Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.18

Rīgā 2015.gada 13.janvārī (prot. Nr.2 12.§)
Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 9. pantu, 12. panta otro daļu,
15.panta trešo daļu, 16.panta otro daļu, 17.panta
piekto daļu, 20.panta piekto daļu un 22.panta sesto daļu
(Grozīta ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 310)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. paredzētās darbības iesnieguma saturu;

1.2. kārtību, kādā veic sākotnējo izvērtējumu;

1.3. kārtību, kādā organizē paredzētās darbības, arī būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (turpmāk – sākotnējā sabiedriskā apspriešana);

1.4. kārtību, kādā izstrādā paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma programmu (turpmāk – programma), un minimālās prasības tās saturam;

1.5. kārtību, kādā sagatavo paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (turpmāk – ziņojums), ziņojuma saturu, kārtību, kādā sabiedrību informē par ziņojumu, un paziņojuma publicēšanas kārtību;

1.6. kārtību, kādā Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – birojs) ziņojumu nosūta ierosinātājam pārstrādāšanai un sniedz atzinumu par ziņojumu;

1.7. kārtību, kādā akceptē paredzēto darbību.

II. Paredzētās darbības iesniegums un sākotnējais izvērtējums

2. Paredzētās darbības ierosinātājs (turpmāk – ierosinātājs) paredzēto darbību piesaka, iesniedzot iesniegumu birojā vai Valsts vides dienestā (turpmāk – dienests) atbilstoši likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajai kompetencei. Paredzētās darbības iesniegumā norāda:

2.1. iesnieguma parakstīšanas datumu un vietu;

2.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu (juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukumu un adresi, fiziskajai personai – deklarēto dzīvesvietu vai dzīvesvietu, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

2.3. informāciju par paredzēto darbību, ietverot:

2.3.1. paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, tai skaitā informāciju par apjomu, darbības norises vietas sagatavošanu pirms paredzētās darbības uzsākšanas, nojaukšanas darbiem un to risinājumiem (ja paredzētā darbība tādus ietver), izmantojamo tehnoloģiju veidiem, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem;

2.3.2. informāciju par paredzētās darbības iespējamām norises vietām (norāda adreses un, ja iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus) un to raksturojumu, ņemot vērā norises vietu un tās iespējami ietekmētās teritorijas vides stāvokli un jutīgumu;

2.4. ja paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, – esošās darbības raksturojumu, ietverot informāciju par tās apjomiem, tehnoloģiskajiem risinājumiem, galvenajām izejvielām un to uzglabāšanu, dabas resursu izmantošanu, emisijām, notekūdeņiem un atkritumu rašanos;

2.5. informāciju par būtiskajiem vides aspektiem, no kuriem izriet paredzētās darbības ietekme uz vidi, un to raksturojumu, tai skaitā:

2.5.1. dabas resursu ieguve un izmantošana (norāda veidu un apjomu, piemēram, plānotais ūdens patēriņš kubikmetros diennaktī, mēnesī, gadā) un to pārveidošana, tai skaitā pārveidojamās zemes platības;

2.5.2. galvenās izejvielas un to daudzums gadā vai plānotie būvmateriāli (attiecībā uz ceļa, dzelzceļa līnijas un lidostas būvniecību) un to daudzums objekta būvniecībai (norāda visas bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus, kā arī pārējās izejvielas, kuru patēriņš pārsniedz 100 kg gadā);

2.5.3. produkcija un tās daudzums (gadā);

2.5.4. ūdensapgādes risinājums, ūdens ieguves avots (esošs vai plānots), izmantojamā ūdens ieguves avota nodrošinājums ar ūdens resursiem (virszemes vai pazemes ūdens);

2.5.5. plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī, gadā), notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums;

2.5.6. siltumapgādes risinājums, sadedzināšanas iekārtai – plānotais kurināmais, tā daudzums un iekārtas jauda;

2.5.7. piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī (piesārņojošās vielas notekūdeņos, to koncentrācija pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta) un augsnē (piesārņojošās vielas un to koncentrācija), smakas;

2.5.8. tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un paredzētā atkritumu apsaimniekošana;

2.6. fizikālo ietekmi (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis);

2.7. informāciju par iespējām pielāgot paredzētās darbības tehnoloģisko risinājumu oglekļa dioksīda uztveršanai, ja paredzēta tādas sadedzināšanas iekārtas būvniecība, kuras elektroenerģijas ražošanas jauda ir 300 MW vai lielāka;

2.8. informāciju par to, vai paredzētās darbības iespējamā norises vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) (turpmāk – Natura 2000 teritorija);

2.9. informāciju par attālumu (kilometros) no paredzētās darbības iespējamās norises vietas līdz Natura 2000 teritorijas robežai;

2.10. paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, ietverot visu iespējamo būtisko ietekmju raksturojumu, ciktāl pieejama informācija par šo ietekmi, ko izraisa:

2.10.1. emisiju, atkritumu un blakusproduktu rašanās;

2.10.2. dabas resursu (īpaši augsnes, zemes platību, ūdens un bioloģiskās daudzveidības) izmantošana;

2.10.3. savstarpējā un kopējā ietekme ar citām esošām vai akceptētām paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju.

3. Ja kāds no šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem informācijas veidiem nav saistīts ar paredzēto darbību, to norāda paredzētās darbības iesniegumā.

4. Ierosinātājs paredzētās darbības iesniegumam pievieno teritorijas karti (mērogā 1:10000 vai citā atbilstošā mērogā), kurā uzskatāmi attēlota paredzētās darbības norises vieta. Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, karti iesniedz mazākā mērogā un norāda paredzētās darbības norises vietas koordinātas:

4.1. ja darbību plānots veikt Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, – elipsoidālās (ģeogrāfiskās) koordinātas 1984. gada Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā (WGS 84);

4.2. ja darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, – plaknes koordinātas Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM.

5. Paredzētās darbības iesniegumu ierosinātājs var papildināt ar aprakstu par jebkādām paredzētās darbības īpašībām vai pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

6. Ierosinātājs, sagatavojot informāciju par paredzēto darbību, paredzētās darbības norises vietu un ietekmi uz vidi, ņem vērā likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktos kritērijus, atbilstoši kuriem novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi.

7. Sagatavojot paredzētās darbības iesniegumu, ierosinātājs var izmantot arī citu novērtējumu (ja tādi veikti (piemēram, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu)) rezultātus.

8. Ja paredzētās darbības iesniegums iesniegts atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 7. pantam, birojs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu:

8.1. ievieto biroja tīmekļa vietnē informāciju par pieņemto lēmumu;

8.2. lēmumu rakstiski paziņo ierosinātājam, dienestam, ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā plānota paredzētā darbība (turpmāk – pašvaldība), kā arī rakstiski informē ierosinātāju un pašvaldību, vai birojs pieprasa organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi par paredzēto darbību (turpmāk – sākotnējā sanāksme).

9. Ja paredzētās darbības iesniegums iesniegts atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 8. pantam, dienests triju darbdienu laikā pēc paredzētās darbības iesnieguma saņemšanas sagatavo informatīvo paziņojumu par paredzēto darbību. Minētajā paziņojumā norāda vismaz:

9.1. paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datumu;

9.2. paredzētās darbības nosaukumu un īsu aprakstu;

9.3. paredzētās darbības iespējamās norises vietas (adreses) un, ja iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus, kā arī to, vai paredzētā darbība tiks veikta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā (tai skaitā Natura 2000 teritorijā), Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā vai virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā. Ja paredzētās darbības iespējamās norises vietas atrodas Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, norāda atļaujas vai licences laukumu stūru koordinātas.

10. Dienests šo noteikumu 9. punktā minēto paziņojumu:

10.1. ievieto dienesta tīmekļa vietnē. Informatīvais paziņojums par paredzēto darbību tīmekļa vietnē ir pieejams līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu;

10.2. elektroniski nosūta pašvaldībai;

10.3. elektroniski nosūta biedrībai vai nodibinājumam, kura mērķis saskaņā ar statūtiem ir vides aizsardzība un kurš pieteicies dienestā un norādījis e-pasta adresi, uz kuru tam nosūtāma informācija par paredzētajām darbībām attiecīgajā teritorijā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 858)

11. Ja sākotnējam izvērtējumam nepieciešams eksperta atzinums, izdevumus, kas saistīti ar eksperta darbu, sedz darbības ierosinātājs. Atzinuma sniegšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā pieaicina attiecīgajā jomā sertificētu ekspertu.

12. Dienests ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc paredzētās darbības iesnieguma saņemšanas pieprasa iesniedzējam papildu informāciju, ja nav sniegta šo noteikumu 2. punktā minētā informācija vai ja tā nav pietiekama, lai veiktu sākotnējo izvērtējumu.

13. Dienests sagatavo sākotnējo izvērtējumu un pieņem lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtējama ietekme uz Natura 2000 teritoriju). Sākotnējā izvērtējumā norāda:

13.1. sākotnējā izvērtējuma parakstīšanas datumu un vietu;

13.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu (juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukumu un adresi, fiziskajai personai – deklarēto dzīvesvietu vai dzīvesvietu, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

13.3. informāciju par paredzēto darbību, tās iespējamās norises vietas (adreses) un, ja iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus, kā arī izmantojamo tehnoloģiju veidus;

13.4. paredzētās darbības iespējamo norises vietu, kā arī prognozējamo paredzētās darbības un izmantojamo tehnoloģiju ietekmi uz vidi un šīs ietekmes novērtējumu;

13.5. visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības norises vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidu būtisko ietekmi uz Natura 2000 teritoriju un šīs ietekmes novērtējumu;

13.6. ieteikumu par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību;

13.7. informāciju par sabiedrības iesniegto viedokli, ja tāds iesniegts;

13.8. informāciju par pārrobežu ietekmi, ja tāda iespējama;

13.9. citu informāciju, kas var būt būtiska, pieņemot lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu;

13.10. citu novērtējumu (ja tādi veikti (piemēram, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu)) rezultātus.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 858)

13.1 Lēmumā par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu ietver pamatojumu novērtējuma piemērošanai vai nepiemērošanai, ņemot vērā likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktos kritērijus, atbilstoši kuriem novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 858 redakcijā)

14. Ja dienests pieņēmis lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, tas izsniedz tehniskos noteikumus atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otrās daļas prasībām.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 858 redakcijā)

15. Ja dienests pieņēmis lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu, tas triju darbdienu laikā ievieto lēmumu savā tīmekļa vietnē, kā arī paziņo un nosūta lēmumu atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 14.1 pantam.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 858 redakcijā)

16. Birojs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minētā lēmuma saņemšanas rakstiski informē ierosinātāju par programmas izdošanas nosacījumiem, kā arī informē ierosinātāju un pašvaldību, vai būs nepieciešams organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 858 redakcijā)

17. Birojs un pašvaldība triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts dienesta lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma piemērošanu, ievieto informāciju par pieņemto lēmumu savā tīmekļa vietnē.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 858 redakcijā)

18. Ja dienests vai birojs pieņem lēmumu par to, ka nepieciešams veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu:

18.1. birojs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas elektroniski nosūta informāciju par minēto lēmumu biedrībai vai nodibinājumam, kura mērķis saskaņā ar statūtiem ir vides aizsardzība un kurš pieteicies birojā un norādījis e-pasta adresi, uz kuru tam nosūtāma informācija par paredzētajām darbībām attiecīgajā teritorijā;

18.2. pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.2. apakšpunktā vai 15. punktā minētā lēmuma saņemšanas rakstiski informē ierosinātāju un biroju, vai pašvaldība pieprasa organizēt sākotnējo sanāksmi. Šāds pieprasījums nav nepieciešams, ja birojs jau vienlaikus ar lēmuma paziņošanu ir pieprasījis ierosinātājam organizēt sākotnējo sanāksmi.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 858)

19. Pirms paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas ierosinātājs rakstiski nosūta pašvaldībai informāciju par paredzēto darbību, aprakstot paredzētās darbības ieceri.

20. Paredzētajām darbībām, kuras saistītas ar transporta un elektronisko sakaru tīklu un enerģijas pārvades būvju būvniecību vai attiecībā uz kurām Ministru kabinets pieņem lēmumu par atļauju uzsākt darbību (paredzētās darbības akcepts), konsultācijas ar pašvaldību nav nepieciešamas.

21. Pašvaldība, izvērtējot paredzētās darbības atbilstību pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, 15 dienu laikā pēc ierosinātāja rakstiska iesnieguma saņemšanas sniedz ierosinātājam rakstisku viedokli par paredzēto darbību.

III. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana un tās organizēšana

22. Ierosinātājs pēc konsultācijām ar pašvaldību un šo noteikumu 8.2. un 18.2. apakšpunktā un 16. punktā minētās informācijas par sākotnējo sanāksmi saņemšanas informē sabiedrību par paredzēto darbību un iespēju iesniegt rakstiskus priekšlikumus par šīs darbības iespējamo ietekmi uz vidi:

22.1. publicējot paziņojumu par paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (turpmāk – paziņojums par sākotnējo apspriešanu) vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā, pašvaldības ziņu lapā vai citā vietējā laikrakstā;

22.2. individuāli informējot tos nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju, un norādot, kur turpmāk būs pieejama informācija par paredzēto darbību un iespēju piedalīties paredzētās darbības sabiedriskajā apspriešanā;

22.3. ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par sākotnējo apspriešanu publicēšanas elektroniski iesniedzot to birojā un pašvaldībā;

22.4. ievietojot savā vai pilnvarotas personas mājaslapā internetā informāciju par paredzēto darbību, norādot arī informāciju par publikāciju laikrakstā (laikraksta nosaukums, publikācijas datums un numurs).

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 858)

23. Birojs un pašvaldība triju darbdienu laikā pēc paziņojuma par sākotnējo apspriešanu saņemšanas ievieto to savā tīmekļa vietnē, norādot arī informāciju par publikāciju laikrakstā (laikraksta nosaukums, publikācijas datums un numurs).

24. Šo noteikumu 22.1. apakšpunktā un 23. punktā minētajā paziņojumā par sākotnējo apspriešanu norāda šādu informāciju:

24.1. paredzētās darbības nosaukums;

24.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds un uzvārds, juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, publiskās personas vai tās iestādes nosaukums);

24.3. paredzētās darbības iespējamās norises vietas (adreses) un, ja iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumi;

24.4. datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu;

24.5. paredzētās darbības apraksts (izmantojamo tehnoloģiju veidi un ietekmei pakļautās teritorijas);

24.6. informācija par pārrobežu ietekmi, ja tāda iespējama;

24.7. laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu);

24.8. termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus;

24.9. biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese;

24.10. ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kurā ievietota informācija par paredzēto darbību.

25. Ja saskaņā ar biroja vai pašvaldības pieprasījumu vai ierosinātāja iniciatīvu tiek organizēta sākotnējā sanāksme, paziņojumā par sākotnējo apspriešanu papildus norāda sākotnējās sanāksmes norises vietu un laiku, kā arī informāciju par pieslēgšanos  sanāksmei tiešsaistē.  Ierosinātājs sākotnējo sanāksmi rīko hibrīdformā (sanāksme, kur daļa tās dalībnieku var atrasties klātienē (parasti – sanāksmju telpā), bet pārējie var pieslēgties attālināti), lai nodrošinātu pilnvērtīgu sabiedrības pārstāvju dalību gan klātienes, gan neklātienes formā, ne agrāk kā 10 dienas pēc publikācijas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā. Ierosinātājs nodrošina  sanāksmei atbilstošu tehnisko nodrošinājumu.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 237 redakcijā)

26. Ikviena persona 20 dienu laikā pēc šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētā paziņojuma publicēšanas ir tiesīga nosūtīt birojam rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi. Birojs minētos priekšlikumus nosūta ierosinātājam.

27. Ierosinātājs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētā paziņojuma publicēšanas sagatavo un izvieto pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldes ēkā informāciju par paredzēto darbību un citus sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamos materiālus. Ierosinātājs vienojas ar pašvaldību par materiālu izvietošanas laiku un vietu.

28. Ierosinātājs apkopo un iesniedz birojā un pašvaldībā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātus (protokolu un citus ar apspriešanu saistītos materiālus, kā arī publikāciju un paziņojumu kopijas un informāciju par individuālo informēšanu).

IV. Programmas saturs un izstrādāšana

29. Ierosinātājs rakstisku pieprasījumu par programmas izstrādāšanu iesniedz birojā ne agrāk kā pēc paziņojuma par sākotnējo apspriešanu publicēšanas atbilstoši šo noteikumu 22.1. apakšpunktam.

30. Birojs programmu izstrādā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 29. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, bet, ja programmas izstrādei nepieciešams piesaistīt ekspertus, – pēc apmaksas saņemšanas saskaņā ar biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

31. Birojs programmā iekļauj prasības ziņojuma sagatavošanai atbilstoši šo noteikumu 34. punktam, ņemot vērā konkrēto paredzēto darbību, kā arī norādi par institūcijām un organizācijām, ar kurām nepieciešams konsultēties vai kurām ziņojums iesniedzams pirms tā iesniegšanas birojā atzinuma sniegšanai.

32. Ja ierosinātājs saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 16. panta ceturto daļu birojam atkārtoti pieprasa izsniegt programmu, ierosinātājs atkārtoti organizē sākotnējo sabiedrisko apspriešanu atbilstoši šo noteikumu III nodaļai.

33. Birojs triju darbdienu laikā pēc programmas izsniegšanas:

33.1. nosūta programmu ierosinātājam un pašvaldībai (papīra formā un elektroniski);

33.2. ievieto programmu savā tīmekļa vietnē.

V. Ziņojuma saturs, tā sagatavošana un sabiedrības informēšana

34. Ziņojumā iekļauj šo noteikumu 2. pielikumā un likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 17. panta trešajā daļā minēto informāciju.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 310 redakcijā)

35. Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju, novērtē attiecīgās darbības ietekmi uz šo teritoriju un ziņojumā kā atsevišķu sadaļu ietver ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu (saskaņā ar novērtēšanas kritērijiem un novērtējuma ziņojumā iekļaujamo informāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā novērtējama ietekme uz Natura 2000 teritoriju).

36. Pēc ziņojuma sagatavošanas ierosinātājs:

36.1. ievieto savā vai pilnvarotas personas tīmekļa vietnē ziņojumu un paziņojumu par sabiedrības iespēju iepazīties ar ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā (turpmāk – paziņojums par sagatavoto ziņojumu);

36.2. papīra formā un elektroniski iesniedz pašvaldībā ziņojumu un paziņojumu par sagatavoto ziņojumu;

36.3. triju darbdienu laikā pēc ziņojuma iesniegšanas pašvaldībā saskaņā ar šo noteikumu 36.2. apakšpunktu iesniedz publicēšanai vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā paziņojumu par sagatavoto ziņojumu;

36.4. elektroniski iesniedz birojā paziņojumu par sagatavoto ziņojumu;

36.5. paziņojumu par sagatavoto ziņojumu izvieto sabiedriskajās vietās, kur paziņojums sasniegtu pēc iespējas vairāk adresātu (piemēram, bibliotēkā, pastā vai uz pašvaldības ziņojumu dēļa).

37. Pašvaldība paziņojumu par sagatavoto ziņojumu ievieto savā tīmekļa vietnē, norādot arī informāciju par publikāciju laikrakstā (laikraksta nosaukums, publikācijas datums un numurs), un nodrošina ziņojuma pieejamību sabiedrībai.

38. Birojs paziņojumu par sagatavoto ziņojumu ievieto savā tīmekļa vietnē, nodrošinot saiti uz ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietni, kur pieejams ziņojums, norādot arī informāciju par publikāciju laikrakstā (laikraksta nosaukums, publikācijas datums un numurs).

39. Paziņojumā par sagatavoto ziņojumu norāda vismaz šādu informāciju:

39.1. paredzētās darbības nosaukums un vieta;

39.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds un uzvārds, juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, publiskās personas vai tās iestādes nosaukums);

39.3. datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums;

39.4. ziņojuma sagatavotājs;

39.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta;

39.6. laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem;

39.7. termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus;

39.8. biroja adrese, tālruņa numurs un tīmekļa vietnes adrese;

39.9. ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu.

40. Ikviena persona 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 36. punktā minētā paziņojuma par sagatavoto ziņojumu publicēšanas pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā ir tiesīga nosūtīt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu.

41. Ierosinātājs rīko ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmi  hibrīdformā (sanāksme, kur daļa tās dalībnieku var  atrasties klātienē (parasti – sanāksmju telpā), bet pārējie var pieslēgties  attālināti),  lai  nodrošinātu pilnvērtīgu sabiedrības pārstāvju dalību gan klātienes, gan neklātienes formā, ne agrāk kā septiņas dienas pēc tam, kad pašvaldības izdotajā laikrakstā, pašvaldības ziņu lapā vai citā vietējā laikrakstā publicēts šo noteikumu 36. punktā minētais paziņojums par sagatavoto ziņojumu un ne vēlāk kā 10 dienas pirms sabiedrības priekšlikumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām (iepriekš vienojoties ar pašvaldību par sanāksmes laiku un vietu). Ierosinātājs nodrošina sanāksmei atbilstošu tehnisko nodrošinājumu.

(MK 16.04.2024. noteikumu Nr. 237 redakcijā)

42. Informāciju par paredzēto darbību, ziņojumu un tā sabiedrisko apspriešanu, kā arī ziņojuma sabiedriskajai apspriešanai nepieciešamos materiālus ierosinātājs, vienojoties ar pašvaldību, izvieto pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldes ēkā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 36. punktā minētā paziņojuma par sagatavoto ziņojumu publicēšanas pašvaldības izdotajā laikrakstā, pašvaldības ziņu lapā vai citā vietējā laikrakstā.

43. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmei nepieciešamos materiālus un dokumentu kopijas sagatavo ierosinātājs.

44. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalās pašvaldība un dienests.

45. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi vada pašvaldības pārstāvis. Ierosinātājs sniedz klātesošajiem informāciju par paredzēto darbību un nodrošina sanāksmes protokolēšanu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā sanāksmes vadītājs nodrošina klātesošajiem iespēju uzdot jautājumus un izteikt viedokli.

46. Ierosinātājs piecu darbdienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dienas nosūta sanāksmes protokolu birojam un pašvaldībai, kā arī ievieto ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnē. Protokols sabiedrībai ir pieejams pašvaldībā un birojā. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dienas iesniegt ierosinātājam un birojam pievienošanai protokolam atsevišķu viedokli par protokolā atspoguļoto informāciju par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

47. Ierosinātājs savā vai pilnvarotas personas tīmekļa vietnē nodrošina pieeju informācijai par paredzēto darbību (tai skaitā citu institūciju sniegtajiem atzinumiem par paredzēto darbību, kā arī vides informācijai, kas ir ierosinātāja rīcībā) arī pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises dienas līdz dienai, kad saņemts biroja atzinums par ziņojumu.

48. Ierosinātājs, izvērtējot sabiedrības un citu institūciju iesniegtos priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, precizē ziņojumu. Ziņojumā ietver pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem.

49. Pārskatā par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem ietver:

49.1. veikto sabiedrības līdzdalības pasākumu sarakstu;

49.2. publikāciju un paziņojumu kopijas;

49.3. informāciju par iesniegtajiem sabiedrības (tai skaitā šo noteikumu 31. punktā minēto institūciju) priekšlikumiem, norādot, kā iesniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā, vai arī norādot konkrētus argumentus, ja priekšlikumi nav ņemti vērā.

VI. Kārtība, kādā ziņojumu nosūta ierosinātājam pārstrādāšanai un sniedz atzinumu par ziņojumu

50. Ierosinātājs pēc ziņojuma sabiedriskās apspriešanas:

50.1. papīra formā un elektroniski iesniedz birojā ziņojumu un paziņojumu par birojā iesniegto ziņojumu;

50.2. triju darbdienu laikā pēc ziņojuma iesniegšanas birojā ievieto ziņojumu un paziņojumu par birojā iesniegto ziņojumu savā vai pilnvarotas personas tīmekļa vietnē;

50.3. papīra formā un elektroniski iesniedz pašvaldībā ziņojumu un paziņojumu par birojā iesniegto ziņojumu.

51. Pašvaldība saņemto paziņojumu par birojā iesniegto ziņojumu ievieto savā tīmekļa vietnē.

52. Birojs saņemto paziņojumu par birojā iesniegto ziņojumu ievieto savā tīmekļa vietnē, nodrošinot saiti uz ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietni, kur pieejams ziņojums.

53. Ja ziņojuma izvērtēšanai un atzinuma sagatavošanai birojam ir nepieciešams pieaicināt ekspertus, ierosinātājs sedz pieaicināto ekspertu sniegto pakalpojumu izmaksas saskaņā ar biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi, pirms birojs sniedzis atzinumu par ziņojumu.

54. Ja birojs saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 20. pantu ir informējis ierosinātāju par nepieciešamību ziņojumu labot vai pārstrādāt, novēršot tajā nepilnības, ierosinātājs pēc ziņojuma precizēšanas:

54.1. papīra formā un elektroniski iesniedz birojā aktuālo ziņojuma versiju un paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju;

54.2. triju darbdienu laikā pēc aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanas birojā ievieto aktuālo ziņojuma versiju un paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju savā vai pilnvarotas personas tīmekļa vietnē;

54.3. papīra formā un elektroniski iesniedz pašvaldībā aktuālo ziņojuma versiju un paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju.

55. Pašvaldība saņemto paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju ievieto savā tīmekļa vietnē.

56. Birojs saņemto paziņojumu par aktuālo ziņojuma versiju ievieto savā tīmekļa vietnē, nodrošinot saiti uz ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietni, kur pieejams ziņojums.

57. Šo noteikumu 50., 51., 52., 54., 55. un 56. punktā minētajos paziņojumos norāda vismaz šādu informāciju:

57.1. paredzētās darbības nosaukums un vieta;

57.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds un uzvārds, juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, publiskās personas vai tās iestādes nosaukums);

57.3. datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu;

57.4. sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā;

57.5. ziņojuma sagatavotājs;

57.6. ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu.

58. Ja birojs, sniedzot atzinumu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam, konstatē, ka ir izpildīti visi šo noteikumu 34.10. apakšpunktā minētie kritēriji, paredzētās darbības īstenošanas nosacījumos ietver prasības attiecībā uz nepieciešamību paredzēt piemērotu vietu oglekļa dioksīda uztveršanas un saspiešanas iekārtai. Birojs, izstrādājot atzinumu, ņem vērā arī pieejamo informāciju par oglekļa dioksīda uztveršanas, transportēšanas un uzglabāšanas ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

(Grozīts ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 310)

59. Birojs pēc atzinuma par ziņojumu sniegšanas atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam:

59.1. triju darbdienu laikā papīra formā un elektroniski nosūta atzinumu par ziņojumu ierosinātājam, ietekmes uz vidi novērtējumā iesaistītajām valsts institūcijām un pašvaldībai;

59.2. triju darbdienu laikā ievieto ziņojumu un atzinumu par ziņojumu savā tīmekļa vietnē;

59.3. paziņojumu par to, ka ir sniegts atzinums par ziņojumu, publicē vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā un informē par iespēju iepazīties ar minēto atzinumu un ziņojumu.

(Grozīts ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 310)

60. Pašvaldība saņemto biroja atzinumu par ziņojumu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā ievieto savā tīmekļa vietnē.

61. Ziņojums ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnē ir pieejams ne mazāk kā trīs mēnešus vai arī līdz dienai, kad attiecīgā valsts institūcija, Ministru kabinets vai pašvaldība pieņēmusi lēmumu par paredzēto darbību.

VII. Sabiedrības informēšana par paredzēto darbību Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

62. Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos vai teritoriālajā jūrā, birojs vai dienests, paziņojot šo noteikumu 8.2. apakšpunktā vai 15. punktā minēto lēmumu, vienlaikus informē par tām piekrastes pašvaldībām, kuras atrodas vistuvāk paredzētās darbības iespējamai norises vietai un kurās jāveic sabiedrības informēšana par paredzēto darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām (turpmāk – piekrastes pašvaldība).

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 858)

63. Ievērojot šo noteikumu 62. punktā minēto prasību par sabiedrības informēšanu:

63.1. šo noteikumu 8.2., 22.3., 36.2., 50.3., 54.3. un 59.1. apakšpunktā un 15. un 46. punktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz piekrastes pašvaldībā;

63.2. šo noteikumu 22.1., 36.3. un 59.3. apakšpunktā minēto paziņojumu publicē vismaz vienā piekrastes pašvaldības izdotajā laikrakstā, pašvaldības ziņu lapā vai citā vietējā laikrakstā;

63.3. šo noteikumu 17., 23., 37., 51. un 55. punktā minēto informāciju un šo noteikumu 60. punktā minēto atzinumu piekrastes pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē, norādot arī informāciju par publikāciju laikrakstā (laikraksta nosaukums, publikācijas datums un numurs), bet šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto informāciju nosūta ierosinātājam un birojam.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 858)

64. Šo noteikumu III nodaļā minēto sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un šo noteikumu V nodaļā minēto sabiedrisko apspriešanu organizē piekrastes pašvaldības teritorijā un sabiedrības informēšanai nepieciešamos materiālus, vienojoties ar pašvaldību, izvieto attiecīgās piekrastes pašvaldības pagasta pārvaldē.

65. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalās piekrastes pašvaldība un dienests. Sanāksmi vada piekrastes pašvaldības pārstāvis. Ierosinātājs sniedz klātesošajiem informāciju par paredzēto darbību un nodrošina sanāksmes protokolēšanu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā sanāksmes vadītājs nodrošina klātesošajiem iespēju uzdot jautājumus un izteikt viedokli.

66. Ja paredzēto darbību pilnībā vai daļēji plānots veikt Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, sabiedrības informēšana notiek sadarbībā ar Ekonomikas ministriju:

66.1. šo noteikumu 8.2., 22.3., 36.2., 50.3., 54.3. un 59.1. apakšpunktā un 15. un 46. punktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā, bet šo noteikumu 22.1., 36.3. un 59.3. apakšpunktā minēto paziņojumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

66.2. šo noteikumu 17., 24., 38., 52. un 56. punktā minēto informāciju un šo noteikumu 60. punktā minēto atzinumu Ekonomikas ministrija ievieto savā tīmekļa vietnē, bet šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto informāciju nosūta ierosinātājam un birojam;

66.3. šo noteikumu III nodaļā minēto sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un šo noteikumu V nodaļā minēto sabiedrisko apspriešanu organizē un sabiedrības informēšanai nepieciešamos materiālus izvieto Ekonomikas ministrijas noteiktā vietā;

66.4. šo noteikumu V nodaļā minētajā sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalās Ekonomikas ministrija un dienests. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmi vada Ekonomikas ministrijas pārstāvis.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 858)

VIII. Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība

67. Lai akceptētu paredzēto darbību, ierosinātājs likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22. panta pirmajā daļā minēto iesniegumu un citus dokumentus iesniedz pašvaldībā, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka paredzēto darbību akceptē valsts institūcija vai cita likumā noteiktā institūcija.

68. Šo noteikumu 67. punktā minētajā iesniegumā norāda:

68.1. iesnieguma parakstīšanas datumu un vietu;

68.2. ierosinātāja vārdu, uzvārdu (juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukumu un adresi, fiziskajai personai – deklarēto dzīvesvietu vai dzīvesvietu, kurā tā ir sasniedzama), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

68.3. paredzēto darbību;

68.4. paredzētās darbības norises vietu (adresi) un, ja iespējams, zemes vienības kadastra apzīmējumu.

69. Valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 67. punktā minētā iesnieguma saņemšanas ievieto paziņojumu par to savā tīmekļa vietnē. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

69.1. paredzētās darbības nosaukums, norises vieta (adrese) un, ja iespējams, zemes vienības kadastra apzīmējums;

69.2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds un uzvārds, juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, publiskās personas vai tās iestādes nosaukums);

69.3. datums, kad sniegts biroja atzinums par ziņojumu;

69.4. ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu.

70. Ja saskaņā ar ziņojumu paredzētās darbības ietekme uz vidi vai veselību var skart vairāku pašvaldību teritorijas, ierosinātājs šo noteikumu 67. punktā minētos dokumentus iesniedz visās attiecīgajās pašvaldībās.

71. Ja paredzētā darbība var skart teritoriju, kas ir lielāka par tās pašvaldības teritoriju, kurā plānots veikt šo darbību, pašvaldība, kuras teritorijā plāno veikt paredzēto darbību, 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par paredzētās darbības akceptēšanu nosūta likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 23. panta otrajā daļā minēto informāciju par pieņemto lēmumu un attiecīgo lēmumu tām pašvaldībām, kuru teritoriju var skart paredzētā darbība.

72. Ja pašvaldība, kuras teritoriju var skart paredzētā darbība, saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 21. panta otro daļu ierosina galīgo lēmumu par paredzēto darbību pieņemt Ministru kabinetam, attiecīgā pašvaldība mēneša laikā pēc dienas, kad saņemts pašvaldības (kuras teritorijā plānots veikt paredzēto darbību) lēmums par paredzētās darbības akceptēšanu, iesniedz to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un, ja nepieciešams, pievieno citus dokumentus (piemēram, ekspertu atzinumus, dokumentus, kas atspoguļo sabiedrības viedokli).

73. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc šo noteikumu 72. punktā minētā pašvaldības lēmuma saņemšanas sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, kā arī informatīvo ziņojumu par plānotās darbības ietekmi uz vidi vai cilvēku veselību. Ministru kabineta rīkojuma projektam pievieno šo noteikumu 67. punktā minēto dokumentu kopijas.

74. Ja paredzēto darbību plāno veikt ostas teritorijā un vienas vai vairāku pašvaldību teritorijās, ierosinātājs šo noteikumu 67. punktā minētos dokumentus iesniedz ostas pārvaldē un attiecīgajās pašvaldībās. Šādā gadījumā paredzētā darbība ir uzskatāma par akceptētu, ja lēmumu akceptēt paredzēto darbību ir pieņēmušas visas attiecīgās institūcijas.

75. Ja paredzēto darbību, kas saistīta ar transporta un elektronisko sakaru tīklu un enerģijas pārvades būvju būvniecību, plānots veikt vairāku pašvaldību teritorijā un pašvaldības akceptējušas atšķirīgus paredzētās darbības norises vietas risinājumus, galīgo lēmumu pieņem Ministru kabinets. Šo noteikumu 67. punktā minētos dokumentus iesniedz:

75.1. Satiksmes ministrijā – attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu un transporta būvju būvniecību;

75.2. Ekonomikas ministrijā – attiecībā uz enerģijas pārvades būvju būvniecību.

76. Ja saskaņā ar paredzētās darbības jomu reglamentējošo likumu paredzēto darbību akceptē Ministru kabinets vai ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ierosinātājs šo noteikumu 67. punktā minētos dokumentus iesniedz:

76.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā – attiecībā uz vides aizsardzībai nepieciešamām būvēm un objektiem, dabas resursu izpēti, dabas resursu ieguvi, izņemot ogļūdeņražu ieguvi un to resursu ieguvi, ko regulē Zvejniecības likums, kā arī attiecībā uz pašvaldību funkciju veikšanai nepieciešamām būvēm un objektiem;

76.2. Aizsardzības ministrijā – attiecībā uz valsts aizsardzībai nepieciešamām un cita rakstura militārām būvēm un objektiem;

76.3. Iekšlietu ministrijā – attiecībā uz robežapsardzības sistēmai nepieciešamām būvēm un objektiem;

76.4. Satiksmes ministrijā – attiecībā uz transporta un sakaru vajadzībām nepieciešamām būvēm un objektiem;

76.5. Zemkopības ministrijā – attiecībā uz zivsaimniecības nozarei nepieciešamām būvēm un objektiem;

76.6. Ekonomikas ministrijā – attiecībā uz energoapgādei un iepriekš neminētai komercdarbībai nepieciešamām būvēm un objektiem, kā arī šo būvju un objektu projekta sagatavošanai nepieciešamajiem izpētes darbiem.

77. Ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un paredzētās darbības īstenošanai ir nepieciešams infrastruktūras pievadu pieslēgums piekrastes pašvaldības teritorijā, ierosinātājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 67. punktā minēto dokumentu iesniegšanas attiecīgajā ministrijā informē par to piekrastes pašvaldību, pievienojot ziņojumu vai novērtējuma ziņojumu par ietekmi uz Natura 2000 teritoriju un biroja atzinumu par ziņojumu (kopiju). Piekrastes pašvaldība mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas sniedz attiecīgajai ministrijai un ierosinātājam viedokli par paredzētās darbības īstenošanai nepieciešamā infrastruktūras pievadu pieslēguma iespēju pašvaldības teritorijā.

78. Šo noteikumu 75. un 76. punktā minētās ministrijas pēc šo noteikumu 67. un 77. punktā minēto dokumentu saņemšanas atbilstoši kompetencei sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu. Ministru kabineta rīkojuma projektam pievieno iesniegumu, ziņojumu vai novērtējuma ziņojumu par ietekmi uz Natura 2000 teritoriju un biroja atzinumu par ziņojumu (kopiju), kā arī piekrastes pašvaldības viedokli (ja tāds sniegts) par paredzētās darbības īstenošanai nepieciešamo infrastruktūras pievadu pieslēgumu pašvaldības teritorijā.

79. Ministru kabinets lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu pieņem Ministru kabineta darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājums

80. Atzīt par spēku zaudējušiem:

80.1. Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumus Nr. 83 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 23., 203. nr.);

80.2. Ministru kabineta 2011. gada 15. marta noteikumus Nr. 200 "Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 48. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un Regulā (EK) Nr. 1013/2006;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīvas 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (kodificētā redakcija);

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvas 2014/52/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 13.janvāra
noteikumiem Nr.18

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 310)

Atzinums Nr. _____
par __________________________________________ ziņojumu

(ziņojuma nosaukums)

Derīgs līdz _____. gada ________________

Paredzētās darbības ierosinātājs 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs; juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs; publiskās personas vai tās iestādes nosaukums, adrese un tālruņa numurs)
Ziņojuma izstrādātājs 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs;
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs)

 

Datums, kad ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā

Atzinums sniegts saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 20. panta pirmo daļu, un tajā ietverti nosacījumi saskaņā ar minētā likuma 20. panta desmito daļu.

1. Paredzētās darbības nosaukums

 

2. Paredzētās darbības iespējamās norises vietas adrese (adreses)

 

3. Īss paredzētās darbības raksturojums

 

4. Izvērtētā dokumentācija

 

5. Informācija par paredzētās darbības novērtēšanas procesā apkopotajiem ieinteresēto pušu viedokļiem un argumentiem (tai skaitā par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem)

 

6. Nosacījumi, ar kādiem paredzētā darbība ir īstenojama vai nav pieļaujama

 

Direktors

  

 

Datums

 
 (vārds, uzvārds, paraksts)   

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 13. janvāra
noteikumiem Nr. 18

(Pielikums MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 310 redakcijā)

Informācija, kas iekļaujama
paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā

1. Paredzētās darbības un darbības vietas izvēles argumentēts pamatojums.

2. Paredzētās darbības atbilstības izvērtējums atbilstoši vides, dabas aizsardzības un citiem normatīvajiem aktiem, kuros ietvertas prasības konkrētajai paredzētajai darbībai.

3. Paredzētās darbības vietas apraksts un tās vides stāvokļa novērtējums.

4. Paredzētās darbības alternatīvu apraksts (piemēram, attiecībā uz tās īstenošanas vietu vai izmantojamo tehnoloģiju, apjomu un mērogu), kas ir piemērotas paredzētās darbības veidam un tās specifiskajām īpašībām.

5. Paredzētās darbības un tās alternatīvu raksturojums un ietekmes uz vidi novērtējums, sniedzot ziņas atbilstoši paredzētās darbības veidam:

5.1. fizikālo raksturlielumu (arī nepieciešamo nojaukšanas darbu) apraksts, zemes izmantošanas prasības būvniecības un ekspluatācijas laikā;

5.2. ekspluatācijas fāzes galveno raksturlielumu (īpaši – ražošanas procesu) apraksts (ietverot informāciju par nepieciešamo enerģiju), kā arī izlietoto materiālu un dabas resursu (tostarp ūdens, zemes, augsnes un bioloģiskās daudzveidības) raksturojums un daudzums;

5.3. prognozējamo blakusproduktu un emisiju aprēķins pēc veida un daudzuma (piemēram, ūdens, gaisa un augsnes piesārņojums, troksnis, vibrācija, gaisma, siltums, jonizējošais un elektromagnētiskais starojums), būvniecības un ekspluatācijas fāzē radīto atkritumu (arī bīstamo) apjoms un veids;

5.4. informācija par avāriju risku un avārijas situāciju prognozi;

5.5. informācija par ietekmi uz klimata pārmaiņām (tai skaitā siltumnīcefekta gāzu emisijām un oglekļa dioksīda piesaisti), ņemot vērā normatīvos aktus par siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodiku. Ja paredzētā darbība nav iekļauta normatīvajos aktos par siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodiku, tad informāciju par ietekmi uz klimata pārmaiņām sniedz, ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķina metodoloģiju, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulā Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu, vai siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodoloģiju, kas noteikta Eiropas Komisijas 2012. gada 21. jūnija Regulā Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;

5.6. informāciju par paredzētās darbības klimatnoturību un klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi uz paredzēto darbību.

6. Esošā vides stāvokļa novērtējums teritorijā, kuru paredzētā darbība var ietekmēt, un tā iespējamās attīstības novērtējums, ja paredzētā darbība netiek īstenota. Vides stāvokļa iespējamās attīstības novērtējumu veic saskaņā ar vides informācijas un zinātnisku atziņu pieejamību, kā arī tas jāpamato un ar atbilstīgiem paņēmieniem jāprognozē izmaiņas, ko varētu izraisīt dabas vai sociālie apstākļi. 

7. To vides jomu raksturojums, kuras paredzētā darbība un tās iespējamās alternatīvas var būtiski ietekmēt, ja tas ir attiecināms uz:

7.1. iedzīvotājiem, cilvēku veselību un drošību;

7.2. bioloģisko daudzveidību (piemēram, uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm, īpaši aizsargājamiem un Eiropas Savienības nozīmes biotopiem un mikroliegumiem);

7.3. zemi (piemēram, aizņemtā zemes platība) un augsni (piemēram, organiskās vielas, erozija, sēšanās un sablīvēšanās);

7.4. ūdeni (piemēram, hidromorfoloģiskās izmaiņas, daudzums un kvalitāte);

7.5. gaisa kvalitāti;

7.6. klimata pārmaiņām (siltumnīcefekta gāzu emisijas, oglekļa dioksīda piesaiste, pielāgošanās klimata pārmaiņām);

7.7. ainavu, materiālām vērtībām, kultūras un dabas mantojumu (ietverot arhitektūras un arheoloģisko mantojumu);

7.8. paredzamām pārmaiņām vidē, kuras var izraisīt paredzētās darbības iespējama pakļautība avāriju vai būtisku katastrofu riskiem;

7.9. minēto jomu mijiedarbību.

8. Paredzētās darbības un tās iespējamo alternatīvu būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums (tostarp ņemot vērā nacionālajā, Eiropas Savienības un starptautiskajā līmenī izvirzītos vides aizsardzības un klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās klimata pārmaiņām mērķus un nosacījumus). Novērtējums ietver tiešo, netiešo un sekundāro ietekmi, paredzētās darbības un citu darbību savstarpējo un kopējo ietekmi, pārrobežu, īstermiņa, vidēji ilga termiņa un ilglaicīgo ietekmi, kā arī pastāvīgo un pagaidu, pozitīvo un negatīvo ietekmi, un tam cita starpā jāaptver ietekme, ko izraisa:

8.1. būvniecība un, ja attiecināms, nojaukšanas darbi;

8.2. paredzētās darbības norise (ražošanas process) vai rezultāts;

8.3. dabas resursu ieguve un izmantošana (īpaši – zemes, augsnes, ūdens un bioloģiskās daudzveidības izmantošana), īpaši ņemot vērā to ilgtspējīgu pieejamību;

8.4. piesārņojošo vielu emisijas, troksnis, vibrācija, gaisma, siltums, jonizējošais un elektromagnētiskais starojums, traucējumu radīšana, paredzētā atkritumu apsaimniekošana (tai skaitā apglabāšana un reģenerācija);

8.5. riski cilvēka veselībai, kultūras mantojumam vai videi (piemēram, notiekot katastrofām, arī tādām, kuras, pēc zinātnes atziņām, var izraisīt klimata pārmaiņas);

8.6. paredzētās darbības ietekmes kumulācija ar citām esošām un apstiprinātām paredzētajām darbībām vai paredzētās darbības ietekmes kumulācija ar citām esošām vai apstiprinātām paredzētajām darbībām, ņemot vērā esošās vides problēmas teritorijās, kuras varētu tikt ietekmētas, un dabas resursu izmantošanu;

8.7. paredzētās darbības ietekme uz klimatu (siltumnīcefekta gāzu emisijas veids un apjomi, oglekļa dioksīda piesaistes apjomi) un neaizsargātība pret klimata pārmaiņām;

8.8. izmantotās tehnoloģijas un vielas.

9. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju aprēķins un ietekmes uz gaisa kvalitāti novērtējums, ņemot vērā normatīvo aktu prasības par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi.

10. Avāriju risku novērtējums, ņemot vērā negatīvo ietekmi uz vidi, kas var rasties sakarā ar to, ka paredzētā darbība ir pakļauta iespējamam ar paredzēto darbību saistītu avāriju un katastrofu riskam vai rūpniecisko avāriju vai katastrofu riskam. Šim nolūkam var izmantot informāciju, kas iegūta, veicot citus riska novērtējumus (piemēram, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām radiācijas drošības un kodoldrošības vai rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtības un riska samazināšanas pasākumu jomā). Ja nepieciešams, izvērtējumā iekļauj pasākumus, kas paredzēti, lai nepieļautu vai samazinātu šādu notikumu būtisku un negatīvu ietekmi uz vidi (tostarp pasākumus avāriju novēršanai vai to iespējamības un nevēlamo seku samazināšanai, avārijgatavībai, glābšanai, nevēlamo seku ierobežošanai un likvidēšanai).

11. Izvēlētās alternatīvas pamatojums, ņemot vērā ietekmes uz vidi salīdzinājumu. 

12. Informācija par ierosinātāja izmantotajām prognozēšanas metodēm vai pierādījumiem, kas izmantoti, lai noteiktu un novērtētu paredzētās darbības būtisku ietekmi uz vidi.

13. Informācija par to, vai bijušas problēmas (tai skaitā atzītu tehnoloģisku risinājumu nepieejamība vai zināšanu nepietiekamība), sagatavojot ziņojumā iekļaujamo informāciju, kā arī par ziņojumā iekļautās informācijas un novērtējuma nenoteiktību, kas izriet no konstatētajām problēmām.

14. Risinājumu veidi un pasākumi, kas paredzēti, lai novērstu, nepieļautu vai mazinātu un, ja iespējams, atlīdzinātu paredzētās darbības būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Risinājumu veidiem un pasākumiem jāaptver ietekme uz vidi, ko rada gan būvniecības, gan ekspluatācijas fāze, paskaidrojot un novērtējot, kādā mērā tie nodrošina ietekmes novēršanu, nepieļaušanu, samazināšanu vai atlīdzināšanu. 

15. Pasākumi vides kvalitātes monitoringam un siltumnīcefekta gāzu apjoma novērtēšanai, ja nepieciešams (piemēram, pēcprojekta analīzes sagatavošana). Pasākumus vides kvalitātes monitoringam un siltumnīcefekta gāzu apjoma novērtēšanai, kā arī to ilgumu nosaka proporcionāli paredzētās darbības raksturam, sarežģītībai, atrašanās vietai, apjomam un ietekmes uz vidi būtiskumam.

16. Sabiedrības iesniegto rakstisko priekšlikumu un sabiedriskās apspriešanas (arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas) rezultātu apkopojums un izvērtējums, kā arī iedzīvotāju aptaujas (ja tāda veikta) rezultātu novērtējums.

17. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā minētās informācijas kopsavilkums sabiedrībai viegli uztveramā un saprotamā izteiksmē, izvairoties lietot specifiskus tehniskos aprakstus un terminus.

18. Citu novērtējumu, ja tādi veikti (piemēram, stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu), rezultāti.

19. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanā izmantotās informācijas avotu un literatūras saraksts.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 13.01.2015.Stājas spēkā: 22.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 21.01.2015. OP numurs: 2015/14.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271684
{"selected":{"value":"01.05.2024","content":"<font class='s-1'>01.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2024","iso_value":"2024\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-30.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2015","iso_value":"2015\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2015.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"