Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.130

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.45, 6.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu,
33.panta otro daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada
25.janvāra noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības
pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu
organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju
izvēles principiem
" 141.6punktu, Ministru kabineta 2009.gada
17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13., 15.punktu
un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.14; 2013, Nr.192) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. izdevumus apliecinoši dokumenti - kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls vai internetbankas izdruka (apstiprināta bankā, ja dokuments nav apstiprināts ar elektronisko parakstu), kurā norādīts klienta vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums;";

1.2. izteikt 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. ģimenes (personas) īpašumā esoši šādi kustamie īpašumi (kuri nav iegādāti trīs mēnešu laikā pirms pabalstu pieprasīšanas vai sociālās palīdzības saņemšanas laikā): viena airu laiva; viens vieglais automobilis, kas nav jaunāks par 10 gadiem; viena vieglā automobiļa piekabe; motorollers (mopēds); viens velosipēds katram ģimenes loceklim;";

1.3. izteikt 12.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. ģimenes, kurā ir pilngadīga persona ar invaliditāti, kurai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, vai kurā aug bērns ar invaliditāti, īpašumā esošs viens vieglais automobilis;";

1.4. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona darbspējīgā vecumā atzīstama par maznodrošinātu, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim (personai) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 euro, izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 400 euro un ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.";

1.5. papildināt 16.punktu aiz vārda "Maznodrošinātas" ar vārdiem "vai trūcīgas";

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 17.1punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz rakstveida izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.";

1.7. izteikt 19.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. pabalstu izglītības ieguves atbalstam;";

1.8. svītrot 19.8.apakšpunktu;

1.9. svītrot 22.punktā skaitli " , 19.8.";

1.10. svītrot 25.punkta ievaddaļā vārdu un skaitli "un 19.8.";

1.11. izteikt 28.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4. personai darbspējīgā vecumā:

28.4.1. kura ir bezdarbnieks:

28.4.1.1. piedalīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos un pašvaldības organizētajos darbos, t.sk. sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos un darbos pašvaldības administratīvajā teritorijā, slēdzot darba līgumu uz noteiktu laiku;

28.4.1.2. iesniegt Sociālajā dienestā pierādījumus par darba meklēšanas aktivitātēm;

28.4.2. ierasties Sociālajā dienestā, lai novērtētu līdzdarbības pienākumu izpildi;";

1.12. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Pieprasot saistošo noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto pabalstu, klients papildus saistošo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem uzrāda:

33.1. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi;

33.2. īres līguma oriģinālu (iesniedzot kopiju);

33.3. apsaimniekošanas līguma, ja tāds ir noslēgts, oriģinālu (iesniedzot kopiju);

33.4. grupu mājas (dzīvokļa) vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma saņēmēji uzrāda līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu oriģinālu.";

1.13. izteikt 35.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.5. apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus. Izdevumus apliecinoši dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Ja dokumentu iesniegšanas termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ, Sociālais dienests izvērtē personas tiesības saņemt pabalstu.";

1.14. svītrot 46.punktu;

1.15. izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Ja klientam triju mēnešu laikā pēc iesnieguma par dzīvokļa pabalsta aprēķināšanu iesniegšanas mainās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Sociālajam dienestam ir tiesības, pamatojoties uz klienta iesniegtajiem dokumentiem, veikt dzīvokļa pabalsta pārrēķinu par šo periodu atbilstoši faktiskajai situācijai.";

1.16. izteikt 59.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.2. pabalstu kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu daļas samaksai;";

1.17. izteikt 59.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.3. personām ar invaliditāti un pensionāriem ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci, kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kompensētās medicīniskās ierīces, - pabalstu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādei, kopsummā nepārsniedzot 341,49 euro kalendārajā gadā.";

1.18. izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādei, klients reizi sešos mēnešos iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un ārsta speciālista atzinumu par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus un/vai urīnceļu katetrus.";

1.19. izteikt XI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XI. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam";

1.20. aizstāt 61. un 63.punktā vārdus "mācību līdzekļu iegādei" ar vārdiem "izglītības ieguves atbalstam";

1.21. izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Pabalsta izglītības ieguves atbalstam apmērs ir 35,57 euro.";

1.22. izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Lai novērstu vai mazinātu klienta invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē, nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, sociālā darba speciālists pēc klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj par:

64.1. materiālā atbalsta nepieciešamību;

64.2. personas individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanas nepieciešamību.";

1.23. izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanu klientam pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējumu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.";

1.24. svītrot XV nodaļu;

1.25. izteikt saistošo noteikumu pielikuma 1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.2. divistabu dzīvoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi (-šas) persona (-as), kurai (-ām) noteikta I vai II grupas invaliditāte vai kura (-as) saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, vai viena vai vairākas personas, kura (-as) vecāka (-as) par 65 gadiem un kurai (-ām) nav taisnās līnijas radinieku (bērni);";

1.26. svītrot saistošo noteikumu pielikuma 1.3.apakšpunktu;

1.27. izteikt saistošo noteikumu pielikuma 1.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.1. noslēgtā īres vai apsaimniekošanas līguma nosacījumiem vai komunālo maksājumu kvītī norādīto summu mēnesī, bet ne vairāk kā 4,27 euro par 1 m2;";

1.28. aizstāt saistošo noteikumu pielikuma 5.3.apakšpunktā vārdu "gadā" ar vārdu "mēnesī".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.130 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem ir izdoti Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" (turpmāk -noteikumi Nr.202), kuri nosaka Rīgas pilsētas pašvaldībā noteikto kārtību, kādā tiek izvērtēta ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (turpmāk - noteikumi Nr.184) (redakcijā līdz 2014.gada 13.augustam) un noteikumos Nr.202 noteikto, personai nav līdzvērtīgu nosacījumu situācijā, kad personai nepieciešams sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, t.i., samaksa par aprūpes mājās pakalpojumu jāveic, ja personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru (320 euro) katram ģimenes loceklim (noteikumu Nr.184 nosacījumi), bet pabalstu var saņemt personas, kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 euro katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 234,77 euro mēnesī (noteikumu Nr.202 nosacījumi). Līdz ar to daļai personu, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums, nebija tiesību saņemt materiālu atbalstu, lai norēķinātos ar sev zināmām personām par sniegto pakalpojumu, bet bija jāizvēlas pakalpojums, ko sniedz sociālo pakalpojumu sniedzējs. Šī izvēles tiesību ierobežošana radīja klientu neapmierinātību, kā arī pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas bija lielākas nekā materiālā atbalsta apmērs. Izdarot grozījumus noteikumos Nr.184, kuri stājās spēkā 2014.gada 14.augustā, noteikts, ka aprūpes mājās pakalpojumu persona var izvēlēties saņemt saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošināta aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā vai, ja personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nepārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim, - materiāla atbalsta veidā, kas paredzēts samaksai par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personas izvēlētam aprūpes mājās veicējam, tādējādi nepieciešams svītrot noteikumu Nr.202 XV nodaļu.

Saskaņā ar noteikumu Nr.202 grozījumiem tiek papildināts pabalsts veselības aprūpei ar iespēju pensionāriem un invalīdiem ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci, kuriem nav tiesību urīnceļu katetrus saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus, saņemt pabalstu urīnceļu katetru iegādei.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pantā teikts, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Saskaņā ar noteikumu Nr.202 nosacījumiem ģimenei ar bērniem, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kura saņem pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI pabalsts), ja ģimenē visi apgādājamie ir nepilngadīgi, tiek noteikta piemaksa pie garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI piemaksa) 71,14 euro mēnesī par bērnu vecumā no pusotra gada līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot). Analizējot pabalsta "GMI piemaksa" efektivitāti, konstatēts, ka šis pabalsts nemotivē darbspējīgus klientus līdzdarboties un palielināt savu pelnītspēju, iekļauties darba tirgū, tāpēc tiek svītrots noteikumu Nr.202 46.punkts, kas nosaka tiesības piešķirt piemaksu pie garantētā minimālā ienākumu līmeņa.

2015.gadā mērķa grupai - trūcīgām ģimenēm ar bērniem - būs pieejama virkne atbalsta formu: pārtikas pakas vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, kuras varēs saņemt bez maksas. Paredzētas triju veidu pakas jeb komplekti - pārtikas preču komplekts, individuālo mācību piederumu komplekts, kā arī higiēnas un saimniecības preču komplekts. Nozīmīgs resurss ģimenei ar bērniem ir arī Rīgas pašvaldības atbalsts privāto bērnudārzu apmaksai, bet no 2015.gada tiks nodrošināta iespēja trūcīgām personām (ģimenēm) apmaksāt elektroenerģiju - 100 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam.

Ņemot vērā, ka no 2015.gada tiek palielināts minimālās darba algas apmērs, bet netiek mainīts valstī noteiktais ienākumu līmenis trūcīgas ģimenes (personas) statusam, tiek izdarīti grozījumi noteikumos Nr.202, nepalielinot šos kritērijus, bet izsakot šī brīža maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu kritērijus skaitļu vērtībās. Tiek precizētas arī citas noteikumu Nr.202 normas, lai nepārprotami definētu to saturisko būtību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Aprūpes pabalsta izmaksas nodrošināšana tiek finansēta no budžeta programmas 18.02.01. "Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem".

Jau kopš 2013.gada gan valstī kopumā, gan arī Rīgas pašvaldībā ik mēnesi samazinās trūcīgo personu (ģimeņu) skaits. Šī gada janvārī valstī bija 83 273 personas, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, savukārt oktobrī tikai 64 760 personas. Rīgas pašvaldībā janvārī bija 19 190 personas, kurām piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, bet oktobrī - 11 485 personas. Samazinoties GMI pabalsta saņēmēju skaitam, samazinās arī GMI piemaksas saņēmēju skaits, tādējādi mazinās arī pabalsta aktualitāte. 2013.gadā piemaksu pie garantētā minimālā ienākumu līmeņa saņēma 2553 personas, izlietojot 1 253 805 euro ( Ls 881 179), 2014.gada desmit mēnešos - 1 574 personas, izlietojot 665 547 euro. Svītrojot noteikumu Nr.202 46.punktu, plānots 2015.gadā ietaupīt ap 840 000 euro Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu.

Pabalstu izmaksa tiks nodrošināta budžeta programmā 18.02.00. "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" paredzēto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi vienkāršo Rīgas domes sociālās sistēmas administratīvo procedūru īstenošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 130Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 23.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254 (5314), 22.12.2014. OP numurs: 2014/254.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
271133
23.12.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva