Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.125

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.43, 7.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.5 un 36.1pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu,
10.panta otro daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 8.panta
pirmo un otro daļu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu,
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta septīto un astoto daļu,
15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 19.pantu, 24.panta pirmo daļu,
26.1panta pirmo un otro daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.113; 2011, Nr.111, Nr.198; 2012, Nr.179; 2013, Nr.84, Nr.192; 2014, Nr.98) šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārda "septīto" ar vārdiem "un astoto";

1.2. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus "Tehniskā komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Apsekošanas komisija" (attiecīgā locījumā);

1.3. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus "bērns invalīds" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "bērns ar invaliditāti" (attiecīgā locījumā);

1.4. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdu "deviņi" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "septiņi" (attiecīgā locījumā);

1.5. 2.punktā:

1.5.1. papildināt 2.1.3apakšpunktu aiz vārda "radinieki" ar vārdiem "vai augšupējie sānu līnijas radinieki (vecāku brāļi, māsas);";

1.5.2. papildināt 2.3.apakšpunktu aiz vārda "kārtībā" ar vārdiem " ,un kas lietojušas dzīvokli dzīvojamās mājas īpašnieka maiņas brīdī, vai personas, kuras likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdī dzīvoja kooperatīvo biedrību savienības uzņēmumam piederošā dzīvoklī, ja dzīvoklis nav privatizēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;";

1.5.3. izteikt 2.26.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.26. Apsekošanas komisija - Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija;";

1.6. 4.punktā:

1.6.1. papildināt 4.3.apakšpunktu aiz vārda "apliecības" ar vārdiem "vai lēmuma par politiski represētās personas statusa piešķiršanu";

1.6.2. izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. VDEĀK izziņas vai lēmuma kopiju (personas ar invaliditāti);";

1.7. svītrot 9.2.apakšpunktu;

1.8. papildināt 10.punktu aiz skaitļa "5." ar vārdu un skaitli "un 5.1" ;

1.9. svītrot 14.punktu;

1.10. papildināt saistošos noteikumus ar 18.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.6. persona ir nepilngadīgs bērns, kura vecākiem nav tiesību saņemt palīdzību.";

1.11. svītrot 19.2 punktu;

1.12. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Palīdzības reģistrā reģistrētās personas pienākums ir viena mēneša laikā pēc SD izziņas termiņa izbeigšanās deklarēt SD ienākumus un materiālo stāvokli, iesniegt Departamentā VDEĀK izziņas vai lēmuma par invaliditātes termiņa pagarinājumu kopiju (uzrādot oriģinālu), īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja izdarīti grozījumi īres līgumā, dokumentus par izmaiņām ģimenes sastāvā, informāciju par personas faktisko un deklarēto dzīvesvietu (adresi), tālruņa numuru, kā arī informēt Departamentu, ja persona ieguvusi īpašumā nekustamo īpašumu vai iestājušies noteikumu 24.1punktā minētie apstākļi.";

1.13. 24.punktā:

1.13.1. papildināt 24.1.apakšpunktu aiz skaitļa "7.2," ar skaitli "8.,";

1.13.2. svītrot 24.4.apakšpunktā skaitli un vārdu "1. vai";

1.14. izteikt 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Dzīvokļu pārvalde atliek izīrējamās dzīvojamās telpas piedāvāšanu apskatei uz termiņu, kas nav ilgāks par vienu gadu, ja attiecīgajā reģistrā reģistrētā persona atrodas ieslodzījuma vietā, ārstniecības vai rehabilitācijas iestādē un neveic dzīvojamās telpas izīrēšanai nepieciešamās darbības.";

1.15. svītrot 24.2punktu;

1.16. izteikt 26.4.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"26.4. no tām vai to ģimenes locekļiem piederoša dzīvokļa par hipotekārā kredīta, kas ņemts vienīgā dzīvokļa iegādei vai/un remontam, parādsaistību nepildīšanu, ja aizņēmums nepārsniedz 140 000 euro, ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru, turklāt tās ievietojušās minētajā dzīvojamā telpā līdz prasības celšanai, kā arī to dzīvesvieta pēdējos piecus gadus deklarēta Rīgā un tās ir:";

1.17. svītrot 28.punktu;

1.18. svītrot 38. un 38.1punktu;

1.19. papildināt 39.punktu aiz vārda "pakalpojums" ar semikolu un vārdiem "; šīs tiesības saglabājas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.";

1.20. izteikt 40.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1. personas ar noteiktiem ienākumiem, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu denacionalizētā mājā vai tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2, 28.4, 28.5pantā paredzētajos gadījumos;";

1.21. papildināt saistošos noteikumus ar 42.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.4. tiesas sprieduma, no kura spēkā stāšanās brīža līdz iesnieguma palīdzības saņemšanai iesniegšanas brīdim nav pagājuši vairāk kā seši mēneši, kopija (uzrādot oriģinālu).";

1.22. izteikt 49.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"49. 6.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē maznodrošinātas ģimenes (laulātos un nepilngadīgos bērnus), kuru dabiskā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni, ja tās pēdējos piecus gadus deklarējušas savu dzīvesvietu Rīgā, ar nosacījumu, ka:";

1.23. izteikt 49.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.3. tās lieto savā īpašumā esošu vienistabas dzīvokli, kurā deklarēta dzīvesvieta, par ko nav apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda, nav parāda par nekustamā īpašuma nodokli un kuru pēc palīdzības saņemšanas tās piekrīt atdāvināt (atlīdzības nozīmē) pašvaldībai.";

1.24. svītrot 49.1punktu;

1.25. svītrot 61.2.3.apakšpunktu;

1.26. papildināt saistošos noteikumus ar 62.1punktu šādā redakcijā:

"62.1 Personu reģistrācijai 8.reģistrā papildus noteikumu 4.punktā minētajiem

dokumentiem jāiesniedz izziņa no akciju sabiedrības "Latvijas gāze" par veiktajiem pakalpojumu maksājumiem.";

1.27. izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Piedāvājot dzīvojamo telpu noteikumu 61.2.1. un 61.2.2.apakšpunktā minētajām personām, ievēro šādus nosacījumus:

65.1. personām piedāvā īrēt dzīvojamo telpu ar istabu skaitu, kas līdzvērtīgs līdz šim īrētajai dzīvojamai telpai;

65.2. ja personas pirms reģistrācijas 8.reģistrā bija reģistrētas citā reģistrā, personām piedāvā dzīvokli atbilstoši noteikumu 56. un 57.punkta nosacījumiem;

65.3. personām, kurām nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda, piedāvā dzīvokli ar ērtībām;

65.4. ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kurām ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds vairāk kā par trijiem mēnešiem, piedāvā dzīvokli ar daļējām ērtībām vai dzīvokli bez ērtībām, ievērojot šādus kritērijus:

65.4.1. vienistabas dzīvokli - ģimenei, kurā ir 1 vai 2 nepilngadīgi bērni;

65.4.2. divistabu dzīvokli - ģimenei, kurā ir 3 (vai vairāk) nepilngadīgi bērni;

65.5. personām, kurām ir īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds vairāk kā par trijiem mēnešiem, piedāvā līdzvērtīgu dzīvojamo telpu vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām.";

1.28. 66.punktā:

1.28.1. aizstāt 66.1.apakšpunktā vārdus "vismaz piecus gadus deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu" ar vārdiem "pēdējos piecus gadus deklarējušas savu dzīvesvietu";

1.28.2. svītrot 66.2.6., 66.2.7., 66.2.10., 66.2.11.apakšpunktā vārdu "pastāvīgo";

1.28.3. aizstāt 66.5.apakšpunktā vārdus "vismaz piecus gadus lieto savā vai ģimenes locekļa īpašumā esošu vai īrētu dzīvojamo telpu Rīgā" ar vārdiem "lieto savā vai ģimenes locekļa īpašumā esošu vai īrētu dzīvojamo telpu un pēdējos piecus gadus to dzīvesvieta deklarēta Rīgā";

1.29. svītrot 66.1punktā skaitli "66.2.4.,";

1.30. svītrot 68.2punktā vārdus "valsts vai";

1.31. papildināt saistošos noteikumus ar 72.2punktu šādā redakcijā:

"72.2 Gadījumos, kad personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kurām jāpiedāvā sociālā dzīvojamā telpa, veselības stāvokļa dēļ nepieciešama īpaša aprūpe, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa, Izīrēšanas komisija var lemt par dzīvokļa ar ērtībām piedāvāšanu, ievērojot noteikumu 72.1punktā minētos kritērijus.";

1.32. 74.punktā:

1.32.1. papildināt 74.2.apakšpunktu aiz vārda "vecumu" ar vārdiem un skaitļiem " , vai personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;";

1.32.2. svītrot 74.3. un 74.4.apakšpunktu;

1.33. 75.punktā:

1.33.1. papildināt 75.punkta ievaddaļu aiz vārda "Personai" ar vārdu iekavās "(ģimenei)";

1.33.2. papildināt 75.1.apakšpunktu aiz vārda "līgumu" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar noteikumu 11.punktu";

1.33.3. izteikt 75.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.2. vienlaicīgi bijusi reģistrēta arī citā palīdzības reģistrā (dzīvokļa izīrēšanai pirmām kārtām) vai audzina bērnu ar invaliditāti, vai ir daudzbērnu ģimene, izmantojot likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 14.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesības, piedāvā dzīvojamai telpai noņemt sociālo statusu, saglabāt dzīvojamo telpu pašvaldības īpašumā un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar noteikumu 11.punktu;";

1.33.4. izteikt 75.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.4. audzināja bērnu ar invaliditāti vai aprūpēja personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, pēc aprūpējamās personas nāves piedāvā izīrētajai dzīvojamai telpai noņemt sociālo statusu, saglabāt to pašvaldības īpašumā un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar noteikumu 11.punktu.";

1.34. svītrot 79.1punktu;

1.35. papildināt 79.2punktu aiz skaitļa "78.3." ar skaitli " , 78.9.";

1.36. svītrot 81.3.apakšpunktā vārdu un skaitli "un 10.";

1.37. 82.punktā:

1.37.1. svītrot 82.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "38.un";

1.37.2. svītrot 82.2.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "ja nav noteikumu 39.punktā minēto personu, šo dzīvokli piedāvā noteikumu 38.punktā minētajām personām reģistrācijas secībā;";

1.37.3. svītrot 82.2. 3.apakšpunktā vārdu un skaitli "vai 38.";

1.37.4. papildināt 82.6.1.apakšpunktu aiz vārda "secībā" ar vārdiem "ja nav pretendentu, tad piedāvā noteikumu 61.1. un 61.2.2.apakšpunktā minētajām personām reģistrācijas secībā;";

1.37.5. papildināt 82.6.2.apakšpunktu aiz vārda "secībā" ar vārdiem "ja nav pretendentu, tad piedāvā noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām Rīgas domes lēmumu pieņemšanas secībā;";

1.37.6. izteikt 82.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.7. noteikumu 66.2.5., 66.2.6., 66.2.10. un 66.2.11.apakšpunktā minētajām personām un 72.2 punktā minētajā gadījumā dzīvojamās telpas piedāvā, ievērojot noteikumu 72.1punktā minētos kritērijus, reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15); ja tādu nav, attiecīgo dzīvojamo telpu piedāvā noteikumu 61.2.1.apakšpunktā minētajām personām;";

1.38. svītrot 83.2.2.apakšpunktu;

2. Šo saistošo noteikumu 1.8.apakšpunkts stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.125 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz daudzbērnu ģimenēm, denacionalizēto namu īrniekiem un dzīvojamo telpu īrniekiem, kuri tiek izvietoti no pašvaldības dzīvojamām telpām, ar atsevišķu istabu nodrošināt personu, kura sasniegusi septiņu gadu vecumu, un ik divus bērnus līdz septiņu gadu vecumam (iepriekš - deviņu gadu vecumam). Dzīvojamo telpu īrniekiem, kuri tiek izvietoti no pašvaldības dzīvojamām telpām un kuriem nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda, atviegloti nosacījumi atsevišķa dzīvokļa ar ērtībām saņemšanai. Noteikts, ka bērni bāreņi vai bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu iegūst, sasniedzot pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Grozīti noteikumi attiecībā uz personām, kuras nepamatoti atsakās no īrēšanai piedāvātajām dzīvojamām telpām, proti, ja persona atsakās no trijiem īres piedāvājumiem, tā tiek izslēgta no palīdzības reģistra. Precizētas spēkā esošo saistošo noteikumu vairāku punktu redakcijas. Vairākas spēkā esošo saistošo noteikumu normas labotas redakcionāli.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar 19.06.2014. grozījumiem likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" saistošajos noteikumos noteikts, ka bērni bāreņi vai bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības, tiesības uz nodrošinājumu ar dzīvojamo telpu iegūst, sasniedzot pilngadību, un saglabā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, pamatojoties uz viņu iesniegumu; personas, kuras nepamatoti atsakās no īrēšanai piedāvātajām dzīvojamām telpām, tiek izslēgtas no palīdzības reģistra.

Pašvaldība ir nolēmusi dzīvojamo telpu īrniekiem, kuri tiek izvietoti no pašvaldības dzīvojamām telpām, ja tiem nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāda, atvieglot nosacījumus atsevišķa dzīvokļa ar ērtībām saņemšanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no iedzīvotājiem un Rīgas domes deputātiem saņemtos priekšlikumus.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 125Pieņemts: 25.11.2014.Stājas spēkā: 31.12.2014.Zaudē spēku: 11.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.81
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271268
31.12.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva