Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14-24

Jelgavā 2014.gada 20.novembrī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014.gada 20.novembra lēmumu Nr.18/3

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
13.punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 14.panta septīto daļu,
15.pantu, 24.panta pirmo daļu un 26.pantu, likuma "Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām
" 5.panta ceturto daļu,
6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu un 12.pantu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr.8/4) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Komisijas kompetence noteikta Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikumā.".

2. Noteikumu 5.punktā vārdu "atbrīvojušās" aizstāt ar vārdu "atbrīvotas".

3. Izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pašvaldība palīdzību sniedz pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros iekļautajām personām, izņemot gadījumus:

6.1. kad personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā, ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā deklarējusi savu dzīvesvietu un ja tai nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, iesniegumu noteiktās palīdzības saņemšanai iesniedzot ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc terora akta, stihiskās nelaimes, avārijas vai citas katastrofas;

6.2. kad personas īrētā dzīvojamā telpa denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, kuru tā ir lietojusi līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, dzīvojamās mājas tehniskā stāvokļa dēļ apdraud tajā mītošo personu dzīvību, - ja persona šajā dzīvojamā telpā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ir reģistrēta palīdzības saņemšanai pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas vai sociālā dzīvokļa izīrēšanas palīdzības reģistrā.".

4. Izteikt noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu:

7.1. 6.1.apakšpunktā paredzētajā gadījumā Komisija pieņem piecu darba dienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas. Savukārt trīs darba dienu laikā Būvvalde apseko terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā cietušā dzīvesvietu un izvērtē tās tehnisko stāvokli. Ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja nav atjaunojama, Komisija pieņem lēmumu par pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanu uz laiku līdz Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanu. Gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir atjaunojama, Komisija pieņem lēmumu izīrēt pagaidu dzīvojamo telpu ne ilgāk kā uz vienu gadu un piešķir vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamas mājas remontam līdz 700,00 euro;

7.2. 6.2.apakšpunktā paredzētajā gadījumā Komisija pieņem Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā pēc tam, kad Būvvalde ir apsekojusi dzīvojamo māju un sniegusi atzinumu par to, vai pastāv apdraudējums personas dzīvībai. Ja tiek konstatēts, ka pastāv apdraudējums personas dzīvībai, Komisija pieņem lēmumu par personas nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu līdz lēmuma pieņemšanai par pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanu.".

5. Noteikumu 8.1.1. un 8.2.1.apakšpunktā aizstāt vārdu "invalīdi" ar vārdiem "personas ar invaliditāti".

6. Noteikumu 8.1.2. un 8.2.2.apakšpunktā aizstāt vārdus ",kura ir invalīds" ar vārdiem "ar invaliditāti".

7. Noteikumu 8.1.3. un 8.2.3.apakšpunktā aiz vārda "citas" papildināt ar vārdiem "dzīvošanai derīgas".

8. Izteikt noteikumu 8.3.punktu šādā redakcijā:

"8.3. no tām piederoša mājokļa par hipotekārā kredīta, kas ņemts vienīgā mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu, ja aizņēmums nepārsniedz 40 000.00 euro ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru, ja persona (ģimene) ir trūcīga (maznodrošināta), ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns un kurām nepieder cits nekustamais īpašums. Noteikums attiecas uz personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu dzīvojamā telpā vismaz pēdējos piecus gadus.".

9. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

"9. 2.reģistrā pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošas dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe. Bērnus bāreņus vai bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu, pamatojoties uz bērna iesniegumu, nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldība, ja Jelgavas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna ārpusģimenes aprūpi. Tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu bērni bāreņi vai bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, iegūst, sasniedzot pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.".

10. Noteikumu 11.punktā izslēgt vārdus "pierādot ar dokumentiem".

11. Papildināt noteikumus ar jaunu 121.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"121. 51.reģistrā pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošas dzīvojamās telpas īrēšanai reģistrē personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.".

12. Izslēgt noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktu.

13. Izteikt noteikumu 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe. Bērnus bāreņus vai bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības, ar dzīvojamo telpu, pamatojoties uz bērna iesniegumu, nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldība, ja Jelgavas pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna ārpusģimenes aprūpi. Tiesības uz nodrošinājumu ar pašvaldības dzīvojamo telpu bērni bāreņi vai bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, iegūst, sasniedzot pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.".

14. Noteikumu 13.4.apakšpunktā aizstāt vārdu "invalīdus" ar vārdiem "personas ar invaliditāti".

15. Izteikt noteikumu 13.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.6. personas ar invaliditāti, kurām nav apgādnieku.".

16. Izteikt noteikumu 13.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.7. personas (ģimenes), kuras audzina personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.".

17. Noteikumu 13.8.apakšpunktā aiz vārdiem "gadus" papildināt ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad 5 gadu pārtraukums nepārsniedz četrus mēnešus.".

18. Papildināt noteikumus ar jaunu 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. ar lielāku platību vai augstāku labiekārtojuma līmeni, ar nosacījumu, ka pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošo dzīvokli īrē ne mazāk kā gadu un pēdējā gada laikā nav bijis parāda par īri un pakalpojumiem (tajā skaitā nav parāda par agrāk īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu).".

19. Noteikumu 15.punktā vārdus "Informācijas aģentūra" aizstāt ar vārdiem "Klientu apkalpošanas centrā".

20. Noteikumu 16.1.punktā izslēgt vārdu un ciparus "un 13.1.-13.2.apakšpunktos".

21. Noteikumu 16.1.4.apakšpunktā vārdu "invalīdiem" aizstāt ar vārdiem "personām ar invaliditāti".

22. Izteikt noteikumu 16.1.7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.7.1. izziņu par trūcīgas (maznodrošinātas) personas (ģimenes) statusu;".

23. Izslēgt noteikumu 16.1.7.5.apakšpunktu.

24. Izteikt noteikumu 16.2.punktu šādā redakcijā:

"16.2. Noteikumu 9.punktā (2.reģistrs) un 13.3.apakšpunktā (6.reģistrs) minētajai personu kategorijai:

16.2.1. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

16.2.2. Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu un/vai Jelgavas tiesas nolēmumu par bērna aizgādības tiesību atņemšanu;

16.2.3. Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu bērnam;

16.2.4. Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa atcelšanu pēc bērna pilngadības sasniegšanas.".

25. Izteikt noteikumu 16.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3.3. repatrianta statusu apliecinošu dokumentu, uzrādot oriģinālu;".

26. Izteikt noteikumu 16.5.punktu šādā redakcijā:

"16.5. Noteikumu 12. un 121.punktā minētajai personu kategorijai (5.reģistrs un 51. reģistrs):

16.5.1. atbrīvojuma izziņas no ieslodzījuma vietas kopiju, uzrādot oriģinālu;

16.5.2. izziņu par trūcīgas (maznodrošinātās) personas (ģimenes) statusu (attiecas uz 12.punktu).".

27. Noteikumu 16.6.4. un 16.7.2.apakšpunktā vārdu "invalīdiem" aizstāt ar vārdiem "personām ar invaliditāti".

28. Noteikumu 16.8.2.apakšpunktu aiz vārda "nomaksu" papildināt ar vārdiem "(attiecas uz 14.1., 14.2. un 14.3.apakšpunktu);".

29. Papildināt noteikumus ar 16.8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.8.4. izziņu, ka pēdējā gada laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas nav bijis parāda par īri un saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī nav parāda par agrāk īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu (attiecas uz 14.4.apakšpunktu).".

30. Izslēgt noteikumu 16.10.punktā skaitļus "9 un 13.3.".

31. Izteikt noteikumu 19.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.6. "ja personai ir bijusi iespēja iepazīties ar ne mazāk kā trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem;".

32. Noteikumu 23.punktā izslēgt vārdus "ievērojot nosacījumu, ka personai piedāvā īrēt dzīvojamo telpu ar istabu skaitu, kas līdzvērtīgs īrētajai.".

33. Izslēgt noteikumu 30.punktu.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14-24 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar 19.06.2014. grozījumiem likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" (turpmāk - likums) ir nepieciešams izdarīt grozījumus Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikums Nr.11-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība" (turpmāk - Saistošie noteikumi).

Arīdzan izvērtējot privātpersonu iesniegumus par nepieciešamību pēc palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, šo personu sociāli mazaizsargāto stāvokli, Saistošie noteikumi paredz paplašināt personu loku, kurām ir tiesības pretendēt uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek precizēti atbilstoši likuma grozījumiem, kā arī tiek paplašināts to personu loks, kurām ir tiesības pretendēt uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, pašvaldības darbinieki regulāri ir komunicējuši ar sociāli mazaizsargātām personām un izskatījuši to izteiktos priekšlikumus.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11-21 "Jelgavas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14-24Pieņemts: 20.11.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 258, 31.12.2014. OP numurs: 2014/258.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271334
01.01.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)