Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Ventspilī 2015.gada 28.janvārī (prot. Nr.2, 6.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu
" 19.4. apakšpunktu, Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43. punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr. 44; 2012, Nr. 89; 2012, Nr. 172; 2013, Nr. 224; 2013, Nr. 247; 2014, Nr. 94; 2014, Nr. 191) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. nodaļā terminu "Daudzbērnu ģimene" šādā redakcijā:

"Daudzbērnu ģimene - šo saistošo noteikumu izpratnē - ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgu bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni."

2. Papildināt 1. nodaļu ar terminu "Pašvaldības dzīvoklis" šādā redakcijā:

"Pašvaldības dzīvoklis - šo saistošo noteikumu izpratnē - dzīvojamā telpa, kura tiek īrēta no Ventspils pilsētas pašvaldības."

3. Aizstāt 3.2. apakšpunktā vārdus "Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests"" ar vārdiem "pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas sociālais dienests"".

4. Papildināt 15. punktu aiz vārdiem "Sociālais dienests" ar vārdiem "vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, atbilstoši noteiktajai kompetencei,".

5. Papildināt 18. punktu ar 18.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4.1 Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos;"

6. Papildināt 47. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Līgums nav jāuzrāda, ja pakalpojumu sniedzējs ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība."

7. Papildināt 48. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētie dokumenti nav jāuzrāda, ja pakalpojumu sniedzējs ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība vai īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā."

8. Svītrot 50. un 61. punktā vārdus "dzīvoklis tiek privatizēts uz trešās personas vārda".

9. Papildināt 7.2. apakšnodaļu ar 53.2 punktu šādā redakcijā:

"53.2 Apakšpunktā 45.1. minētajām ģimenēm (personām) pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kurā ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss."

10. Papildināt 7.2. apakšnodaļu ar 53.3 punktu šādā redakcijā:

"53.3 Apakšpunktā 45.2. minētajām personām pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas."

11. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Lai saņemtu šo pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda līgums ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanas kārtību. Līgums nav jāuzrāda, ja pakalpojumu sniedzējs ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība."

12. Papildināt 58. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētie dokumenti nav jāuzrāda, ja pakalpojumu sniedzējs ir Ventspils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība vai īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā."

13. Svītrot 64. punktā vārdus "kas patērēti pēdējo 12 mēnešu laikā".

14. Papildināt 7.3. apakšnodaļu ar 65.2 punktu šādā redakcijā:

"65.2 Apakšpunktā 55.1. minētajām ģimenēm (personām) pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kurā ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss."

15. Papildināt 7.3. apakšnodaļu ar 65.3 punktu šādā redakcijā:

"65.3 Apakšpunktā 55.2. minētajām personām pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas."

16. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.4.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"7.4.1 Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos

70.1 Dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos var saņemt:

70.11. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

70.12. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 257,82 euro mēnesī un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2. - 33.10. apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

70.2 Dzīvokļa pabalsta īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos apmērs ir 20% no īres maksas par pašvaldības dzīvokli, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību.

70.3 Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos, persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu.

70.4 Pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja dzīvoklī mainās tajā dzīvojošo personu skaits vai dzīvoklis tiek mainīts.

70.5 Ja pabalsta saņēmējs nav ievērojis šajos Noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests pārtrauc vai izbeidz pabalsta izmaksu ar brīdi, kad tai kļuva zināma faktisko un/vai juridisko apstākļu maiņa, kas bija par pamatu pabalsta piešķiršanai.

70.6 Dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos piešķir sākot ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

70.7 Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pašvaldības dzīvokļa izīrētājam vienu reizi mēnesī.

70.8 Novērtējot materiālo stāvokli dzīvokļa pabalsta īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos saņemšanai 70.12. apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34. punktā noteiktais.

70.9 Apakšpunktā 70.11. minētajām ģimenēm (personām) pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kurā ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

70.10 Apakšpunktā 70.12. minētajām personām pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

70.11 Pēc šo Noteikumu 70.3 punktā minētā iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī pabalsta apmēru."

17. Papildināt 7.9. apakšnodaļu ar 104.1 punktu šādā redakcijā:

"104.1 Pabalsts var tikt piešķirts iepirkumu kartes veidā. Ja pabalsts ir piešķirts iepirkumu kartes veidā, tā izsniegšana tiek pārtraukta pēdējā Sociālā dienesta noteiktajā dienā."

18. Aizstāt 131.3. apakšpunktā skaitli "5,41" ar skaitli "4,00".

19. Papildināt 7.14. apakšnodaļu ar 136.1 punktu šādā redakcijā:

"136.1 Apakšpunktā 129.1. minētajām ģimenēm (personām) pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kurā ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss."

20. Papildināt 7.14. apakšnodaļu ar 136.2 punktu šādā redakcijā:

"136.2 Apakšpunktā 129.2. minētajām personām pabalsts tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Beidzoties minētajam periodam, pabalsts var tikt atkārtoti piešķirts pēc personas iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas."

21. Papildināt 7.23. apakšnodaļu ar 187.1 punktu šādā redakcijā:

"187.1 Punktā 184. noteiktie pabalsti atsevišķu situāciju risināšanai tiek izmaksāti viena mēneša laikā no pēdējās Sociālā dienesta noteiktās pabalsta izmaksas dienas, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā)."

22. Papildināt 189. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja pabalsts ir piešķirts iepirkumu kartes veidā, tā izsniegšana tiek pārtraukta pēdējā Sociālā dienesta noteiktajā dienā."

23. Papildināt 10. nodaļu ar 208. punktu šādā redakcijā:

"208. Šo Noteikumu 7.4.1 apakšnodaļa stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.VītoliņšSaistošo noteikumu Nr.3 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr. 4) (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu apakšnodaļu, ar kuru tiek paredzēts jauns sociālā pabalsta veids - dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos.

Vienlaikus Saistošajos noteikumos papildināti un precizēti lietotie termini un sociālā darba speciālistu kompetence, kā arī ietverta virkne citu grozījumu administratīvo procedūru mazināšanai.

2014. gada novembrī no pašvaldības dzīvojamās telpas īrēja 331 trūcīga vai maznodrošināta persona (ģimene). Esošā īres maksa gadā kopā pašvaldības dzīvokļos, kuros dzīvo trūcīgas vai maznodrošinātas personas, par kompensējamo platību ir 73 759 EUR, plānotā īres maksa gadā kopā pašvaldības dzīvokļos, kuros dzīvo trūcīgas vai maznodrošinātas personas, par kompensējamo platību ir 85 652 EUR. Īres maksas vidējais pieaugums tiek prognozēts 14% apmērā un prognozētais īres maksas pieaugums gadā kopā ir 11 893 EUR.

Grozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami tādēļ, ka, neparedzot pašvaldības atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un personām īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos, palielinoties īres maksai, tiks pasliktināta trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu un personu esošā situācija un spēja norēķināties ar pakalpojumu sniedzēju.

23.12.2014. pēc izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība", kas stājās spēkā 01.01.2015., pacienta iemaksa par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu, ir samazināta no 13,52 EUR uz 10,00 EUR. Lai saglabātu pabalsta procentuālo attiecību pret pacienta iemaksas kopējo apmēru, pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai par ārstēšanos diennakts stacionārā tiek samazināts no 5.41 EUR dienā uz 4,00 EUR dienā.

2. Īss projekta satura izklāsts

1) Saistošo noteikumu grozījumi attiecībā uz dzīvokļa pabalstu īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos paredz divas pabalstu saņēmēju grupas:

1. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 257,82 EUR mēnesī.

Pabalsta apmērs ir paredzēts 20% apmērā no īres maksas par pašvaldības dzīvokli, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību. Piešķirto pabalstu paredzēts pārskaitīts pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas pārvaldītājam.

2) Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai par ārstēšanos diennakts stacionārā tiek samazināts no 5.41 EUR dienā uz 4,00 EUR dienā.

3) Citi Saistošo noteikumu grozījumi paredz termina "Pašvaldības dzīvoklis" definēšanu un termina "Daudzbērnu ģimene" definīcijas izteikšanu jaunā redakcijā, Sociālā dienesta nosaukuma pareizu atspoguļošanu Saistošajos noteikumos, Sociālā dienesta sociālā darba speciālista tiesības pieņemt lēmumus par atteikumu piešķirt atsevišķus sociālos pabalstus, atbilstoši jau iepriekš Saistošajos noteikumos noteiktajai kompetencei, kā arī virkni izmaiņu personai iesniedzamo dokumentu apjomā, administratīvo procedūru mazināšanai.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu 1) Ietekme uz budžetu ir dzīvokļa pabalsta īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos ieviešanai. Pabalsta izmaksai 20% apmērā no īres maksas nepieciešams finansējums 17 130 EUR apmērā kalendāra gadā.

2) Pabalsta pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai par ārstēšanos diennakts stacionārā samazināšana no 5.41 EUR dienā uz 4,00 EUR dienā prognozējami veidos 4078 EUR ekonomiju pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumu gadījumā persona var vērsties Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu grozījumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (09.01.2015. un 21.01.2015.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (04.12.2014.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (01.12.2014. un 21.01.2015.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (23.01.2015.).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (01.12.2014. un 21.01.2015.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 28.01.2015.Stājas spēkā: 11.02.2015.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 10.02.2015. OP numurs: 2015/28.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
272087
11.02.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)