Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2015.gada 19.janvārī

Par vienošanās spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2015.gada 16.janvārī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību jūras piesārņojuma negadījumu izraisīto seku novēršanā (parakstīta Traķos 2015.gada 16.janvārī, apstiprināta ar 2014.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.155).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktore S.Pēkale

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN IGAUNIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS
VIENOŠANĀS PAR SADARBĪBU JŪRAS PIESĀRŅOJUMA NEGADĪJUMU
IZRAISTĪTO SEKU NOVĒRŠANĀ

Latvijas Republikas valdība un Igaunijas Republikas valdība, turpmāk - Puses,

IEVĒROJOT Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada Jūras tiesību konvencijā noteikto pamatprincipu attiecībā uz valstu pienākumu sadarboties jūras vides aizsardzības un saglabāšanas jomā, kā arī 1990.gada Starptautiskajā konvencijā "Par gatavību, reaģēšanu un sadarbību naftas piesārņojuma gadījumā" (OPRC 1990) noteikto principu, kas minēts šīs konvencijas 10.pantā attiecībā uz divpusējās un daudzpusējās sadarbības veicināšanu piesārņojuma seku novēršanas gatavības un reaģēšanas jomā;

AR MĒRĶI attīstīt un paplašināt divpusējo sadarbību jūras piesārņojuma negadījumu izraisīto seku novēršanas jomā, kas balstīta uz 1992.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju, turpmāk - Helsinku konvencija, īpaši uz šīs konvencijas VII pielikumu par jūras piesārņojuma seku novēršanu un atbilstošu sadarbību ar mērķi uzlabot reaģēšanas gatavību naftas piesārņojuma gadījumā,

VIENOJAS par sekojošo:

1.pants
Definīcijas

Šīs Vienošanās ietvaros:

1) "Nafta" nozīmē naftas produktus jebkurā to fizikāli ķīmiskajā veidā, tai skaitā jēlnafta, degviela, naftas pārpalikumi, naftas atkritumi un naftas pārstrādes produkti.

2) "Piesārņojuma negadījums" nozīmē notikumu vai notikumu virkni, kurai ir vienota izcelsme, kas izraisījusi vai var izraisīt naftas noplūdi un kas izraisījusi vai var izraisīt apdraudējumu jūras videi vai piekrastei, vai kādai no Pušu interesēm, un kura novēršanai nepieciešama ārkārtas reaģēšana vai cita veida tūlītēja rīcība.

3) "Atbildības rajons" nozīmē rajons Baltijas jūrā, kas noteikts Helsinku konvencijas 1.pantā, un kurā Pusēm ir pienākums veikt piesārņojuma negadījumu seku novēršanas pasākumus, gadījumos, kad notikusi vai var notikt būtiska naftas noplūde vai jebkāda veida piesārņojuma negadījums, kas izraisījis vai var izraisīt jūras piesārņošanu.

2.pants
Vispārīgie noteikumi

(1) Puses apņemas nodrošināt spēju reaģēt uz piesārņojuma negadījumiem jūrā. Šī spēja ietver atbilstoša aprīkojuma, kuģu un darbaspēka nodrošinājumu, kas sagatavots reaģēšanai piekrastes ūdeņos un atklātā jūrā.

(2) Puses savu atbildības rajonu ietvaros veic novērošanu un monitoringu ar mērķi konstatēt un uzraudzīt piesārņojuma negadījumus un nodrošina nepieciešamos pasākumus to novēršanai.

(3) Puses vienojas sniegt savstarpēju palīdzību, reaģējot uz piesārņojuma negadījumiem, kas notikuši otras Puses atbildības rajonā.

3.pants
Kompetentās institūcijas

(1) Šīs Vienošanās ietvaros "Kompetentās institūcijas" ir:

a) no Latvijas Puses - Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotile;

b) no Igaunijas Puses - Policijas un robežsardzes pārvalde.

(2) Šīs Vienošanās uzdevumu izpildei Kompetentajām institūcijām ļauts sadarboties nepastarpināti savā starpā.

(3) Kompetentās institūcijas apņemas sadarboties piesārņojuma negadījuma seku likvidācijas aprīkojuma un metožu pilnveidošanā, kā arī reaģēšanas personāla apmācībā.

4.pants
Informēšana par negadījumu

Puses apņemas nekavējoties informēt otru Pusi par negadījumiem, kas notikuši Puses atbildības rajonā, kuri skar vai var skart otras Puses intereses.

5.pants
Palīdzība

Palīdzība tiek sniegta pamatojoties uz Kompetentās institūcijas pieprasījumu, kuru vienas Puses Kompetentā institūcija iesniedz otras Puses Kompetentajai institūcijai. Puse, kas saņēmusi pieprasījumu, tās iespēju robežās sniedz pieprasīto palīdzību cik vien ātri iespējams.

6.pants
Palīdzības sniegšanas pārtraukšana

(1) Puse, kas sniedz palīdzību, var daļēji vai pilnībā to pārtraukt, ja apstākļi to prasa. Par palīdzības pārtraukšanu jāinformē palīdzību pieprasījušās Puses Kompetentā institūcija.

Šajā gadījumā palīdzību sniegušās Puses vienības un aprīkojums ir jāatbrīvo nekavējoties.

(2) Puse, kas pieprasījusi palīdzību, var atsaukt palīdzības pieprasījumu, kad nepieciešamība pēc palīdzības ir zudusi.

7.pants
Palīdzības sniegšanas izdevumu atlīdzināšana

Puse, kas pieprasījusi palīdzību, veiks izdevumu atlīdzināšanu palīdzību sniegušajai Pusei par izdevumiem, kas radušies palīdzības sniegšanas rezultātā.

Gadījumā, ja palīdzību pieprasījusī Puse ir atsaukusi savu pieprasījumu, tā apņemas atlīdzināt izdevumus, kas jau izlietoti vai radušies otrai Pusei. Individuālos gadījumos Puses var vienoties par atbilstošu izdevumu atlīdzināšanu.

8.pants
Piesārņojuma operāciju vadība

Piesārņojuma negadījuma seku novēršanas operācijas vada tās Puse Kompetentā institūcija, kuras atbildības rajonā notiek operācija, ja vien individuālos gadījumos Pušu Kompetentās institūcijas nav vienojušās citādāk.

9.pants
Piekļuves atvieglošana

(1) Palīdzību pieprasījusī Puse norāda otrai Pusei tās zonas savas atbildības rajonā, kurās otras Puses reaģēšanas vienībām un aprīkojumam ir dota atļauja uzturēties.

(2) Šajā gadījumā palīdzību pieprasījusī Puse nodrošina, lai otras Puses reaģēšanas vienībām un aprīkojumam ir netraucēta caurbraukšana uz šīm zonām, piemērojot minimālās formalitātes. Par šīm formalitātēm nekavējoties jāinformē otras Puses Kompetentā institūcija.

10.pants
Vienību un aprīkojuma apgāde

Palīdzību pieprasījusī Puse nodrošina otras Puses atbalsta vienību apgādi un sniedz materiāltehnisko nodrošinājumu, kas nepieciešams operācijas veikšanai.

11.pants
Strīdu izskatīšanas kārtība

Jebkuri strīdi, kas saistīti ar šīs Vienošanās iztulkošanu vai piemērošanu un kurus nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā starp Pušu Kompetentajām institūcijām, tiek risināti izmantojot diplomātiskos kanālus.

12.pants
Saistības ar citiem starptautiskiem līgumiem

Šī Vienošanās nekādā mērā neskar Pušu tiesības vai pienākumus, kas noteikti citos starptautiskos līgumos.

13.pants
Stāšanās spēkā, grozīšana un pārtraukšana

(1) Šī Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un paliek spēkā uz nenoteiktu laiku.

(2) Šī Vienošanās var tikt grozīta jebkurā laikā Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, atbilstoši pušu nacionālajām tiesībām. Šādi Vienošanās grozījumi stājas spēkā to parakstīšanas dienā un kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

(3) Šī Vienošanās var tikt pārtraukta jebkurā laikā Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Katra no Pusēm var vienpusēji izbeigt Vienošanos, pa diplomātiskajiem kanāliem ar rakstveida brīdinājumu otrai Pusei. Šajā gadījumā Vienošanās tiek uzskatīta par pārtrauktu sešus mēnešus pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas.

To apliecinājuši, būdami to attiecīgo valdību pienācīgi pilnvaroti, ir parakstījuši Vienošanos.

Parakstīta Traķos 2015.gada 16.janvārī divos (2) identiskos eksemplāros latviešu, igauņu un angļu valodās. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā par noteicošo tiek izmantots Vienošanās teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs
ārlietu ministrs

Igaunijas Republikas valdības vārdā
Keita Pentuse-Rozimannusa
ārlietu ministre

 

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA
ON CO-OPERATION IN THE COMBATING OF THE EFFECTS
OF MARINE POLLUTION INCIDENTS

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter the Parties,

HAVING REGARD to the general principle of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, in regard to the obligation for States to co-operate for the protection and preservation of the marine environment, as well as to the principle of the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC 1990), specifically expressed in Article 10 on promotion of bilateral and multilateral co-operation in preparedness and response;

DESIRING to develop and extend bilateral co-operation in the disposal of the effects of marine pollution incidents based on the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1992, hereinafter the Helsinki Convention, and in particular its Annex VII on combating marine pollution, and corresponding co-operation in order to enhance the preparedness to respond to oil pollution incidents,

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

1) "Oil" means petroleum in any form including crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products;

2) "Pollution incident" means an occurrence or series of occurrences having the same origin, which results or may result in a discharge of oil and which poses or may pose a threat to the marine environment or to the coastline or related interests of either Party, and which requires emergency action or other immediate response;

3) "Response region" means a region in the Baltic Sea, defined by Article 1 of the Helsinki Convention in which the Parties are obliged to carry out pollution incident response activities whenever a significant spillage of oil or any pollution incidents causing or likely to cause pollution have occurred or is likely to occur.

Article 2
General provisions

(1) The Parties undertake to maintain ability to respond to pollution incidents on the sea. This ability shall include adequate equipment, ships and manpower prepared for operations in coastal waters as well as on the high sea.

(2) The Parties shall within their response regions conduct surveillance and monitoring to spot and monitor pollution incidents and take necessary measures.

(3) The Parties agree to assist each other to respond to pollution incidents within the response region of either Party.

Article 3
Competent authorities

(1) For the purposes of this Agreement "Competent authorities" shall mean:

a) For the Latvian Party - National Armed Forces Naval Forces Flotilla;

b) For the Estonian Party - Police and Border Guard Board.

(2) The Competent authorities may co-operate directly in matters related to this Agreement.

(3) The Competent authorities shall co-operate in developing combating equipment and methods as well as in training of combating personnel.

Article 4
Notification of an incident

The Parties shall notify without delay those pollution incidents occurring within its response region, which affect or are likely to affect the interests of the other Party.

Article 5
Assistance

Assistance shall be provided on the basis of a request presented by the Competent authority of one Party to the Competent authority of the other Party. The Party having received a request shall, within its ability, provide the assistance requested as soon as possible.

Article 6
Termination of assistance

(1) The assisting Party may cease the assistance completely or partly, if the circumstances so require. The Competent authority of the requesting Party shall be informed of the termination of the assistance. The assisting units and equipment of the assisting Party shall then be relieved promptly.

(2) The requesting Party may cancel the request for assistance when the need for assistance ceases.

Article 7
Reimbursement of costs of assistance

The requesting Party shall reimburse to the assisting Party the costs of the assistance provided.

If the request of assistance was cancelled by the requesting Party, it shall bear the costs already incurred or committed by the assisting Party. The Parties may in an individual case agree otherwise on the reimbursement of the costs.

Article 8
Command of combating operations

Combating pollution incident operations shall be commanded by the Competent authority of the Party, within the response region of whom the operation is conducted, unless otherwise agreed by the Competent authorities in an individual case.

Article 9
Facilitation of access

(1) The requesting Party having requested assistance shall indicate to the assisting Party those areas within the response region where assisting Party's combating units and equipment have been granted access to.

(2) In this case the requesting Party shall take care of an undelayed passage for the combating units and equipment of the other Party to these areas with minimum formalities. The Competent authority of the assisting Party shall without delay be informed of these formalities.

Article 10
Maintenance of assisting units and equipment

The requesting Party shall support the activities of assisting units and provide them the maintenance and supplies needed to carry out the operation.

Article 11
Settlements of disputes

Any disputes concerning interpretation or application of this Agreement which cannot be settled by negotiations between the Competent authorities, shall be solved through diplomatic channels.

Article 12
Relation to other international Agreements

Nothing in this Agreement shall in any way affect the rights and obligations of the Parties under any other international agreement.

Article 13
Entry into force, amending and termination

(1) This Agreement shall enter into force on the date of its signature and shall remain effective for an indefinite period.

(2) This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties in compliance with national laws and regulations. Such amendments shall enter into force on the date of their signature and shall form an integral part of this Agreement.

(3) This Agreement may be terminated at any time by mutual written consent of the Parties. Each Party may terminate this Agreement by providing, through diplomatic channels a written notification to the other Party. In such case the Agreement shall terminate six months after the receipt of the notification.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments for that purpose, have signed this Agreement.

Done at Trakai this 16th day of January 2015 in two copies in the Latvian, Estonian and English language, all being equally authentic. In case of difference in interpretation, the English version will prevail.

For the Government of the Republic of Latvia
Edgars Rinkēvičs
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Estonia
Keit Pentus-Rosimannus
Minister of Foreign Affairs

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 19.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 21.01.2015. OP numurs: 2015/14.12
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
271681
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva