Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.732

Rīgā 2014.gada 2.decembrī (prot. Nr.66 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību"
13.panta ceturtās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 160. nr.; 2011, 40. nr.; 2012, 53. nr.; 2013, 198. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Biedrība, nodibinājums un arodbiedrība par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu. Gada pārskats sastāv no bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata un ziņojuma. Ja biedrība, nodibinājums un arodbiedrība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 euro, ir izvēlējusies kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, attiecīgā biedrība, nodibinājums un arodbiedrība nepiemēro šo noteikumu II un V nodaļā minēto kārtību, izņemot šo noteikumu 12., 13. un 14. punktu, un par katru pārskata gadu sagatavo šādas gada pārskata daļas - ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ja biedrībai, nodibinājumam un arodbiedrībai, kura kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedza 40 000 euro, bet kārtējā pārskata gadā pārsniedz 40 000 euro, attiecīgā biedrība, nodibinājums un arodbiedrība zaudē iespēju kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, taču pārskata gadā tā var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā. Ja kārtējā pārskata gadā ir bijis tikai viens saimnieciskā darījuma gadījums (piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana vai saņemts mantojums), kura rezultātā kopējā saimniecisko darījumu kopsumma pārsniedz 40 000 euro pārskata gadā, attiecīgā biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā arī nākamajā pārskata gadā.";

1.3. svītrot 3. punktu;

1.4. papildināt 8. punkta otro teikumu aiz vārdiem "ieguldīti ilglietojamā īpašumā" ar vārdiem un skaitli "un to sākotnējā vērtība ir lielāka par 430 euro";

1.5. papildināt noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Postenī "No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums" norāda pārskata gadā saņemto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem vai citiem ārvalstu fondiem.";

1.6. papildināt 39. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šajā postenī norāda pārskata gadā saņemto finansējumu arī no citām biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām.";

1.7. aizstāt 42. punktā vārdu "patērētos" ar vārdu "izlietotos";

1.8. izteikt 49. un 50. punktu šādā redakcijā:

"49. Ziedojumu un dāvinājumu pārskats sastāv no šo noteikumu 3. pielikumā norādītās shēmas un 4. pielikumā norādītās tabulas.

50. Postenī "Atlikums pārskata gada sākumā" norāda iepriekšējos gados ziedojumos un dāvinājumos saņemtās naudas summas atlikuma un mantisko ziedojumu vai dāvinājumu vērtības atlikuma kopsummu pārskata gada sākumā, norādot sadalījumā pa veidiem: vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai) atlikums un mērķziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.";

1.9. papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Par anonīmu (nezināmu) ziedotāju un dāvinātāju uzskatāma neidentificēta persona, kura ir ziedojusi vai veikusi dāvinājumu.";

1.10. papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu norāda pa veidiem - izlietotie vispārējie ziedojumi (izlietotie ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai), izlietotie mērķziedojumi (izlietotie ziedojumi un dāvinājumi noteiktiem mērķiem) un izlietotie anonīmie ziedojumi un dāvinājumi.";

1.11. papildināt 53. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ziedojumu un dāvinājumu atlikumu pārskata gada beigās aprēķina un norāda sadalījumā pa veidiem: vispārējo ziedojumu (ziedojumi un dāvinājumi neierobežotai lietošanai) atlikums un mērķziedojumu (ziedojumu un dāvinājumu noteiktiem mērķiem) atlikums, to skaitā norādot anonīmo ziedojumu un dāvinājumu atlikumu.";

1.12. papildināt IV nodaļu ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1  4. pielikuma tabulu aizpilda šādā kārtībā:

55.1 1.  1. ailē "Nr. p. k." norāda projekta, pasākuma vai aktivitātes ieraksta kārtas numuru;

55.1 2.  2. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts" norāda projektus, pasākumus un aktivitātes, kurām ziedojumi un dāvinājumi ir izlietoti, atšifrējot to kopsummas apakšpunktos, tai skaitā norādot konkrētās īstenojamā projekta aktivitātes;

55.1 3.  3. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa" norāda 2. ailē minētajam projektam, pasākumam un aktivitātei kopā izlietoto naudas summu, kā arī izlietoto naudas summu sadalījumā pa 2. ailē minētajām izlietojuma pozīcijām. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsummu;

55.1 4.  4. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa" norāda izlietotos ziedojumus un dāvinājumus pa saņemšanas veidiem katram projektam, pasākumam, aktivitātei un izlietojuma pozīcijām atbilstoši 2. ailē minētajam. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda izlietoto ziedojumu un dāvinājumu kopsummu;

55.1 5.  5. ailes "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" apakšailē "administratīvajiem izdevumiem (AI)" norāda tādus biedrības un nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, izdevumus, kas ir saistīti ar biedrības un nodibinājuma vadīšanu, uzturēšanu, reklāmu un ar biedrības un nodibinājuma mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi, kā arī ar šiem izdevumiem saistītos nodokļus. Administratīvajos izdevumos iekļauj:

55.1 5.1. biedrības un nodibinājuma pašu vajadzībām izlietotos pārskata gadā pirktos, ziedojumā vai dāvinājumā saņemtos materiālus, preces un citus krājumus;

55.1 5.2. pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumus, kā arī datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumus;

55.1 5.3. biedrības un nodibinājuma darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķināto darba algu, atlīdzību vai citu darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas un ar tām saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

55.1 5.4. biedrības un nodibinājuma kā darba devēja pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātos likumā paredzētos maksājumus darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citus ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītus naudas maksājumus;

55.1 5.5. pārskata gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas;

55.1 5.6. izdevumus par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus;

55.1 6. nosakot biedrības un nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, administratīvos izdevumus, šo noteikumu 55.1 5. apakšpunktā minētos izdevumus var samazināt par tiem izdevumiem vai izdevumu daļu, kurus var tieši attiecināt uz noteiktu uzdevumu, kas veikts, lai sasniegtu konkrētu sabiedriskā labuma mērķi;

55.1 7.  5. aili "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids", 6. aili "Sabiedriskā labuma darbības joma", 7. aili "Sabiedriskā labuma darbības mērķa grupa" un 8. aili "Sabiedriskā labuma guvēju skaits" aizpilda tikai tās biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Šīs ailes aizpilda par katru 2. ailē norādīto aktivitātes, projekta un pasākuma izdevumu veidu;

55.1 8.  5. ailē "Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids" norāda ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsummas un veidu. Ailes noslēgumā aprēķina un norāda katra ziedojuma un dāvinājuma izlietojuma veida kopsummu;

55.1 9.  6. ailē "Sabiedriskā labuma darbības joma" norāda sabiedriskā labuma darbības jomu, kurai ziedojumi un dāvinājumi izlietoti. Norādot jomu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma piezīmi. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība;

55.1 10.  7. ailē "Sabiedriskā labuma mērķa grupa" norāda sabiedrības daļu, uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība. Norādot sabiedrības daļu, lieto attiecīgu kodu saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma piezīmi. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība;

55.1 11.  8. ailē "Sabiedriskā labuma guvēju skaits" norāda tikai attiecīgā projekta, pasākuma vai aktivitātes kopējo sabiedriskā labuma guvēju skaitu. Šo aili aizpilda par ziedojumiem un dāvinājumiem, kuru izlietojuma veids ir sabiedriskā labuma darbība. Ailes noslēgumā aprēķina kopējo sabiedriskā labuma guvēju skaitu.";

1.13. svītrot 57.4. apakšpunktu;

1.14. papildināt 58.1. apakšpunktu aiz vārdiem "vērtības pamatojums" ar vārdiem un skaitli "(pamatlīdzekļu nosaukums, sākotnējā un atlikusī vērtība, pamatojums saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu)";

1.15. papildināt noteikumus ar 58.8., 58.9., 58.10. un 58.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"58.8. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par katru pamatlīdzekļu veidu):

58.8.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

58.8.2. nolietojums un vērtības norakstīšana pārskata gadā;

58.9. informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem:

58.9.1. atlikumi pārskata gada sākumā un beigās;

58.9.2. vērtības norakstīšana pārskata gadā;

58.10. informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja tādi ir), kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam mērķim no biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (piemēram, saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai biedrībai un nodibinājumam, ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai nodibinājuma);

58.11. informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās.";

1.16. aizstāt 60. punktā vārdus "gada pārskatu pārbauda" ar vārdiem "gada pārskatu vai tā daļu - ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu - pārbauda";

1.17. papildināt noteikumus ar 60.1 un 60.2 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Ja biedrībai vai nodibinājumam, kam piešķirts sabiedriskā labuma statuss, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāks par 800 000 euro, tā gada pārskats ir pakļauts obligātai zvērināta revidenta pārbaudei.

60.2 Ja biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija, tad vismaz vienam šīs revīzijas komisijas loceklim jābūt kompetentam grāmatvedības vai revīzijas jomā.";

1.18. izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība ne vēlāk kā līdz nākamā gada 31. martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (elektroniskās deklarēšanas sistēmā) pārvaldes institūcijas apstiprinātu gada pārskata vai tā daļas - ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata - un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir) atvasinājumu. Biedrība, nodibinājums vai arodbiedrība gada pārskatu vai tā daļas - ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu - un zvērināta revidenta ziņojumu (ja tāds ir) var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā arī papīra formā.";

1.19. aizstāt 62. punktā vārdus "gada pārskata sagatavošanu" ar vārdiem "gada pārskata vai tā daļu - ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata - sagatavošanu";

1.20. izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.808

Bilances shēma

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi.

II. Pamatlīdzekļi.

1. Nekustamais īpašums.

2. Pārējie pamatlīdzekļi.

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.

1. Akcijas un daļas.

2. Ilgtermiņa aizdevumi.

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi.

1. Materiāli.

2. Preces.

II. Debitori.

III. Vērtspapīri.

IV. Nauda.

Pasīvs

I. Fondi.

1. Pamatfonds.

2. Mērķfondi.

3. Rezerves fonds.

3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds.

3.2. Pārskata gada rezerves fonds.

II. Ilgtermiņa kreditori.

1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

2. Citi aizņēmumi.

III. Īstermiņa kreditori.

1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.

2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

3. Pārējie kreditori.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.808

Ieņēmumu un izdevumu pārskata shēma

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.

II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.

III. Saņemtie mantojumi.

IV. Saņemtās dotācijas.

V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

VI. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.

VII. Citi ieņēmumi.

VIII. Ieņēmumi kopā.

IX. Izdevumi.

1. Naudas maksājumi personām.

2. Materiālu izdevumi.

3. Algas.

4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.

6. Citi izdevumi.

X. Nodokļi.

XI. Izdevumi kopā.

XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.808

Ziedojumu un dāvinājumu pārskata shēma

I. Atlikums pārskata gada sākumā.

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).

1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

1.2. Ārvalstu juridiskās personas.

1.3. Fiziskās personas (rezidenti).

1.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

1.6. Citi ziedotāji.

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem).

2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.

2.2. Ārvalstu juridiskās personas.

2.3. Fiziskās personas (rezidenti).

2.4. Fiziskās personas (nerezidenti).

2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji.

2.6. Citi ziedotāji.

III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.

1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.

1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.

1.2. Administratīvajiem izdevumiem.

1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.

2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.

2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem.

2.2. Administratīvajiem izdevumiem.

2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

IV. Atlikums pārskata gada beigās.

1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),

tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.";

1.21. papildināt noteikumus ar 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.oktobra
noteikumiem Nr.808

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 20___. gadā

Nr.
p. k.
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma apraksts Ziedojumu un dāvinājumu izlietojums (euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro)
Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids
(euro)
Sabiedriskā labuma darbības joma* Sabiedriskā labuma mērķa grupa** Sabiedriskā labuma guvēju skaits
vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai) mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem) anonīmi ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskā labuma darbībai (SL) administratīvajiem izdevumiem (AI) pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem (SD) citiem mērķiem un uzdevumiem (SC)
1 2 3 4 5 6 7 8
                         
                         
                         
                         
                         
Kopā X                 X X  

Piezīmes.

* Norādot sabiedriskā labuma darbības jomu, lietojiet šādus kodus:

1 - labdarība;

2 - cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;

3 - pilsoniskas sabiedrības attīstība;

4 - izglītības veicināšana;

5 - zinātnes veicināšana;

6 - kultūras veicināšana;

7 - veselības veicināšana;

8 - slimību profilakse;

9 - sporta atbalstīšana;

10 - vides aizsardzība;

11 - palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;

12 - sabiedrības (it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu) sociālās labklājības celšana.

** Norādot sabiedriskā labuma mērķa grupu, lietojiet šādus kodus:

1 - ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu;

2 - nepilnās ģimenes;

3 - cilvēki ar invaliditāti;

4 - personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu;

5 - 15-25 gadus veci jaunieši;

6 - personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm;

7 - ilgstošie bezdarbnieki;

8 - bezpajumtnieki;

9 - cilvēktirdzniecības upuri;

10 - politiski represētās personas;

11 - personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, un viņu ģimenes;

12 - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes;

13 - personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;

14 - ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti;

15 - bērni;

16 - no vardarbības cietušās personas;

17 - cita."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī un piemērojami gada pārskatiem par 2015. gadu un nākamajiem pārskata gadiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 732Pieņemts: 02.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Zaudē spēku: 02.07.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 241, 04.12.2014. OP numurs: 2014/241.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
270684
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)