Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.128

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.45, 1.§)

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.16, Nr.170, Nr.212; 2014, Nr.3, Nr.55) šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 4.20., 4.21. un 4.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.20. pašvaldības kapitālsabiedrībām par to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā - 90%;

4.21. pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras nodarbojas ar zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu iedzīvotājiem, par to īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu - 90%;

4.22. personai par zemi, kas ir nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādei ar mērķi izmantot to teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām - 90%.";

1.2. aizstāt 18.3.apakšpunktā vārdus "Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu" ar vārdiem "nekustamā īpašuma nodokļa";

1.3. papildināt 19.1punktu pēc vārdiem "cilvēku drošību apdraudoša" ar vārdiem " , kā arī par būvei piekritīgo zemi";

1.4. aizstāt 27.punktā vārdu un skaitļus "un 4.19." ar vārdu un skaitļiem " , 4.19., 4.20., 4.21. un 4.22.".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.128 "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar grozījumiem Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.198) tiek svītrotas atsauces uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas pašvaldība no 2015.gada 1.janvāra minēto nodokli vairs neiekasēs.

Ar grozījumiem tiek attiecināti spēkā esošo saistošo noteikumu Nr.198 37.1punktā paredzētie atvieglojumi pašvaldības kapitālsabiedrībām (par to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā) ne tikai 2014.gadā, bet arī turpmākajos gados.

Grozījumi nosaka atvieglojumus par Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras nodarbojas ar zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu iedzīvotājiem, īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem.

Grozījumos paredzēts, ka atvieglojumus nepiešķir ne tikai par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, bet arī par būvei piekritīgo zemi.

Grozījumos noteikti atvieglojumi par zemi, kas ir nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādei ar mērķi izmantot to teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1. Ar grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī, noteikts, ka gadījumos, kad īres tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā, komersantiem par telpām, kas paredzētas dzīvošanai, ir jāaprēķina nekustamā īpašuma nodoklis 1,5% apmērā. Pašvaldības kapitālsabiedrības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošie dzīvokļi tiek izīrēti rīdziniekiem, kas reģistrēti palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā. Pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošie nekustamie īpašumi, īstenojot pašvaldības funkcijas par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā, ir apliekami ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā gadījumos, kad īres tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā, un saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" normām īrniekam ir jāsedz izīrētājam (pašvaldības kapitālsabiedrībai) nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu īrniekiem, kas īrē no pašvaldības kapitālsabiedrības dzīvojamās telpas, ir nepieciešams grozīt saistošos noteikumus, paredzot pastāvīgus atvieglojumus par pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem.

2. Grozījumi paredz atvieglojumus par Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras nodarbojas ar zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu iedzīvotājiem, īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem.

Saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 3.pielikuma "Kapitālsabiedrības, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi" 5.punktu Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" nodrošina iedzīvotāju izglītības - zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu - un veselīga dzīvesveida veicināšanu, tūrisma sekmēšanu, līdzdalību dabas aizsardzības projektu īstenošanā, veicot publiskas personas komercdarbību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgo pakalpojumu pieejamību, un kurā infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par objektiem, kurus izmanto Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras nodarbojas ar zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu.

3. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 1.4daļā noteikts, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

a) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

b) būves kadastrālās vērtības.

Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.197 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 7.punkts paredz, ka būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

a) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

b) būves kadastrālās vērtības.

Saskaņā ar spēkā esošo saistošo noteikumu Nr.198 19.1punkta redakciju atvieglojumus nepiešķir par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, tomēr nodokļu maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumu par būvei piekritīgo zemi.

Ņemot vērā iepriekšminēto, grozījumos noteikts, ka atvieglojumus nepiešķir ne tikai par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, bet arī par būvei piekritīgo zemi.

4. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1.panta otrās daļas 1.punkts paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek pašvaldības nekustamo īpašumu, kuru lieto pašvaldības dome, kā arī tās izveidotās iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī citām personām iznomāto vai valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš tiek izmantots medicīnas vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai, un nekustamo īpašumu, kas radīts, īstenojot privātās un publiskās partnerības projektu, un tiek lietots pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī sociālās dzīvojamās mājas un sociālos dzīvokļus.

Saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 3.pielikuma "Kapitālsabiedrības, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi" 7.punktu Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētbūvnieks" nodarbojas ar pašvaldības dzīvojamā fonda attīstību un atjaunošanu, sabiedrisko objektu projektēšanu, rekonstrukciju un būvniecību, racionālu un lietderīgu pašvaldības nekustamā īpašuma, tajā skaitā sociālo dzīvojamo māju, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Savas darbības ietvaros sabiedrība nodod bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādēm sev piederošo nekustamo īpašumu - zemi - ar mērķi to izmantot sabiedriskām vajadzībām, piemēram, publisku rekreācijas ārtelpu ar kultūrvēsturisko nozīmi labiekārtošanai.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētbūvnieks" nav pašvaldības budžeta iestāde un tai nav paredzēti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, kaut arī sabiedrībai piederošā zeme tiek izmantota pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai bez atlīdzības.

Ņemot vērā, ka privātpersona zemi nodod bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādei ar mērķi izmantot to teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām, nepieciešams paredzēt attiecīgo atvieglojumu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu Nr.198 4.20.apakšpunktā noteiktajiem objektiem piešķirto atvieglojumu ietekme uz budžetu - 714 000 euro.

Saistošo noteikumu Nr.198 4.21.apakšpunktā noteiktajiem objektiem piešķirto atvieglojumu ietekme uz budžetu - 15 700 euro.

Saistošo noteikumu Nr.198 4.22.apakšpunktā noteiktajiem objektiem piešķirto atvieglojumu ietekme uz budžetu - 4000 euro.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu Nr.198 grozījumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu Nr.198 grozījumi paredz vienkāršot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Sarakste ar Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētbūvnieks" un Rīgas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" par atvieglojumu piešķiršanu (Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētbūvnieks" 2014.gada 13.novembra vēstule Nr.2-1.41/RPB-14-204-dv, 2014.gada 1.decembra vēstule Nr.2-1.40/RPB-14-218-dv, Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2014.gada 1.decembra vēstule Nr.01-09/318).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 128Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 24.12.2014.Zaudē spēku: 30.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 23.12.2014. OP numurs: 2014/255.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271198
24.12.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)