Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.832

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 44.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
9.panta trīspadsmitās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr. 464 "Noteikumi par 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 87., 117., 198. nr.; 2011, 58. nr.; 2013, 203. nr.; 2014, 33. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Ja valsts budžeta līdzekļu pieprasījums ir lielāks nekā 80.00.00 programmā pieejamie līdzekļi, Ministru kabinets var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzekļu sadali un 80.00.00 programmas līdzekļu sadalīšanas kritērijiem, ievērojot Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam noteiktās prioritātes.";

1.2. svītrot 5. punkta pirmo un trešo teikumu;

1.3. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Zemkopības ministrija sagatavo un iesniedz valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansēto un līdzfinansēto projektu īstenošanai 2007.-2013. gada un 2014.-2020. gada plānošanas periodos pēc tam, kad iepriekš minēto fondu projekti un pasākumi apstiprināti Lauku atbalsta dienestā. Ja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta saņēmējs ir budžeta iestāde, tad šajā punktā minēto valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavo ministrija, kuras padotībā atrodas budžeta iestāde, un kopā ar Zemkopības ministrijas atzinumu iesniedz Finanšu ministrijā. Zemkopības ministrijas atzinumā tiek sniegts apstiprinājums, ka projekts apstiprināts un pieprasītais finansējums atbilst apstiprinātajam projektam.";

1.4. svītrot 10. punktu;

1.5. papildināt 15. punktu aiz vārdiem "finanšu instrumenta" ar vārdiem "un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta";

1.6. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Finanšu ministrija, saņemot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu, vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā ievada šo noteikumu 21. un 22. punktā minētajās veidlapās norādītos datus.";

1.7. izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veids (turpmāk - fonds), projekta veids (piemēram, atklāta projektu iesniegumu atlase, ierobežota projektu iesniegumu atlase, programma, grantu shēma, individuāls projekts vai apakšprojekts), vadošā iestāde, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un maksājumu iestāde. Ministrija informāciju par fonda naudas plūsmas plānu 1. pielikumā sniedz, ievērojot šo noteikumu 2. pielikumā minēto plānošanas periodu dalījumu;";

1.8. svītrot 25. punktu;

1.9. izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Finanšu ministrija, saņemot no ministrijām priekšlikumus par apropriācijas pārdali no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā ievada šo noteikumu 21. un 22. punktā minētajās veidlapās norādītos datus.";

1.10. svītrot 35. un 37. punktu;

1.11. papildināt noslēguma jautājumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Finansējumu no 80.00.00 programmas līdzekļiem 2015. gadam pirms normatīvā regulējuma par specifiskajiem atbalsta mērķiem atbalstāmo darbību īstenošanai un projektu apstiprināšanas var pārdalīt uz atbildīgās ministrijas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas budžeta programmām (apakšprogrammām) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" atbalstāmo darbību īstenošanai, 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākumam "Subsidētās nodarbinātības pasākumi nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem" un 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" atbalstāmo darbību īstenošanai, ja par to ir lēmis Ministru kabinets.";

1.12. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija
noteikumiem Nr.464

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu
naudas plūsmas plāns

Eiropas Savienības politiku instrumenta vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veids (turpmāk - fonds*)

 

Fonda projektu veids
 

(atklāta projektu iesniegumu atlase/ ierobežota projektu iesniegumu atlase/ programmas/ grantu shēmas/ individuālie projekti vai apakšprojekti/ pārējie projekti)

 

Atbildīgā iestāde
Sadarbības iestāde
Vadošā iestāde
Maksājumu iestāde

(euro)

 

Prioritātes,
pasākuma, aktivitātes vai specifiskā
atbalsta
mērķa Nr. saskaņā
ar darbības
programmām
vai citiem plānošanas
dokumentiem;
projekta Nr.,
budžeta
programmas, apakš-
programmas
kods

Valsts
budžeta
programma, apakš-
programma;
valsts
budžeta
programmā, apakš-
programmā
ietvertā
darbības
programma,
prioritāte,
pasākums,
aktivitāte, apakš-
aktivitāte
vai
specifiskais
atbalsta
mērķis;
projekta
(nosaukums),
kā arī
finansējuma
saņēmējs

Valsts budžeta likumā kārtējam gadam plānotās izmaksas kopā
(kārtējais gads n līdz projekta īstenošanai)

Kārtējais gads n

Gads **** (______)

plānotais finansējums - kopā

t. sk. attiecināmās izmaksas

t. sk. valsts budžetā plānotās neattieci-
nāmās izmaksas

plānotais finan-
sējums - kopā

t. sk. attiecināmās izmaksas

t. sk. valsts budžetā plānotās neattieci-
nāmās izmaksas

plānotais finansējums - kopā

t. sk. attiecināmās izmaksas

t. sk. valsts budžetā plānotās neattieci-
nāmās izmaksas

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma daļa

nacionālā līdzfinan-
sējuma daļa,
kas plānota valsts budžetā

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma daļa

nacionālā līdzfinan-
sējuma daļa,
kas plānota valsts budžetā

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma daļa

nacionālā līdzfinan-
sējuma daļa,
kas plānota valsts budžetā

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā ārvalstu finanšu palīdzība

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā ārvalstu finanšu palīdzība

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā dotācija
no vispārējiem ieņēmumiem

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā ārvalstu finanšu palīdzība

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

valsts budžetā plānotais finan-
sējums
kā maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

Kopā - fonds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā - budžeta programma/
apakšprogramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta programmā/
apakšprogrammā
ietvertā prioritāte
(papildus norāda arī darbības programmu, kurā ir minēta prioritāte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta programmas/
apakšprogrammas prioritātē
ietvertais pasākums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksājumu uzsākšanas mēnesis no valsts budžeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansējuma saņēmējs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta programmas/ apakšprogrammas prioritātē ietvertā aktivitāte/ apakšaktivitāte vai specifiskais atbalsta mērķis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksājumu uzsākšanas mēnesis no valsts budžeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansējuma saņēmējs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta programmā/ apakšprogrammā ietvertais projekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildus nepieciešamais finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksājumu uzsākšanas mēnesis no valsts budžeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansējuma saņēmējs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārdalāmais finansējums uz 80.00.00 programmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes.

1. *Informāciju par 2007.-2013. gada un 2014.-2020. gada plānošanas periodiem gatavo atbilstoši 2. pielikumā norādītajam dalījumam.

2. **Precizēts atbilstoši Ministru kabineta un Finanšu ministrijas rīkojumos apstiprinātajām izmaiņām.

3. ***Tabulu papildina ar ailēm pa labi, sniedzot informāciju atsevišķi pa katru gadu līdz projekta īstenošanai.

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes)

vadītājs        
   

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

Sagatavoja  
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

20__. gada __________________

Piezīme.

4. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.13. izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija
noteikumiem Nr.464

Informācija par nepieciešamo papildu finansējumu kārtējā gadā

(euro)

Programmas/ apakšprogrammas Nr.

Ministrija/ fonds/ budžeta programma/ apakšprogramma

Darbības programma, prioritāte, pasākums, aktivitāte, apakšaktivitāte vai specifiskais atbalsta mērķis, projekta Nr.

Darbības programma, prioritāte, pasākums, aktivitāte, apakšaktivitāte vai specifiskais atbalsta mērķis; atklāta un ierobežota projektu iesniegumu atlase/programma/ grantu shēma/ individuāls projekts vai apakšprojekts, projekta nosaukums, dotāciju kodu nosaukumi

Papildus nepieciešamais finansējums - kopā

Tajā skaitā

Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējums

valsts budžeta finansējums

1

2

3

4

5

6

7

  XX. …………... ministrija - kopā          
 

tajā skaitā (nevajadzīgos svītrot)*

 

       

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (2007.-2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) - kopā (2014.-2020. gada plānošanas periods)

 

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (2007.-2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Eiropas Sociālais fonds (ESF) - kopā (2014.-2020. gada plānošanas periods)

 

Kohēzijas fonds - kopā (2007.-2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Kohēzijas fonds - kopā (2014.-2020. gada plānošanas periods)
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) - kopā (2007.-2013. gada plānošanas periods)
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) - kopā (2014.-2020. gada plānošanas periods)

 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds - kopā (2007.-2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) - kopā (2014.-2020. gada plānošanas periods)
Eiropas Zivsaimniecības fonds - kopā (2007.-2013. gada plānošanas periods)

 

Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds (EJZF) - kopā (2014.-2020. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

 

Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā (2007.-2013. gada plānošanas periods)

 

 

 

 

 

Eiropas Kopienas iniciatīvas - kopā (2014.-2020. gada plānošanas periods)

 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments - kopā (plānošanas periodi netiek nodalīti)

 

 

 

 

 

 

Citi Eiropas Savienības politiku instrumenti un pārējā ārvalstu finanšu palīdzība kopā (ministrija pati norāda kāda)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajā skaitā atšifrēt konkrētam fondam kopā pa budžeta programmām nepieciešamo papildu finansējumu pa budžeta programmām (dotāciju kodu 21710 un 21720 sadalījumā), kā arī norādīt fondam kopējos papildu izdevumus sadalījumā pa attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 

 

Konkrētā fonda papildu izdevumi - kopā

 

 

 

 

 

 

Tajā skaitā attiecināmās izmaksas

 

 

 

 

 

 

Tajā skaitā neattiecināmās izmaksas

 

 

 

 

Tajā skaitā konkrētais fonds sadalījumā pa budžeta programmām/apakšprogrammām

 

 

 

 

 

xx.xx.xx

…………………… (programmas/ apakšprogrammas nosaukums)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

 

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

 

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 

programmas (apakšprogrammas) papildu izdevumi - kopā

 

 

 

 

 

Tajā skaitā attiecināmās izmaksas

 

 

 

 

 

Tajā skaitā neattiecināmās izmaksas

 

 

 

 

 

Tajā skaitā atšifrēt valsts budžeta programmā ietvertās darbības programmas, prioritātes, pasākuma, aktivitātes, apakšaktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķa, atklāta un ierobežota projektu iesniegumu atlases/ programmas/ grantu shēmas/ individuāla projekta vai apakšprojekta/ cita projekta kopējo papildus nepieciešamo finansējumu (dotāciju kodu 21710 un 21720 sadalījumā) un projektu līmenī norādīt attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

 

 

 

 

x. ……………………………..

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

x.x. …………………………..

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

x.x.x. ……………………

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

x.x.x.x. …………………………….

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

Projekta numurs…..  

 

 

 

 

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21710 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

 

 

 

 

  21720 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

  Konkrētam projektam papildu izdevumi - kopā

 

 

 

 

  Tajā skaitā attiecināmās izmaksas

 

 

 

 

  Tajā skaitā neattiecināmās izmaksas

 

 

 

  Institūcija, kura veic atmaksu valsts pamatbudžetā          
  Pieprasījuma sagatavotājs norāda fondu, kuram tiek piemērots princips - atmaksa valsts pamatbudžetā          

 

Pieprasījuma sagatavotājs norāda institūciju, kura veic atmaksu valsts pamatbudžetā

 

 

 

 

 

xx.xx.xx

…………………(programmas/ apakšprogrammas nosaukums)

 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
      Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksai valsts pamatbudžetā      
      Izdevumi - kopā      
Piezīme.

1. *Pieprasījumu fondam gatavo atsevišķi 2007.-2013. gada un 2014.- 2020. gada plānošanas periodiem.

Ministrijas (citas centrālās valsts iestādes)

vadītājs        
   

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 

Sagatavoja  
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

20__. gada __________________

Piezīme.

2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.14. aizstāt 3. un 4. pielikumā skaitļus "18000-21700; 22100-22300" ar skaitļiem "17000-21700";

1.15. izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija
noteikumiem Nr.464

Informācija par Eiropas Savienības fonda projektiem piešķirto līdzekļu pārdali no ministriju budžetiem uz 80.00.00 programmu

Eiropas Savienības politiku instrumenta veids (turpmāk - fonds*)

(euro)

Aktivitātes, apakšaktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķis/projekta numurs

Fonda/aktivitātes, apakšaktivitātes vai specifiskā atbalsta mērķa nosaukums

Kārtējā gada izdevumu plāns (precizētais)

Izmaiņu pieprasījums
(+/-)

Kārtējā gada izdevumu plāns kopā ar izmaiņām

 

Fonds, t. sk.

     
 

aktivitāte, apakšaktivitāte vai specifiskā atbalsta mērķis, t. sk.

     
 

Projekts**

     

Piezīmes.

1. * Aizpilda tikai par Eiropas Savienības fondiem.

2. ** Pārdalot Eiropas Savienības fondu projektiem piešķirto finansējumu uz 80.00.00 programmu, iestādes norāda pārdalāmo finansējumu sadalījumā pa fondiem, aktivitātēm vai apakšaktivitātēm. Sadalījumu pa projektiem norāda tikai tad, ja tos īsteno valsts budžeta iestāde."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 832Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Zaudē spēku: 20.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 258, 31.12.2014. OP numurs: 2014/258.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271330
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)