Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.; 2008, 7.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 106.nr.; 2012, 50.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 14.punktu šādā redakcijā:

"14) nekustamā īpašuma nosaukums - ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese."

2. Izslēgt 13.panta trešo daļu.

3. Papildināt 24.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos būvniecības procesa ietvaros iesniegtais iesniegums vienlaikus ir uzskatāms arī par šā panta pirmajā daļā minēto personu iesniegumu ierosināt kadastra objekta noteikšanu, nekustamā īpašuma veidošanu vai tā sastāva grozīšanu."

4. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

"24.1 pants. (1) Ierosinot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un zemesgrāmatā ierakstītu zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma sastāvā vai ieraksta par būvi dzēšanu, pamatojoties uz pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesamību, zemes īpašnieks (kopīpašuma gadījumā visi kopīpašnieki) iesniedz Valsts zemes dienestam iesniegumu, kas vienlaikus adresēts arī zemesgrāmatu nodaļai. Īpašnieks iesniegumu Valsts zemes dienestam iesniedz personiski, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, izņemot šā likuma 24.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai īpašnieka iesniegums tiek iesniegts ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu personas parakstu. Ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarota persona, iesniegumam pievieno pilnvaru ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu parakstu.

(2) Zemes īpašnieks šā panta pirmajā daļā minētajam iesniegumam pievieno apliecinājumu par kancelejas nodevas samaksu zemesgrāmatu nodaļai."

5. Aizstāt 28.pantā vārdu "klasifikāciju" ar vārdu "klasifikatoru".

6. 42.pantā:

aizstāt vārdus "nekustamā īpašuma objekta" ar vārdiem "kadastra objekta";

papildināt 1.punktu ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos".

7. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Kadastra informācijas sistēmā pirmsreģistrācijas rezultātā:

1) kadastra objektam piešķir kadastra identifikatoru;

2) ieraksta sākotnējās ziņas par kadastra objektu."

8. Papildināt likumu ar 48.1 un 48.2 pantu šādā redakcijā:

"48.1 pants. (1) Kadastra informācijas sistēmā reģistrē ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu, ja darījuma rezultātā būvi, kura nav ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts, iegūst cita persona. Ziņas ieraksta, pamatojoties uz kadastra subjekta vai ieguvēja iesniegumu, kam pievienots darījuma dokuments notariāla akta formā vai ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu parakstu. Ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarota persona, iesniegumam pievieno pilnvaru ar notāra vai bāriņtiesas apliecinātu parakstu.

(2) Būvei, kura nav ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts, Kadastra informācijas sistēmā ieraksta vai dzēš atzīmi par šķēršļiem ierakstīt ziņas par tiesiskā valdītāja maiņu, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikumu, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, nodokļu administrācijas lēmumu vai kriminālprocesa virzītāja lēmumu.

48.2 pants. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par būves, kura Kadastra informācijas sistēmā ir iekļauta zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma sastāvā, bet nav ierakstīta zemesgrāmatā, tiesisko valdītāju pēc tam, kad no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemtas ziņas par nekustamā īpašuma īpašnieku."

9. 55.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts zemes dienests kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju šā likuma 24.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos uzsāk pēc kancelejas nodevas samaksas zemesgrāmatu nodaļai.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā likuma 86.1 panta trešās daļas 1. un 2.punktā minētajā gadījumā Valsts zemes dienests kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē pēc tam, kad no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja saņemts paziņojums par iespēju sadalīt vai apvienot zemes vienību. Ja no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja saņemts paziņojums par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu par zemes īpašnieka iesnieguma atstāšanu bez ievērības, tad Valsts zemes dienests kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā nereģistrē un lēmumu atteikt kadastra objekta reģistrāciju nepieņem."

10. Izteikt 68.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kadastrālo vērtību bāzi apstiprina Ministru kabinets reizi divos gados līdz attiecīgā gada 15.jūnijam. Kadastrālo vērtību bāzi reģistrē Kadastra informācijas sistēmā."

11. Papildināt 69.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kadastrālo vērtību bāzi izstrādā atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū, kāda tā bija pusotru gadu pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam (situācija attiecīgā gada 1.jūlijā)."

12. 71.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kadastrālo vērtību aprēķina, nodrošinot kadastrālo vērtību vidējo atbilstību nekustamā īpašuma tirgus cenām, kādas tās bija šā likuma 69.panta trešajā daļā minētajā datumā, vidēji 85 procentu apmērā (koeficients 0,85).";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

13. Aizstāt 73.pantā skaitļus un vārdus "71.panta 2., 3. vai 4.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "71.panta pirmās daļas 2., 3. vai 4.punktā".

14. Papildināt likumu ar 86.1 pantu šādā redakcijā:

"86.1 pants. (1) Valsts zemes dienests tiešsaistes datu pārraides režīmā nodrošina zemesgrāmatu nodaļām nepieciešamo kadastra informāciju.

(2) Valsts zemes dienests tiešsaistes datu pārraides režīmā nodod valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai paziņojumu par kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem, ja:

1) mainīts kadastra numurs;

2) mainīts kadastra apzīmējums;

3) nemainot zemes vienības robežas, precizēta zemes vienības platība un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi atbilstoši Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā reģistrējamām apgrūtinātām teritorijām saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas datiem;

4) precizēta dzīvokļa īpašuma kā atsevišķa īpašuma kopējā platība, ja platības izmaiņas saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu neietekmē dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu apmēru;

5) pamatojoties uz pašvaldības privatizācijas komisijas vai akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" iesniegtu dokumentu par konstatētajām neprecizitātēm, kas radušās dzīvojamās mājas domājamo daļu noteikšanā privatizācijas procesā, precizēts dzīvokļu īpašumu sastāvā esošo kopīpašuma domājamo daļu apmērs;

6) nekustamā īpašuma objektam noteikta vai mainīta adrese.

(3) Valsts zemes dienests nosūta zemesgrāmatu nodaļai šā likuma 24.1 panta pirmajā daļā minēto iesniegumu par:

1) viena nekustamā īpašuma sastāvā esošas zemes vienības sadalīšanu vairākās zemes vienībās;

2) viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu vairāku zemes vienību apvienošanu vienā zemes vienībā;

3) ieraksta par zemesgrāmatā ierakstītas būves dzēšanu, pamatojoties uz pašvaldības būvvaldes izdotu dokumentu, kas apliecina būves neesamību, ja būve dzēsta Kadastra informācijas sistēmā.

(4) Kārtību, kādā nosūtāms zemes īpašnieka iesniegums, tam pievienojamie dokumenti un cita pieprasītā informācija, nosaka tieslietu ministrs."

15. 98.pantā:

aizstāt 2.punktā vārdus "kadastra subjekta" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 24. un 24.1 pantā minētās personas";

izslēgt 11.punktu.

16. Aizstāt 99.panta ievaddaļā skaitli un vārdu "24.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "24. un 24.1 pantā".

17. Izslēgt 100.pantu.

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 32., 33., 34. un 35.punktu šādā redakcijā:

"32. 2015.gadā spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze piemērojama arī 2016.gada kadastrālo vērtību aprēķinam, izņemot Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 3.pielikumā norādīto lauku nekustamo īpašumu grupu, kuras kadastrālo vērtību bāze apstiprināma līdz 2015.gada 15.jūnijam. Izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi lauku nekustamo īpašumu grupai 2016.gadam, ņem vērā kadastrālo vērtību aprēķinu, kas balstīts uz 2012. un 2013.gada tirgus cenām.

33. Šā likuma 69.panta trešo daļu sāk piemērot, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2017.-2018.gadam.

34. Šā likuma 71.panta otro daļu sāk piemērot, aprēķinot kadastrālās vērtības 2017.gada 1.janvārī.

35. Saskaņā ar šā likuma 28.pantu Ministru kabinets nosaka dalīto īpašumu kā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu zemes gabaliem līdz brīdim, kad saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 53.punktu tiks izbeigtas tiesiskās attiecības starp privatizētā objekta īpašnieku un tā zemes gabala īpašnieku, uz kura atrodas privatizētais objekts."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.10.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 228, 15.11.2014. OP numurs: 2014/228.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
270341
01.01.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)