Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.126

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.31, 11.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.211 "Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
11.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 14.1punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.211 "Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.51, Nr.192) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā īsteno Noteikumu 1.pielikumā norādītās būvniecības ieceres, kas paredz jaunas būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) būvniecību, būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) novietošanu vai esošas būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) pārbūvi.";

1.2. izteikt 5.punkta tabulas "Nodevas aprēķinā izmantojamie koeficienti" 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

3. A Būves attīstības veids:
· jaunbūve 1
· novietojama būve 1
· pārbūvējamās būves ar pārbūvējamo platību virs 100 m2 0,7
· pārbūvējamās būves ar pārbūvējamo platību līdz 100 m2 0,5
4. L Būves kopējā platība jaunbūvēm, būves kopējā platība novietojamām būvēm vai pārbūvējamā platība pārbūves gadījumā m2

1.3. aizstāt 10. un 11.punktā vārdu "rekonstrukcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pārbūve" (attiecīgā locījumā);

1.4. aizstāt 11.punktā vārdu "rekonstruējis" ar vārdu "pārbūvējis";

1.5. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Jaunu īslaicīgas lietošanas būvju būvniecības, īslaicīgas lietošanas būvju novietošanas un īslaicīgas lietošanas būvju pārbūves gadījumā Nodeva tiek piemērota 50% apmērā no Nodevas kopējā apmēra.";

1.6. aizstāt 14.1. un 14.3.apakšpunktā vārdus "pēc būvatļaujas izsniegšanas" ar vārdiem "pēc būvatļaujā veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi";

1.7. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Ja būvatļauju atceļ (anulē u.tml.), samaksāto Nodevas daļu neatmaksā, bet, pamatojoties uz būvniecības ieceres ierosinātāja iesniegumu, to ieskaita kā samaksāto Nodevas daļu, saņemot citu būvatļauju jaunajam būvniecības procesam tajā pašā nekustamajā īpašumā. Ja atbilstoši jaunajai būvniecības iecerei Nodevas kopējais apmērs ir mazāks nekā ieskaitāmā Nodevas daļa, tad starpība netiek atmaksāta. Ja atbilstoši jaunajai būvniecības iecerei kopējais Nodevas apmērs ir lielāks nekā ieskaitāmā Nodevas daļa, tad starpību maksā atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktajai Nodevas maksāšanas kārtībai.";

1.8. izteikt 25.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja Nodevas maksātājs pieņem lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" kārtībā, par ko ir rakstiski paziņojis Rīgas pilsētas būvvaldei (turpmāk - Būvvalde), un Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, Departamentam uz Nodevas maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt kārtējo Nodevas maksājumu samaksas termiņus par termiņu, uz kādu tiek plānots būvdarbu pārtraukums, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks

 


Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.126 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.211 "Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.211 "Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir sagatavoti atbilstoši 2013.gada 9.jūlijā pieņemtajam Būvniecības likumam, kurš stājās spēkā 2014.gada 1.oktobrī, un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem. Atbilstoši izmaiņām būvniecības procesā pēc 2014.gada 1.oktobra grozījumi Saistošajos noteikumos precizē pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā (turpmāk - Nodeva) pirmā maksājuma sagatavošanas un izdošanas kārtību. Atbilstoši jaunajam būvniecības regulējumam Saistošajos noteikumos tiek precizēts termins "rekonstrukcija", kā arī tiek atsevišķi noteikts jauns būvniecības veids - būves novietošana.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi nosaka jaunu būvniecības procesu:

- būves tiek iedalītas trīs grupās atkarībā no būves sarežģītības un iespējamās ietekmes uz vidi. Pirmā ir zemākā, bet trešā ir augstākā grupa;

- būvatļauja tiek izsniegta, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām, tādējādi, vienkāršojot būvniecības procesu un atsakoties no daudzajiem starplēmumiem, būvvaldei nav jāizdod plānošanas un arhitektūras uzdevums, kas pēc būtības dublē apbūves noteikumus;

- atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi būvatļauja tiks izdota ar noteiktiem nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai. Būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņi ir noteikti Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; otrajai grupai ir noteikts termiņš 2 gadi, trešajai grupai - 4 gadi, kuru laikā ir jāizstrādā būvprojekts, tas jāsaskaņo un jāiesniedz būvvaldei izvērtēšanai;

- būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būvatļaujā būs izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama. Būvatļaujā norādīto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņš ir 2 gadi no būvvaldes atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Ņemot vērā, ka būvatļauja tiek izsniegta, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, bet būvdarbi tiek uzsākti pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes, kā arī saskaņā ar Saistošo noteikumu 2.punktu, kurā noteikts, ka Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā īsteno Saistošo noteikumu 1.pielikumā norādītās būvniecības ieceres, tiek precizēts pirmā maksājuma paziņojuma sagatavošanas un izdošanas brīdis, nosakot, ka pirmā maksājuma paziņojuma sagatavošana un izdošana tiek veikta viena mēneša laikā pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi veikšanas, tādējādi nodrošinot precīzu Nodevas aprēķina sagatavošanu atbilstoši iesniegtajam būvprojektam.

Būvniecības likumā atsevišķi noteikts jauns būvniecības veids "novietošana"; to piemēro būvdarbiem, kurus veic iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem. Atbilstoši būvniecības veida "novietošana" piemērošanas nosacījumiem Saistošajos noteikumos papildināti būves attīstības veidi ar būves veidu "novietojamās būves" un minētajam būvniecības veidam piemērots Nodevas aprēķinā izmantojamais koeficients 1.

Vienlaikus Būvniecības likuma pārejas noteikumu 7.punktā paskaidrots, ka likumā lietotais jēdziens "pārbūve" atbilst jēdzienam "rekonstrukcija", tāpēc atbilstoši precizēti Saistošajos noteikumos minētie termini.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Informācija netiek iekļauta saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1panta otro daļu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Tiek precizētas Nodevas uzlikšanas administratīvās procedūras atbilstoši Būvniecības likumā definētajam būvniecības procesam.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ameriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.211 "Par pašvaldības nodevu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 126Pieņemts: 25.11.2014.Stājas spēkā: 06.12.2014.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 05.12.2014. OP numurs: 2014/243.23
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
270729
06.12.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)