Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.717

Rīgā 2014.gada 25.novembrī (prot. Nr.65 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām
7.panta otrās daļas 6.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 8. oktobra noteikumos Nr. 455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 159. nr.; 2004, 204. nr.; 2006, 26. nr.; 2009, 92. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. kuģu radītie atkritumi - visi atkritumi (arī piesārņotie ūdeņi un pārpalikumi, kas rodas kuģa ekspluatācijā, bet kas nav kravu pārpalikumi un uz ko attiecas MARPOL 73/78 I, IV, V un VI pielikums) un ar kuģa kravu saistītie atkritumi, kas noteikti MARPOL 73/78 V pielikuma īstenošanas vadlīnijās;".

2. Izteikt 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3. Noteikumi attiecas uz visiem kuģiem (arī uz zvejas kuģiem un atpūtas kuģiem neatkarīgi no to karoga), kas piestāj vai atrodas jebkurā ostā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ostām, izņemot kara kuģus, kara flotes palīgkuģus vai citus kuģus, kuri atrodas kādas valsts īpašumā vai lietojumā un kurus minētā valsts attiecīgajā laikposmā izmanto tikai valsts nekomerciāliem nolūkiem (turpmāk - valsts dienesta kuģi). Valsts dienesta kuģi, izņemot kara kuģus un kara flotes palīgkuģus, nododot kuģu radītos atkritumus, ievēro Latvijas normatīvajos aktos un Latvijai saistošos starptautiskos līgumos noteiktās prasības attiecībā uz kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu.

4. Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajos ūdeņos (turpmāk - Latvijas ūdeņi) un ostu akvatorijās no kuģiem ir aizliegts novadīt piesārņotos ūdeņus, tajā skaitā notekūdeņus. Latvijas ūdeņos un ostu akvatorijās piesārņoto ūdeņu atsūknēšanas sistēmu vārsti uz kuģiem ir aizvērti un aizzīmogoti."

3. Svītrot 6. punktā vārdus "un piesārņoto ūdeņu".

4. Svītrot 7. punktā vārdus "piesārņotos ūdeņus".

5. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Paziņošanu par kuģa radītiem atkritumiem veic elektroniski nacionālajā kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ostu formalitātēm."

6. Svītrot 9. punktu.

7. Papildināt 10.1. apakšpunktu aiz vārda "atkritumus" ar vārdiem "kā arī kuģa zvejas tīklos nokļuvušos atkritumus".

8. Svītrot 12. un 13. punktā skaitli un vārdus "8. punktā un".

9. Izteikt 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Kuģis drīkst doties uz nākamo ostu, nenododot kuģa radītos atkritumus, ja saskaņā ar normatīvajos aktos par ostu formalitātēm minēto paziņojumu par kuģa radīto atkritumu nodošanu maksimālā atkritumu uzkrāšanas tilpņu ietilpība ir pietiekama, lai visus uzkrātos un plānotajā reisā uzkrājamos atkritumus uzglabātu līdz galamērķa ostai."

10. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Ostas pārvaldei ir tiesības atbrīvot no sanitārās maksas kuģi, kurš veic regulārus un īstermiņa reisus un kura kapteinis, kuģa īpašnieks vai kuģa operators ir iesniedzis ostas pārvaldē iesniegumu par kuģa maršrutā esošu ostu, kurā kuģis nodod atkritumus un veic obligāto maksu."

11. Svītrot 20. punktā skaitli "8.".

12. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Cauruļvadi (un cauruļvadu savienojumi), pa kuriem pārsūknē naftas atkritumus vai notekūdeņus, atbilst MARPOL 73/78 I pielikuma 13. noteikuma un IV pielikuma 10. noteikuma prasībām."

13. Izteikt 33. un 34. punktu šādā redakcijā:

"33. Šo noteikumu prasību ievērošanu attiecībā uz kuģu radīto atkritumu pieņemšanu (tai skaitā kuģu radīto atkritumu obligāto nodošanu, pirms kuģis atstāj ostu) kontrolē Valsts vides dienests.

34. Ja kuģis izgājis jūrā un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav nodevis kuģa radītos atkritumus ostā, Valsts vides dienests informē par to attiecīgo nākamās ostas kompetento institūciju."

14. Aizstāt 37. punkta otrajā teikumā vārdu "Atkritumus" ar vārdiem "Kuģu radītos atkritumus".

15. Papildināt 41. punktu aiz vārdiem "ostas darbībā" ar vārdiem "piemēram, ostas darbības būtiska paplašināšanās, pārkrauto kravu veidu un apjomu, ienākošo kuģu daudzuma un tipa izmaiņas, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas būtiskas izmaiņas un citas izmaiņas, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanas plāna atbilstību un īstenošanu."

16. Svītrot 1. pielikumu.

17. Izteikt 2., 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 8.oktobra
noteikumiem Nr.455

ZIŅOJUMA VEIDLAPA PAR KUĢU RADĪTO ATKRITUMU PIEŅEMŠANAS IEKĀRTU NEATBILSTĪBU
FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES

1. Informācija par kuģi
Ship's particulars

1.1. kuģa vārds
Name of ship:
_________________________________

1.2. īpašnieks vai operators
Owner or operator
: ____________________________

1.3. identifikācijas numurs vai zīmes
Distinctive number or letters
: ____________________

1.4. MO identifikācijas numurs
IMO identification number
: ______________________

1.5. bruto tilpība
Gross tonnage
: _________________________

1.6. pieraksta osta
Port of registry
: ________________________

1.7. karoga valsts
Flag state
: ____________________________

1.8. kuģa tips
Type of ship
:

Naftas tankkuģis/Oil tanker  Ķīmiskais tankkuģis/Chemical tanker
Beramkravu kuģis/Bulk carrier Cits kravas kuģis/Other cargo ship
Pasažieru kuģis/Passenger ship Cits (aprakstīt)/Other (specify) ___________
 
2. Informācija par ostu
Port particulars

2.1. valsts
Country
: _________________________

2.2. ostas vai rajona nosaukums
Name of port or area:
_________________________

2.3. atrašanās vieta/termināļa nosaukums (piemēram, piestātne/terminālis/mols)
Location/terminal name: _________________________
(e. g. berth/terminal/jetty)

2.4. ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu apsaimniekošanas komercsabiedrības nosaukums (ja nepieciešams)
Name of company operating the reception facility (if applicable):
_____________________

2.5. operāciju veids ostā
Type of port operation
:

Izkraušanas osta/Unloading port
Kuģu būvētava/Shipyard
Iekraušanas osta/Loading port
  Cits (aprakstīt)/Other (specify) ___________
 
2.6. datums, kad kuģis ienācis ostā
Date of arrival
: __/__/____ (dd/mm/yyyy)

2.7. notikuma datums
Date of occurrence
: __/__/____ (dd/mm/yyyy)

2.8. datums, kad kuģis izgājis no ostas
Date of departure
: __/__/____ (dd/mm/yyyy)

3. Pieņemšanas iekārtu neatbilstība
Inadequacy of facilities

3.1. kuģu radīto atkritumu daudzums un veids, kuriem tika konstatēta ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu neatbilstība, un radušās problēmas veids
Type and amount of waste for which the port reception facility was inadequate and nature of problems encountered.

Atkritumu veids
Type of waste
Nododamo atkritumu daudzums
Amount for discharge (m3)
Nepieņemto atkritumu daudzums
Amount not accepted (m3)
Problēmas
Problems encountered

Norādiet radušos problēmu, izmantojot vienu vai vairākus attiecīgos koda burtus
Indicate the problems encountered by using one or more of the following code letters, as appropriate
.

A - Iekārtas nav pieejamas/No facility available

B - Nepamatota kavēšanās/Undue delay

C - Iekārtu izmantošana tehniski nav iespējama/Use of facility technically not possible

D - Neatbilstošs novietojums/Inconvenient location

E - Kuģim bija jāmaina piestātne, izraisot kavēšanos/papildus izmaksas/Vessel had to shift berth involving delay/cost

F - Neatbilstošas iekārtu izmantošanas izmaksas/Unreasonable charges for use of facilities

G - Citas (lūdzu norādīt 3.2. punktā)/Other (please specify in paragraph 3.2)

MARPOL I Pielikums
MARPOL Annex I-related

Naftas atkritumu veids
Type of oily waste

Sateces ūdeņi
Oily bilge water
Naftas atliekas (nosēdumi)
Oily residues (sludge)
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi
Oily tank washings (slops)
Netīrie balasta ūdeņi
Dirty ballast water
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas
Scale and sludge from tank cleaning
Citi (lūdzu aprakstīt)
Other (please specify)
MARPOL II Pielikums
MARPOL Annex II-related

Kaitīgās šķidrās vielas no tilpņu mazgāšanas, kuras paredzēts nodot
Category of NLS residue/water mixture for discharge to facility from tank washings

X kategorijas viela
Category X substance
Y kategorijas viela
Category Y substance
Z kategorijas viela
Category Z substance
MARPOL IV Pielikums 
MARPOL Annex IV-related

Notekūdeņi
Sewage

MARPOL V Pielikums 
MARPOL Annex V-related

Atkritumu veids
Type of garbage

A. Plastmasa
Plastics
B. Pārtikas atkritumi
Food waste
C. Sadzīves atkritumi (piemēram, papīra izstrādājumi, lupatas, stikls, metāls, pudeles, trauki)
Domestic waste (e. g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)
D. Cepamā eļļa
Cooking oil
E. Pelni no atkritumu dedzināmās krāsns
Incinerator ashes
F. Ekspluatācijas atkritumi
Operational waste
G. Kravas pārpalikumi
Cargo residues
H. Dzīvnieku kautķermeņi (arī dzīvnieku līķi)
Animal carcass(es)
I. Zvejas rīki
Fishing gear
MARPOL VI pielikums
MARPOL Annex VI-related
Ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums
Ozone-depleting substances and equipment containing such substances
Izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi
Exhaust gas-cleaning residues
 
3.2. papildu informācija par 3.1. punkta tabulā norādītajām problēmām
Additional information with regard to the problems identified in Table 3.1.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.3. vai problēma tika pārrunāta ar ostas atkritumu apsaimniekotāju, vai par to ziņots ostas atkritumu apsaimniekotājam?
Did you discuss these problems or report them to the port reception facility?

Jā/Yes Nē/No

Ja "Jā", tad norādīt, ar ko tika pārrunāts vai kam ziņots
If Yes, please specify with whom

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ja "Jā", tad norādīt, kāda bija ostas atkritumu apsaimniekotāja atbilde uz jūsu aizrādījumiem
If Yes, please specify what was the response of the port reception facility to your concerns

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.4. vai iesniedzāt paziņojumu par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtu nepieciešamību (saskaņā ar ostas noteikumiem)
Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the vessel's requirements for reception facilities

Jā/Yes Nē/No Nav attiecināms/Not applicable

Ja "Jā", tad norādīt, vai, kuģim pienākot, saņēmāt pieņemšanas iekārtu atbilstības apliecinājumu
If Yes, please specify did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival

Jā/Yes Nē/No

4. Citas piezīmes/komentāri
Additional remarks/comments

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Kapteiņa paraksts
Master's signature
Datums:
Date: __/__/____ (dd/mm/yyyy)


3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 8.oktobra
noteikumiem Nr.455

KUĢA RADĪTO ATKRITUMU PIEŅEMŠANAS VEIDLAPA Nr._____
SHIP'S GENERATED WASTE RECEPTION FORM No.

  1. INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANAS IEKĀRTU UN OSTU
RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS
1.1. osta/termināļa nosaukums/Port/terminal name:
1.2. kuģu radīto atkritumu pieņēmējs/Reception facility provider(s):
1.3. attīrīšanas iekārtu nodrošinātājs(-i) - ja atšķiras no iepriekšējā
Treatment facility provider(s) - if different from above
1.4. atkritumu nodošanas datums un laiks: no _______ līdz ____________
Waste dishcharge date and time: from _________ to________________
   
  2. INFORMĀCIJA PAR KUĢI
SHIP PARTICULARS
2.1. kuģa vārds/Name of ship: 2.5. īpašnieks vai operators/Owner or operator:
2.2. IMO numurs/IMO number: 2.6. identifikācijas numurs vai zīmes/
Distinctive number or letters:
2.3. bruto tilpība/Gross tonnage: 2.7. karoga valsts/Flag State:
2.4. kuģa tips/Type of a ship

Beramkravu kuģis/Bulk carrier

Pasažieru kuģis/Passenger ship

Naftas tankkuģis/Oil tanker

Konteinerkuģis/Container

Ro-ro/Ro-ro

 Ķīmiskais tankkuģis/Chemical tanker

Cits kravas kuģis/Other cargo ship

Cits (aprakstīt)/Other (specify)

   
  3. PIEŅEMTO ATKRITUMU VEIDS UN DAUDZUMS
TYPE AND AMOUNT OF WASTE RECEIVED
MARPOL I Pielikums /
MARPOL Annex I - Oil
Daudzums (m3)
Quantity (m3)
MARPOL V Pielikums - Atkritumi
MARPOL Annex V - Garbage
Daudzums (m3)
Quantity (m3)
Sateces ūdeņi
Oily bilge water
A. Plastmasa
Plastics
Naftas atliekas (nosēdumi)
Oily residues (sludge)
B. Pārtikas atkritumi
Food waste
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi
Oily tank washings
C. Sadzīves atkritumi (piemēram, papīra izstrādājumi, lupatas, stikls, metāls, pudeles, trauki, spuldzes)
Domestic waste (e. g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)
Netīrie balasta ūdeņi
Dirty ballast water
D. Cepamā eļļa
Cooking oil
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas
Scale and sludge from tank cleaning
E. Pelni no atkritumu dedzināmās krāsns
Incinerator ashes
Citi (aprakstīt)
Other (specify)
F. Ekspluatācijas atkritumi (piemēram, eļļainās lupatas)
Operational waste (e. g. oily rags)
MARPOL II pielikums - Kaitīgās šķidrās vielas
MARPOL Annex II - NLS
Daudzums (m3)/Nosaukums
Quantity (m3)/Name
1
G. Kravas pārpalikumi (aprakstīt)2
Cargo residues (specify)
X kategorijas viela
Category X substance
H. Dzīvnieku kautķermeņi (arī dzīvnieku līķi)
Animal carcass(es)
Y kategorijas viela
Category Y substance
I. Zvejas rīki
Fishing gear
Z kategorijas viela
Category Z substance
Citi (aprakstīt)
Other (specify)
OS - Cita viela
OS - Other substance
MARPOL VI pielikums
MARPOL Annex VI-related
Daudzums (m3)
Quantity (m3)
MARPOL IV pielikums
MARPOL Annex IV
Daudzums (m3)
Quantity (m3)
Ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums
Ozone-depleting substances and equipment containing such substances
Notekūdeņi
Sewage
Izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi
Exhaust gas-cleaning residues

(atkritumu pieņēmēja paraksts*)
(signature of waste reception operator)

(kuģa kapteiņa paraksts*)
(signature of ship's master)

Z.v. (place for a stamp*)

Z.v. (place for a stamp*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 8.oktobra
noteikumiem Nr.455

PĀRSKATS PAR KUĢU RADĪTO ATKRITUMU PIEŅEMŠANU

Kuģu radīto atkritumu pieņemšanas/apsaimniekošanas komercsabiedrības nosaukums___________________________________________

Adrese, tālruņa numurs_________________________________________________

Pārskats par 20__. gada _______________ceturksnī pieņemtajiem atkritumiem

Kuģa vārds CETURKSNĪ
KOPĀ
Datums
Osta
MARPOL 73/78 I pielikums
Naftas atkritumi (m3)
Sateces ūdeņi
Naftas atliekas (nosēdumi)
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi
Netīrie balasta ūdeņi
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas
Citi
MARPOL 73/78 II pielikums
Kaitīgas šķidras vielas (m3)
X kategorijas viela
Y kategorijas viela
Z kategorijas viela
Citas vielas
MARPOL 73/78 IV pielikums
Notekūdeņi (m3)
No tualetēm u. tml.
MARPOL 73/78 V pielikums
Atkritumu veids (m3)
A. Plastmasa
B. Pārtikas atkritumi
C. Sadzīves atkritumi
Citi
MARPOL 73/78 VI pielikums
Gaisa piesārņojums (m3)
Ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums
Izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi
   
Komercsabiedrības vadītājs

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Z.v.*

Datums*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Z.v." un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 717Pieņemts: 25.11.2014.Stājas spēkā: 28.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 27.11.2014. OP numurs: 2014/236.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
270505
28.11.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)