Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/1

Rīgā 2015.gada 8.janvārī (prot. Nr.1,18.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu, Elektronisko sakaru likuma
 35.panta pirmo daļu un Pasta likuma 12.pantu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183.nr.; 2010, 177.nr; 2011, 169.nr.; 2012, 92.nr.; 2013, 241.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, uz kuru neattiecas Gada pārskata likums, reizi gadā līdz 1.jūnijam iesniedz Regulatoram pārskata par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības iepriekšējā kalendārajā gadā apliecinātu kopiju.";

1.2. papildināt ar 13.1punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja Regulatoram iesniedz ierobežotas pieejamības informāciju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ievēro likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un Informācijas atklātības likuma prasības. ";

1.3. 30.1punktā:

1.3.1. izteikt 30.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.14. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti par kalendārajos mēnešos sadalītajiem elektroenerģijas apjomiem un lietotāju skaitu, kas saņem elektroenerģiju no pēdējā garantētā piegādātāja (12.2 pielikums);";

1.3.2. papildināt ar 30.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.15. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti par elektroenerģijas tirgotājiem, kas tirgo elektroenerģiju mājsaimniecības lietotājiem un citiem elektroenerģijas lietotājiem, norādot katru tirgotāju un lietotāju skaitu ceturkšņa beigās.";

1.4. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas tirdzniecību reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, iesniedz Regulatoram atskaiti par iepriekšējā ceturkšņa ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības mājsaimniecības lietotājiem un citiem elektroenerģijas lietotājiem (bez pievienotās vērtības nodokļa), attiecīgajā periodā pārdotās elektroenerģijas apjomu mājsaimniecības lietotājiem un citiem elektroenerģijas lietotājiem, mājsaimniecības lietotāju un citu elektroenerģijas lietotāju skaitu šā perioda beigās, kā arī mājsaimniecības lietotāju un citu elektroenerģijas lietotāju skaitu, kuriem attiecīgajā periodā ir uzsākta vai pārtraukta elektroenerģijas piegāde.";

1.5. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Papildus 31.punktā noteiktajam publiskais tirgotājs reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz Regulatoram informāciju par tādās elektrostacijās uzstādītajām elektriskajām jaudām pārskata gada beigās, kuru saražoto elektroenerģiju iepērk publiskais tirgotājs.";

1.6. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas ražošanu hidroelektrostacijā, iesniedz Regulatoram šādu informāciju:

33.1. reizi gadā līdz 31.martam investīciju plānu un atskaiti par investīciju plāna izpildi pārskata gadā (14.pielikums);

33.2. reizi gadā līdz 31.martam atskaiti par pārskata gada un iepriekšējā gada tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (15.pielikums);

33.3. reizi ceturksnī, attiecīgi līdz 1.februārim, 1.maijam, 1.augustam un 1.novembrim, atskaiti par kalendārajos mēnešos saražotajiem elektroenerģijas apjomiem, pašpatēriņu, zudumiem un realizētās (tīklā nodotās) elektroenerģijas daudzumu, kā arī elektroenerģijas pārdošanas cenu.";

1.7. 37.punktā:

1.7.1. izteikt 37.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.2.1. atskaiti pa kalendārajiem mēnešiem par pārvadītajiem, pārvades sistēmā saņemtajiem un no pārvades sistēmas nodotajiem dabasgāzes apjomiem (tūkst.m3) (18.1pielikums);";

1.7.2. izteikt 37.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.3. reizi mēnesī līdz 10.datumam detalizētu šā kalendārā mēneša dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķinu un detalizētu prognozētās dabasgāzes tirdzniecības cenas aprēķinu nākošajiem diviem mēnešiem.";

1.8. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē reizi kalendārajā gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Regulatoram atskaiti par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu raksturojumu pārskata gadā (23.pielikums).";

1.9. izteikt 10.pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Investīciju plāns______ . gadam un atskaite par ______ .gada investīciju plāna izpildi

  Objekta vai darba nosaukums  Mērvienība  Plāns   Pārskata gada plāna izpilde 
1.  Elektrolīnijas un transformatoru punkti:  tūkst. EUR      
1.1.  6-20 kV līnijas km    
1.2.  0.4 kV līnijas km    
1.3.  Transformatoru punkti gab.    
2.  6-20 kV slēgiekārtas   tūkst. EUR       
3.   Kapitālieguldījumu projekti pēc lietotāju pieprasījuma tūkst. EUR      
4.  Par pieslēguma maksu izbūvējamās 110/10 k/V apakšstacijas  tūkst. EUR       
5.  Dispečervadība  tūkst. EUR       
6.  Slēgto transformatoru ēkas un ražošanas bāzes  tūkst. EUR       
7.  Pamatlīdzekļu iegāde  tūkst. EUR       
8. Viedie elektroenerģijas skaitītāji tūkst. EUR     
9.  Nemateriālie ieguldījumi  tūkst. EUR     
  Kopā:       

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
    /paraksts un tā atšifrējums/  
Z.v.      
       
  /sagatavotāja vārds, uzvārds/    
Tālrunis      
e-pasts    ";  

1.10. izteikt 12.1 pielikumu šādā redakcijā:

"12.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences numurs  
Darbības veids - elektroenerģijas sadale

Atskaite par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitāti______ .gadā

1. Komerciālā kvalitāte

1.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par sprieguma kvalitāti

gab.

1.1. t.sk. mutvārdu gab.
1.2. sūdzību un iesniegumu skaits par sprieguma kvalitāti, uz kuriem sniegtas atbildes gab.
1.2.1. t.sk. rakstveida gab.
1.2.2. t.sk. mutvārdu gab.
1.2.3. Pamatotu sūdzību un iesniegumu par sprieguma kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes gab.
1.2.4. Nepamatotu sūdzību un iesniegumu par sprieguma kvalitāti skaits, uz kuriem sniegtas atbildes gab.
1.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.
1.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
1.5. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
1.6. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 1.3. - 1.5.punktos minētajām sūdzībām dienas
2. Saņemto sūdzību un iesniegumu skaits par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem gab.
2.1. t.sk. mutvārdu gab.
2.2. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.
2.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
2.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
2.5. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 2.2. - 2.4.punktos minētajām sūdzībām dienas
3. Saņemot sūdzību un iesniegumu skaits par norēķiniem un maksājumiem (izņemot pieslēgumus) gab.
3.1. t.sk. mutvārdu gab.
3.2. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.
3.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
3.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
3.5. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 3.2. - 3.4.punktos minētajām sūdzībām dienas
4. Pārējo saņemto sūdzību un iesniegumu skaits gab.
4.1. t.sk. mutvārdu gab.
4.2. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 15 dienu laikā gab.
4.3. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
4.4. sūdzību skaits, uz kurām atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
4.5. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visām 4.2. - 4.4.punktos minētajām sūdzībām dienas
5. Lietotāju kopējais zvanu skaits un vidējais gaidīšanas laiks gab.
min.
5.1. t.sk. informatīvais tālrunis gab.
min.
5.2. t.sk. skaitītāju rādījumu nodošanas tālrunis gab.
min.
5.3. t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunis gab.
min.
5.3.3. t.sk. bojājumu pieteikšanas tālrunis ārkārtas situācijās gab.
min.
6. Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaits (neskaitot pieteikumus vienkāršiem darbiem, piemēram, ievadaizsardzības aparāta nomaiņa) gab.
6.1. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā gab.
6.2. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
6.3. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
6.4. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 6.1. - 6.3.punktos minētajiem pieteikumiem dienas
7. Kopējais saņemto sistēmas pieslēgumu pieteikumu skaits vienkāršiem darbiem (piemēram, ievadaizsardzības aparāta nomaiņa) gab.
7.1. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 15 dienu laikā gab.
7.2. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts 16-30 dienu laikā gab.
7.3. pieteikumu skaits, uz kuriem atbildēts vairāk nekā 30 dienu laikā gab.
7.4. vidējais atbilžu sniegšanas laiks uz visiem 7.1. - 7.3.punktos minētajiem pieteikumiem dienas
8. Kopējais skaits un vidējais laiks no pieteikuma jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai saņemšanas brīža līdz lietotāja elektroietaišu pieslēgšanai tīklam, pieslēgumiem, kur nav nepieciešami darbi elektrotīklā gab.
dienas
9. Kopējais skaits un vidējais laiks sprieguma atslēgšanai pēc lietotāja pieprasījuma gab.
dienas

2. Tehniskā kvalitāte

Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pārbaudes, elektroenerģijas piegādes pārtraukumi un sprieguma raksturlielumu mērījumi

2.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumu nolasījumu skaits gadā uz vienu lietotāju gab.    
2. Vidējais elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pamatoto bojājumu novēršanas laiks no bojājuma pieteikšanas brīža līdz tā novēršanai dienas    
3. Kopējais skaits un vidējais laiks no brīdinājuma par neapmaksātu rēķinu nosūtīšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai gab.
dienas
4. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks no elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma atslēgt lietotāja elektroietaises saņemšanas līdz lietotāja elektroietaišu atslēgšanai gab.
dienas
5. Kopējais skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc samaksas saņemšanas, ja elektroenerģijas piegāde bijusi pārtraukta neapmaksāto rēķinu dēļ gab.
dienas
6. Kopējais objektu skaits un vidējais laiks elektroenerģijas piegādes atjaunošanai pēc elektroenerģijas tirgotāja pieprasījuma gab.
dienas
7. Pazemināta elektroenerģijas sadales tarifa piemērošanas gadījumu skaits pārskata periodā (gab.)
kopā (gab.)
8. Novērsto sprieguma kvalitātes problēmu skaits un vidējais laiks no sūdzības par sprieguma kvalitāti saņemšanas brīža līdz problēmas novēršanai gab.
dienas
9. Lietotāju vidējais brīdināšanas laiks pirms plānotiem elektroenerģijas pārtraukumiem un kopējais brīdinājumu skaits gab.
dienas
10. Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu (SAIFI) (>3min) skaits uz vienu lietotāju reizes    
10.1. t.sk. 6-20kV tīklā reizes    
10.2. t.sk. 0.4kV tīklā reizes    
11. Elektroenerģijas piegādes plānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotāju min.    
11.1. t.sk. 6-20kV tīklā min.    
11.2. t.sk. 0.4kV tīklā min.    
12. Nepiegādātās elektroenerģijas daudzums gadā plānoto pārtraukumu (>3min) dēļ (ENS) MWh    
13. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu skaits (SAIFI) (>3min) uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos reizes    
pārējos gadījumos reizes
13.1. t.sk. 6-20kV tīklā normālos darba apstākļos reizes    
pārējos gadījumos reizes    
13.2. t.sk. 0.4kV tīklā normālos darba apstākļos reizes    
pārējos gadījumos reizes    
14. Elektroenerģijas piegādes neplānoto pārtraukumu ilgums (SAIDI) (>3min) uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
14.1. t.sk. 6-20kV tīklā normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
14.2. t.sk. 0.4kV tīklā normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
15. Elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiks pēc neplānotiem pārtraukumiem (CAIDI) normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.
15.1. t.sk. 6-20kV tīklā normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
15.2. t.sk. 0.4kV tīklā normālos darba apstākļos min.    
pārējos gadījumos min.    
16. Nepiegādātās elektroenerģijas daudzums neplānoto pārtraukumu (>3min) dēļ uz vienu lietotāju normālos darba apstākļos MWh    
pārējos gadījumos MWh    
17. Īslaicīgo pārtraukumu (<1s<3min) skaits 6-20kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos reizes    
18. Īslaicīgo pārtraukumu (<1s<3min) 6-20kV tīklā sistēmas normālos darba apstākļos vidējā skaita indekss (MAIFI) reizes    
19. Sprieguma raksturlielumu mērījumu skaits atbilstoši LVS EN50160 standartam[1] Kopā gab.    
neatbilst standartam gab.    
19.1. t.sk. 6-20kV tīklā Kopā gab.    
neatbilst standartam gab.    
19.2. t.sk. 0.4kV tīklā Kopā gab.    
neatbilst standartam gab.    

3. Elektroenerģijas sistēmas pieslēgumu ierīkošana

3.tabula

Nr.p.k. Rādītāji Mērvienības Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Jaunie pieslēgumi līdz 40 A, 0,4 kV
1.1. pieteikumu skaits gab.    
1.2. izbūvēto objektu skaits gab.    
1.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā kalendārās dienas    
1.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR    
2. Jaunie pieslēgumi 40 - 100 A, 0,4 kV
2.1. pieteikumu skaits gab.    
2.2. izbūvēto objektu skaits gab.    
2.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā kalendārās dienas    
2.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR    
3. Jaunie pieslēgumi virs 100 A, 0,4 kV
3.1. pieteikumu skaits gab.    
3.2. izbūvēto objektu skaits gab.    
3.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā kalendārās dienas    
3.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR    
3.5. jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši noteikumu par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem[2] gab.    
4. Jaunie pieslēgumi 6-20 kV
4.1. pieteikumu skaits gab.    
4.2. izbūvēto objektu skaits gab.    
4.3. vidējais laiks no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā kalendārās dienas    
4.4. vidējās viena pieslēguma izmaksas EUR    
4.5. jaunie pieslēgumi vai atļautās slodzes palielināšanas gadījumi (skaits) atbilstoši noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem gab.    

[1] Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka obligāti piemērojamo standartu, kas attiecināms uz publisko elektroapgādes tīklu spriegumu

[2] Lietotāji, kuri, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajiem noteikumiem par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem pārskata periodā ir saņēmuši piemērojamo koeficientu

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
    /paraksts un tā atšifrējums/  
Z.v.      
       
  /sagatavotāja vārds, uzvārds/    
Tālrunis      
e-pasts    ";  

1.11. svītrot 13.pielikumu;

1.12. izteikt 16.pielikumu šādā redakcijā:

"16.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
energoapgādes komersanta reģistrācijas numurs  

Darbības veids - elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana koģenerācijā

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām,  tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1]

1. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr. p.k. Rādītāji  Mērvienība  Pārskata gads  Iepriekšējais gads 
1 2 3 4 5
1. Lietotājam nodotais siltuma apjoms no koģenerācijas iekārtām MWh     
2. Koģenerācijas iekārtu neto siltuma jaudas izmantošanas stundu skaits gadā stundas/gadā    
3. Lietotājam nodotais siltuma apjoms no ūdenssildāmajiem katliem MWh    
4. Lietotājam pārdotais kopējais siltumenerģijas daudzums* MWh    
5. Saražotais (bruto) elektroenerģijas apjoms - kopā MWh    
6. Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas apjoms MWh    
7. Koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas īpatsvars %    
8. Koģenerācijas režīmā ražotās neto (realizētās) elektroenerģijas apjoms MWh    
9. Elektroenerģijas pašpatēriņš elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai MWh    
10. Elektroenerģijas pašpatēriņš siltumenerģijas ražošanai MWh    
11. Elektroenerģijas pašpatēriņš koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanai MWh    
12. Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā - kopā MWh    
12.1. siltumenerģijas ražošanai MWh    
12.2. koģenerācijas režīmā ražotai elektroenerģijai MWh    
12.3. elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz siltumenerģijas ražošanu MWh    
12.4. elektroenerģijas pašpatēriņa ražošanai, kas attiecināms uz koģenerācijas režīmā ražotās elektroenerģijas ražošanu MWh    
13. Faktiskais kurināmā izmantošanas lietderības koeficients %    
14. Kurināmā patēriņš kondensācijas režīmā ražotai elektroenerģijai MWh    
15. Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos MWh    
16. Kurināmā patēriņš koģenerācijas iekārtā kopā nat.vien.    
17. Kurināmā patēriņš ūdenssildāmajos katlos nat.vien.    

2. Sniegto pakalpojumu izmaksas

2.tabula

Nr. p.k. Nosaukums Mērvienība Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Mainīgās izmaksas X  X X
1.1. Koģenerācijas iekārtu kurināmā izmaksas kopā tūkst. EUR    
1.1.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR    
1.1.2. koģenerācijas elektroenerģijai tūkst. EUR    
1.1.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR    
1.2. Ūdenssildāmo katlu kurināmā izmaksas tūkst. EUR    
1.3. Kurināmā izmaksas siltumenerģijas ražošanai kopā tūkst. EUR    
1.4. Koģenerācijas stacijas kurināmā izmaksas kopā tūkst. EUR    
1.5. Dabas resursu nodoklis kopā tūkst. EUR    
1.5.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR    
1.5.2. koģenerācijas  elektroenerģijai tūkst. EUR    
1.5.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR    
1.6. Elektroenerģijas, ūdens un ķimikāliju izmaksas kopā tūkst. EUR    
1.6.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR    
1.6.2. koģenerācijas elektroenerģijai tūkst. EUR    
1.6.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR    
1.7. Emisijas kvotu izmaksas tūkst. EUR    
1.7.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR    
1.7.2. koģenerācijas elektroenerģijai tūkst. EUR    
1.7.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR    
2. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    
2.1. siltumenerģijas ražošanai tūkst. EUR    
2.2. koģenerācijas elektroenerģijai tūkst. EUR    
2.3. kondensācijas režīmā ražotajai elektroenerģijai tūkst. EUR    
3. Ražošanas pastāvīgās izmaksas  X X X
3.1. Personāla izmaksas tūkst. EUR    
3.2. Administrācijas izmaksas tūkst. EUR    
3.3. Iekārtu remonta un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR    
3.4. Apdrošināšana tūkst. EUR    
3.5. Pārējās izmaksas tūkst. EUR    
4. Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    
4.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksas tūkst. EUR    
4.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās ražošanas pastāvīgās izmaksas tūkst. EUR    
5. Pamatlīdzekļu nolietojums kopā tūkst. EUR    
5.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais nolietojums tūkst. EUR    
5.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais nolietojums tūkst. EUR    
6. Procentu maksājumi kopā tūkst. EUR    
6.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie procentu maksājumi tūkst. EUR    
6.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie procentu maksājumi tūkst. EUR    
7. Aizņēmuma pamatdaļas maksājumi kopā tūkst. EUR    
7.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmie pamatdaļas maksājumi tūkst. EUR    
7.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmie pamatdaļas maksājumi tūkst. EUR    
8. Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) kopā tūkst. EUR    
8.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais NĪN tūkst. EUR    
8.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais NĪN tūkst. EUR    
9. Uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN), kas attiecināms uz siltumu un koģenerācijas elektroenerģiju tūkst. EUR    
9.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmais UIN tūkst. EUR    
9.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmais UIN tūkst. EUR    
9.3. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumu attiecināmās pastāvīgās izmaksas tūkst. EUR    
9.4. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmās pastāvīgās izmaksas tūkst. EUR    
10. Neto peļņa kopā tūkst. EUR    
10.1. Uz kopējo lietotājam pārdoto siltumenerģiju attiecināmā neto peļņa tūkst. EUR    
10.2. Uz koģenerācijas elektroenerģiju attiecināmā neto peļņa tūkst. EUR    
11. Ieņēmumi par elektroenerģiju tūkst. EUR    
12. Ieņēmumi par siltumenerģiju kopā tūkst. EUR    
12.1. par enerģiju tūkst. EUR    
12.2. par siltuma jaudu tūkst. EUR    
13. Gada vidējā kopkapitāla vērtība, kas attiecināta uz siltumenerģiju un koģenerācijas elektroenerģiju tūkst. EUR    
14. Kopkapitāla rentabilitāte %

* Norādīt komersanta nosaukumu, kam tiek pārdota siltumenerģija. Ja ir vairāki komersanti, kam tiek pārdota siltumenerģija, tad pārdotās siltumenerģijas apjomu (MWh) norāda par katru no komersantiem

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodiku.

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
    /paraksts un tā atšifrējums/  
Z.v.      
       
  /sagatavotāja vārds, uzvārds/    
Tālrunis      
e-pasts    ";  

1.13. izteikt 17.pielikumu šādā redakcijā:

"17.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  
izsniegtās licences vai reģistrācijas numurs  

Darbības veids - siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība

Atskaite par ______. gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem [1] [2]

1. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji

1.tabula

Nr. p.k. Sniegto pakalpojumu apjomi un tehniskie un operatīvie rādītāji Mērvienība Apzīmējums/ aprēķina izteiksme[3] Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5 6
1. Uzstādītā siltuma jauda MW QJuzst    
2. Uzstādītā elektriskā jauda* MW      
3. Kopējā pieprasītā siltuma jauda MW QJpiepr    
4. Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qpiepr    
5. Pārvades un sadales zudumi MWh Qzud.=Qneto - Qpiepr    
6. Iepirktā siltumenerģija** MWh Qiep    
7. Siltumtīklos nodotā siltumenerģija MWh Qneto = Qiep + Qk.m    
8. No katlumājas nodotais siltumenerģijas daudzums MWh Qk.m    
9. Katlumājas siltuma pašpatēriņš MWh Qpašp    
10. Saražotais siltumenerģijas daudzums MWh Qbruto = Qk.m.+Qpašp    
11. Pārdotais elektroenerģijas daudzums* MWh      
12. Pārvades un sadales zudumi % Qzud%=Qzud/Qneto x 100    
13. Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu skaits stundas/gadā H = Qbruto/QJuzst    
14. Siltumenerģijas ražošanas lietderības koeficients % LK = Qbruto/KP x 100    
15. Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās*** MWh KP= KPnv x ZSS    
16. Izmantotā kurināmā zemākais sadegšanas siltums*** MWh/nat.vien. ZSS    
17. Kurināmā patēriņš naturālās vienībās (tūkst.nm3, t, ber.m³, cieš. m3, utt.)*** nat.vien. KPnv    

2. Siltumenerģijas ražošanas izmaksas

2.tabula

Nr. p.k. Siltumenerģijas ražošanas izmaksas Mērvienība Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Mainīgās izmaksas X X X
1.1. Kurināmā izmaksas*** tūkst. EUR    
1.2. Dabas resursu nodoklis tūkst. EUR    
1.3. Emisijas kvotu izmaksas tūkst. EUR    
1.4. Elektroenerģijas izmaksas tūkst. EUR    
1.5. Ūdens un ķimikāliju izmaksas tūkst. EUR    
1.6. Iepirktās siltumenerģijas izmaksas tūkst. EUR    
1.7. Pārējās mainīgās izmaksas tūkst. EUR    
2. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    
3. Pastāvīgās izmaksas X X X
3.1. Darba samaksa ar sociālo nodokli tūkst. EUR    
3.2. Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR    
3.3. Pamatlīdzekļu nolietojums vai kredīta pamatsummas maksājums atbilstoši Metodikas 24.punktam tūkst. EUR    
3.4. Apdrošināšana tūkst. EUR    
3.5. Procentu maksājumi tūkst. EUR    
3.6. Pārējās izmaksas tūkst. EUR    
4. Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    
5. Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas* tūkst. EUR    
6. Uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas
Aprēķina pēc 2.tabulas pozīcijām (6.=2.+4.-5.)*
tūkst. EUR    

3. Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksas

3.tabula

Nr. p.k. Siltumenerģijas pārvades un sadales izmaksas Mērvienība Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Mainīgās izmaksas X X X
1.1. Siltumenerģijas pārvades un sadales zudumu izmaksas tūkst. EUR    
1.2. Elektroenerģijas, ūdens, ķimikāliju izmaksas tūkst. EUR    
1.3. Pārējās mainīgās izmaksas tūkst. EUR    
2. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    
3. Pastāvīgās izmaksas X X X
3.1. Darba samaksa ar sociālo nodokli tūkst. EUR    
3.2. Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR    
3.4. Pamatlīdzekļu nolietojums tūkst. EUR    
3.5. Apdrošināšana tūkst. EUR    
3.6. Procentu maksājumi tūkst. EUR    
3.7. Pārējās izmaksas tūkst. EUR    
4. Pārvades un sadales pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    

4. Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksas

4.tabula

Nr. p.k. Siltumenerģijas tirdzniecības izmaksas Mērvienība Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Mainīgās izmaksas tūkst. EUR    
2. Pastāvīgās izmaksas X X X
2.1. Darba samaksa ar sociālo nodokli tūkst. EUR    
2.2. Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas tūkst. EUR    
2.3. Pamatlīdzekļu nolietojums tūkst. EUR    
2.4. Apdrošināšana tūkst. EUR    
2.5. Procentu maksājumi tūkst. EUR    
2.6. Pārējās izmaksas tūkst. EUR    
3. Tirdzniecības pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    

5. Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņa

5.tabula

Nr. p.k. Kopējās izmaksas, nodokļi un peļņa Mērvienība Pārskata gads Iepriekšējais gads
1 2 3 4 5
1. Mainīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    
2. Pastāvīgās izmaksas kopā tūkst. EUR    
3. Peļņa pirms nodokļiem tūkst. EUR    
4. Uzņēmuma ienākuma nodoklis tūkst. EUR    
5. Nekustamā īpašuma nodoklis tūkst. EUR    
6. Neto peļņa tūkst. EUR    
7. Gada vidējā kopkapitāla vērtība tūkst. EUR    
8. Kopkapitāla rentabilitāte %    

* šīs ailes aizpilda tikai tie energoapgādes komersanti, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā nav lielāka par vienu megavatu

**norādīt komersanta nosaukumu, no kā tiek iepirkta siltumenerģija. Ja ir vairāki komersanti, no kā tiek iepirkta siltumenerģija, tad iepirktās siltumenerģijas apjomu (MWh) norāda par katru no komersantiem

*** ja komersants izmanto vairākus kurināmā veidus, tad 1.tabulas 15., 16. un 17. punktā un 2.tabulas 1.1.punktā datus sniedz par katru kurināmā veidu atsevišķi, izveidojot tabulā papildus rindas

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteikto.

[2] Ja komersants siltumenerģijas pakalpojumus sniedz ar vairākām tehniski savstarpēji nesaistītām centralizētās siltumapgādes sistēmām un siltumenerģijas apgādes tarifi katrai centralizētās siltumapgādes sistēmai ir noteikti atsevišķi, šī atskaite jāiesniedz atsevišķi par katru centralizētās siltumapgādes sistēmu.

[3] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteiktajam.

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
    /paraksts un tā atšifrējums/  
Z.v.      
       
  /sagatavotāja vārds, uzvārds/    
Tālrunis      
e-pasts   " ;

1.14. papildināt ar 18.1pielikumu šādā redakcijā:

"18.1pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Energoapgādes komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Izsniegtās licences numurs  

Darbības veids - dabasgāzes pārvade

Pārvadītie dabasgāzes apjomi ______.gada ____ ceturksnī

Nr.p.k. Rādītāji Tūkst.m3
1. Pārvades sistēmas pārvadītie apjomi, t.sk  
2. Latvijas Republikai  
3. t.sk. "Jantarnij bereg"  
4. Igaunijas Republikai  
5. Lietuvas Republikai  
6. Krievijas Federācijai  
7. Pārvades sistēmā saņemtie dabasgāzes apjomi, t.sk.  
8. no starpsavienojuma ar Igaunijas Republiku  
9. no starpsavienojuma ar Lietuvas Republiku  
10. no starpsavienojuma ar Krievijas Federāciju  
11. no Inčukalna pazemes gāzes krātuves  
12. no citiem avotiem  
13. No pārvades sistēmas nodotie dabasgāzes apjomi, t.sk.  
14. uz starpsavienojumu ar Igaunijas Republiku  
15. uz starpsavienojumu ar Lietuvas Republiku  
16. uz starpsavienojumu ar Krievijas Federāciju  
17. uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi  
18. uz pārvades sistēmas un sadales sistēmas starpsavienojumiem, kopā  

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
    /paraksts un tā atšifrējums/
Z.v.    
     
  /sagatavotāja vārds, uzvārds/  
Tālrunis    
e-pasts   " ;

1.15. izteikt 23.pielikumu šādā redakcijā:

"23.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Regulējamā nozare: ūdenssaimniecība

Atskaite par izmaksām un ieņēmumiem, sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu raksturojumu _________ gadā, _________________________________________ teritorijā (nosaukums) [1] [2]

1. Izmaksas un ieņēmumi

Nr.p.k. Rādītāji Komersanta darbība kopumā Ūdensapgādes pakalpojums
pārskata gadā
Kanalizācijas pakalpojums
pārskata gadā
Ūdensapgādes pakalpojums
iepriekšējā gada atskaitē
Kanalizācijas pakalpojums
iepriekšējā gada atskaitē
1 2 3 4 5 6 7
1. IEŅĒMUMI, EUR  (neto apgrozījums),
tai skaitā:
  x x x x
1.1. Ieņēmumi no sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem          
1.2. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi   x x x x
2. IZDEVUMI, EUR  (tiek grupēti, pamatojoties uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku), tai skaitā: X        
2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums X        
2.2. Personāla izmaksas X        
2.3. Remontu izmaksas X        
2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas,
tai skaitā visu izdevumu posteņu atšifrējumi saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku
X        
2.4.1. X        
2.4.2. X        
2.5. Nodokļi X        
2.6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa X        

2. Ūdensapgādes tīklu raksturojums un pakalpojumu apjomi pārskata gadā

Nr.p.k. Nosaukums Nošķirto ūdensapgādes tīklu raksturojošie rādītāji
1. Nošķirta ūdensapgādes tīkla atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)
2. Ūdensapgādes tīkla garums, km uz pārskata gada 31.decembri
3. Pieslēgumu skaits (ūdens ievadi) uz pārskata gada 31.decembri
4. Elektroenerģijas patēriņš, attiecīgajā tīklā, kWh pārskata gadā
5. No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtā ūdens daudzums (pašu iegūtais ūdens), m3 pārskata gadā      
6. Pašu iegūtā ūdens daudzums, kas padots ūdensvada tīklā, m3 pārskata gadā
7. No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktā ūdens daudzums, kas padots ūdensvada tīklā, m3 pārskata gadā      
8. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, no kura tiek iepirkts ūdens pārskata gadā      
9. Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums, m3 pārskata gadā      

3. Kanalizācijas tīklu raksturojums un pakalpojumu apjomi pārskata gadā

Nr.p.k. Nosaukums Nošķirto kanalizācijas tīklu raksturojošie rādītāji
1. Nošķirta kanalizācijas tīkla atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)
2. Kanalizācijas pašteces tīkla garums, km uz pārskata gada 31.decembri
3. Kanalizācijas spiedvada tīkla garums, km uz pārskata gada 31.decembri
4. Pieslēgumu skaits (notekūdeņu izvadi) uz pārskata gada 31.decembri
5. Elektroenerģijas patēriņš attiecīgajā tīklā, kWh pārskata gadā
6. No lietotājiem savākto notekūdeņu daudzums, m3 pārskata gadā
7. Kopējais attīrīto notekūdeņu daudzums savās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, m3 pārskata gadā      
8. Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotais notekūdeņu daudzums, m3 pārskata gadā
9. Kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs, kuram attīrīšanai tiek nodoti notekūdeņi pārskata gadā      

Ja, salīdzinot ar iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, pārskata gadā par 5% mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējās izmaksas, par 10% mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi un pieslēgumu skaits, kā arī mainās ūdenssaimniecības tīklu garumi, jānorāda šo izmaiņu iemesli.

 
 
 
 

[1] Pārskata gada informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

[2] Atskaites informāciju saskaņā ar 39.punktu apkopot nošķirti par katru atsevišķā tarifa darbības teritoriju.

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
    /paraksts un tā atšifrējums/  
Z.v.      
       
  /sagatavotāja vārds, uzvārds/    
Tālrunis      
e-pasts   ";   

1.16. svītrot 24.pielikumu;

1.17. izteikt 25.pielikumu šādā redakcijā:

"25.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2009.gada 11.novembra lēmumam Nr.1/5
"Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzamo informāciju"

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums  
vienotais reģistrācijas numurs  

Regulējamā nozare: sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos

Nr. p.k. Rādītāji ______ .gada atskaite par sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem _____ .gadā plānotie pakalpojumu apjomi, izmaksas un ieņēmumi
1 2 3 4
1. Ieņēmumi, EUR 
t.sk.:
   
1.1. Ieņēmumi no sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas    
1.2. Pārējie pamatdarbības ieņēmumi, tai skaitā:    
1.2.1.    
1.2.2.    
2. Izdevumi, EUR (tiek grupēti, pamatojoties uz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku). tai skaitā    
2.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums    
2.2. Personāla izmaksas    
2.3. Remontu izmaksas    
2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas,
tai skaitā visu izdevumu posteņu atšifrējumi saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku:
   
2.4.1.    
2.4.2.    
2.5. Nodokļi    
2.6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa    
2.7. Citi ieņēmumi no poligona izmantošanas un no šķiroto, atkārtoti izmantojamo sadzīves atkritumu tirdzniecības, kuri tiek attiecināti uz tarifu    
3. Sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjoms (t)    
4. Komersanta noslēgto līgumu skaits par sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai poligonā    

Datums ____.____._______.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
    /paraksts un tā atšifrējums/  
Z.v.      
       
  /sagatavotāja vārds, uzvārds/    
Tālrunis      
e-pasts    ".  

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 11.novembra lēmumā Nr.1/5 "Noteikumi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/1Pieņemts: 08.01.2015.Stājas spēkā: 10.01.2015.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 09.01.2015. OP numurs: 2015/5.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271442
10.01.2015
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)