Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.766

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 34.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
35.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 6. maija noteikumos Nr. 237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 89. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. valsts vērtspapīrs - Latvijas Republikas vārdā izlaista parādzīme, obligācija, krājobligācija un bezprocentu obligācija;";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.3. fiziska persona, kura iegulda naudas līdzekļus bezprocentu obligācijās, lai Imigrācijas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā saņemtu termiņuzturēšanās atļauju (turpmāk - ārzemnieks);";

1.3. izteikt 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. vidēja termiņa valsts vērtspapīrs - obligācija, krājobligācija un bezprocentu obligācija ar dzēšanas termiņu virs viena līdz pieciem gadiem (ieskaitot);";

1.4. papildināt noteikumus ar 2.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10.1 bezprocentu obligācija - īpašam mērķim paredzēts valsts vērtspapīrs, kam nav fiksētā ienākuma, kuru dzēš par tā nominālvērtību, kas neatrodas publiskajā apgrozībā, nav ieķīlājams un nav atsavināms;";

1.5. izteikt 2.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.12. cena - valsts vērtspapīra iegādes vērtība, ko ieguldītājs, izņemot šo noteikumu 2.3.3. apakšpunktā minēto ieguldītāju, samaksā valsts vērtspapīra emisijas dienā;";

1.6. izteikt 2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.15. emisijas diena - diena, kurā izlaiž valsts vērtspapīrus un sāk vai turpina uzkrāt fiksēto ienākumu, ja tāds paredzēts;";

1.7. izteikt 2.18. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.18. publiskais piedāvājums - ar jebkuru līdzekļu starpniecību sniegta informācija par valsts vērtspapīru, kas ļauj ieguldītājam, izņemot šo noteikumu 2.3.3. apakšpunktā minēto ieguldītāju, lemt par valsts vērtspapīra iegādi;";

1.8. papildināt 2. nodaļu ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Bezprocentu obligācijas emitē, pamatojoties uz Valsts kases rīkojumu par bezprocentu obligāciju emisiju. Rīkojumā iekļauj šādu informāciju:

9.1 1. Latvijas Centrālā depozitārija piešķirtais ISIN kods;

9.1 2. bezprocentu obligācijas nominālvērtība;

9.1 3. bezprocentu obligācijas laidiena apjoms;

9.1 4. emisijas datums un dzēšanas datums;

9.1 5. cita informācija par bezprocentu obligācijām.

9.2 Bezprocentu obligācijām nosaka dzēšanas termiņu - pieci gadi, skaitot no uzturēšanās atļauju izsniegšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā lēmuma par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu pieņemšanas datuma.";

1.9. papildināt noteikumus ar 3.1 nodaļu šādā redakcijā:

"3.1 Bezprocentu obligāciju emisija

26.1 Kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Latvijas Centrālais depozitārijs un Valsts kase sadarbojas bezprocentu obligāciju emisiju nodrošināšanā, nosaka līgumā starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Latvijas Centrālo depozitāriju un Valsts kasi.

26.2 Bezprocentu obligācijas emitē un piešķir ārzemniekam, ja viņš saskaņā ar uzturēšanās atļauju izsniegšanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem saņēmis lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu un:

26.2 1. samaksājis par bezprocentu obligācijām no sava norēķinu konta, kas atvērts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalstu kredītiestādes filiālē, ņemot vērā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu norādītos norēķinu rekvizītus un Imigrācijas likumā noteikto summu;

26.2 2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei iesniedzis parakstītu pieteikumu bezprocentu obligāciju iegādei.";

1.10. papildināt 27. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Bezprocentu obligācijas nominālvērtību ir tiesīgs saņemt ārzemnieks, kura uzskaites kontā bezprocentu obligācijas bija iepriekšējās darbdienas beigās pirms bezprocentu obligācijas dzēšanas datuma.";

1.11. papildināt noteikumus ar 4.4. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.4. Bezprocentu obligāciju norēķini

38.1 Par bezprocentu obligācijām ārzemnieks maksā, ņemot vērā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu norādītos norēķinu rekvizītus un Imigrācijas likumā noteikto summu, kā arī ievērojot uzturēšanās atļauju izsniegšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto samaksas termiņu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

38.2 Ja ārzemnieks, veicot bezprocentu obligāciju iegādes maksājumu, nav ņēmis vērā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumā par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu norādītos rekvizītus un Imigrācijas likumā noteikto summu, Latvijas Centrālais depozitārijs veikto maksājumu uzskata par nesaņemtu un nākamajā darbdienā atmaksā to norēķinu kontā, no kura šis maksājums veikts.

38.3 Bezprocentu obligāciju laidienu iegrāmato un uzskaita šādā kārtībā:

38.3 1. bezprocentu obligācijas emitē otrajā darbdienā pēc tam, kad ārzemnieks Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedzis parakstītu pieteikumu bezprocentu obligāciju iegādei;

38.3 2. Latvijas Centrālais depozitārijs, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju par ārzemnieku, atver bezprocentu obligāciju uzskaites kontu uz ārzemnieka vārda un emisijas dienā šajā kontā iegrāmato apmaksāto bezprocentu obligāciju apjomu. Ārzemnieka bezprocentu obligāciju uzskaites konta turēšanu nodrošina Latvijas Centrālais depozitārijs. Ārzemnieka bezprocentu obligāciju uzskaites konta apkalpošanu nosaka šo noteikumu 26.2 punktā minētais līgums;

38.3 3. bezprocentu obligāciju īpašnieks ir ārzemnieks, uz kura vārda atvērtajā bezprocentu obligāciju uzskaites kontā iegrāmatoti šie valsts vērtspapīri.

38.4 Bezprocentu obligāciju uzskaites konta izrakstu par emisijas datumu Latvijas Centrālais depozitārijs dara pieejamu ārzemniekam līdz nākamās darbdienas plkst. 12.00, nosūtot to uz ārzemnieka pieteikumā par bezprocentu obligāciju iegādi norādīto elektroniskā pasta adresi.

38.5 Naudas līdzekļus par dzēstajām bezprocentu obligācijām ārzemniekam izmaksā valsts vērtspapīru valūtā to dzēšanas datumā ar naudas pārvedumu uz Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalstu kredītiestādes filiālē atvērto norēķinu kontu, no kura ārzemnieks veicis bezprocentu obligāciju iegādi, izņemot gadījumu, ja ārzemnieks ne vēlāk kā divas darbdienas pirms bezprocentu obligāciju dzēšanas datuma atbilstoši uzturēšanās atļauju izsniegšanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir iesniedzis pieteikumu par norēķinu konta maiņu.

38.6 Ja ārzemnieka norēķinu konts, no kura veikta bezprocentu obligāciju iegāde, bezprocentu obligāciju dzēšanas brīdī ir slēgts un maksājums ir atgriezies kontā Valsts kasē kā neizpildīts, ārzemnieks atver citu norēķinu kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalstu kredītiestādes filiālē un atbilstoši uzturēšanās atļauju izsniegšanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieteikumu par norēķinu konta maiņu, norādot kontu, uz kuru pārskaitāma bezprocentu obligāciju dzēšanas summa.

38.7 Neizmaksātie naudas līdzekļi par dzēstajām bezprocentu obligācijām līdz to izmaksai ārzemniekam glabājas kontā Valsts kasē, un tos Latvijas Centrālais depozitārijs izmaksā ārzemniekam vienā maksājumā bezprocentu obligāciju valūtā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.6 punktā minētā pieteikuma iesniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

38.8 Visus ar bezprocentu obligāciju iegādi saistītos izdevumus par naudas līdzekļu norēķiniem sedz ārzemnieks.";

1.12. papildināt noteikumus ar 5.3. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"5.3. Bezprocentu obligāciju mantošanas process un piespiedu atsavināšana

57.1 Naudas līdzekļi par mantojuma masā ietilpstošām bezprocentu obligācijām mantiniekam izmaksājami pēc to dzēšanas termiņa beigām un pēc tam, kad mantinieks ir iesniedzis Latvijas Centrālajam depozitārijam pieteikumu par mantojuma masā ietilpstošo bezprocentu obligāciju vērtības izmaksu, kura pienākas mantiniekam, un uzrādījis dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt mantojumu. Minētais pieteikums ir galīgs un neatsaucams. Līdzmantinieku gadījumā, ja mantinieki ir vienojušies par mantojuma sadali, uzrāda arī līgumu vai bāriņtiesas vai tiesas apstiprinātu mantojuma dalīšanas aktu (Civillikumā noteiktajos gadījumos, ciktāl starptautiskajos normatīvajos aktos, kuri ir saistoši Latvijas Republikai, nav noteikts citādi).

57.2 Visus naudas līdzekļus, kas pienākas attiecīgajam mantiniekam, izmaksā vienā maksājumā bezprocentu obligāciju valūtā divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 57.1 punktā minēto nosacījumu izpildes, ja mantinieks šo noteikumu 57.1 punktā minētos dokumentus Latvijas Centrālajam depozitārijam ir iesniedzis ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms mantojumā masā ietilpstošo bezprocentu obligāciju dzēšanas termiņa beigām. Šajā punktā minētos naudas līdzekļus izmaksā ar naudas pārvedumu uz pieteikumā norādīto mantinieka atvērto norēķinu kontu Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē vai ārvalstu kredītiestādes filiālē vai uz kontu Valsts kasē.

57.3 Ja mantinieks pieteikumu par mantojuma masā ietilpstošo bezprocentu obligāciju vērtības izmaksāšanu Latvijas Centrālajam depozitārijam iesniedz vēlāk, nekā noteikts šo noteikumu 57.2 punktā, Latvijas Centrālais depozitārijs to izpilda tikai tad, ja neizmaksātie naudas līdzekļi par šo bezprocentu obligāciju dzēšanu atrodas kontā Valsts kasē saskaņā ar šo noteikumu 57.4 punktu.

57.4 Neizmaksātos naudas līdzekļus par dzēstajām bezprocentu obligācijām līdz to izmaksai mantiniekiem vai atzīšanai par bezmantinieka mantu glabā kontā Valsts kasē.

57.5 Ja naudas līdzekļus par dzēstajām bezprocentu obligācijām atzīst par bezmantinieka mantu, Latvijas Centrālais depozitārijs divu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta tiesu izpildītāja vai Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska informācija un notariālā akta izraksta kopija (noraksts) par mantojuma lietas izbeigšanu, ieskaita tiesu izpildītāja norādītajā kontā vai Valsts ieņēmumu dienesta norādītajā valsts budžeta kontā, par to paziņojot Valsts ieņēmumu dienestam.

57.6 Ja bezprocentu obligācijas tiek atsavinātas saskaņā ar tiesas nolēmumu, Latvijas Centrālais depozitārijs pēc tiesu izpildītāja pieteikuma saņemšanas un izpildu raksta uzrādīšanas bezprocentu obligāciju termiņa beigās dzēš bezprocentu obligācijas un naudas līdzekļus par bezprocentu obligācijām ieskaita tiesu izpildītāja pieteikumā norādītajā kontā."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs Jānis Reirs

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 766Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 18.12.2014. OP numurs: 2014/252.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271064
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)