iesniegums sistēmā tiek anulēts, un Iestāde, ievērojot šo saistošo noteikumu 18. punktā noteikto prioritāro secību, ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūta nākamā pretendenta likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu 1. klašu pretendentu sarakstā.

(Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

4. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2008.gada 2.septembra saistošos noteikumus Nr.134 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr.157; 2009, Nr.206; 2011, Nr.22, Nr.99).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Pielikums
Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 137

(Pielikums Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 29.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 110 redakcijā)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu mikrorajoni.
Latviešu mācībvalodas skolas

Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu mikrorajoni.
Mazākumtautību mācībvalodas skolas

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 137Pieņemts: 27.01.2015.Stājas spēkā: 18.02.2015.Zaudē spēku: 11.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 17.02.2015. OP numurs: 2015/33.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
272231
{"selected":{"value":"19.01.2022","content":"<font class='s-1'>19.01.2022.-10.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.01.2022","iso_value":"2022\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2022.-10.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2021","iso_value":"2021\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2021.-18.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2020","iso_value":"2020\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2020.-17.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2017","iso_value":"2017\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2017.-03.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2015","iso_value":"2015\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2015.-15.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.01.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"