Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.41

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.5 53.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3. aktivitāti "Klasteru programma"" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 170. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Aktivitātes ietvaros atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti."

2. Izteikt 7.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2.13. pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējam un veic tā uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par attiecīgo fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskāliem gadiem;".

3. Papildināt noteikumus ar 7.2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2.15. pārbauda finansējuma saņēmēja sadarbības partneriem sniegtā de minimis atbalsta piešķiršanas un uzskaites atbilstību šo noteikumu 31.2.7. apakšpunktā minētajai sadarbības partneru de minimis atbalsta uzskaites kārtībai."

4. Izteikt 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"8. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - fonds) līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais fonda finansējums ir 4 607 022 euro. Apakšaktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo fonda finansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 1 000 000 euro.

9. Finansējuma saņēmējam maksimāli pieejamais fonda līdzfinansējums ir 426 862 euro.

10. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai."

5. Izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. projekta aktivitātes īsteno tikai atbalstāmajās nozarēs, kas nav minētas šo noteikumu 1. pielikumā, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā minētos nosacījumus;".

6. Izteikt 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. sadarbības partneru - komersantu - kopējais neto apgrozījums vidēji pēdējo triju gadu laikā ir ne mazāks kā 42,69 miljoni euro gadā;".

7. Svītrot 16.5. un 16.6. apakšpunktu.

8. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1  Šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minēto mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumu ietvaros organizējot reklāmas pasākumus, ievēro šādas prasības:

18.1 1. reklāmas kampaņa pēc savas būtības ir vispārēja un sniedz labumu visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem;

18.1 2. reklāmā netiek minēta produktu izcelsmes valsts;

18.1 3. reklāmu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to lieluma."

9. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Finansējuma saņēmējs ne vairāk kā 70 % no finansējuma saņēmējam piešķirtā fonda līdzfinansējuma izmanto šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām darbībām un ne mazāk kā 30 % - šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajām darbībām. Fonda līdzfinansējums šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajām darbībām tiek sniegts kā de minimis atbalsts šo noteikumu 13. punktā minētajiem sadarbības partneriem."

10. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

"56.  Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir trīs gadi no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas. Šo laiku var pagarināt līdz 2015. gada 31. decembrim, ja veic grozījumus līgumā par projekta īstenošanu atbilstoši šo noteikumu 60.1 un 60.2 punktam vai saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu."

11. Papildināt noteikumus ar 60.1 un 60.2 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Finansējuma saņēmējs, kura pārstāvētā saimnieciskās darbības nozare ir saistīta ar NACE 2. red. C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 10. nodaļu "Pārtikas produktu ražošana", var ierosināt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lai palielinātu projekta kopējo finansējuma apmēru, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

60.1 1. projekta finansējuma apmēru palielina ne vairāk kā par 300 000 euro;

60.1 2. projekta finansējumu palielina, izmantojot virssaistību finansējumu.

60.2 Finansējuma saņēmējs, kura pārstāvētā saimnieciskās darbības nozare nav saistīta ar NACE 2. red. C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 10. nodaļu "Pārtikas produktu ražošana", var ierosināt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lai palielinātu projekta kopējo finansējuma apmēru, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

60.2 1. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē starpposma maksājuma pieprasījumus vismaz par 60 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

60.2 2. projekta finansējuma apmēru palielina ne vairāk kā par 100 000 euro;

60.2 3. projekta finansējumu palielina, izmantojot virssaistību finansējumu."

12. Papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Sadarbības iestāde samazina līgumā par projekta īstenošanu paredzēto finansējumu par papildus piešķirto virssaistību finansējuma apmēru, ja finansējuma saņēmējs līdz 2015. gada 1. jūlijam nav izlietojis 80 % no šo noteikumu 9. punktā minētā sākotnēji piešķirtā fonda līdzfinansējuma."

13. Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Noslēguma pārskatu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 2016. gada 15. janvārī."

14. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Finansējuma saņēmējam piešķirtais de minimis atbalsta apjoms vienota uzņēmuma līmenī kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru".

15. Izteikt 74. un 75. punktu šādā redakcijā:

"74. Aktivitātes ietvaros viens sadarbības partneris var saņemt šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētos pakalpojumus no finansējuma saņēmēja kā de minimis atbalstu ne vairāk kā 25 000 euro apmērā.

75. Klastera atbalsta pakalpojumus saņem sadarbības partneri saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti, ievērojot šādus nosacījumus:

75.1. vienam sadarbības partnerim piešķirtais de minimis atbalsta apjoms viena vienota uzņēmuma līmenī kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru:

75.1.1. ja tiek konstatēts, ka uzņēmums ir ticis apvienots vai iegādāts, ņem vērā visu katram apvienošanā vai iegādē iesaistītajam uzņēmumam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

75.1.2. ja tiek konstatēts, ka uzņēmums ir ticis sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to uzņēmumu, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz uzņēmuma pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā;

75.2. sadarbības partneris nesaņem un neparedz saņemt de minimis vai citu atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

75.3. sadarbības partnerim ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

75.4. sadarbības partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu;

75.5. sadarbības partnera interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sadarbības partnerim saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi."

16. Svītrot 76. un 77. punktu.

17. Izteikt 1. pielikuma III nodaļu šādā redakcijā:

"III. Ogļu rūpniecības nozare

Ogļu rūpniecībai, uz ko attiecas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 2. panta 13. punkts.

Ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 2. red. 05. nodaļā "Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve" (NACE 1.1. red. grupā 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija" un grupā 10.2 "Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija")."

18. Izteikt 2. pielikuma 2.6. apakšpunkta tabulu šādā redakcijā:

"Rādītājs (mērvienība) Pēdējā pārskata gadā 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Klastera sadarbības partneru (komersantu) eksporta apjoms (milj. EUR)                  
Klastera sadarbības partneru (komersantu) darbaspēka produktivitāte (pievienotā vērtība/strādājošo skaits) (EUR)                  
Klastera sadarbības partneru (komersantu) ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (EUR)                  
….                

"

19. Aizstāt 5. pielikumā un 7. pielikuma 2.2., 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR".

20. Aizstāt 7. pielikuma 4. sadaļā vārdus un skaitļus "saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumiem Nr. 58 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" un projekta iesniedzēja izstrādāto sadarbības partneru de minimis atbalsta uzskaites kārtību" ar vārdiem "ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem, kā arī projekta iesniedzēja izstrādāto sadarbības partneru de minimis atbalsta uzskaites kārtību".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 27.01.2015.Stājas spēkā: 30.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 29.01.2015. OP numurs: 2015/20.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
271856
30.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)