Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.696

Rīgā 2014.gada 10.novembrī (prot. Nr.61 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210. nr.; 2006, 193. nr.; 2007, 198. nr.; 2008, 195. nr.; 2011, 166. nr.; 2012, 147. nr.; 2013, 199. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2. punktā vārdus "budžeta līdzekļu izpildes analīzi" ar vārdiem "budžeta izpildes analīzi";

1.2. papildināt noteikumus ar 4.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4 Ja budžeta izpildes (pēc naudas plūsmas principa) darījumos valūtas kursa svārstību dēļ rodas papildu izdevumi, tiem piemēro to pašu izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kāds tiek piemērots attiecīgajam darījumam.";

1.3. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1100 un 1110 šādā redakcijā:

"1.1

1100 Atalgojums
    Kodā 1100 uzskaita:

Amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu (darba algu), piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Mēnešalgu (darba algu) uzskaita visām iestādes personāla sarakstā esošajām amatpersonām (darbiniekiem), kā arī citām fiziskajām personām, izņemot saimnieciskās darbības veicējus

1.1

1110

Mēnešalga
    Kodā 1110 uzskaita:

Iestādes personāla sarakstā esošo amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu (darba algu) saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto darba samaksas sistēmu budžeta iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), karavīra mēnešalgu, mēnešalgu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu darbinieku mēnešalgu (darba algu), kā arī atlīdzību par neizmantoto atvaļinājumu, samaksu par atvaļinājumu un citus maksājumus, kad tiek saglabāta mēnešalga vai izmaksāta vidējā izpeļņa. Kodā uzskaita atlīdzību par laiku, kuru amatpersona (darbinieks) nepavada darba vietā vai citā institūcijas norādītajā vietā un kuru amatpersona (darbinieks) izmanto pēc saviem ieskatiem, bet pēc attiecīga pieprasījuma ierodas norādītajā vietā un nekavējoties uzsāk pienākumu pildīšanu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu"

1.4. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 1119 skaidrojumā vārdus "amatpersonu (darbinieku)" ar vārdiem "amatpersonu (darbinieku), karavīru un zemessargu";

1.5. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1140 šādā redakcijā:

"1.1

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
    Kodā 1140 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī samaksu par virsstundu darbu (darbs virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika) un darbu svētku dienās"

1.6. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1148 šādā redakcijā:

"1.1

1148

Prēmijas un naudas balvas"

1.7. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1150 šādā redakcijā:

"1.1

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata
    Kodā 1150 uzskaita:

Atalgojumu (tai skaitā autoratlīdzību) iestādes darbiniekiem vai citām fiziskajām personām, kuras nav iestādes personāla sarakstā un kuras nav reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas, un ar kurām darba devējs ir stājies līgumattiecībās par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi uz uzņēmuma līguma, darba līguma (tai skaitā par darbu veikšanu, kuriem ir sezonāls raksturs) vai cita normatīvā akta pamata. Ieslodzījuma vietās nodarbināto ieslodzīto personu atalgojumu. Atalgojumu finanšu stabilizatoram, kā arī valsts un pašvaldību institūciju atlīdzību par darbu attiecīgo sadarbības līgumu izpildei, kas izmaksāta no līdzekļiem, kuri iegūti no starptautiskās starpinstitūciju sadarbības līgumiem (valsts un pašvaldību institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību subjekta noslēgts līgums)"

1.8. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1221 šādā redakcijā:

"1.1

1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
    Kodā 1221 uzskaita:

Darba devēja pabalstus un kompensācijas: pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (bēru pabalsta daļa, kas pārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 14. punktā noteikto apmēru), pabalstu amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, atvaļinājuma pabalstu, atlaišanas vai atvaļināšanas pabalstu, pārcelšanās pabalstu Latvijas administratīvās teritorijas robežās, izdienas pabalstu karavīram, kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojuma un transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem (kompensācijas summa virs 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu), kā arī slimības naudu, citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos pabalstus un kompensācijas"

1.9. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 1224 skaidrojumā vārdus "ja laulātais nav nodarbināts algotā darbā" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja laulātais ir nodarbināts, saglabājot diplomātisko rangu, vai arī nodarbināts Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā";

1.10. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1225 šādā redakcijā:

"1.1

1225

Uzturdevas kompensācija
    Kodā 1225 uzskaita:

Darba devēja uzturdevas kompensāciju naudā karavīriem, zemessargiem un pašvaldības policijas darbiniekiem"

1.11. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 1228 šādā redakcijā:

"1.1

1228

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
    Kodā 1228 uzskaita:

Darba devēja pabalstus un kompensācijas: amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā izmaksāto pabalstu; amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā izmaksājamo pabalstu; pabalstu amatpersonai (darbiniekam) sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (bēru pabalsta daļa, kas nepārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 14. punktā noteikto apmēru); zaudējumu vai kaitējuma kompensāciju; kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojuma un transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem (kompensācijas summa līdz 57 euro mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu); optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensāciju; normatīvajos aktos noteikto veselības aprūpes pakalpojumu kompensāciju. Pārcelšanās izdevumu kompensāciju, kas tiek izmaksāta amatpersonai (darbiniekam), kuru pārceļ amatā uz citu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju; kompensāciju, lai dotos uz ārstēšanās vietu un atgrieztos no tās; kompensāciju par nestrādājošu laulāto. Ārvalstīs nestrādājošām amatpersonām (darbiniekiem) izmaksāto kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai. Citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos pabalstus un kompensācijas"

1.12. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2000 skaidrojumu aiz teikuma "Preču iegādes izdevumos iekļauj arī instrumentu, ierīču vērtību, kā arī preču un pakalpojumu vērtību, kuri izmantoti pamatlīdzekļu uzturēšanai." ar teikumu šādā redakcijā:

"Preču un pakalpojuma rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas izdevumus, ja tie iekļauti vienotā rēķinā, uzskaita tajā pašā kodā, kuru piemēro attiecīgās preces vai pakalpojuma uzskaitē.";

1.13. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2000 skaidrojumā vārdus "dienesta un darba braucieniem" ar vārdiem "darba braucieniem";

1.14. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodā 2100, 2110, 2112, 2120 un 2122 vārdus "dienesta, darba braucieni" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "darba braucieni" (attiecīgā locījumā);

1.15. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2219 un 2220 šādā redakcijā:

"1.1

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi
    Kodā 2219 uzskaita:

Sakaru pakalpojumu izdevumus (izņemot valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumus): telefona abonēšanas maksu, vietējo sarunu un tālsarunu, telefonu speciālo līniju (valdības telefonu), mobilo telefonu sarunu, speciālo sakaru kanālu, faksa, elektroniskā pasta, interneta pakalpojumus, datubāzu izmantošanu (normatīvo aktu informācijas sistēmas un citas līdzīgas datubāzes), maksu par citiem elektroniskajiem sakaru tīkliem, tai skaitā kabeļtelevīziju, finanšu tirgus informatīvo sistēmu pakalpojumus, kurjerpasta pakalpojumus, pasta pakalpojumus par dažādu veidu pasta sūtījumiem (arī pasta paku, telegrammu, radiogrammu, naudas pārvedumu, kurjeru) un citus sakaru pakalpojumus. Sakaru izdevumus komandējumu un darba braucienu laikā, ja par tiem netiek iesniegts atsevišķs rēķins no pārējiem sakaru izdevumiem. Kodā neuzskaita sakaru pakalpojumu izdevumus, kas radušies sakarā ar komandējumiem un darba braucieniem, tai skaitā viesnīcu rēķinos ietvertos sakaru pakalpojumus (kods 2112, 2122)

1.1

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
    Kodā 2220 uzskaita:

Budžeta iestādes izdevumus par apkuri, ūdeni, elektroenerģiju, gāzi un pārējiem komunālajiem pakalpojumiem. Komunālo maksājumu izdevumus, ja iestādei komunālos pakalpojumus nodrošina ēkas apsaimniekotājs (gadījumos, ja zināma tikai rēķina kopsumma un to nevar sadalīt pa konkrētiem komunālo pakalpojumu veidiem, izdevumus attiecina uz kodu 2229)"

1.16. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupu aiz koda 2223 ar kodu 2224 šādā redakcijā:

"1.1

2224

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju"

1.17. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2231 šādā redakcijā:

"1.1

2231

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības
    Kodā 2231 uzskaita:

Iestādes administratīvos izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu (piemēram, apspriežu, semināru, kongresu) saimnieciskai apkalpošanai (telpu īre, transporta, tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi), kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanai"

1.18. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2233 skaidrojumā vārdus "dienesta braucienu" ar vārdiem "darba braucienu";

1.19. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2233 skaidrojumu ar piekto teikumu šādā redakcijā:

"Izdevumus par iestādei nepiederošo transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumiem";

1.20. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupu aiz koda 2234 ar kodu 2235 šādā redakcijā:

"1.1

2235

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem
    Kodā 2235 uzskaita:

izdevumus par saņemtajiem ārpakalpojumiem saistībā ar iestādes darbinieku dalību kursos, konferencēs, kongresos, mācību semināros un citus ar iestādes darbinieku apmācību nodrošināšanu saistītos izdevumus (tai skaitā telpu īre, lektora izmaksas, ja apmācību procesu organizē iestāde vai iestāde ir iesaistīta apmācību procesa organizēšanā)"

1.21. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2239 un 2240 šādā redakcijā:

"1.1

2239

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
    Kodā 2239 uzskaita:

Pārējos iestādes administratīvos izdevumus, kas nav minēti citos koda 2230 apakškodos, tai skaitā darba aizsardzības un ugunsdrošības ekspertu un citu ekspertu pakalpojumu izdevumus, personāla meklēšanas izdevumus; statistisko un socioloģisko apsekojumu, tipogrāfiju un publikāciju, dokumentu iesiešanas un brošēšanas, printeru kasešu uzpildes, arhīva pakalpojumu, bibliotēku grāmatu iesiešanas un pārsūtīšanas, literatūras iegādes izdevumus; izdevumus, kas saistīti ar periodiskās preses pasūtīšanu iestādes vajadzībām (tai skaitā nacionālā ziņu aģentūra LETA, ziņu aģentūra BNS), izdevumus preses abonēšanai internetā, iestādes pārcelšanās izdevumus, kā arī citu ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu izdevumus. Kodā 2239 neuzskaita izdevumus par tiesu ekspertīzēm (kods 2272)

1.1

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
    Kodā 2240 uzskaita:

Izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, zemes gabalu uzturēšanu, koku un krūmu ciršanu, meža apsaimniekošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš"

1.22. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2242 skaidrojumu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izdevumus par iestādes transportlīdzekļu evakuācijas pakalpojumiem";

1.23. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2243 un 2244 šādā redakcijā:

"1.1

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
    Kodā 2243 uzskaita:

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonta un tehniskās apkalpošanas, kalibrēšanas, verificēšanas izdevumus, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotās detaļas un materiālus pakalpojuma sniegšanai

1.1

2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana
    Kodā 2244 uzskaita:

Ēku un telpu uzkopšanas, pagalmu, ielu, ietvju tīrīšanas, labiekārtošanas un uzturēšanas, paklāju maiņas, apsardzes, liftu apkopes pakalpojumu izdevumus un citus izdevumus, kas saistīti ar ēku un telpu uzturēšanu, zemes gabalu uzturēšanu, koku un krūmu ciršanu, meža apsaimniekošanu"

1.24. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2259 skaidrojumu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izdevumus par ekspertu slēdzienu par datoru likvidāciju apmaksu";

1.25. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2264 šādā redakcijā:

"1.1

2264

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma"

1.26. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2272 šādā redakcijā:

"1.1

2272

Izdevumi par tiesvedības darbiem
    Kodā 2272 uzskaita:

Izdevumus par tiesvedības darbiem, tai skaitā iemaksājamo drošības naudu, iesniedzot kasācijas sūdzību tiesā, tiesu izdevumus sakarā ar liecinieku, cietušo, tiesu piesēdētāju pieaicināšanu un izdevumus par tiesu ekspertīzēm.
Kodā neuzskaita pēc tiesas nolēmumiem personām veiktās izmaksas un saistībā ar tiesvedību maksājamās nodevas"

1.27. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2279 šādā redakcijā:

"1.1

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
    Kodā 2279 uzskaita:

Pārējos izdevumus par pakalpojumiem (ieskaitot saimnieciskās darbības veicējiem), kuri nav minēti iepriekš, kārtējos izdevumus autoratlīdzībām par pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš, ja autoratlīdzības saņēmējs reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.

Veikto maksu par dalību iekšzemes un ārvalstu organizācijās saistībā ar iestādes funkciju un darbības nodrošināšanu.

Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kvalifikācijas prakses organizēšanas izdevumus. Akcīzes nodokļu marku izdevumus un citus izdevumus"

1.28. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2283 skaidrojumu aiz vārdiem "citus izdevumus" ar vārdiem "(tai skaitā soda naudas)";

1.29. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupu aiz koda 2283 ar kodu 2284 šādā redakcijā:

"1.1

2284

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu maksājumi par parāda apkalpošanu
    Kodā 2284 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu apkalpošanas maksājumus, soda naudas un cita veida izdevumus par aizņēmumiem"

1.30. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2310 un 2311 šādā redakcijā:

"1.1

2310

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

1.1

2311

Biroja preces
    Kodā 2311 uzskaita:

Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo biroja preču (piemēram, rakstāmpiederumu, galda organizatoru, galda un sienas kalendāru, plastmasas plauktiņu, dokumentu turētāju, spiedogu, aplokšņu, veidlapu, vizītkaršu) un materiālu izdevumus, tai skaitā informācijas pārraides un apstrādes iekārtu (printeru, kopētāju, faksa aparātu un citu informācijas pārraides un apstrādes iekārtu) darbības nodrošināšanas materiālu (piemēram, datu nesēju, tintes, papīra) izdevumus, ieskaitot ar piegādi saistītos izdevumus"

1.31. papildināt pielikuma 1.1. apakšgrupu aiz koda 2313 ar kodu 2314 šādā redakcijā:

"1.1

2314

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai
    Kodā 2314 uzskaita:

Iestādes administratīvos izdevumus par iegādātām pārtikas precēm, telpu noformēšanas materiāliem, apbalvojumiem, informatīviem materiāliem, dāvanām, suvenīriem citu institūciju pārstāvjiem, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu (piemēram, apspriežu, semināru, kongresu) organizēšanai un citi"

1.32. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2322 skaidrojumā vārdus "dienesta braucienos" ar vārdiem "darba braucienos";

1.33. aizstāt pielikuma 1.1. apakšgrupas koda 2366 skaidrojumā vārdus "Profesionālās izglītības likumu un" ar vārdiem "Profesionālās izglītības likumu un nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem, kā arī";

1.34. svītrot pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2383;

1.35. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2389 un 2390 šādā redakcijā:

"1.1

2389

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs
    Kodā 2389 uzskaita:

Izdevumus par dienesta dzīvniekiem, to uzturēšanas izdevumus un pārējos izdevumus par specifiskiem materiāliem un inventāru, kuri nav minēti citos koda 2380 apakškodos

1.1

2390

Pārējās preces
    Kodā 2390 uzskaita:

Pārējos iepriekš neklasificētos preču iegādes izdevumus, tai skaitā izdevumus par vīzu ielīmju iegādi, izdevumus par pasu grāmatiņu un pasu izgatavošanai nepieciešamo materiālu iegādi. Valsts materiālo rezervju veidošanai un atjaunošanai nepieciešamo preču iegādes izdevumus"

1.36. izteikt pielikuma 1.1. apakšgrupas kodu 2514 šādā redakcijā:

"1.1

2514

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)
    Kodā 2514 uzskaita:

Iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas tiek ieturēts no apstiprinātajām darbinieku prasījumu summām un kura maksājumus veic Maksātnespējas administrācija"

1.37. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 3000 skaidrojumu aiz teikuma "Dotācijas ietver arī pārskaitījumus, lai pilnīgi vai daļēji apmaksātu preces un pakalpojumus, ar kuriem šie tirgus ražotāji tieši un individuāli nodrošinājuši mājsaimniecības sakarā ar sociālajiem riskiem vai vajadzībām" ar teikumu šādā redakcijā:

"Dotācijas ir arī maksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas apmaksājami no valsts budžeta līdzekļiem.";

1.38. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3200 šādā redakcijā:

"1.3

3200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem
    Kodā 3200 uzskaita:

Produktu un citas ražošanas subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām (izņemot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto budžeta veidu konsolidācijā ietvertās iestādes), biedrībām un nodibinājumiem, izņemot subsīdijas lauksaimniecības ražošanai (kods 3100) un subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, kods 3300).

Kodā 3200 uzskaita arī subsīdijas un dotācijas (tai skaitā lauksaimniecības ražošanai) Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem (kods 3290)"

1.39. aizstāt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 3210 nosaukumā skaitli "3240" ar skaitli "3290";

1.40. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3230 šādā redakcijā:

"1.3

3230

Subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem"

1.41. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3262 šādā redakcijā:

"1.3

3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām
    Kodā 3262 uzskaita:

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes nav kapitāla daļu turētājas, kā arī dotācijas ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām"

1.42. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3280 šādā redakcijā:

"1.3

3280

Subsīdijas komersantiem
    Kodā 3280 uzskaita:

Subsīdijas komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts un pašvaldības iestādes nav kapitāla daļu turētājas, kā arī subsīdijas ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām"

1.43. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3290 šādā redakcijā:

"1.3

3290

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros"

1.44. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3292 un 3293 šādā redakcijā:

"1.3

3292

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.3

3293

Atmaksa komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu
    Kodā 3293 uzskaita:

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektos un pasākumos izlietoto finanšu resursu atmaksāto finansējumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuri jāatmaksā komersantiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām, ja projekti un pasākumi tika īstenoti par komersanta, ostu vai speciālo ekonomisko zonu līdzekļiem"

1.45. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 3800 šādā redakcijā:

"1.3

3800

Gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildes laikā pārdalāmās budžeta apropriācijas
    Kodā 3800 uzskaita:

Gadskārtējā valsts budžeta likuma 74. budžeta resora programmās apstiprinātās apropriācijas, kuras saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta vai Finanšu ministrijas rīkojumiem tiek pārdalītas ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (kods 3800 tiek izmantots tikai budžeta plānošanā)"

1.46. izteikt pielikuma 1.2. apakšgrupas kodu 4110 un 4130 šādā redakcijā:

"1.2

4110

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem
    Kodā 4110 uzskaita:

Procentu maksājumus ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām, tai skaitā kredītiestādēm par aizņēmumiem, emitēto valsts vērtspapīru fiksētā ienākuma izmaksas, emitēto valsts vērtspapīru diskontu, kā arī starpību starp parāda vērtspapīru iegādes cenu un to nominālvērtību

1.2

4130

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām no atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultāta
    Kodā 4130 uzskaita:

Procentu maksājumus ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām, kas rodas atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultātā. Procentu maksājumus ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām, kas rodas no neto maksājuma starp divām procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm, kā arī maksājumu plūsmu neto vērtībā, kas rodas no bruto maksājumiem starp divām valūtas un procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm"

1.47. izteikt pielikuma 1.2. apakšgrupas kodu 4230 un 4240 šādā redakcijā:

"1.2

4230

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultāta
    Kodā 4230 uzskaita:

Procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm, kas rodas atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultātā. Procentu maksājumus iekšzemes kredītiestādēm, kas rodas no neto maksājuma starp divām procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm, kā arī maksājumu plūsmu neto vērtībā, kas rodas no bruto maksājumiem starp divām valūtas un procentu likmju mijmaiņas darījumā iesaistītajām pusēm

1.2

4240

Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem
    Kodā 4240 uzskaita:

Procentu maksājumus iekšzemes finanšu institūcijām par aizņēmumiem, emitēto valsts vērtspapīru fiksētā ienākuma izmaksas, emitēto valsts vērtspapīru diskontu, kā arī starpību starp parāda vērtspapīru iegādes cenu un to nominālvērtību"

1.48. papildināt pielikuma 1.2. apakšgrupu aiz koda 4333 ar kodu 4334 šādā redakcijā:

"1.2

4334

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi par depozītiem un kontu atlikumiem
    Kodā 4334 uzskaita:

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumus par Valsts kases noguldījumiem depozītā un Valsts kases kontu atlikumiem"

1.49. papildināt pielikuma 2.1. apakšgrupas koda 5232 skaidrojumu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Kodā uzskaita tos pamatlīdzekļus, kurus izmanto iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai";

1.50. izteikt pielikuma 3.0. grupas 5300 kodu šādā redakcijā:

"3.0

5300

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu un kapitāla daļu iegādi
    Kodā 5300 uzskaita:

Izdevumus par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu, kā arī izdevumus no finanšu ieguldījumu kapitālsabiedrībā samazināšanas, saņemot atpakaļ iepriekš veikto mantisko ieguldījumu"

1.51. izteikt pielikuma 3.0. grupas kodu 5320 šādā redakcijā:

"3.0

5320

Izdevumi par kapitāla daļu un vērtspapīru pārvērtēšanu un izdevumi par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu
    Kodā 5320 uzskaita:

Izdevumos par kapitāla daļu pārvērtēšanu uzskaita kapitāla līdzdalības daļas vērtības samazinājumu kapitālsabiedrības pašu kapitālā atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Izdevumos par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu uzskaita rezultātu, kas rodas, veicot šo ieguldījumu uzskaiti pēc pašu kapitāla metodes atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Izdevumos par vērtspapīru pārvērtēšanu uzskaita vērtspapīru pārvērtēšanas izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā.

Izdevumos par mantiskā ieguldījuma kapitālsabiedrībā samazināšanu uzskaita izdevumus, kas rodas, samazinot finanšu ieguldījumus kapitālsabiedrībās par kapitāla daļu samazinājuma patieso vērtību, saņemot atpakaļ iepriekš veikto mantisko ieguldījumu, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.52. papildināt pielikuma 3.0. grupu aiz koda 5322 ar kodu 5323 šādā redakcijā:

"3.0

5323

Izdevumi no mantiskā ieguldījuma kapitālsabiedrībā samazināšanas"

1.53. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6000 šādā redakcijā:

"1.3

6000

Sociālie pabalsti
    Kodā 6000 uzskaita:

Pensijas, sociālās apdrošināšanas pabalstus, sociālos pabalstus, citus maksājumus un kompensācijas iedzīvotājiem, kā arī personām veiktos maksājumus pēc tiesu nolēmumiem"

1.54. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6226 šādā redakcijā:

"1.3

6226

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām"

1.55. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6239 šādā redakcijā:

"1.3

6239

Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas
    Kodā 6239 uzskaita:

Apbedīšanas pabalstu izmaksas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.
Atlīdzību par adopciju. Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi.
Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.
Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības.
Valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem.
Maksājumu personīgiem izdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai.
Kompensāciju bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Pabalstu adoptētājiem (Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem).

Pabalstu personām, kurām piešķirts repatrianta statuss, kā arī pabalstu bēgļiem un alternatīvo statusu saņēmušajām personām.

Pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) nāvi. Pabalstu amatpersonas (darbinieka), kura ir bijusi darba (dienesta) tiesiskajās attiecībās, invaliditātes gadījumā vai šā pabalsta daļu, ja amatpersonai (darbiniekam) piecu gadu laikā pēc nelaimes gadījuma dienas veselības stāvoklis ir pasliktinājies un noteikta cita invaliditātes grupa. Kompensāciju amatpersonas (darbinieka) apbedīšanas izdevumu segšanai. Karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda, pildot pienākumus, gūta veselības bojājuma gadījumā vai nāves gadījumā izmaksāto pabalstu; kompensāciju karavīra apbedīšanas un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanas izdevumu segšanai. Atvaļinātajai Iekšlietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi un atvaļinātajam karavīram, kā arī bijušajam zemessargam izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem. Atlīdzību par darbā līdz 1997. gadam nodarīto kaitējumu fiziskajai personai, kura ir bijusi darba tiesiskajās attiecībās vai valsts civildienesta attiecībās un kuru izmaksā darba devējs. Pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem.
Izmaksas konkrētiem mērķiem un citus pabalstus un kompensācijas, kas nav iepriekš klasificētas citās pozīcijās"

1.56. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupas koda 6290 skaidrojumu aiz vārdiem "maksātnespējas administratoram" ar vārdiem "vai maksātnespējīgā darba devēja darbiniekam"

1.57. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6291 šādā redakcijā:

"1.3

6291

Stipendijas
    Kodā 6291 uzskaita:

Stipendijas augstskolu studentiem, profesionālās izglītības mācību iestāžu un citu izglītības iestāžu izglītojamiem, kā arī stipendijas pedagogiem un nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem.

Kodā neuzskaita bezdarbnieku stipendijas (kods 6242)"

1.58. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6294 šādā redakcijā:

"1.3

6294

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi
    Kodā 6294 uzskaita:

Izdevumus, kurus Maksātnespējas administrācija vai administrators izmaksā darbiniekiem, apmierinot maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumus"

1.59. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6299 šādā redakcijā:

"1.3

6299

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
    Kodā 6299 uzskaita:

No valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, kontrolējošo institūciju lēmumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem, kuras nav minētas citos koda 6000 apakškodos. Kodā neuzskaita no pašvaldību budžeta līdzekļiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem, kas tiek īstenotas pēc pašvaldību brīvprātīgas iniciatīvas (kods 6423)"

1.60. izteikt pielikuma 1.3. apakšgrupas kodu 6500 šādā redakcijā:

"1.3

6500

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem"

1.61. papildināt pielikuma 1.3. apakšgrupu aiz koda 6500 ar kodiem 6510 un 6520 šādā redakcijā:

"1.3

6510

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu nolēmumiem
    Kodā 6510 uzskaita:

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Latvijas tiesu nolēmumiem, tai skaitā izdevumus saistībā ar tiesas nolēmumu, saskaņā ar kuru iestāde izmaksā morālo kompensāciju. Kodu piemēro arī tajos gadījumos, kad kompensācijas tiek izmaksātas ar zvērināto tiesu izpildītāju starpniecību. Atmaksātās valsts nodevas summas, kas piespriestas ar tiesas nolēmumu par labu pieteicējam.

Kodā uzskaita arī Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzinājumu (arī pēc lēmējiestādes lēmuma) personām saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu

1.3

6520

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem"

1.62. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7000 šādā redakcijā:

"1.5

7000

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
    Kodā 7000 uzskaita:

Valsts un pašvaldību budžetu, valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu iekšējos uzturēšanas transfertus (arī nodotos nenaudas darījumu transfertus, izņemot kapitālo izdevumu transfertus), kas ietver transfertus starp dažādiem vispārējās valdības līmeņiem (valsts struktūras (centrālā valdība), pašvaldību struktūras (vietējā valdība), valsts sociālās apdrošināšanas struktūras (sociālās nodrošināšanas fondi)), izņemot nodokļus un nodevas, subsīdijas, citus kapitāla pārvedumus. Kodā uzskaita arī normatīvajos aktos paredzētos pašvaldību savstarpējos maksājumus, piemēram, par sniegto sociālo palīdzību vai pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citā administratīvajā teritorijā.
 Šajā kodu grupā uzskaita tādus transfertu veidus kā dotācijas, mērķdotācijas, atmaksas un citus pārvedumus starp vispārējās valdības līmeņiem. Konkrētā līdzekļu pārskaitījuma veidu (tai skaitā dotācija, mērķdotācija) nosaka tas normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu. Transfertu grupas kodus izmanto, veicot valsts un pašvaldību, kā arī valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu konsolidāciju, tas ir, izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.
Grupas kodos uzskaita izdevumus, kurus atzīst, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, kas apliecina citas budžeta iestādes izdevumu rašanos, kā arī avansā pārskaitītos transfertus.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes, valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem. Apmaksājot minētos pakalpojumus, lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši tā izdevuma ekonomiskajai būtībai, savukārt pakalpojuma saņēmējs iegūtajiem ieņēmumiem izmanto ieņēmumu klasifikācijas kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi""

1.63. papildināt pielikuma 1.5. apakšgrupas koda 7120 nosaukumu aiz vārda "uzturēšanas" ar vārdu "izdevumu";

1.64. izteikt pielikuma 1.5. apakšgrupas kodu 7140 šādā redakcijā:

"1.5

7140

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
    Kodā 7140 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu (ieskaitot ziedojumu un dāvinājumu līdzekļus), tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.65. izteikt pielikuma 1.4. apakšgrupas kodus 7710, 7711, 7712 un 7713 šādā redakcijā:

"1.4

7710

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās
    Kodā 7710 uzskaita:

Biedra naudas, dalības maksas un iemaksas Eiropas Savienības un citās starptautiskajās institūcijās, nodrošinot Latvijas starptautisko sadarbību. NATO budžetā iemaksājamos līdzekļus, ko Latvija maksā kā NATO dalībvalsts un kā NATO dalībvalstu dibinātas starptautiskas organizācijas biedre

1.4

7711

Maksājumi Eiropas Savienības institūcijās

1.4

7712

Maksājumi citās starptautiskajās institūcijās

1.4

7713

Maksājumi NATO budžetā"

1.66. svītrot pielikuma 1.4. apakšgrupas kodus 7714 un 7715;

1.67. izteikt pielikuma 3.0. grupas kodu 8600 šādā redakcijā:

"3.0

8600

Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai
    Kodā 8600 uzskaita:

Izdevumus no nedrošo (šaubīgo) prasību, avansa maksājumu un aizdevumu norakstīšanas, uzkrājumu veidošanas (tai skaitā izdevumus uzkrājumu veidošanai iespējamām saistībām). Izdevumus no tādu debitoru parādu norakstīšanas, kas nav bijuši atzīti par nedrošiem (šaubīgiem)"

1.68. izteikt pielikuma 2.2. apakšgrupas kodu 9000 šādā redakcijā:

"2.2

9000

Kapitālo izdevumu transferti
    Kodā 9000 uzskaita:

Valsts un pašvaldību budžetu, valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu iekšējos kapitālo izdevumu transfertus (tai skaitā mērķdotācijas), ko piešķir, lai finansētu budžeta pamatkapitāla veidošanu. Konkrētā līdzekļu pārskaitījuma veidu (mērķdotācija un tamlīdzīgi) definē tas normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu (likums par budžetu kārtējam gadam, attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti).

Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, tas ir, izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Grupas kodos uzskaita izdevumus, kurus atzīst, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, kas apliecina citas budžeta iestādes izdevumu rašanos, kā arī avansā pārskaitītos transfertus.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes, valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem"

1.69. izteikt pielikuma 2.2. apakšgrupas kodu 9150 šādā redakcijā:

"2.2

9150

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
    Kodā 9150 uzskaita:

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu (ieskaitot ziedojumu un dāvinājumu līdzekļus), tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 696Pieņemts: 10.11.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 24.11.2014. OP numurs: 2014/233.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
270433
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)