Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.54

Rēzeknē 2014.gada 21.novembrī (prot. Nr.45, 13.p.)
Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 6. un
7.punktu, 43.panta trešo daļu
(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsta higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas veidus, tā apmēru, saņemšanas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu, un lēmumu apstrīdēšanas kārtību.

2. Atbalstu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā sniedz Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Atbalsta mērķis ir palielināt higiēnas un veselības pakalpojumu pieejamību, tādējādi veicinot cilvēka sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai atgrieztu cilvēku sabiedriskajā un darba dzīvē, mazinātu invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

4. Tiesības saņemt atbalstu ir, ja:

4.1. personas deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;

4.2. pakalpojums tiek saņemts Sociālajā dienestā vai pie pakalpojuma sniedzēja, kuru Sociālais dienests izvēlējies publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta otro daļu, kas nosaka, ka sociālos pakalpojumus nodrošina personas dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

II. Atbalsts higiēnas pakalpojumu saņemšanai

5. Sociālais dienests daļēji sedz pirts pakalpojuma izdevumus:

5.1. personām, kurām piešķirta vecuma pensija;

5.2. personām ar invaliditāti;

5.3. trūcīgām ģimenēm (personām);

5.4. maznodrošinātām ģimenēm (personām).

6. Pirts pakalpojuma izdevumi tiek segti līdz 2.50 euro apmērā, bērniem līdz 7 gadu vecumam – bezmaksas.

7. Saistošo noteikumu 5.punktā minētajām personām ir tiesības saņemt pakalpojumu ar atlaidi pie pakalpojuma sniedzēja, attiecīgi savam statusam, uzrādot:

7.1. izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

7.2. izziņu par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam;

7.3. pensionāra apliecību un Pensionāru sociālo pakalpojumu centra klienta bez izmitināšanas apliecību;

7.4. invalīda apliecību.

8. Par personai sniegtajiem pirts pakalpojumiem Sociālais dienests veic savstarpējos norēķinus ar pakalpojuma sniedzēju, saskaņā ar noslēgto līgumu.

II2. Higiēnas pakalpojums

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

8.1 Higiēnas pakalpojums ietver:

8.1 1. dušas izmantošanas pakalpojumu,

8.1 2. veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus.

(Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

8.2 Higiēnas pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

8.2 1. trūcīga vai maznodrošināta persona;

8.2 2. pensijas vecuma persona;

8.2 3. pilngadīga persona ar invaliditāti.

(Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

8.3 Lai saņemtu higiēnas pakalpojumu, persona pirms pakalpojuma saņemšanas uzrāda Sociālajā dienestā statusu apliecinošu dokumentu.

(Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

8.4 Higiēnas pakalpojumu pārtrauc, ja persona ar savu uzvedību apdraud citu apmeklētāju vai darbinieku drošību, bojā tehniku.

(Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

8.5 Higiēnas pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu.

(Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

III. Atbalsts veselības pakalpojumu saņemšanai

9. Sociālais dienests daļēji sedz:

9.1. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma izdevumus par vienas personas 12 kalendāro dienu rehabilitācijas kursu;

9.2. diennakts uzturēšanās izdevumus medicīniskās rehabilitācijas iestādē par vienas personas uzturēšanos 12 kalendāro dienu bērna rehabilitācijas kursa laikā;

9.3. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma izdevumus par pilngadīgas personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras saņem Pensionāru sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu dienas laikā 12 kalendāro dienu rehabilitācijas kursu;

9.4. diennakts uzturēšanās izdevumus medicīniskās rehabilitācijas iestādē vecākam vai pavadošai personai 12 kalendārās dienas pieaugušas personas ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitācijas kursa laikā.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

10. Saistošo noteikumu 9.1. un 9.3. apakšpunktā minēto atbalstu ir tiesības saņemt personām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

10.1. persona atbilst kādai no šādām kategorijām:

10.1.1. Otrā pasaules kara veterāns vai dalībnieks;

10.1.2. Afganistānas kara veterāns;

10.1.3. Persona ir sasniegusi pensionēšanās vecumu atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" un tās ienākumi mēnesī nepārsniedz 280,00 euro, kurai ir funkcionāli traucējumi, bet ir pietiekams pašaprūpes līmenis;

10.1.4. pilngadīgas personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras saņem Pensionāru sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu dienas laikā, kurām ir funkcionāli traucējumi un ir nepietiekams pašaprūpes līmenis;

10.2. personai ir noteikta medicīniskā pamatdiagnoze, atbilstoši noteikumu 1. pielikumā minētajiem kritērijiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā, kas grozīta ar 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)  

11. Saistošo noteikumu 9.2. un 9.4.apakšpunktā minēto atbalstu ir tiesības saņemt:

11.1. vecākam vai citai personai, kura pavada 9.3.apakšpunktā minēto personu uz medicīniskās rehabilitācijas iestādi;

11.2. vecākam vai citai personai, kura pavada personu no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurai smagu funkcionālo traucējumu dēļ ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība, uz medicīniskās rehabilitācijas iestādi;

11.3. bērnam no piecu gadu vecuma, kuram smagu funkcionālo traucējumu dēļ ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība.

(Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā, kas grozīta ar 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

12. Atbalstu tiesības saņemt vienu reizi gadā šādā apmērā, tiek apmaksāti:

12.1. faktiski saņemtie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi par personas rehabilitācijas kursu;

12.2. faktiskie diennakts uzturēšanās izdevumi.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

13. Lai saņemtu Pakalpojuma apmaksu, persona Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

13.1. iesniegumu par pakalpojuma apmaksu;

13.2. Saistošo noteikumu 10.punktā minētās personas:

13.2.1. ģimenes ārsta/ ārstējošā ārsta izrakstu no ambulatorās/stacionārās pacienta medicīniskās kartes vai ģimenes ārsta/ārstējošā ārsta nosūtījuma uz medicīnisko rehabilitāciju kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā norādīts funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods;

13.2.2. Otrā pasaules kara veterāna vai dalībnieka apliecību vai citu šo statusu pamatojošu dokumentu, vai Afganistānas kara veterāna apliecību;

13.3. (svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 25.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

13.4. citus dokumentus, ja tie ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai, pēc Sociālā dienesta pieprasījuma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 28)

14. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu, ja nav ievērotas šajos saistošajos noteikumos minētās prasības.

15. Persona, pēc lēmuma par pakalpojuma apmaksu saņemšanas vienojas ar pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma saņemšanas laiku.

16. Sociālais dienests veic samaksu pakalpojuma sniedzējam par personai sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar noslēgto līgumu.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

17. Sociālā dienesta lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

18. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Administratīvajā rajona tiesā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
1.pielikums
Rēzeknes pilsētas domes
2014.gada 21.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.54
Slimības izraisītie funkcionālie traucējumi
Nr.p.k.Slimību grupa, kas izraisījusi funkcionālo traucējumuMedicīniskās diagnozes kods
1.Multiplā sklerozeG35
2.Sejas nerva patoloģijaG51
3.Nervu, nervu saknīšu un pinumu patoloģijaG50-G59.9
4.PolineiropātijasG60-G64.9
5.Cerebrovaskulāras slimībasI60.0-I69.9
6.DorsopātijasM40-M54
7.ArtropātijasM00-M25
8.Kaulu un citu orgānu ievainojumiS00-T14.99, T79
9.Elpošanas orgānu saslimšanasJ06.6-J18.99
10.Hroniskas dziļāku elpceļu slimībasJ40.0-J99.9
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 54Pieņemts: 21.11.2014.Stājas spēkā: 20.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 19.12.2014. OP numurs: 2014/253.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271108
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2020","iso_value":"2020\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2017","iso_value":"2017\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2017.-18.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2016","iso_value":"2016\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2016.-06.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2014","iso_value":"2014\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2014.-08.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)