Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.816

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 70.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 7.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumos Nr. 1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 150. nr.; 2010, 109. nr.; 2011, 32. nr.; 2013, 37. nr.; 2014, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. slēdz rakstisku līgumu ar pircēju par piena piegādi saskaņā ar Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulas (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgus kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (turpmāk - Regula Nr.  1234/2007), 185. "f" panta 2. un 4. punkta nosacījumiem;".

2. Izteikt 9.5. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9.5. ievērojot Regulas Nr.  1234/2007 79. pantu, kā arī saskaņā ar datu centra lēmumu samaksā par iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsniegto piena kvotas apjomu:".

3. Svītrot 9.6. apakšpunktu.

4. Papildināt noteikumus ar 9.8. un 9.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.8. ja piegādes kvota tiek pārsniegta, var uzņemties jaunas saistības ar citu pircēju tikai pēc šo noteikumu 26.9. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes;

9.9. pārdotā piena apjoma datus līdz 2015. gada 15. maijam salīdzina ar pircēja un datu centra datiem. Ja salīdzinātie dati nesakrīt, nodrošina to precizēšanu, savstarpēji vienojoties ar pircēju un datu centru."

5. Papildināt noteikumus ar 25.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2.6. nākamajā mēnesī plānoto piena iepirkuma apjomu kilogramos un vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa likmes)."

6. Izteikt 26.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. ievērojot Regulas Nr.  1234/2007 81. pantu un Regulas Nr. 595/2004 15. panta 1. punktā noteikto termiņu, samaksā šo noteikumu 29.7.1. apakšpunktā minētajā lēmumā norādītajā bankas kontā maksājumu summu, kas iekasēta no ražotājiem par pārsniegto kvotas apjomu. Informāciju par iekasētās summas sadalījumu pa ražotājiem līdz 2015. gada 1. oktobrim nosūta Lauku atbalsta dienestam. Informācija iesniedzama DBF datņu formātā, ievērojot attiecīgus datu lauku garumus, tipus un secību (4.1 pielikums);".

7. Papildināt noteikumus ar 26.8., 26.9., 26.10., 26.11. un 26.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.8. katru mēnesi līdz desmitajam datumam informē ražotāju par piena kvotas izpildi;

26.9. var iekasēt avansa maksājumu no piena ražotāja par pārsniegto piena kvotas apjomu līdz šo noteikumu 29.7.1. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas brīdim, ieturot ne vairāk par 50 procentiem no piena līgumcenas norēķinu periodā, kas pienākas ražotājam;

26.10. katru mēnesi līdz desmitajam datumam rakstiski informē katru ražotāju un datu centru par kopējo iekasēto avansa maksājuma summu;

26.11. saņemot lēmumu, saskaņā ar šo noteikumu 29.7.1. apakšpunktu nodrošina avansa maksājumā saņemtās summas atrēķināšanu no ražotāja lēmumā noteiktās maksājuma summas. Ja pēc valsts kopējās piena kvotas izlīdzināšanas ražotāja piena kvota nav pārsniegta, tad pircējs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas atmaksā ražotājam iekasēto avansa maksājumu;

26.12. ja valsts kopējā piena kvota pēc izlīdzināšanas nav pārsniegta, pircējs līdz 2015. gada 1. jūlijam atmaksā katram ražotājam iekasēto avansa maksājumu."

8. Papildināt noteikumus ar 27.1 un 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Svaigpiena paraugu uzskata par neatbilstošu:

27.1 1. ja govs pienā tauku saturs ir zemāks par 2 % vai olbaltumvielu saturs zemāks par 2,5 %;

27.1 2. ja parauga pH ir zemāks par 6,4;

27.1 3. ja vairāk nekā trijās novietnēs vienā datumā un maršrutā ņemtajiem svaigpiena paraugiem atšķirība gan tauku, gan olbaltumvielu saturā nepārsniedz 0,04 %.

27.2 Ja svaigpiena paraugs neatbilst kādam šo noteikumu 27.1 punktā minētajam rādītājam, pircējs paņem atkārtotu paraugu, kurā papildus nosaka svaigpiena sasalšanas punktu."

9. Izteikt 29.7. un 29.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.7. ja valsts kopējā piena kvota ir pārsniegta, katram ražotājam aprēķina maksājumu un pieņem lēmumu par iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsniegto piena kvotas apjomu pēc valsts kopējās neizmantotās piena kvotas daļas proporcionālas pārdales katra ražotāja individuālajai kvotai, kā arī līdz 1. augustam:

29.7.1. paziņo katram ražotājam lēmumu par iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsniegto piena kvotas apjomu un maksājuma summu;

29.7.2. nosūta Lauku atbalsta dienestam to ražotāju sarakstu, kuriem jāveic maksājums, norādot šo noteikumu 29.7.1. minētā lēmuma numuru;

29.7.3. paziņo katram pircējam informāciju par maksājuma summu, kas jāiekasē no ražotājiem, kas iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsnieguši piena kvotu;

29.8. katru mēnesi līdz sešpadsmitajam datumam informē Centrālo statistikas pārvaldi par katra pircēja:

29.8.1. iepirkto piena apjomu, vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa likmes), piena tauku saturu procentos un olbaltuma saturu procentos;

29.8.2. nākamajā mēnesī plānoto piena iepirkuma apjomu kilogramos un vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa likmes);".

10. Papildināt 29.11. apakšpunktu aiz vārda "administrēšanu" ar vārdiem un skaitļiem "kā arī ja svaigpiena paraugs atkārtoti neatbilst šo noteikumu 27.1 un 27.2 punktā minētajām prasībām;".

11. Papildināt VII nodaļu ar 51.1 un 51.2 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Ja ražotājs nav veicis maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 9.5. apakšpunktu, maksājumu iekasē Lauku atbalsta dienests, ievērojot Regulas Nr.  1234/2007 84. panta 3. punkta un Regulas Nr. 595/2004 15. panta prasības.

51.2 Lauku atbalsta dienests sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai informāciju, ievērojot Regulas Nr. 595/2004 27. panta 4. un 6. punktu."

12. Papildināt noteikumus ar 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Noteikumu 18. punktu piemēro līdz 2015. gada 31. janvārim."

13. Izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra
noteikumiem Nr.1040

                                                     
  Piena pircēja pārskats par piena bilanci    
                                                     
    Periods                                                
Mēnesis   Gads                      
                                                     
Piena pircēja nosaukums LUR Nr. Apstiprināšanas Nr.  
       
                                                     
1. Kopējais no ražotājiem iepirktā piena daudzums (kg)    
  Vidējais tauku %   Vidējais olbaltumu %    
  Vidējā iepirkuma cena par kg bez PVN    
  Plānotā nākamā mēneša vidējā iepirkuma cena par kg bez PVN    
  Plānotais nākamā mēneša iepirktā piena daudzums (kg)    
  Uzkrājums no iepriekšējā mēneša (kg)    
                                                     
2. Piena daudzums, kas iepirkts no citiem saimnieciskās darbības veicējiem (kas nav piena ražotāji)  
                                                     
  Nr.
p. k.
Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums LUR Nr. Daudzums (kg)    
  1.          
  2.          
  3.          
  4.          
  5.          
  6.          
  7.          
  8.          
  9.          
  10.          
  Kopā      
                                                     
3. Importētais piens                                  
                                                     
  Valsts ISO kods Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums Daudzums (kg)    
           
           
  Kopā      
                                                     
  Kopējais iepirktā piena daudzums (kg)      
                                                     
4. Pārstrādātā piena daudzums (kg)      
                                                     
5. Piena daudzums, kas pārdots citiem saimnieciskās darbības veicējiem    
                                                     
  Nr.
p. k.
Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums LUR Nr. Daudzums (kg)    
  1.          
  2.          
  3.          
  4.          
  Kopā      
                                                     
6. Eksportētais piens                                  
                                                     
  Valsts ISO kods Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums Daudzums (kg)    
           
           
  Kopā      
                                                     
7. Kopējais pārdotā un pārstrādātā piena daudzums (kg)      
                                                   
  Aizpildītājs Amats Paraksts    
           
  Aizpildīšanas datums        
  Kontakttālrunis        
                                                   
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

14. Papildināt noteikumus ar 4.1 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra
noteikumiem Nr.1040

DBF datnes formāts

Datne: Maksajums.dbf
(dati par pircēja veiktā maksājuma summas sadalījumu pa ražotājiem)

Nr. 
p.k.
Lauka vārds Tips Izmērs Lauka satura apraksts
1. PIRCEJAKODS Numeric 11 Pircēja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
2. PIRCEJANOS Character 250 Pircēja nosaukums
3. RAZOTAJAKODS Numeric 11 Ražotāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods juridiskām personām, personas kods fiziskām personām
4. RAZOTAJANOS Character 250 Ražotāja nosaukums juridiskām personām, vārds, uzvārds fiziskām personām
5. SUMMAAPREUR Numeric 7(2) LDC lēmumā aprēķinātā summa, euro
6. PIEZIMES Character 1250 Piezīmes"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 816Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 31.12.2014.Zaudē spēku: 31.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.54
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
271263
31.12.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"