Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.778

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 7.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.810 "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu"

Izdoti saskaņā ar Muitas likuma
4.panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 810 "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 155. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Komersants, kas pretendē uz muitas nodokļa atcelšanu vai kvotas piemērošanu izejvielu, nepabeigtu preču vai to sastāvdaļu (turpmāk - preces) ievešanai no trešajām valstīm, iesniedz Finanšu ministrijā iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanu vai kvotas piemērošanu (1. pielikums) (turpmāk - iesniegums), ja:

2.1. prece netiek ražota Eiropas Savienībā vai prece Eiropas Savienībā netiek ražota pietiekamā daudzumā;

2.2. prece netiek pārdota gala patērētājam bez būtiskas tālākas apstrādes;

2.3. plānotais vai iepriekšējos gados samaksātais muitas nodokļa apmērs par attiecīgās preces importu sasniedz 15 000 euro gadā;

2.4. prece nav iekļauta atsevišķā (izņēmuma) tirdzniecības līgumā."

2. Aizstāt 3. punktā skaitli un vārdu "2.4. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "2.3. apakšpunktā".

3. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Komersants iesniegumam pievieno noteikta parauga deklarāciju par atsevišķa (izņēmuma) tirdzniecības līguma neesību (1.1 pielikums)."

4. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Ja īstenojas šo noteikumu 2. punktā minētie nosacījumi, komersantam ir tiesības lūgt pagarināt esošo muitas nodokļa atcelšanas termiņu, iesniedzot Finanšu ministrijā līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegumu par muitas nodokļa atcelšanas termiņa pagarināšanu (1.2 pielikums) (turpmāk - termiņa pagarināšanas iesniegums)."

5. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Finanšu ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju divu nedēļu laikā izvērtē komersanta iesniegto iesniegumu vai termiņa pagarināšanas iesniegumu. Ja iesniegums vai termiņa pagarināšanas iesniegums atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajām prasībām, Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz iesniegumu vai termiņa pagarināšanas iesniegumu Eiropas Komisijā."

6. Papildināt noteikumu 6. punktu aiz vārda "iesniegumos" ar vārdiem "un termiņa pagarināšanas iesniegumos".

7. Papildināt 7. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem" ar vārdiem "un termiņa pagarināšanas iesniegumiem".

8. Svītrot 7.2. apakšpunktu.

9. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Komersants iesnieguma noraidījumu par muitas nodokļa atcelšanu vai kvotas piemērošanu (2. pielikums) (turpmāk - noraidījums) iesniedz Finanšu ministrijā:

8.1. līdz kārtējā gada 20. maijam - dalībvalstu iesniegumiem, kuri iesniegti Eiropas Komisijā līdz 15. martam;

8.2. līdz kārtējā gada 20. novembrim - dalībvalstu iesniegumiem, kuri iesniegti Eiropas Komisijā līdz 15. septembrim;

8.3. līdz kārtējā gada 20. aprīlim - dalībvalstu iesniegtajiem termiņa pagarināšanas iesniegumiem."

10. Papildināt noteikumu 9. punktu aiz vārdiem "sadarbībā ar" ar vārdiem "Ārlietu ministriju".

11. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.septembra
noteikumiem Nr.810

IESNIEGUMS PAR MUITAS NODOKĻA ATCELŠANU VAI KVOTAS PIEMĒROŠANU
(REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR TARIFF QUOTA)

(neatbilstošo svītrot/delete inappropriate measure)

I daļa
(Part I)

(Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektoriāta tīmekļa vietnē publicējamā informācija/to be published on DG TAXUD website)

1. Kombinētās nomenklatūras kods

(Combined Nomenclature code)

2. Precīzs preces apraksts atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kritērijiem

(Precise product description taking into account customs tariff criteria)

3. Ķīmisko vielu (galvenokārt Kombinētās nomenklatūras 28. un 29. nodaļas preces):

(For chemical products only (mainly chapter 28 and 29 of Combined Nomenclature))

3.1. CUS Nr. (numurs Eiropas muitas ķīmisko vielu sarakstā ECICS)

CUS No (Reference number in European Customs Inventory of Chemicals)

3.2. CAS Nr. (numurs Ķīmijas referatīvā žurnāla informatīvā dienesta (Chemical Abstracts Service) sarakstā)

(CAS No (Chemical Abstracts Service Registry Number))

3.3. citi numuri

(other No)

(CUS un CAS numuri ir atrodami tīmekļa vietnē/CAS and CUS numbers can be found on the website: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/)

II daļa
(Part II)

(informācija Ekonomikas tarifu jautājumu darba grupai (ETJG)/to be public for the members of ETQG)

4. Detalizēta informācija par preci (komerciālais apzīmējums, izmantošanas (apstrādes) veids, importētās preces paredzamais lietojums, izstrādājums, kurā attiecīgā prece ir jāiestrādā, un tā gala lietojums)

(Further information including commercial denomination, mode of operation, intended use of the imported product, type of product in which it is to be incorporated and end-use of that product)

5. Struktūrformula (norāda tikai ķīmiskajām vielām)

(Structural formula (for chemical products only))

6. Uz preci attiecas patents

(Products are subject to a patent)

Jā (Yes)

Nē (No)

Ja attiecas, norāda patenta numuru un izdevējiestādi

(If yes, number of the patent and of issuing authority)

7. Uz preci attiecas antidempinga/pretsubsīdiju pasākums

Products are subject to an anti-dumping/anti-subsidy measure:

Jā (Yes)

Nē (No)

Ja attiecas, norāda, kāpēc tiek pieprasīta muitas nodokļa atcelšana vai kvota

(If yes, further explanation why a tariff suspension/quota is requested)

8. Eiropas Savienības uzņēmumi (nosaukums, adrese), ar kuriem ir pārrunāts par identisku, līdzvērtīgu vai aizvietojamu preču piegādi (obligāti jānorāda, ja tiek pieprasīta kvota)

(Name and addresses of firms known in the EU approached with a view to the supply of identical, equivalent or substitute products (obligatory for quota requests))

Pārrunu datums un rezultāts

(Dates and results of these approaches)

Iemesli, kādēļ minēto uzņēmumu preces nav piemērotas attiecīgajam mērķim

(Reasons for the unsuitability of the products of these firms for the purpose in question)

9. Tarifu kvotas apjoma aprēķins

(Calculation of tariff quota volume)

Pieprasītāja gada patēriņš

(Annual consumption of applicant)

Eiropas Savienības uzņēmumu ražošanas apjoms gadā

(Annual EU production)

Pieprasītais tarifu kvotas apjoms

(Requested tariff quota volume)

10. Cita informācija (piemēram, par līdzīgu tarifu atcelšanu vai kvotām, spēkā esošu saistošu izziņu par tarifu)

(Special remarks (indication of similar tariff suspensions or quotas, indication of existing binding tariff information, other))

III daļa
(Part III)

(informācija Komisijai/for Comission only)

11. Paredzamais importa apjoms 20____. gadā (informācija par pieprasījuma pirmo gadu):

(Anticipated annual imports for 20____ (first year of the validity period requested))

11.1. vērtība (EUR)

(value (in EUR))

11.2. daudzums (svara mērvienība un papildu mērvienība, ja nepieciešams attiecīgajam Kombinētās nomenklatūras kodam)

(quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question))

12. Importa apjoms 20____. gadā (informācija par iepriekšējo kalendāra gadu):

(Imports (for 20_____ year) (year preceding the year in which the request is made))

12.1. vērtība (EUR)

(value (in EUR))

12.2. daudzums (svara mērvienība un papildu mērvienība, ja nepieciešams attiecīgajam Kombinētās nomenklatūras kodam):

quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question):

13. Plānotie neiekasētie muitas nodokļi gadā (EUR)

(Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis)

14. Iesniegumā norādīto preču izcelsme

(Origin of requested goods)

Ārpus Eiropas Savienības esošā ražotāja nosaukums

(Name of non-EU producer)

Valsts

(Country)

15. Eiropas Savienībā esošo lietotāju nosaukumi un adreses

(Names and addresses of the user in the EU)

Adrese (Address)

Telefona/faksa numurs (Telephone/fax)

Elektroniskā pasta adrese (E-mail)

16. Pielikumi:

16.1. deklarācija, kas apliecina, ka uz ievestajām precēm neattiecas atsevišķs (izņēmuma) tirdzniecības līgums (obligāti iesniedzama)

(Declaration that the imported products are not the subject of an exclusive trading agreement (join extra sheet) (obligatory))

16.2. preces drošības datu lapas, paskaidrojošas informatīvās lapas, brošūras u. c.

(products data sheets, explanatory leaflets, brochures, etc.)

Lappušu skaits (Number of pages)

Ja kādi no II vai III daļā minētajiem informācijas datiem ir konfidenciāli, tos iesniedz uz atsevišķām lapām ar skaidru norādi uz konfidencialitāti. Konfidencialitātes līmenis ir jānorāda arī uz titullapas

(If any of the items of information in part II or III is confidential, separate pages, clearly labelled as such, have to be added. The level of confidentiality needs to be specified also on the cover page)".

12. Papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.septembra
noteikumiem Nr.810

DEKLARĀCIJA PAR ATSEVIŠĶA (IZŅĒMUMA) TIRDZNIECĪBAS LĪGUMA1 NEESĪBU
(DECLARATION OF NON-EXISTENCE OF AN EXCLUSIVE TRADING AGREEMENT)

Nosaukums (Name)

Adrese (Address)

Telefona/faksa numurs (Telephone/fax)

Elektroniskā pasta adrese (E-mail)

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats (Name and function of signatory)

Apliecinu   vārdā, ka uz šādu preci  
 

(uzņēmuma nosaukums)

 

(preces apraksts)

neattiecas atsevišķs (izņēmuma) tirdzniecības līgums

(I herewith declare, on behalf of (company's name) that the following product(s) (product description) is not subject to an exclusive trading agreement)

Paraksts2, datums (Signature, date)

Piezīmes.
1 Atsevišķi (izņēmuma) tirdzniecības līgumi ir jebkādas vienošanās, kas traucē citiem uzņēmumiem, kuri nav iesnieguma iesniedzēji, ievest iesniegumā norādītās preces.
2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

13. Papildināt noteikumus ar 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.2 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.septembra
noteikumiem Nr.810

IESNIEGUMS PAR MUITAS NODOKĻA ATCELŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANU
(REQUEST FOR PROLONGATION OF A TARIFF SUSPENSION)

I daļa
(Part I)

(atklātā informācija/public)

Kombinētās nomenklatūras vai TARIC kods

(Combined Nomenclature or TARIC code)

Precīzs preces apraksts

(Precise product description)

II daļa
(Part II)

Iesniegums iesniegts attiecībā uz (importētāja/Eiropas Savienībā esošā lietotāja nosaukums un adrese)

(Request submitted for (name and address of the importer/the user in the EU))

Preces importa apjoms 20____. gadā (informācija par iesniegumā norādītā jaunā derīguma laikposma pirmo gadu):

(Imports (year 20____ , first year of the new validity period requested))

- vērtība (EUR)

(value (in EUR))

- daudzums (svara mērvienība un papildu mērvienība, ja nepieciešams attiecīgajam Kombinētās nomenklatūras kodam)

(quantity (in weight and supplementary unit if applicable for the CN code in question))

Plānotie neiekasētie muitas nodokļi gadā (EUR)

(Estimated uncollected customs duties (in EUR) on an annual basis)".

14. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.septembra
noteikumiem Nr.810

IESNIEGUMA NORAIDĪJUMS PAR MUITAS NODOKĻA ATCELŠANU VAI KVOTAS PIEMĒROŠANU
(OBJECTION TO A REQUEST FOR TARIFF SUSPENSION OR TARIFF QUOTA)
(neatbilstošo svītrot/delete inappropriate measure)

I daļa
(Part I)

Iesnieguma numurs (Request No)

Kombinētās nomenklatūras kods (Combined Nomenclature code)

Preču apraksts (Goods description)

Reģistrācijas numurs (Working No)

 Preces pašlaik ražo Latvijā un tās ir pieejamas tirgū

(Goods are currently produced in Latvia and are available on the market)

 Līdzvērtīgus vai aizstājējizstrādājumus pašlaik var iegādāties Latvijā (Equivalent or substitute products are currently obtainable within Latvia)

Skaidrojoši komentāri, kāpēc un kā līdzvērtīgs vai aizstājējizstrādājums var aizstāt iesniegumā norādīto preci. Jāpievieno informācija par tehniskajiem datiem, kas pierāda piedāvātā izstrādājuma raksturīgās pazīmes un kvalitāti

(Explanatory comments (differences, why and how it may replace the requested product). Technical data sheets which prove the character and quality of the offered product have to be attached)

 Cita informācija (Other)

Ierosinātais kompromiss (skaidrojošie komentāri) (Suggested compromise (explanatory comments))

Pārcelšana uz tarifu kvotu (Transfer into tariff quota)

Ierosinātais kvotas apjoms (Suggested quota volume)

Daļēja tarifa atcelšana (Partial tariff suspension)

Ierosinātā nodokļa likme (Suggested duty rate)

Citi priekšlikumi (Other proposals)

Piezīmes (Remarks)

Uzņēmums, kas pašlaik ražo identisku, līdzvērtīgu vai aizstājējizstrādājumu Latvijā (Company producing currently an identical, equivalent or substitute product within Latvia)

Uzņēmuma nosaukums (Name of the company)

Kontaktpersona (Person of contact)

Adrese (Address)

Telefona/faksa numurs (Telephone/fax)

Elektroniskā pasta adrese (E-mail)

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums (Product trade name)

II daļa
(Part II)

Ražošanas jauda, kas ir pieejama tirgum (piemēram, nav piesaistīta uzņēmumam vai saistīta ar līgumiem)

(Production capacity (available for the market; e. g. not bound in house or by contracts))

Pašlaik (Present)

Turpmāko sešu mēnešu laikā (Within the next six months)".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.810 "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 778Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 24.12.2014.Zaudē spēku: 16.12.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 23.12.2014. OP numurs: 2014/255.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271162
24.12.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)