Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.65

Rīgā 2015.gada 10.februārī (prot. Nr.7 18.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei"

Izdoti saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma
20.panta trešo daļu un 22.panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 30. nr.; 2009, 17. nr.; 2010, 127. nr.; 2013, 1. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 15. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Virszemes ūdeņu operatīvā monitoringa programmā izvēlas tos bioloģiskos, hidromorfoloģiskos un fizikāli ķīmiskos kvalitātes parametrus, kurus visvairāk ietekmē konkrētā slodze, kā arī testē prioritārās vielas un citas piesārņojošās vielas, kuras attiecīgajā ūdensobjektā novada nozīmīgos daudzumos."

2. Izteikt 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 un 18.5 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Prioritāro vielu un bīstamo vielu monitoringu virszemes ūdeņos var aizstāt ar šo vielu alternatīvo monitoringu tajās ūdens vides matricās vai biotas taksonos, kuri normatīvajā aktā par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti nav noteikti vides kvalitātes normatīvu piemērošanai, ja ir izpildītas šādas prasības:

18.1 1. ūdeņu ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai normatīvajos aktos par ūdeņu aizsardzību ir noteikti attiecīgie prioritāro vielu un bīstamo vielu vides kvalitātes normatīvi alternatīvajā matricā vai biotas taksonā;

18.1 2. šo noteikumu 18.1 1. apakšpunktā minētie vides kvalitātes normatīvi nodrošina ūdens ekosistēmām līdzvērtīgu aizsardzības līmeni kā normatīvajos aktos par ūdeņu aizsardzību noteiktie attiecīgie vides kvalitātes normatīvi virszemes ūdeņu ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai;

18.1 3. konkrētas vielas testēšanas metode izraudzītajā alternatīvajā matricā vai biotas taksonā atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām attiecībā uz ūdeņu stāvokļa ķīmiskajā monitoringā izmantoto testēšanas metožu veiktspējas raksturlielumiem. Ja nevienai matricai vai taksonam nav pieejama testēšanas metode, kuras veiktspējas raksturlielumi atbilst šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām, monitoringu veic, izmantojot labākās pieejamās analītiskās metodes, kas nerada pārmērīgas izmaksas. Vienlaikus attiecīgās vielas testēšanas metodei alternatīvajā matricā vai taksonā jānodrošina vismaz tikpat labi veiktspējas raksturlielumi kā metodei, kas ir pieejama tās matricas testēšanai, kas normatīvajā aktā par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti noteikta vides kvalitātes normatīvu piemērošanai.

18.2 Veicot to prioritāro un bīstamo vielu monitoringu, kurām ūdensobjektu ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai izmanto normatīvajos aktos par ūdeņu aizsardzību noteiktos biotas vai sedimentu vides kvalitātes normatīvus, paraugus attiecīgajā matricā ņem vismaz reizi gadā.

18.3 Aizstājot prioritāro un bīstamo vielu monitoringu virszemes ūdeņos ar šo noteikumu 18.1 punktā minēto alternatīvo monitoringu, centrs Eiropas Komisijai sniedz attiecīgu informāciju, kas noteikta normatīvajā aktā par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām.

18.4 Īpašām prioritārām vielām, kas minētas šo noteikumu 3. pielikuma 5., 21., 28., 30., 35., 37., 43. un 44. punktā, ņemot vērā šo vielu noturību un plašo izplatību virszemes ūdeņu vidē, monitoringu ūdensobjektu ķīmiskās kvalitātes novērtēšanai var veikt retāk nekā noteikts šo noteikumu 18.2 punktā - reizi trijos gados, samazinot monitoringa staciju skaitu vai paraugu ņemšanas biežumu, ja:

18.4 1. iepriekš iegūtie monitoringa rezultāti liecina, ka minēto vielu klātbūtne ūdeņu vidē ir samazinājusies un sasniegtas statistiski ticamas un stabilas šo vielu bāzes koncentrācijas;

18.4 2. šāds monitorings nodrošina reprezentatīvus datus turpmākai minēto vielu koncentrāciju izmaiņu analīzei.

18.5 Pamatojoties uz ūdeņu stāvokļa monitoringā iegūto informāciju, šo noteikumu 3. punktā minētās institūcijas atbilstoši kompetencei novērtē to prioritāro vielu un bīstamo vielu koncentrācijas izmaiņas sedimentos vai biotā, kuras savu fizikāli ķīmisko īpašību dēļ uzkrājas sedimentos vai biotā. Ilgtermiņa koncentrācijas izmaiņu tendences analizē vismaz šo noteikumu 3. pielikuma 2., 5., 6., 7., 12., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 26., 28., 30., 34., 35., 36., 37., 43. un 44. punktā minētajām vielām."

3. Papildināt noteikumus ar 18.6 un 18.7 punktu šādā redakcijā:

"18.6 Lai nodrošinātu datus ticamai ilgtermiņa koncentrācijas izmaiņu tendenču analīzei, paraugus sedimentu vai biotas uzraudzībai šo noteikumu 18.5 punktā minēto prasību izpildei ņem reizi trijos gados.

18.7 Centrs, izstrādājot šo noteikumu 2. punktā minēto ūdeņu stāvokļa monitoringa programmu, pamatojoties uz ekspertu vērtējumu par prioritāro vielu un bīstamo vielu koncentrācijas mainību dabisko un antropogēno apstākļu un sezonas svārstību ietekmē, var noteikt citādu paraugu ņemšanas biežumu nekā noteikts šo noteikumu 18.2, 18.4 un 18.6 punktā."

4. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi".

5. Papildināt noteikumus ar 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Centrs atbilstoši šo noteikumu 2. punktam līdz 2018. gada 22. decembrim izstrādā un iesniedz Eiropas Komisijai papildu monitoringa programmu un pasākumu pagaidu programmu attiecībā uz vielām, kas minētas šo noteikumu 3. pielikuma 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44. un 45. punktā. Minētajām vielām pasākumu galīgo programmu atbilstoši normatīvajiem aktiem par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām izstrādā līdz 2021. gada 22. decembrim un uzsāk tās īstenošanu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2024. gada 22. decembrī."

6. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Direktīvas 2013/39/ES, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā."

7. Izteikt 1. pielikuma I nodaļas 3.1. un 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. temperatūra* reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos
3.2. skābekļa saturs* reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos"

8. Izteikt 1. pielikuma I nodaļas 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. prioritārās vielas ūdenī reizi mēnesī reizi mēnesī reizi mēnesī reizi mēnesī"

9. Papildināt 1. pielikuma I nodaļu ar 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. prioritārās un bīstamās vielas biotā un sedimentos reizi trijos gados reizi trijos gados reizi trijos gados reizi trijos gados"

10. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 3.1. un 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. temperatūra* reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos
3.2. skābekļa saturs* reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos reizi trijos mēnešos"

11. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. prioritārās vielas ūdenī ne retāk kā reizi mēnesī ne retāk kā reizi mēnesī ne retāk kā reizi mēnesī ne retāk kā reizi mēnesī"

12. Papildināt 1. pielikuma II nodaļu ar 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. Prioritārās un bīstamās vielas biotā un sedimentos ne retāk kā reizi gadā ne retāk kā reizi gadā ne retāk kā reizi gadā ne retāk kā reizi gadā"

13. Papildināt 1. pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. * Mērījumi ezeros un mākslīgi izveidotās ūdenskrātuvēs jāveic visā vertikālajā ūdens slānī."

14. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 17.februāra
noteikumiem Nr.92

Prioritārās vielas

Nr.
p.k.

CAS numurs1

ES numurs2

Vielas nosaukums3

Ūdens videi īpaši bīstama viela

1. 15972-60-8 240-110-8 Alahlors  
2. 120-12-7 204-371-1 Antracēns

X

3. 1912-24-9 217-617-8 Atrazīns  
4. 71-43-2 200-753-7 Benzols  
5. nav piemērojams nav piemērojams Bromdifenilēteri

X4

6. 7440-43-9 231-152-8 Kadmijs un tā savienojumi

X

7. 85535-84-8 287-476-5 C10-13 hloralkāni

X

8. 470-90-6 207-432-0 Hlorfenvinfoss  
9. 2921-88-2 220-864-4 Hlorpirifoss (etila hlorpirifoss)  
10. 107-06-2 203-458-1 1,2-dihloretāns  
11. 75-09-2 200-838-9 Dihlormetāns  
12. 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

X

13. 330-54-1 206-354-4 Diurons  
14. 115-29-7 204-079-4 Endosulfāns

X

15. 206-44-0 205-912-4 Fluorantēns  
16. 118-74-1 204-273-9 Heksahlorbenzols

X

17. 87-68-3 201-765-5 Heksahlorbutadiēns

X

18. 608-73-1 210-168-9 Heksahlorcikloheksāns

X

19. 34123-59-6 251-835-4 Izoproturons  
20. 7439-92-1 231-100-4 Svins un tā savienojumi  
21. 7439-97-6 231-106-7 Dzīvsudrabs un tā savienojumi

X

22. 91-20-3 202-049-5 Naftalīns  
23. 7440-02-0 231-111-14 Niķelis un tā savienojumi  
24. nav piemērojams nav piemērojams Nonilfenoli

X5

25. nav piemērojams nav piemērojams Oktilfenoli6  
26. 608-93-5 210-172-5 Pentahlorbenzols

X

27. 87-86-5 231-152-8 Pentahlorfenols  
28. nav piemērojams nav piemērojams Poliaromātiskie ogļūdeņraži (PAO)7

X

29. 122-34-9 204-535-2 Simazīns  
30. nav piemērojams nav piemērojams Tributilalvas savienojumi

X8

31. 12002-48-1 234-413-4 Trihlorbenzoli  
32. 67-66-3 200-663-8 Trihlormetāns (hloroforms)  
33. 1582-09-8 216-428-8 Trifluralīns

X

34. 115-32-2 204-082-0 Dikofols  
35. 1763-23-1 217-179-8 Perfluoroktānskābe un tās atvasinājumi (PFOS)

X

36. 124495-18-7 nav piemērojams Hinoksifēns

X

37. nav piemērojams nav piemērojams Dioksīni un dioksīniem līdzīgie savienojumi

X9

38. 74070-46-5 277-704-1 Aklonifēns  
39. 42576-02-3 255-894-7 Bifenokss  
40. 28159-98-0 248-872-3 Cibutrīns  
41. 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrīns10  
42. 62-73-7 200-547-7 Dihlorfoss  
43. nav piemērojams nav piemērojams Heksabromciklododekāni (HBCDD)

X11

44. 76-44-8/1024-57-3 200-962-3/213-831-0 Heptahlors un heptahlorepoksīds

X

45. 886-50-0 212-950-5 Terbutrīns  

Piezīmes.

1 Vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemicals Abstracts Service.

2 Eiropas ķīmisko komercvielu saraksta (EINECS) numurs vai Eiropā reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (ELINCS).

3 Vielu grupām raksturīgās vielas ūdeņu ķīmiskās kvalitātes kontrolei norāda pie attiecīgiem vides kvalitātes normatīviem, ja nav noteikts citādi.

4 Tikai tetra-, penta-, heksa- un heptabromdifenilēteris (CAS numurs attiecīgi 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3).

5 Nonilfenols (CAS Nr. 25154-52-3, ES Nr. 246-672-0), arī tā izomēri 4-nonilfenols (CAS Nr. 104-40-5, ES Nr. 203-199-4) un 4- nonilfenols (sazarots) (CAS Nr. 84852-15-3, ES Nr. 284-325-5).

6 Oktilfenols (CAS Nr. 1806-26-4, ES Nr. 217-302-5), arī izomērs 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenols (CAS Nr. 140-66-9, ES Nr. 205-426-2).

7 Ar benz(a)pirēnu (CAS Nr. 50-32-8, ES Nr. 200-028-5), benz(b)fluorantēnu (CAS Nr. 205-99-2, ES Nr. 205-911-9), benz(g,h,i)perilēnu (CAS Nr. 191-24-2, ES Nr. 205-883-8), benz(k)fluorantēnu (CAS Nr. 207-08-9, ES Nr. 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirēnu (CAS Nr. 193-39-5, ES Nr. 205-893-2) un izņemot antracēnu, fluorantēnu un naftalīnu, kuri sarakstā iekļauti atsevišķi.

8 Ar tributilalvas katjonu (CAS Nr. 36643-28-4).

9 Attiecas uz šādiem savienojumiem:
7 polihlordibenzo-p-dioksīni (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS Nr. 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS Nr. 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS Nr. 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS Nr. 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS Nr. 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS Nr. 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS Nr. 3268-87-9);
10 polihlordibenzofurāni (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS Nr. 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS Nr. 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS Nr. 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS Nr. 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS Nr. 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS Nr. 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9- H7CDF (CAS Nr. 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS Nr. 39001-02-0);
12 dioksīnam līdzīgie polihlorbifenili (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS Nr. 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS Nr. 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS Nr. 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS Nr. 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS Nr. 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS Nr. 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS Nr. 57465-28- 8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS Nr. 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS Nr. 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS Nr. 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS Nr. 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS Nr. 39635-31-9).

10 CAS Nr. 52315-07-8 attiecas uz izomēru maisījumu, kas satur cipermetrīnu, alfa-cipermetrīnu (CAS Nr. 67375-30-8), beta-cipermetrīnu (CAS Nr. 65731-84-2), teta-cipermetrīnu (CAS Nr. 71697-59-1) un zeta-cipermetrīnu (52315-07-8).

11 Attiecas uz 1,3,5,7,9,11-heksabromciklododekānu (CAS Nr. 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10- heksabromciklododekānu (CAS Nr. 3194-55-6), α-heksabromciklododekānu (CAS Nr. 134237-50-6), β-heksabromciklododekānu (CAS Nr. 134237-51-7) un γ- heksabromciklododekānu (CAS Nr. 134237-52-8)."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 65Pieņemts: 10.02.2015.Stājas spēkā: 13.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 12.02.2015. OP numurs: 2015/30.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
272142
13.02.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)