Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.784

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 37.§)
Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, tai skaitā:

1.1. Eiropas Savienības fondu projektu (turpmāk – projekts) sadarbības partneru piesaistes nosacījumus;

1.2. institūcijas, kas atbildīgas par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), 7. un 8. pantā minēto horizontālo principu koordināciju, kā arī minēto institūciju tiesības un pienākumus;

1.3. projektu iesniegumu atlases kārtību;

1.4. projektu iesniegumu atlases nolikuma saturu;

1.5. kārtību, kādā izvērtē projekta iesniedzēja atbilstību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk – likums) 23. pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem;

1.6. lielā projekta (regulas Nr. 1303/2013 100. panta izpratnē) iesnieguma izvērtēšanas un apstiprināšanas kārtību;

1.7. civiltiesiska līguma (turpmāk – līgums) un vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) saturu;

1.8. līguma un vienošanās slēgšanas un grozījumu izdarīšanas kārtību;

1.9. projekta izmaksu efektivitātes novērtēšanas kārtību.

2. Šo noteikumu IV un V nodaļa, kā arī 1., 2. un 3. pielikums neattiecas uz finanšu instrumentiem un fondu fondiem.

3. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), saglabājot atbildību par projekta īstenošanu, mērķu sasniegšanu, izdevumu attiecināmību, kā arī maksājumu veikšanu un iepirkuma procedūras veikšanu, var projekta īstenošanā iesaistīt sadarbības partneri, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:

3.1. atbilst normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajām prasībām;

3.2. iesaistās projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem. Šādu ieguldījumu rezultātā finansējuma saņēmējam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

3.1 Sadarbības partneris nav tiesīgs ar projekta īstenošanu saistītās tiesības un pienākumus nodot citai personai.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 607 redakcijā)

4. Finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu sadarbībā ar šo noteikumu 3. punktā minēto sadarbības partneri:

4.1. slēdz sadarbības līgumu ar sadarbības partneri, ja normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu nav noteikts citādi, un nodrošina, ka sadarbības partneris ievēro projekta īstenošanā izvirzītās prasības;

4.2. nedeleģē sadarbības partnerim atbildību par likuma 18. panta pirmajā daļā noteiktajiem finansējuma saņēmēja pienākumiem, kā arī maksājumu pieprasījumu iesniegšanu sadarbības iestādē.

5. Finansējuma saņēmējs sadarbības līgumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

5.1. sadarbības partnera un finansējuma saņēmēja rekvizīti;

5.2. sadarbības partnera pienākumi un tiesības;

5.3. sadarbības partnera finansējuma plānošana;

5.4. ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņš;

5.5. piešķirto finanšu līdzekļu izmaksas apturēšanas, izmaksas turpināšanas un atgūšanas kārtība;

5.6. līguma vai vienošanās darbības laiks, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība;

5.7. rīcība nepārvaramas varas gadījumā;

5.8. strīdu izšķiršanas kārtība;

5.9. informācija par īpašumu vai pamatlīdzekļu juridisko piederību un projekta īstenošanas rezultātā radīto vai iegādāto vērtību piederību, kā arī to uzturēšanas un izmantošanas kārtību.

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija analizē atbildīgo iestāžu sagatavoto specifisko atbalsta mērķu teritoriālo kartējumu atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2013.–2019. gadam, izvērtējot minēto mērķu savstarpējo efektu un ietekmi uz teritoriju attīstību, kā arī atbilstību pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem mērķiem un investīciju plāniem, sniedzot atbildīgajām iestādēm, vadošajai iestādei un par nozaru politiku atbildīgajām ministrijām priekšlikumus specifisko atbalsta mērķu īstenošanai.

II. Horizontālie principi

7. Par horizontālo principu koordināciju (ieviešanas uzraudzību) ir atbildīgas šādas institūcijas:

7.1. Labklājības ministrija – par horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas" (regulas Nr. 1303/2013 7. pants);

7.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – par horizontālo principu "Ilgtspējīga attīstība" (regulas Nr. 1303/2013 8. pants).

8. Par horizontālo principu ieviešanas uzraudzību atbildīgajām institūcijām ir šādi pienākumi:

8.1. izstrādāt metodisko materiālu par attiecīgo horizontālo principu ieviešanas uzraudzību, nodrošināt konsultatīvu un metodisku atbalstu saistībā ar attiecīgā horizontālā principa ieviešanas uzraudzību konkrētajās specifisko mērķu atbalsta jomās;

8.2. sniegt atzinumus par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektiem, tiesību aktu projektiem Eiropas Savienības fondu jomā un sniegt uzraudzības komitejai un apakškomitejai atzinumus par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektiem, kas saistīti ar horizontālajiem principiem;

8.3. veikt analīzi par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu atbilstību attiecīgajiem horizontālajiem principiem un horizontālo rādītāju sasniegšanu darbības programmas ieviešanā un iesniegt vadošajai iestādei kopsavilkumu par minētās analīzes rezultātiem.

9. Par horizontālo principu ieviešanas uzraudzību atbildīgajām institūcijām ir tiesības pieprasīt un saņemt no Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un nozares ministrijām informāciju, kas nepieciešama horizontālo principu ieviešanai (ja minētā informācija nav pieejama Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam), un izteikt Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām argumentētus priekšlikumus efektīvākai horizontālo principu ieviešanai.

III. Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu sagatavošana, apstiprināšana un grozījumu izdarīšana

10. Vadošā iestāde sadarbībā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 7. janvāra Deleģētās regulas Nr. 240/2014 par Eiropas rīcības kodeksu attiecībā uz partnerību saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (turpmāk – regula Nr. 240/2014) 3. un 4. pantā noteiktajiem partneriem un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām izstrādā un iesniedz Ministru kabinetā Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentus – Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam (turpmāk – partnerības līgums) projektu un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – darbības programma) projektu.

11. Vadošā iestāde nodrošina pārstāvību sarunās ar Eiropas Komisiju par partnerības līguma projekta un darbības programmas projekta apstiprināšanu.

12. Grozījumus partnerības līgumā un darbības programmā izdara šādā kārtībā:

12.1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas (turpmāk – uzraudzības komiteja) locekļi sagatavo un iesniedz uzraudzības komitejas sekretariātā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem;

12.2. ja uzraudzības komiteja atbalsta grozījumu izdarīšanu, vadošā iestāde nodrošina grozījumu projekta iesniegšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā.

13. Mēneša laikā pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par grozījumu apstiprināšanu partnerības līgumā vadošā iestāde atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 16. panta 5. punktam informē par to Eiropas Komisiju.

14. Mēneša laikā pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par grozījumu apstiprināšanu darbības programmā vadošā iestāde atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 96. panta 11. punktam informē par to Eiropas Komisiju.

IV. Projektu iesniegumu atlase un līguma un vienošanās slēgšana

15. Sadarbības iestāde izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu. Tajā iekļauj vismaz šādu informāciju:

15.1. specifiskā atbalsta mērķa numurs un nosaukums;

15.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākums (ja attiecināms);

15.3. specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma projektu iesniegumu atlases kārta (ja attiecināms);

15.4. projektu iesniegumu atlases īstenošanas veids atbilstoši normatīvajam aktam par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu;

15.5. projektu iesniegumu atlasei pieejamais Eiropas Savienības fonda finansējums, maksimālā atbalsta intensitāte un nepieciešamais līdzfinansējums atbilstoši normatīvajam aktam par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu;

15.6. norāde uz normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ietvertajām prasībām projekta iesniedzējam;

15.7. projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņš;

15.8. projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība;

15.9. projekta iesnieguma veidlapa;

15.10. norāde uz projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku;

15.11. papildus iesniedzamo dokumentu saraksts;

15.12. uzraudzības komitejā apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;

15.13. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;

15.14. nosacījumi, kurus var ietvert lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

15.15. lēmuma pieņemšanas un paziņošanas kārtība;

15.16. līguma vai vienošanās projekts.

16. Sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasi izsludina šādā kārtībā:

16.1. ja atlase ir atklāta, sadarbības iestāde oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniedz paziņojumu par šīs atlases izsludināšanu un ne vēlāk kā atlases izsludināšanas dienā sadarbības iestādes tīmekļa vietnē ievieto projektu iesniegumu atlases nolikumu;

16.2. ja atlase ir ierobežota, sadarbības iestāde normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajiem projektu iesniedzējiem nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu, informējot par to atbildīgo iestādi, un uzaicinājuma nosūtīšanas dienā sadarbības iestādes tīmekļa vietnē ievieto projektu iesniegumu atlases nolikumu.

(Grozīts ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 607)

17. Projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vērtē projektu iesniegumus saskaņā ar projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, ievērojot projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku. Ja projektu iesniegumu atlase ir ierobežota, projektu iesniegumu vērtēšanas komisija projekta iesniegumu var sākt vērtēt uzreiz pēc tā saņemšanas.

(Grozīts ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 607)

18. Ja ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros sadarbības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, tai pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi ir tiesības uzaicināt projekta iesniedzēju vienu reizi atkārtoti iesniegt projekta iesniegumu.

19. Sadarbības iestāde projekta iesnieguma standartveidlapu (1. pielikums) pirms iekļaušanas projektu iesniegumu atlases nolikumā precizē atbilstoši konkrētā specifiskā atbalsta mērķa prasībām. Projekta iesnieguma standartveidlapa neattiecas uz lielā projekta iesniegumu.

20. Projektu iesniegumu atlases nolikumam pievienoto līguma vai vienošanās projektu var precizēt atbilstoši projekta specifikai attiecīgi līguma vai vienošanās slēgšanas procesā.

21. Republikas pilsētas pašvaldība, veicot atbilstoši likuma 10. panta otrās daļas 17. punktam deleģētos uzdevumus, atrodas finanšu ministra funkcionālajā pakļautībā. Finanšu ministrs funkcionālo pakļautību īsteno ar pilnvarotās amatpersonas (vadošās iestādes vadītāja) starpniecību.

22. Vadošajai iestādei specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu projektu iesniegumu atlasēs, kuras īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (turpmāk – regula Nr. 1301/2013), 7. panta 4. punktu, atbilstoši regulas Nr. 1301/2013 7. panta 5. punktam ir tiesības izlases veidā veikt galīgo pārbaudi par projekta iesnieguma atbilstību normatīvajam aktam par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

23. Vadošā iestāde var deleģēt sadarbības iestādei šo noteikumu 22. punktā minētās galīgās pārbaudes veikšanu.

24. Vadošā iestāde vai sadarbības iestāde 20 darbdienu laikā pēc informācijas par projektu iesniegumu vērtēšanas rezultātiem saņemšanas no republikas pilsētas pašvaldības sniedz atzinumu par saskaņā ar šo noteikumu 22. punktu veikto galīgo pārbaudi. Republikas pilsētas pašvaldība pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu vai sniedz atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, ņemot vērā vadošās iestādes vai sadarbības iestādes atzinumā izteiktos iebildumus.

(Grozīts ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 607)

25. Sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs līgumu vai vienošanos noslēdz 30 darbdienu laikā no brīža, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

26. Pēc finansējuma saņēmēja motivēta lūguma vai citu objektīvu apstākļu dēļ sadarbības iestāde var pagarināt šo noteikumu 25. punktā minēto līguma vai vienošanās noslēgšanas termiņu, kas kopumā no brīža, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, nepārsniedz 60 darbdienas. Ja finansējuma saņēmējs līgumu vai vienošanos nenoslēdz noteiktajā termiņā, pēc minētā termiņa līguma vai vienošanās slēgšana nav pieļaujama.

27. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinuma sniegšanas par nosacījumu izpildi, bet pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas finansējuma saņēmējs vai sadarbības iestāde var precizēt projekta iesniegumā norādīto informāciju, ja tā nav aktuāla, pēc būtības nemainot projekta iesniegumu. Precizējumus izdara, nepārsniedzot šo noteikumu 25. un 26. punktā minēto termiņu.

V. Kārtība, kādā izvērtē projekta iesniedzēja atbilstību izslēgšanas noteikumiem

28. Sadarbības iestāde pārbaudi par projekta iesniedzēja atbilstību likuma 23. pantā noteiktajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem (izņemot likuma 23. panta pirmās daļas 5. punktā minēto noteikumu) veic uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi par katru projekta iesniedzēju, uz kuru attiecas likuma 23. pantā noteiktie projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumi.

29. Lai pārbaudītu, vai uz projekta iesniedzēju nav attiecināms kāds no likuma 23. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un pārkāpumiem, par kuriem attiecīgā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, vai nav iestājušies likuma 23. panta pirmās daļas 4. punktā minētie fakti, sadarbības iestāde, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, kura pārzinis un atbildīgā institūcija ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra, iegūst ziņas no Sodu reģistra un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas šādā apmērā:

29.1. par likuma 23. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Sadarbības iestāde minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīga saņemt, neprasot projekta iesniedzēja un citu likuma 23. panta pirmās daļas 1. punktā minēto personu piekrišanu;

29.2. par likuma 23. panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem – no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas).

(Grozīts ar MK 19.04.2016. noteikumiem Nr. 237)

30. Šo noteikumu 29. punktā minēto informāciju sadarbības iestādei (veidlapas paraugs – šo noteikumu 2. pielikumā) sniedz valsts informācijas sistēmu savietotāja pārzinis (Valsts reģionālās attīstības aģentūra).

31. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs) sniedz ziņas par šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem Krimināllikuma, Konkurences likuma un Administratīvo pārkāpumu kodeksa pārkāpumiem.

32. Ja sadarbības iestādei tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams informāciju iegūt, izmantojot valsts informācijas sistēmas savietotāju, sadarbības iestāde attiecīgo informāciju pieprasa no šo noteikumu 29. punktā minētajām valsts iestādēm.

VI. Lielā projekta iesnieguma vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība

33. Sadarbības iestāde uzaicina projekta iesniedzēju, un projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē lielā projekta iesniegumu atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 101. pantam, kā arī projektu iesniegumu atlases nolikumā un normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajām prasībām.

34. Atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 101. panta trešajai daļai vadošā iestāde nodrošina Eiropas Komisijas sniegtās tehniskās palīdzības atbalstīta neatkarīga eksperta (turpmāk – neatkarīgs eksperts) piesaisti lielā projekta iesnieguma kvalitātes izvērtējuma veikšanai.

35. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc neatkarīga eksperta izvērtējuma saņemšanas sniedz sadarbības iestādei saskaņojumu par lielā projekta iesniegumu, nosūtot to kopā ar eksperta izvērtējumu.

36. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem starplēmumu par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu, atbalstīšanu ar nosacījumu vai lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

37. Sadarbības iestāde pieņem starplēmumu par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu iesniegšanai Eiropas Komisijā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

37.1. uz projekta iesniedzēju neattiecas neviens no likuma 23. pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem (ja attiecināms);

37.2. projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

37.3. vadošā iestāde, pamatojoties uz neatkarīga eksperta sniegtu pozitīvu vērtējumu, ir saskaņojusi lielā projekta iesniegumu.

38. Starplēmumu par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu ar nosacījumu pieņem, ja projekta iesniedzējam jāveic sadarbības iestādes noteiktās darbības, lai lielā projekta iesniegums pilnībā atbilstu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projektu varētu atbilstoši īstenot. Nosacījumus lēmumā ietver un to izpildi kontrolē, ievērojot projektu iesniegumu atlases nolikumā noteikto.

39. Lēmumu par lielā projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

39.1. uz projekta iesniedzēju attiecas vismaz viens no likuma 23. pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem;

39.2. vadošā iestāde, pamatojoties uz neatkarīga eksperta sniegtu negatīvu vērtējumu, nav saskaņojusi lielā projekta iesniegumu;

39.3. Eiropas Komisija pieņem negatīvu lēmumu par lielā projekta iesniegumu atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 102. panta 4. punktam.

40. Ja projekta iesniedzējs neizpilda nosacījumus, kas ietverti starplēmumā par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu ar nosacījumu, vai neizpilda tos starplēmumā noteiktajā termiņā, sadarbības iestāde atkārtoti var pieņemt starplēmumu par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu ar nosacījumu atbilstoši šo noteikumu 38. punktam.

41. Ja sadarbības iestāde pieņem starplēmumu par lielā projekta iesnieguma atbalstīšanu, tā piecu darbdienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas iesniedz lielā projekta iesniegumu vadošajā iestādē.

42. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lielā projekta iesnieguma saņemšanas no sadarbības iestādes iesniedz to Eiropas Komisijā atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 102. panta 1. punktam.

43. Ja Eiropas Komisija apstiprina lielā projekta iesniegumu atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 102. panta 1. punkta otrajai daļai, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par lielā projekta iesnieguma apstiprināšanu un šo noteikumu IV nodaļā minētajā kārtībā slēdz līgumu vai vienošanos par lielā projekta īstenošanu.

44. Ja Eiropas Komisijas atzinumā par lielā projekta atbilstību ir ietverti nosacījumi, kuru izpilde jānodrošina lielā projekta īstenošanas laikā, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs minētos nosacījumus iekļauj līguma vai vienošanās par lielā projekta īstenošanu saturā.

VII. Līguma un vienošanās saturs

45. Sadarbības iestāde līguma vai vienošanās saturā iekļauj vismaz šādu informāciju:

45.1. sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja rekvizīti;

45.2. sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi;

45.3. finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partneru sadarbības noteikumi (ja attiecināms);

45.4. laikposms, kurā veiktās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām;

45.5. kārtība, kādā sagatavojama, iesniedzama, izskatāma un apstiprināma Eiropas Savienības fonda maksājuma pieprasījuma un projekta īstenošanas uzraudzībai un izvērtēšanai nepieciešamā informācija;

45.6. Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma apmērs un izmaksas kārtība;

45.7. projekta īstenošanas uzraudzības, kontroļu un citu pārbaužu veikšanas kārtība;

45.8. ar līguma vai vienošanās izpildi saistīto paziņojumu iesniegšanas kārtība un kārtība, kādā tie atzīstami par saistošiem;

45.9. ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanas termiņš;

45.10. piešķirto finanšu līdzekļu izmaksas apturēšanas, izmaksas turpināšanas un atgūšanas kārtība;

45.11. līguma vai vienošanās darbības laiks, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība;

45.12. rīcība nepārvaramas varas gadījumā;

45.13. strīdu izšķiršanas kārtība.

46. Sadarbības iestāde līgumā papildus šo noteikumu 45. punktā minētajai informācijai ietver noteikumus par saistību tiesību pastiprinājumiem un sankcijām.

47. Projektu pievieno kā līguma vai vienošanās pielikumu, un tas kļūst par līguma vai vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

VIII. Līguma vai vienošanās grozījumu izdarīšana

48. Ja pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas tajā ir nepieciešami grozījumi, sadarbības iestāde vai finansējuma saņēmējs ierosina līguma vai vienošanās grozījumus.

49. Ja mainījušies finansējuma saņēmēja vai sadarbības iestādes pamatdati (kontaktinformācija, juridiskā adrese), sadarbības iestāde vai finansējuma saņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas pieņem to zināšanai un iestrādā līguma vai vienošanās saturā ar nākamajiem līguma vai vienošanās grozījumiem.

(Grozīts ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 607)

50. Pēc projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma izskatīšanas sadarbības iestāde paziņo finansējuma saņēmējam par projekta attiecināmā finansējuma gala summu.

51. Ja ir nepieciešami līguma vai vienošanās grozījumi (tai skaitā projekta īstenošanas termiņa pagarināšana), grozījumus izdara šādā kārtībā:

51.1. finansējuma saņēmējs iesniedz grozījumu priekšlikumu sadarbības iestādē;

51.2. sadarbības iestāde 20 darbdienu laikā pēc grozījumu priekšlikuma saņemšanas izvērtē iesniegto grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai un izdara atbilstošus līguma vai vienošanās grozījumus vai noraida grozījumu priekšlikumu, informējot par to finansējuma saņēmēju;

51.3. ja sadarbības iestāde noraida grozījumu priekšlikumu, tā norāda atteikuma pamatojumu vai, ja nepieciešams, informāciju par veicamajiem precizējumiem grozījumu priekšlikumā un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību;

51.4. ja saskaņā ar šo noteikumu 51.3. apakšpunktu veicami grozījumu priekšlikuma precizējumi, grozījumu izvērtēšanas termiņu pagarina par precizējumu iesniegšanai un izskatīšanai nepieciešamo laiku, kas nepārsniedz 20 darbdienas no grozījumu precizējumu iesniegšanas brīža.

(Grozīts ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 607)

51.1 Izvērtējot iesniegto grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, sadarbības iestāde ņem vērā, ka attiecīgajā līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzēto projekta īstenošanas termiņu var pagarināt kopumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem, saglabājot Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds paredzēts normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 382 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2018., sk. 57. punktu)

51.2 Finansējuma saņēmējam līdz kārtējā gada 1. februārim ir tiesības aktualizēt kārtējā gada plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku līgumā vai vienošanās nosacījumos noteiktajā kārtībā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 382 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2018., sk. 57. punktu)

51.3 Ja sadarbības iestāde konstatē samazinājumu iepriekšējā kalendāra gadā faktiski veikto izdevumu un sadarbības iestādē iesniegto maksājuma pieprasījumu apjomā vairāk nekā par 25 % no šo noteikumu 51.2 punktā noteiktajā kārtībā aktualizētā plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā, tā samazina Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā. Sadarbības iestāde paziņo minēto lēmumu finansējuma saņēmējam, par to informējot atbildīgo iestādi.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 382 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2018., sk. 57. punktu)

51.4 Sadarbības iestāde var pagarināt projekta īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz šo noteikumu 51.1 punktā minēto sešu mēnešu termiņu, vai saskaņot izmaiņas, kas pārsniedz šo noteikumu 51.3 punktā noteikto apmēru, ja iestājies viens no šādiem gadījumiem:

51.4 1. īstenojot projektu, ir radies ietaupījums;

51.4 2. īstenojot projektu, tā ietvaros veiktais iepirkums ir izbeigts bez rezultātiem, jo:

51.4 2.1. nav iesniegts neviens pretendenta piedāvājums vai pieteikums;

51.4 2.2. iesniegtie piedāvājumi vai pieteikumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

51.4 2.3. iesniegtajos piedāvājumos vai pieteikumos norādītā līgumcena ievērojami pārsniedz projekta ietvaros paredzamo līgumcenu;

51.4 3. piegādātājs, ar kuru projekta ietvaros noslēgts iepirkuma līgums, ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiesā ir iesniegts pieteikums par piegādātāja maksātnespējas procesa uzsākšanu;

51.4 4. piegādātājs, ar kuru projekta ietvaros ir noslēgts iepirkuma līgums, bez tiesiska pamata pārtrauc pildīt minēto līgumu;

51.4 5. projekta ietvaros noslēgtais iepirkuma līgums ir pārtraukts un tiek veikta jauna iepirkuma procedūra, jo piegādātājs kavē projekta ietvaros noslēgtā līguma līgumsaistību izpildi vai līgumsaistības pilda neapmierinošā kvalitātē;

51.4 6. radušies nepārvaramas varas apstākļi;

51.4 7. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par šo noteikumu 51.1 punktā minētā termiņa pagarināšanu vai tādu izmaiņu atbalstīšanu, kas pārsniedz šo noteikumu 51.3 punktā noteikto apmēru.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 382 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2018., sk. 57. punktu)

51.5 Ja nav iestājies neviens no šo noteikumu 51.4 punktā minētajiem nosacījumiem projekta īstenošanas termiņa pagarināšanai par laiku, kas pārsniedz šo noteikumu 51.1 punktā minēto sešu mēnešu termiņu, finansējuma saņēmējam ir tiesības pabeigt attiecīgā projekta īstenošanu par saviem līdzekļiem ar sadarbības iestādi saskaņotā termiņā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 382 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2018., sk. 57. punktu)

52. Atbildīgajai iestādei ir tiesības saskaņot līguma vai vienošanās grozījumus gadījumos, kas noteikti ar starpresoru vienošanos, kura noslēgta starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi.

IX. Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

53. Šī nodaļa un šo noteikumu 1. pielikuma 4. pielikums attiecas uz projektiem, kuri atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61. pantam gūst neto ienākumus.

54. Ja normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ir noteikts, ka potenciālo neto ienākumu no projekta aprēķina ar projekta diskontēto neto ienākumu aprēķināšanas metodi atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61. panta 3. punkta pirmās daļas "b" apakšpunktam, finanšu analīzi regulas Nr. 1303/2013 61. pantā minētajiem projektiem projekta iesniedzējs veic, aizpildot šo noteikumu 1. pielikuma 4. pielikumu.

55. Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji salīdzināt projektus specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma vienas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlases nolikumā iekļauj informāciju par to, kur projekta iesniedzējam, sākot ar projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas dienu, ir pieejami aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā, ko projekta iesniedzējam ir pienākums izmantot, sagatavojot projekta iesniegumu konkrētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

56. Šo noteikumu 55. punktā minētos makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes piemēro projekta iesnieguma sagatavošanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un projekta īstenošanas laikā attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

57. Šo noteikumu 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 un 51.5 punkts stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

58. Līguma vai vienošanās grozījumu priekšlikumi, kas iesniegti sadarbības iestādē līdz 2018. gada 31. augustam, izvērtējami, neņemot vērā šo noteikumu 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 un 51.5 punktā minētos ierobežojumus.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 382 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā


1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.784

(Pielikums grozīts ar MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 607; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 382)

Eiropas Sociālā fonda/Eiropas Reģionālās attīstības fonda/Kohēzijas fonda projekta iesniegums

 
Projekta nosaukums: 
Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 
Projekta iesniedzējs: 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 
Projekta iesniedzēja veids: 
Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): 
Valsts budžeta finansēta institūcija 
Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE:

NACE kods

Ekonomiskās darbības nosaukums

  
Juridiskā adrese:Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.
Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

Pasta indekss
E - pasts
Tīmekļa vietne
Kontaktinformācija:Kontaktpersonas vārds uzvārds
Ieņemamais amats
Tālrunis
E - pasts
Korespondences adrese
(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)
Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.
Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

Pasta indekss
Projekta identifikācijas Nr.*: 
Projekta iesniegšanas datums*: 
*Aizpilda CFLA

 

1. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

1.1. Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (<zīmju skaits>)
(informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

 

1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums(<zīmju skaits>):

 

1.3. Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājumu apraksts (<zīmju skaits>):

 

1.4. Projekta mērķa grupas apraksts (<zīmju skaits>):

 

1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

N.p.k.

Projekta darbība*

Projekta darbības apraksts (<zīmju skaits>)

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Iesaistītie partneri **

Skaits

Mērvienība

1.

      

1.1.

      

1.2.

      

2.

      

2.1.

      

2.2.

      

2.2.1.

      

2.2.2., utt.

      
* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības - gan tās, kas ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko tiek plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.
** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9. tabulas

1.6. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

 
  

1.6.1. Iznākuma rādītāji

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Plānotā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

gads

vērtība

gads

starpvērtība

gala vērtība

1.

        

2.

        

3.

        

4.

        

5.

        
 

1.6.2. Rezultāta rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Plānotā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

gads

vērtība

1.

      

2.

      

3.

      

4.

      

5.

      
 

1.7. Projekta īstenošanas vieta:

 
1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* 
Visa Latvija  
Statistiskais reģions  
Republikas pilsēta vai novads  
Novada pilsēta vai pagasts  
Iela  
Mājas nosaukums/nr./dzīvokļa nr.  
Pasta indekss  
Kadastra numurs vai apzīmējums  
Projekta īstenošanas vietas apraksts  
* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as 

1.8. Projekta finansiāla ietekme uz vairākām teritorijām:

 

Nr.

Lūdzam norādīt atbilstošās teritorijas nosaukumu*

Lūdzam norādīt finansiālo ietekmi (%) no kopējā finansējuma

 

1.

   

2.

   

3.

   
* Jānorāda Republikas pilsēta vai novads (norādot novadu, ja iespējams, norāda arī tā pilsētu/pagastu).
Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros, lūdzam norādīt kopējo projekta finansiālo ietekmi dalījumā pa statistiskajiem reģioniem. Ja projekta ietekme ir uz visu Latviju, 1.8.sadaļa netiek norādīta PI veidlapā saskaņā ar normatīvā aktā par attiecīgā ES fonda SAM vai tā pasākuma īstenošanu noteikto.
 

1.9. Informācija par partneri (-iem)

 
1.9.1. Partnera nosaukums*:  
Reģistrācijas numurs/Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:  
Projekta partnera veids:  
Juridiskā adrese:Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. 
Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

 
Pasta indekss 
E - pasts 
Tīmekļa vietne 
Kontaktinformācija:Kontaktpersonas vārds uzvārds 
Ieņemamais amats 
Tālrunis 
E - pasts 
Korespondences adrese
(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)
Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. 
Republikas pilsēta

Novads

Novada pilsēta vai pagasts

 
Pasta indekss 
Partnera izvēles pamatojums (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā)  
* ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri. 

 

2. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte

Administrēšanas kapacitāte

Projekta vadības personāls, tā pieredze/prasības

Finansiālā kapacitāte

Pieejamie finanšu līdzekļi projekta īstenošanai, kredīti, uzkrājumi, vai nepieciešams avanss

Īstenošanas kapacitāte

Pieejamā infrastruktūra, materiāltehniskais nodrošinājums, īstenošanas personāls, tā pieredze/prasības u.c.

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Informāciju par projekta īstenošanas sistēmu, vadību u.tml.

2.3. Projekta īstenošanas ilgums* (pilnos mēnešos):

  
* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas. 

2.4. Projekta risku izvērtējums:

N.p.k.

Risks

Riska apraksts

Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)

Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi

1.

Finanšu    

2.

Īstenošanas    

3.

Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas    

4.

Administrēšanas    

5.

Cits    

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/īstenotiem/īstenošanā esošiem projektiem:

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta numurs

Projekta kopsavilkums, galvenās darbības

Papildināmības/ demarkācijas apraksts

Projekta kopējās izmaksas (euro)

Finansējuma avots un veids (Valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg)

Projekta uzsākšana

Projekta pabeigšana

1.

        

2.

        

 

3. SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

 

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas" apraksts (<zīmju skaits>):

 
  

3.2. Projektā plānotie horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

 

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sasniedzamā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

 

1.

     

2.

     

...

     

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu "Ilgstspējīga attīstība" apraksts (<zīmju skaits>):

 
  

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa "Ilgstspējīga attīstība" ieviešanai sasniedzamie rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība

Mērvienība

Piezīmes

1.

     

2.

     

...

     

 

4. SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

Izvērtējums nav nepieciešams

 

Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums

 

Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums

 

4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts:

Datums*:

 
*Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu

 

5. SADAĻA – PUBLICITĀTE

Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi

Pasākuma veids

Pasākuma apraksts

Īstenošanas periods

Skaits

Lielformāta informatīvais stends   
Informatīvā plāksne   
Informācija internetā   
Citi (lūdzu norādīt)   

 

6. SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

 

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<zīmju skaits>):

 
 

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas (<zīmju skaits>):

 

 

7. SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

 
7.1.Projekta īstenošanas veids: 
7.2.Atbalsta instruments 
7.3.Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots (atzīmēt vienu vai vairākas atbilstošās vērtības):
7.3.1.1  
7.3.1.2  
....  
7.4.Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai (kā noteikts specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos) 
7.5.

Projekts nav uzsākts (atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos noteiktajam termiņam)

 
Piezīme: Finanšu instrumentu pasākumu gadījumā tiek aizpildīta atsevišķa veidlapa.

 

8. SADAĻA – APLIECINĀJUMS

  

Es, apakšā parakstījies (-usies),

 ,
   

vārds, uzvārds

 
  

projekta iesniedzēja

 ,
   

projekta iesniedzēja nosaukums

 
  

atbildīgā amatpersona,

 ,
   

amata nosaukums

 
 apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

1) projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

2) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

3) projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Savienības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

 Paraksts*:  
 Datums:  
  

dd/mm/gggg

 

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

1.pielikums
projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

 

Projekta darbības numurs[2]

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) [1]

20..

20..

20..

20..

20…

20..

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

                         
                         
                         
                         

[1] Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".
[2] Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.

 

2. pielikums
projekta iesniegumam

Finansēšanas plāns

 

Finansējuma avots

20...gads

20...gads

20...gads

20...gads

20...gads

20...gads

  
 

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Summa

Kopā

      

Summa

%

ESF/ERAF/KF      

0,00

#DIV/0!

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva      

0,00

#DIV/0!

Attiecināmais valsts budžeta finansējums      

0,00

#DIV/0!

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām      

0,00

#DIV/0!

Pašvaldības finansējums      

0,00

#DIV/0!

Cits publiskais finansējums      

0,00

#DIV/0!

Publiskās attiecināmās izmaksas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

Privātās attiecināmās izmaksas      

0,00

#DIV/0!

Kopējās attiecināmās izmaksas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

Publiskās neattiecināmās izmaksas      

0,00

 
Privātās neattiecināmās izmaksas      

0,00

 
Neattiecināmās izmaksas kopā

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 
Kopējās izmaksas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3.pielikums
projekta iesniegumam

Projekta budžeta kopsavilkums

 

Kods

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)

Vienas vienības izmaksu pielietojums
(ir vai nav**)

Daudzums

Mērvienība ***

Projekta darbības Nr.

Izmaksas

KOPĀ

t.sk. PVN

attiecināmās

neattiecināmās

EUR

%

1.

Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi (aile "t. sk. PVN" nav jāaizpilda)          

2.

Projekta vadības izmaksas          

2.1.

Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas          

2.2.

Pārējās vadības izmaksas          

3.

Projekta īstenošanas personāla izmaksas          

3.1.

Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas          

3.2.

Pārējās projekta īstenošanas personāla izmaksas          

4.

Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas          

5.

Informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un kvalitātes kontroles izmaksas          

6.

Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas          

6.1.

Materiālu un izjevielu izmaksas          

6.2.

Aprīkojuma un iekārtu izmaksas          

6.3.

Transportlīdzekļu izmaksas          

6.4.

Citas izmaksas          

7.

Būvniecības izmaksas          

7.1.

Projektēšanas izmaksas          

7.2.

Autoruzraudzības izmaksas          

7.3.

Būvuzraudzības izmaksas          

7.4.

Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra – ceļu, dzelzceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, interneta utt., tai skaitā labiekārtošanas izmaksas)          

7.5.

Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas          

7.6.

Citas izmaksas          

8.

Patenti, licences utml.          

9.

Nekustamā īpašuma (piemēram, ēku un zemes) iegādes izmaksas          

10.

Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas          

11.

Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas          

12.

Ieguldījumi natūrā          

13.

Pārējās projekta īstenošanas izmaksas          

14.

Vienreizējais maksājums          

15.

Neparedzētie izdevumi          
 KOPĀ          

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām
** ja izmaksu pozīcijai tiek pielietota vienas vienības izmaksa, jānorāda "ir", ja netiek - aile nav jāaizpilda (jāatstāj tukša)
*** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika paramentu (/gadā vai /mēnesī).

 

4.pielikums
projekta iesniegumam

Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61.pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA))
Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi

I. Finanšu analīze

1. Dati, galvenie pieņēmumi un makroekonomiskie parametri, kas tika izmantoti, lai veiktu analīzi. Kā arī galvenie secinājumi no finanšu analīzes, tostarp finanšu stabilitātes analīzes rezultāti, lai pierādītu, ka projekts nākotnē nenonāks finanšu grūtības:

 

2. Galvenie elementi un parametri, ko izmanto IIA finanšu analīzei (visiem skaitļiem jāatbilst IIA dokumentam. IIA jāveic euro)

Nr.

Galvenie elementi un parametri

Vērtība

 

1

Pārskata periods (gadi) 

2

Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM vadlīnijām) 

Nr.

Galvenie elementi un parametri

Nediskontēta vērtība

Diskontēta vērtība (NPV)

Atsauce uz IIA dokumentu

3

Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR)   

4

Atlikusī vērtība (EUR)   

5

Ieņēmumi (EUR)   

6

Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR)(Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē   
* Ja PVN ir atgūstams, izmaksas un ieņēmumus būtu jārēķina bez PVN. 
2.1. Aizpilda tikai kopējas regulas Regula Nr. 1303/2013 61.panta 3.daļas b).punktā noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus.
 

Galvenie elementi un parametri

Nediskontēta vērtība

Diskontēta vērtība (NPV)

Atsauce uz IIA dokumentu

(nodaļa / sadaļa / lapa)

7

Neto ieņēmumi = ieņēmumi - darbības izmaksas + atlikusī vērtība (EUR)
= (5) -(6) +(4)

   

8

Kopējas izmaksas - neto ieņēmumi (EUR, diskontēta)
= (3) -(7)

   

9

Pro - rata bez diskontētiem neto ieņēmumiem (%)
= (8) / (3)

  

10

Projekta iesnieguma koriģēta lidzfinansējuma likme
= MK noteikta Sam līdzfinansējuma likme * (9)

  

3. Finanšu analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu

 

Bez Savienības atbalsta

Ar Savienību atbalsts

Atsauce uz IIA dokumentu

A

B

(nodaļa / sadaļa / lapa)

1. Finanšu atdeves likme (%)

 

FRR ( C)

 

FRR(K)

 

2. Neto pašreizējā vērtība

 

FNPV(C)

 

FNPV(K)

 
FRR(C )apzīmē finansiālo rentabilitāti ieguldījumiem , FRR(K)apzīmē finansiālo rentabilitāti pašu kapitālam
FNPV(C) finansiālā rentabilitāte investīciju un FNPV(K) finansiālā rentabilitāte kapitāla
 

II. Ekonomiskā analīze

(Aizpilda tikai regulas Nr. 1303/2013 61.panta 3.daļas b)punkta noteiktajā gadījumā un ievēroijot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus)

1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes:

 

2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām:

Ieguvumi

Vienības vērtība (ja piemērojams)

Kopējā vērtība
(EUR, diskontēta)

% no ieguvumu kopsummas

 
     

 

Kopā

  

100%

 

Izmaksas

Vienības vērtība (ja piemērojams)

Kopējā vērtība
(EUR, diskontēta)

% no izmaksu kopsummas

 
     

 

Kopā

  

100%

 
3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu

Galvenie parametri un rādītāji

Vērtība

Atsauce uz IIA dokumentu

 
 
1. Sociālā diskonta likme (%)   
2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)   
3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV   
4. Ieguvumu un izmaksu attiecība   

III. Riska novērtējums un jutīguma analīze

1. Risku analīzes kopsavilkums un galvenie identificētie riski
 
 
2. Jutīguma analīze
Piemērotās procentuālās izmaiņas pārbaudītajiem mainīgajiem:
2.1.Norādīt aprēķināto ietekmi (kā procentuālās izmaiņas) uz finansiālās un ekonomiskās darbības rādītājiem.

Mainīgais

Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (K)) -izmaiņas

Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (C)) -izmaiņas

Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) - izmaiņas

      
      
      
 
2.2.Kritērijs, kas ir piemērots, un galveno mainīgo ietekmē uz rādītājiem - FNPV, ENPV. Norāda FNPV vai ENPV procentuālās pārmaiņas pie nulles vērtības par katru kritisko mainīgo.
 
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.784
Elektronisko izziņu veidlapas

<Datums>

e-IZZIŅA
par likvidācijas, maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības pasludināšanas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, tiesvedību par bankrotu, piemērotu sanāciju vai izlīgumu
Sērija URN Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Pārbaudāmās personas dati: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Uzņēmumu reģistrā ir šādi dati par pārbaudāmās personas tiesiskās aizsardzības procesiem, maksātnespējas procesiem (t.sk. bankrota, sanācija vai izlīguma), < Juridiskajām personām: likvidācijas procesu, maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību, tiesvedību par bankrotu, piemērotu sanāciju vai izlīgumu>: <datums un apraksts>.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

e-Izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par pārbaudāmo personu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgā persona ir tiesīga iesniegt e-izziņas pieprasītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

<Datums>

e-IZZIŅA
par likvidācijas, maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības pasludināšanas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, tiesvedību par bankrotu, piemērotu sanāciju vai izlīgumu
Sērija URA Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Pārbaudāmās personas dati: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmās personas tiesiskās aizsardzības procesiem, maksātnespējas (t.sk. bankrota, sanācija vai izlīguma) procesiem , < Juridiskajām personām:, likvidācijas procesu, maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību, tiesvedību par bankrotu, piemērotu sanāciju vai izlīgumu >.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

e-Izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par pārbaudāmo personu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgā persona ir tiesīga iesniegt e-izziņas pieprasītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

<Datums>

e-IZZIŅA
par normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem
Sērija SRA Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Persona, par kuru Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā ir apkopotas ziņas par tiesību aktu pārkāpumiem: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Personai nav tādu tiesību aktu pārkāpumu (vai ir konkurences tiesību pārkāpuma gadījums, bet kurā par sadarbību iecietības programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), kuru dēļ projekta iesniedzēja iesniegtais projekta iesniegums ir noraidāms, vai kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, kuru dēļ projekta iesniedzēja iesniegtais projekta iesniegums ir noraidāms, nav stājies spēkā un nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams un par kuriem nav iestājies Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.panta otrajā daļā paredzētais noilgums.

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums> <likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

e-Izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par pārbaudāmo personu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgā persona ir tiesīga iesniegt e-izziņas pieprasītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

<Datums>

e-IZZIŅA
par normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem
Sērija SRN Nr. <Transakcijas numurs> - <Dokumenta numurs>

Persona, par kuru Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā ir apkopotas ziņas par tiesību aktu pārkāpumiem: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Personas tiesību aktu pārkāpumi (izņemot konkurences tiesību pārkāpumu gadījumus, kuros par sadarbību iecietības programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), kuru dēļ projekta iesniedzēja iesniegtais projekta iesniegums ir noraidāms, par kuriem kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams un par kuriem nav iestājies Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.panta otrajā daļā paredzētais noilgums.

Tiesību akts

Tiesību akta norma

<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vai Konkurences likums>

<Pants/daļa/punkts>

<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vai Konkurences likums>

<Pants/daļa/punkts>

<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vai Konkurences likums>

<Pants/daļa/punkts>

<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vai Konkurences likums>

<Pants/daļa/punkts>

Informācijas pieprasījuma pamatojums: <likums><likuma pants>.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

e-Izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Ja informācija, kas par pārbaudāmo personu iegūta no datubāzes vai no citiem avotiem, neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgā persona ir tiesīga iesniegt e-izziņas pieprasītājam izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

<Datums>

PAZIŅOJUMS
par reģistra ziņu neesību
Sērija NA Nr. <VISS transakcijas numurs>

Persona, par kuru ir pieprasītas ziņas: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Ziņas <reģistra nosaukums lokatīvā> par šo personu netiek uzkrātas.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

e-Izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

<Datums>

PAZIŅOJUMS
par reģistra ziņu nepieejamību
Sērija NA Nr. <VISS transakcijas numurs>

Persona, par kuru ir pieprasītas ziņas: <Juridiskajām personām: «juridiskās personas nosaukums», reģistrācijas Nr. «Juridiskās personas reģistrācijas numurs» vai fiziskajām personām: «Fiziskās personas vārds un uzvārds» personas kods «fiziskās personas kods»>.

Ziņas no <reģistra nosaukums ģenitīvā> e-izziņas sagatavošanai par <izziņas nosaukums> nav saņemtas. Veiciet atkārtotu elektroniskās izziņas pieprasīšanu vai pieprasiet nepieciešamo informāciju iesniegt attiecīgajam reģistra pārzinim.

Izziņa sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

e-Izziņas autentiskuma pārbaudes kods: <7 simbolu kods>

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.decembra
noteikumiem Nr.784
Tiesību normas, kas Sodu reģistrā pārbaudāmas elektronisko izziņu vajadzībām

Personas dalības veids projektu iesniegumu atlasē

Tiesību akts

Tiesību akta norma

Pārbaudes periods mēnešos

1

2

3

4

Pārbaudāmā persona un/vai personālsabiedrības biedrs (ja pārbaudāmā persona ir personālsabiedrība)Krimināllikums88. pants. Terorisms

36

88.1 pants. Terorisma finansēšana
88.2 pants. Aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
88.3 pants. Personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai
177. pants. Krāpšana
177.1 pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
178. pants. Apdrošināšanas krāpšana
179. pants. Piesavināšanās
195. pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana
199. pants. Komerciālā uzpirkšana
218. pants. Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
320. pants. Kukuļņemšana
321. pants. Kukuļa piesavināšanās
322. pants. Starpniecība kukuļošanā
323. pants. Kukuļdošana
Konkurences likums11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja par vertikālo vienošanos, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras Sodu reģistrā ir norādījusi Konkurences padome

12

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss189.2 panta trešā daļa. Par vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā

36

41. panta otrā un piektā daļa. Darba līguma nenoslēgšana rakstveidā. 159.8 panta septītā daļa. Informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kuras uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, ja pārkāpumi konstatēti vienlaikus

12

Pārbaudāmā persona, pārbaudāmās personas valdes vai padomes loceklis, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pārbaudāmo personu darbībās, kas saistītas ar filiāliKrimināllikums88. pants. Terorisms

36

88.1 pants. Terorisma finansēšana
88.2 pants. Aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
88.3 pants. Personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai
177. pants. Krāpšana
177.1 pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
178. pants. Apdrošināšanas krāpšana
179. pants. Piesavināšanās
195. pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana
199. pants. Komerciālā uzpirkšana
218. pants. Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
320. pants. Kukuļņemšana
321. pants. Kukuļa piesavināšanās
322. pants. Starpniecība kukuļošanā
323. pants. Kukuļdošana
Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 784Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 08.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 07.01.2015. OP numurs: 2015/3.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271368
{"selected":{"value":"01.09.2018","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2018","iso_value":"2018\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2018","iso_value":"2018\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2018.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2017","iso_value":"2017\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2017.-05.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2016","iso_value":"2016\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2016.-06.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.01.2015","iso_value":"2015\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2015.-21.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"