Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.31

Jēkabpilī 2014.gada 11.decembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 80.nr.; 2013, 224.nr.; 2013, 247.nr.; 2014, 5.nr.; 2014, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu".

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa (turpmāk - pilngadību sasniedzis bērns) un audžuģimenēm".

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.4.apakšpunktā šādā redakcijā:

"2.4. dzīvokļa (mājokļa) pabalsts".

4. Papildināt saistošo noteikumu 4.punktu aiz vārdiem "šo noteikumu" ar skaitli "2.4.,".

5. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Tiesības uz šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bērnam saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai un, ja viņš nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai viņš neatrodas brīvības atņemšanas iestādē".

6. Izteikt 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. par 2.4., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minēto materiālo atbalstu desmit darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas".

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.4.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.4. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts

15.1 Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir pilngadību sasniegušam bērnam ja:

15.11. lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils bāriņtiesa;

15.12. nedzīvo sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss;

15.13. nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto dzīvokļa pabalstu.

15.2 Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dzīvokļa (mājokļa) īres, apakšīres vai patapinājuma līgumu, iesniedz Dienestā ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem, uzrādot oriģinālus.

15.3 Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru Dienests aprēķina ņemot par pamatu dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus (pielikums), bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus atbilstoši 15.2 punktā noteiktajā kārtībā iesniegtajiem ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistītajiem maksājuma dokumentiem.

15.4 Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 35 euro, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto apkuri 80 euro, ar malkas apkuri - 60 euro.

15.5 Dienests dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksā naudā."

8. Papildināt saistošos noteikumus ar pielikumu "Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķināšanas normatīvie izdevumi" šādā redakcijā:

"Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķināšanas normatīvie izdevumi

Aprēķinot dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, izmanto šādus normatīvos izdevumus:

1. Par dzīvokļa (mājokļa) īri vai apsaimniekošanas izdevumiem un centralizēto apkuri:

1.1. 20 m2 no kopējās platības;

1.2. 30 m2 no kopējās platības pilngadību sasniegušam bērnam ar I vai II invaliditātes grupu;

1.3. visai platībai, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.

2. Par gāzi:

2.1. dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto gāzes padevi - gāzes abonentmaksa un izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 6 m3 izmaksas mēnesī;

2.2. dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 60 litri) - balona(u) iegādes izdevumu summa vienu reizi trijos mēnešos;

2.3. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst izmantojot centralizēto gāzes padevi - papildus 2.1.apakšpunktā noteiktajam 3 m3 izmaksas mēnesī, ja aprēķinā netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas.

3. Par elektroenerģiju - izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā:

3.1. 60 kWh izmaksas mēnesī;

3.2. ja dzīvoklī (mājoklī) izmanto elektrisko plīti - 100 kWh izmaksas mēnesī;

3.3. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst izmantojot elektroenerģiju - papildus 3.1. un/vai 3.2.apakšpunktos noteiktajam 30 kWh izmaksas mēnesī, ja aprēķinā netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas.

4. Aukstajam un karstajam ūdenim - izmaksas atbilstoši īres un komunālo maksājumu kvītī (rēķinā) norādītajai summai vai atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 4 m3 izmaksas mēnesī, no kurām ne vairāk kā 2 m3 karstā ūdens izmaksas mēnesī.

5. Individuālās apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):

5.1. ar malku:

5.1.1. 10 m3 malkas izmaksas gadā dzīvoklim (mājoklim), aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

5.1.2. dzīvoklim (mājoklim), kur karsto ūdeni iegūst izmantojot malku - papildus 5.1.1.apakšpunktā minētajam - 3 m3 gadā, ja aprēķinā netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas;

5.2. ar cita veida cieto kurināmo (oglēm, briketēm, granulas) - 2 tonnu izmaksas kalendārajā gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

5.3. ar gāzi - izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par dzīvokļa (mājokļa) 1 m2 apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) papildus 2.punktā noteiktajam;

5.4. ar elektroenerģiju - izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par dzīvokļa (mājokļa) 1 m2 apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) papildus 3.punktā noteiktajam.

6. Par atkritumu izvešanu no privātā mājokļa:

6.1. sadzīves atkritumiem - 0,05 m3 izmaksas mēnesī;

6.2. šķidrajiem atkritumiem mājoklim bez ūdensvada (sausā tualete) - 0,5 m3 izmaksas gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

6.3. šķidrajiem atkritumiem mājoklim ar ūdensvadu - 1 m3 izmaksas gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem."

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos J.Raščevskis


Saistošo noteikumu Nr.31 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 14.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" Pārejas noteikumu 14.punktā noteikts, ka ar 2015.gada 1.janvāri stājas spēkā šā likuma 25.2 pants, ar kuru tiks ieviests jauns pabalsta veids - dzīvokļa pabalsts bērnam bāreni un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecumam pēc pilngadības sasniegšanas. Līdz ar to, pašvaldībām piešķirtā deleģējuma ietvaros, ir nepieciešams precizēt pašvaldības saistošos noteikumus, ietverot tajos tiesību normas par dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanas normatīviem.

Saistošo noteikumu "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 14.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Jēkabpils pilsētā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2panta pirmo un piekto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kritērijus dzīvokļa (mājokļa) pabalsta pieprasīšanai, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanas normatīvus un diferencētus dzīvokļa (mājokļa) pabalsta maksimālos apmērus atkarībā no tā, vai dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiek pieprasīts par apkures periodu vai nē.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta izdevumu aprēķins veikts, pieņemot, ka dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pieprasīs visi bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa (turpmāk - bāreņi) no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, un, ka dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiks piešķirts maksimālā apmērā.

Budžeta izdevumi 2015.gadam sastādīs apmēram 34000 euro.

Detalizēts aprēķins:

Uz 2014.gada 1.novembri bāreņu, kas sasnieguši pilngadību skaits ir 40, no tiem:

1) 12 dzīvo dzīvoklī (mājoklī) ar malkas apkuri

12 x 7 mēneši (apkures sezona) x 60 euro = 5040 euro

12 x 5 mēneši x 35 euro = 2100 euro

2) 28 dzīvo dzīvoklī ar centralizēto apkuri

28 x 7 mēneši (apkures sezona) x 80 euro = 15680 euro

28 x 5 mēneši x 35 euro = 4900 euro

Kopā: 27720 euro gadā (vidēji 693 euro vienam bārenim)

Pēc Jēkabpils bāriņtiesas datiem 2015.gadā pilngadību vēl sasniegs 10 bāreņi.

10 x 693 euro = 6930 euro gadā (aprēķins veikts, ņemot par pamatu vidējo pabalsta apmēru gadā vienam bārenim saskaņā ar iepriekš veikto aprēķinu, jo nav iespējams paredzēts, kādā dzīvoklī (mājoklī) bārenis dzīvos pēc pilngadības sasniegšanas).

Pavisam kopā: apmēram 34650 euro gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas.

Normatīvais akts tiks publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā internetā un Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos J.Raščevskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Saistošie noteikumi .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 11.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 23.12.2014. OP numurs: 2014/255.27
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271166
01.01.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)