Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem

1.pants. 2014.gada 10.jūnijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un krievu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 23.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 12.novembrī

 

LATVIJAS REPUBLIKAS Valdības un TADŽIKISTĀNAS rEPUBLIKAS Valdības LĪGUMS par sadarbību cīņā PRET TERORISMU, ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU UN NELEGĀLU narkotisko VIELU, psihotropo vielu UN PREKURSORU apriti UN CITIEM NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM

Latvijas Republikas valdība un Tadžikistānas Republikas valdība, turpmāk sauktas Puses,

apzinoties, ka terorisms, organizētā noziedzība un nelegāla narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprite, rada nopietnus draudus Pušu valstu drošībai, abu valstu tautu veselībai un labklājībai, rada kaitējumu abu valstu politiskai, ekonomiskai un kultūrsociālai attīstībai,

atzīstot nepieciešamību saskaņot darbības operatīvās sadarbības jautājumos cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālo apriti, ievērojot savu valstu nacionālos normatīvos aktus,

ievērojot savu valstu konstitucionālos pamatus un tiesiskās sistēmas, un cienot neatņemamās valstu tiesības uz suverenitāti,

apstiprinot saistības, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Puses, kā arī, ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas iestāžu un tās specializēto institūciju, kas darbojas terorisma, organizētās noziedzības un narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālās aprites apkarošanas jomā, rezolūcijas,

vienojas par turpmāko.

1.pants

1. Puses sadarbojas noziedzības, it īpaši tās organizēto formu, apkarošanas jomā saskaņā ar savu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un šo līgumu gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana prasa abu Pušu kompetento iestāžu savstarpējo sadarbību.

2. Puses sadarbojas cīņā pret:

1) terorismu visās tā formās un izpausmēs, ieskaitot terorisma finansēšanu;

2) organizēto noziedzību;

3) nelegālu augu audzēšanu, kurus izmanto narkotisko un psihotropu vielu izgatavošanā, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu ražošanu, pārvietošanu un apriti;

4) šaujamieroču, munīcijas, spridzināšanas ierīču, sprāgstošu vielu, bīstamu un indīgu vielu, radioaktīvu un bioloģisku materiālu, kas apdraud cilvēka dzīvību un veselību un apkārtējo vidi, nelegālu apriti;

5) ķīlnieku sagrābšanu, personu nolaupīšanu un cilvēku tirdzniecību;

6) noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību, tai skaitā arī cilvēka orgānu un audu tirdzniecību transplantācijas vajadzībām;

7) noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas, finanšu, nodokļu un uzņēmējdarbības jomās, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu);

8) viltotu naudas zīmju, finanšu instrumentu, bezskaidras naudas maksājumu līdzekļu izgatavošanu un realizāciju;

9) kontrabandu;

10) noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tai skaitā transportlīdzekļu zādzību;

11) noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, seksuālu ekspluatāciju, it īpaši bērnu,

12) noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar nelegālu imigrāciju un valsts robežas drošību;

13) noziedzīgiem nodarījumiem pret apkārtējo vidi, ja tie skar abu Pušu valstu intereses;

14) noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu;

15) korupciju;

16) noziedzīgiem nodarījumiem informācijas tehnoloģiju jomā.

3. Šis līgums neskar jautājumus par izdošanu un tiesisko palīdzību krimināllietās.

2. pants

1. Šajā līgumā paredzētā sadarbība tiek īstenota Pušu kompetentajām iestādēm tieši sazinoties un vienojoties.

No Latvijas Republikas Puses kompetentās iestādes ir:

1) Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija;

2) Latvijas Republikas Valsts policija;

3) Latvijas Republikas Drošības policija;

4) Latvijas Republikas Valsts robežsardze;

5) Latvijas Republikas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

6) Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests;

7) Latvijas Republikas Veselības ministrija.

No Tadžikistānas Republikas Puses kompetentās iestādes ir:

1) Tadžikistānas Republikas Iekšlietu ministrija;

2) Tadžikistānas Republikas Veselības un iedzīvotāju sociālas aizsardzības ministrija;

3) Tadžikistānas Republikas Valsts nacionālās drošības komiteja;

4) Tadžikistānas Republikas Ģenerālprokuratūra;

5) Tadžikistānas Republikas Prezidenta izveidotā Narkotiku kontroles aģentūra;

6) Tadžikistānas Republikas Valsts finanšu kontroles un korupcijas apkarošanas aģentūra;

7) Tadžikistānas Republikas Valdības Muitas dienests;

8) Tadžikistānas Republikas Valdības nodokļu komiteja.

2. Puses nekavējoties, pa diplomātiskajiem kanāliem, informē viena otru par izmaiņām savu kompetento iestāžu sarakstā.

3. Pušu kompetentās iestādes savstarpēji izveido tiešos saziņas kanālus ar mērķi nodrošināt efektīvu sadarbību šī līguma realizācijas ietvaros.

3.pants

1. Sadarbība šī līguma ietvaros tiek īstenota it īpaši šādās formās:

1) apmaiņa ar operatīvas darbības rezultātā iegūto informāciju, kā arī citu savstarpēji interesējošu informāciju, tajā skaitā saistībā ar:

a) plānotiem vai izdarītiem terora aktiem, par personām un organizācijām, kas ir tajos iesaistītas, par to izdarīšanas metodēm un tajos izmantotajām tehniskajām iekārtām un līdzekļiem;

b) teroristiskām organizācijām un grupām, par to struktūrām un dalībniekiem, kas plāno, izdara vai arī ir izdarījuši terora aktus, par šādu organizāciju finansēšanas formām un veidiem, tajā skaitā par iesaistītām personām (fiziskām un juridiskām);

c) personām, kuras ir iesaistītas organizētajā noziedzībā, par noziedzīgo organizāciju un grupu struktūru, par attiecībām starp atsevišķām personām un grupām, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas apstākļiem (it īpaši par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas laiku, vietu un izdarīšanas metodi), par veiktajiem pasākumiem;

d) jebkādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un kas ir izdarīti vai kurus gatavojas izdarīt otras Puses valsts teritorijā;

e) faktiem, kas ir saistīti ar narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu pārvietošanu vai mēģinājumiem nelegāli pārvietot no vienas Puses valsts teritorijas uz otras Puses valsts teritoriju;

f) personām, kuras tiek turētas aizdomās par līdzdalību nelegālā narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apritē;

g) tādu avotu atklāšanas formām un metodēm, no kuriem narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursori nonāk nelegālā apritē, un šādas nelegālas aprites novēršanas pasākumiem;

h) izmantotajiem narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru slēpšanas veidiem to transportēšanas laikā un to atklāšanas metodēm;

i) atklātiem faktiem un metodēm par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (atmazgāšanu);

j) citiem šajā līgumā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem.

2) pēc Pušu pieprasījumiem operatīvo pasākumu īstenošana lietās, kas ir saistītas ar terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti;

3) darba pieredzes apmaiņa, tajā skaitā organizējot kopējas darba tikšanās, apspriedes, konferences, seminārus un apmācības;

4) apmaiņa ar likumu un citu normatīvo aktu tekstiem jomās, kas ir saistītas ar cīņu pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu apriti, un darbībām pret to ļaunprātīgu lietošanu, kā arī ar materiāliem par šo normatīvo aktu izpildi un metodiskām rekomendācijām;

5) palīdzība personāla sagatavošanā un to kvalifikācijas celšanā, tajā skaitā organizējot stažēšanos nodaļās, kas specializējas cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti;

6) konsultatīvas palīdzības sniegšana, kā arī palīdzība sarežģītu ekspertīžu veikšanā;

7) nepieciešamības gadījumā apmaiņa ar no nelegālas aprites izņemtiem narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru paraugiem un izpētes rezultātiem, kā arī ar atklātiem to iegūšanas vai mākslīgas ražošanas sintezēšanas veidiem, tajā skaitā par jauniem vielu veidiem, kuri agrāk nebija iekļauti narkotisko vielu sarakstā;

8) apmaiņa ar statistikas datiem un speciālām publikācijām par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprites kontroles problēmām;

9) sadarbība narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru legālas aprites kontroles jomā, kā arī narkomānijas novēršanā un narkomānu ārstēšanā.

2. Puses var sadarboties citās formās, kas atbilst šī līguma mērķiem.

4.pants

1. Palīdzības sniegšana un informācijas nodošana šī līguma ietvaros tiek veikta pēc vienas Puses iniciatīvas, vai pamatojoties uz vienas Puses kompetentās iestādes pieprasījumu. Pieprasījums pēc palīdzības tiek iesniegts rakstiskā formā, tajā skaitā izmantojot informācijas nosūtīšanas tehniskos līdzekļus.

2. Izmantojot informācijas nosūtīšanas tehniskos līdzekļus, kā arī šaubu gadījumos attiecībā uz saņemta pieprasījuma īstumu vai saturu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde var pieprasīt rakstisku apstiprinājumu no pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes.

3. Steidzamos gadījumos var tikt pieņemts mutisks pieprasījums, taču trīs dienu laikā tas ir jāapstiprina rakstiskā formā.

Pieprasījums satur:

1) pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes nosaukumu;

2) pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes nosaukumu;

3) pieprasījuma pamatojumu;

4) pieprasījuma būtības aprakstu;

5) vēlamo pieprasījuma izpildes termiņu;

6) citas ziņas, kas nepieciešamas pieprasījuma izpildei.

4. Pieprasījumu paraksta kompetentās iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai citas viņu pilnvarotas personas un to apstiprina ar pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes zīmogu.

5.pants

1. Pieprasījuma izpilde var tikt atteikta pilnībā vai daļēji, ja pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde uzskata, ka tā izpilde var radīt kaitējumu tās valsts suverenitātei, nacionālai drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm, vai ir pretrunā ar tās valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai starptautiskajām saistībām, kā arī var radīt Pušu valstu iedzīvotāju tiesību un likumīgu interešu pārkāpšanu.

2. Pieprasījuma izpilde var tikt atteikta, ja nodarījums, saistībā ar kuru ir veikts pieprasījums, nav noziedzīgs nodarījums saskaņā ar pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

3. Gadījumā, ja pieprasījumu nav iespējams izpildīt vai tiek pieņemts lēmums par pieprasījuma atteikumu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde rakstiski informē par to pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi, norādot atteikuma iemeslus, kā arī atgriež atpakaļ iesniegušajai kompetentajai iestādei pieprasījumu ar pievienotajiem materiāliem.

4. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par daļēju pieprasījuma atteikumu, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde rakstiski informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi par to, kādā apjomā pieprasījums tiks izpildīts.

6.pants

1. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde veic visus nepieciešamos pasākumus ātrai un iespējami pilnīgākai pieprasījuma izpildīšanai. Pieprasījums tiek izpildīts termiņā, kas nepārsniedz trīsdesmit dienas no tā saņemšanas datuma, turklāt pēc iespējas tiek ņemtas vērā pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes vēlmes par pieprasījuma izpildi tās norādītajā termiņā.

2. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde nekavējoties informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi par apstākļiem, kas traucē pieprasījuma izpildi vai aizkavē tā izpildi uz ilgāku laiku.

3. Ja pieprasījuma izpilde neietilpst pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes kompetencē, tā nodod pieprasījumu attiecīgajai kompetentai iestādei un nekavējoties par to informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi.

4. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, kas pēc tās domām ir nepieciešama pieprasījuma pienācīgai izpildei.

5. Pieprasījuma izpildei tiek piemēroti pieprasījumu saņēmušās kompetentās iestādes valsts nacionālie normatīvie akti.

6. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde var dot rakstisku atļauju pieprasījumu iesniegušās kompetentās iestādes pilnvarotajiem pārstāvjiem atrasties savas valsts teritorijā pieprasījuma izpildes laikā un būt klāt operatīvajos un pārbaudes pasākumos, kuri nav saistīti ar operatīvo darbību, ja tas nav pretrunā ar šīs valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

7. Ja pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde uzskata, ka nekavējoša pieprasījuma izpilde var traucēt izmeklēšanu, kriminālvajāšanu vai citu tiesisku darbību, kas tiek veikta tās valstī, tā var atlikt pieprasījuma izpildi vai saistīt tā izpildi ar nepieciešamību ievērot nosacījumus, kas noteikti kā nepieciešami pēc konsultācijām ar pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi. Ja pieprasījumu iesniegusī kompetentā iestāde piekrīt sniegt palīdzību saskaņā ar piedāvātajiem nosacījumiem, tai ir jāievēro šie nosacījumi.

8. Pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde pēc pieprasījuma iesniegušās kompetentās iestādes lūguma veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu konfidencialitāti par pieprasījuma saņemšanas faktu, šī pieprasījuma un tā pavaddokumentu saturu, kā arī par palīdzības sniegšanas faktu.

9. Ja pieprasījuma izpildes laikā konfidencialitātes saglabāšana nav iespējama, pieprasījumu saņēmusī kompetentā iestāde par to informē pieprasījumu iesniegušo kompetento iestādi, kura lemj, vai ir jāizpilda pieprasījums ar šādiem nosacījumiem.

7.pants

Personas datu (turpmāk - dati) aizsardzības nolūkos, kurus vienas Puses kompetentās iestādes nosūta otrās Puses kompetentajām iestādēm sadarbības ietvaros saskaņā ar šo līgumu un savas valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību, tiek ievēroti šādi noteikumi:

1) Puses šī līguma ietvaros datus var sniegt tikai Pušu kompetentajām iestādēm. Pieprasījumu iesniegusī Puse izmanto saņemto informāciju pieprasījumā norādītajiem mērķiem.

2) Datus nododošai Pusei ir jāpārliecinās par nododamo datu precizitāti, kā arī par to, vai to nodošana ir nepieciešama un vai tā atbilst sājā līgumā paredzamajiem mērķiem. Ja ir nosūtīti kļūdaini dati vai dati, kurus nedrīkst sūtīt, tad datus nododošās Puses kompetentā iestāde nekavējoties informē par to datus saņēmušās Puses kompetento iestādi. Datus saņēmušajai kompetentajai iestādei ir jāveic nepieciešamās korekcijas kļūdainajos datos vai nekavējoties jāiznīcina dati, kurus nedrīkstēja nodot.

3) Persona, dati par kuru tiek sniegti otrai Pusei, saskaņā ar datu nododošās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir jāinformē pēc tās lūguma par šādiem datiem un to iecerēto izmantošanu. Valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs šādas informācijas sniegšana var tikt atteikta.

4) Nododot datus starp Pusēm, datus nododošā kompetentā iestāde nosaka galīgos termiņus šo datu iznīcināšanai saskaņā ar saviem nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Neraugoties uz to, nodotie dati tiek iznīcināti, kad vairs nav nepieciešamības pēc tiem, kā arī beidzoties šī līguma darbības termiņam. Pušu kompetentās iestādes nekavējoties informē viena otru par saņemto datu iznīcināšanu un par šīs iznīcināšanas iemeslu.

5) Pušu kompetento iestāžu pienākums ir fiksēt datu nodošanu, saņemšanu un iznīcināšanu.

6) Pušu kompetentām iestādēm ir jāaizsargā tām nodotie dati no nesankcionētas piekļūšanas tiem no personām, kuras nav uz to pilnvarotas, kā arī Pusēm nav tiesības šos datus izmainīt vai publicēt.

8.pants

1. Katra Puse nodrošina informācijas un datu, kā arī dokumentu un materiālu satura, kas ir saņemti no otras Puses, konfidencialitāti, ja tiem piemīt ierobežotas pieejamības raksturs, vai nosūtošā Puse uzskata par nevēlamu to izpaust.

2. Informācija un dati, tajā skaitā dokumenti un materiāli, kas saņemti šī līguma ietvaros, bez kompetentās iestādes, kura tos sniedza, atļaujas nevar tikt izmantoti citiem mērķiem kā tiem, kuriem tie tika pieprasīti un nodoti.

3. Lai nodotu trešajai pusei informāciju un datus, tajā skaitā dokumentus un materiālus, ko saņēmusi viena no Pusēm šī līguma ietvaros, ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska atļauja no kompetentās iestādes, kura tos sniedza, ja vien šie dati nav publiski pieejami pieprasījumu saņēmušās Puses valstī.

9.pants

Pieprasījumi un tiem klāt pievienotie dokumenti, kas tiek nosūtīti saskaņā ar šo līgumu, tiek sastādīti krievu valodā, ja starp Pušu kompetentajām iestādēm netiks panākta cita vienošanās.

10.pants

Pušu kompetentās iestādes savu nacionālo normatīvo aktu ietvaros veic nepieciešamos pasākumus, kas paredz kontrolēto piegāžu metodes pielietošanu ar mērķi atklāt personas, kas piedalās noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.

11. pants

Pušu kompetentās iestādes, pamatojoties uz šo līgumu, pēc savstarpējas vienošanās var organizēt konsultācijas, apmainīties ar priekšlikumiem, veidot kopējas darba grupas, rīkot ekspertu tikšanās un slēgt vienošanās savā starpā, lai paaugstinātu šī līguma noteikumu īstenošanas efektivitāti.

12.pants

Strīdi, kas var rasties starp Pusēm saistībā ar šī līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risināti starp Pušu kompetentajām iestādēm konsultāciju un pārrunu ceļā vai pa diplomātiskajiem kanāliem.

13. pants

Pušu kompetentās iestādes patstāvīgi sedz izdevumus, kuri rodas šī līguma īstenošanas gaitā, ja katrā konkrētā gadījumā netiek saskaņota cita kārtība.

14. pants

Šis līgums neskar katras Puses tiesības un saistības citu starptautisko līgumu ietvaros, kuru dalībniece ir tās valsts, ja vien šajā līgumā nav noteikti labvēlīgāki noteikumi Pušu kompetento iestāžu sadarbībai.

15. pants

1. Šis līgums stājas spēkā datumā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais rakstveida paziņojums, ar kuru Puses informē viena otru, ka izpildītas attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā.

2. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Šī līguma darbība tiek izbeigta sestā mēneša pirmajā dienā, no datuma, kad viena no Pusēm ir saņēmusi šādu paziņojumu.

3. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās šajā līgumā var tikt izdarīti grozījumi un papildinājumi, kuri noformējami atsevišķu protokolu veidā un stājas spēkā saskaņā ar šī panta pirmo daļu un kuri ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

Parakstīts Dušanbe, 2014.gada 10.jūnijā divos eksemplāros, katrs latviešu, tadžiku un krievu valodā, turklāt visiem trim tekstiem ir vienāds juridiskais spēks. Atšķirīgas šī līguma nosacījumu interpretācijas gadījumā teksts krievu valodā ir noteicošais.

Latvijas Republikas
valdības vārdā

Edgars Rinkēvičs

Tadžikistānas Republikas
valdības vārdā

Rahimzods Ramazons Hamro


СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Латвийской Республики и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в борьбе против терроризма, организованной преступности и незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и других преступлений

Правительство Латвийской Республики и Правительство Республики Таджикистан, в дальнейшем именуемые Сторонами,

сознавая, что терроризм, организованная преступность и незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров представляют серьезную угрозу безопасности государств Сторон, здоровью и благосостоянию народов двух государств, наносят ущерб политическому, экономическому и социально-культурному развитию обоих государств,

признавая необходимость согласования действий по вопросам оперативного сотрудничества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с учетом законодательства своих государств,

учитывая конституционные основы и правовые системы своих государств и, уважая неотъемлемое право государств на суверенитет,

подтверждая обязательства, вытекающие из международных договоров, участниками которых они являются, а также принимая во внимание резолюции органов Организации Объединенных Наций и ее специализированных агентств в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,

согласились о нижеследующем.

Статья 1

1. Стороны в соответствии с законодательством своих государств и настоящим Соглашением сотрудничают в области борьбы с преступностью, особенно в ее организованных формах, в случаях, когда предупреждение и раскрытие преступлений требуют взаимодействия компетентных органов обеих Сторон.

2. Стороны сотрудничают в борьбе с:

1) терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая финансирование терроризма;

2) организованной преступностью;

3) незаконным выращиванием растений, используемых для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, незаконным производством, перевозкой и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

4) незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых, опасных и ядовитых веществ, радиоактивных и биологических материалов, представляющих угрозу жизни и здоровью личности и окружающей среде;

5) захватом заложников, похищением людей и торговлей людьми;

6) преступлениями против жизни и здоровья личности, в том числе торговлей органами и тканями человека для трансплантации;

7) преступлениями в сферах экономики, финансов, налогообложения и предпринимательства, в том числе легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;

8) изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, финансовых инструментов, средств безналичных платежей;

9) контрабандой;

10) преступлениями против собственности, в том числе хищением транспортных средств;

11) преступлениями против нравственности и половой неприкосновенности, сексуальной эксплуатации, особенно детей;

12) преступлениями, связанными с незаконной миграцией и безопасностью государственной границы;

13) преступлениями против окружающей среды, если они затрагивают интересы государств обеих Сторон;

14) преступлениями, связанными с нарушением прав интеллектуальной собственности;

15) коррупцией;

16) преступлениями в сфере информационных технологий.

3. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов выдачи и правовой помощи по уголовным делам.

Статья 2

1. Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, осуществляется путем прямых контактов и договоренностей между компетентными органами Сторон.

Со Стороны Латвийской Республики компетентными органами являются:

1) Министерство внутренних дел Латвийской Республики;

2) Государственная полиция Латвийской Республики;

3) Полиция безопасности Латвийской Республики;

4) Государственная пограничная охрана Латвийской Республики;

5) Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвийской Республики;

6) Служба государственных доходов Латвийской Республики;

7) Министерство здравоохранения Латвийской Республики.

Со Стороны Республики Таджикистан компетентными органами являются:

1) Министерство внутренних дел Республики Таджикистан;

2) Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;

3) Государственный комитет национальной безопасности;

4) Генеральная прокуратура Республики Таджикистан;

5) Агенство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан;

6) Агенство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;

7) Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан;

8) Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан.

2. Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по дипломатическим каналам об изменениях в перечнях своих компетентных органов.

3. Компетентные органы Сторон устанавливают прямые каналы связи между собой с целью обеспечения эффективного взаимодействия в рамках реализации настоящего Соглашения.

Статья 3

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется, в частности, в следующих формах:

1) обмен информацией, полученной в результате оперативной деятельности, а также другой информацией, представляющей взаимный интерес, в том числе о:

a) планируемых или совершенных актах терроризма, лицах и организациях, вовлеченных в них, методах совершения и используемом техническом оборудовании и средствах;

b) террористических организациях и группировках, их структурах и участниках, планирующих, совершающих или совершивших террористические акты, формах и способах финансирования данных организаций, включая лиц (физических или юридических), причастных к этому;

c) лицах, вовлеченных в организованную преступность, структуре криминальных организаций и группировок, отношениях отдельных лиц и группировок, обстоятельствах совершения преступлений (особенно о времени, месте и методе совершения преступления), принятых мерах;

d) любых, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров преступлениях, совершенных или подготавливаемых к совершению на территории государства другой Стороны;

e) фактах, связанных с незаконным перемещением или попытками незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны;

f) лицах, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

g) формах и методах выявления источников поступления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в незаконный оборот и мерах пресечения такого незаконного оборота;

h) применяемых способах сокрытия наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров при транспортировке и методах их выявления;

i) выявленных фактах и способах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

j) других преступлениях, предусмотренных в настоящем Соглашении.

2) проведение по запросам Сторон оперативных мероприятий по делам, связанным с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

3) обмен опытом работы, в том числе путем проведения совместных рабочих встреч, совещаний, конференций, семинаров и тренингов.

4) обмен текстами законодательных и иных нормативных правовых актов в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и противодействия злоупотреблению ими, а также материалами об их исполнении и методическими рекомендациями;

5) содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в том числе путем организации стажировок в специализированных подразделениях по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

6) оказание консультативной помощи, а также содействие в проведении сложных экспертиз;

7) обмен в случае необходимости образцами и результатами исследования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, изъятых из незаконного оборота, а также выявленных способах их получения или искусственного производства синтезирования, в том числе новых видов ранее не включенных в список таковых средств;

8) обмен статистическими данными и специальными публикациями по проблеме контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

9) сотрудничество в сфере контроля за законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, также предотвращение наркомании и лечение наркоманов.

2. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных формах, которые соответствуют целям настоящего Соглашения.

Статья 4

1. Оказание содействия и предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится по инициативе одной из Сторон или на основании запроса компетентного органа одной из Сторон. Запрос о содействии передается в письменной форме, в том числе с использованием технических средств передачи информации.

2. При использовании технических средств передачи информации, а также при возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания полученного запроса, запрашиваемый компетентный орган может запросить подтверждение у запрашивающего компетентного органа в письменной форме.

3. В случаях, не терпящих отлагательства, может быть принят устный запрос, однако он должен быть в течение трех суток подтвержден в письменной форме.

Запрос содержит:

1) наименование запрашиваемого компетентного органа;

2) наименование запрашивающего компетентного органа;

3) обоснование запроса;

4) описание существа запроса;

5) желательный срок исполнения запроса;

6) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.

4. Запрос подписывается руководителем компетентного органа или его заместителем либо другими лицами, уполномоченными ими, и удостоверяется гербовой печатью запрашивающего компетентного органа.

Статья 5

1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если запрашиваемый компетентный орган полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, национальной безопасности, публичному порядку или другим значимым интересам, либо противоречит законодательству или международным обязательствам его государства, а также повлечь нарушение прав и законных интересов жителей государств Сторон.

2. В исполнении запроса может быть отказано, если деяние, в связи с которым поступил запрос, не является преступлением по законодательству государства запрашиваемого компетентного органа.

3. При невозможности или в случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашиваемый компетентный орган письменно уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган с указанием причин отказа и возвращает запрос с прилагаемыми материалами запрашивающему компетентному органу.

4. В случае принятия решения о частичном отказе в исполнении запроса запрашиваемый компетентный орган письменно уведомляет запрашивающий компетентный орган о том, в каком объеме запрос будет выполнен.

Статья 6

1. Запрашиваемый компетентный орган принимает все необходимые меры для обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. Запрос исполняется в срок, не превышающий тридцати суток с даты его поступления, при этом по возможности учитываются пожелания запрашивающего компетентного органа об исполнении запроса в указанный им срок.

2. Запрашиваемый компетентный орган незамедлительно уведомляет запрашивающий компетентный орган об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или задерживающих его исполнение на длительный срок.

3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию запрашиваемого компетентного органа, он передает запрос надлежащему компетентному органу и незамедлительно уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган.

4. Запрашиваемый компетентный орган вправе запросить дополнительные сведения, необходимые, по его мнению, для надлежащего исполнения запроса.

5. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемого компетентного органа.

6. Запрашиваемый компетентный орган может в письменной форме разрешить уполномоченным представителям запрашивающего компетентного органа присутствовать при исполнении запроса на оперативных или проверочных действиях, не связанных с оперативными мероприятиями на территории своего государства, если это не противоречит законодательству его государства.

7. Если запрашиваемый компетентный орган полагает, что немедленное исполнение запроса может помешать расследованию, уголовному преследованию или иному производству, осуществляемому в его государстве, он может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве необходимых после консультаций с запрашивающим компетентным органом. Если запрашивающий компетентный орган согласен оказать ему содействие на предложенных условиях, он должен соблюдать эти условия.

8. Запрашиваемый компетентный орган по просьбе запрашивающего компетентного органа принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопровождающих его документов, а также факта оказания содействия.

9. В случае невозможности сохранения конфиденциальности при исполнении запроса запрашиваемый компетентный орган информирует об этом запрашивающий компетентный орган, который решает, следует ли исполнять запрос на таких условиях.

Статья 7

В целях защиты личных данных (далее - данные), передаваемых компетентными органами одной Стороны компетентным органам другой Стороны в рамках сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением и, в соответствии с национальным законодательством о защите личных данных соблюдаются следующие условия:

1) Стороны в рамках настоящего Соглашения могут предоставлять данные только компетентным органам Сторон. Запрашивающая Сторона использует полученную информацию только в целях, указанных в запросе.

2) Сторона, передающая данные, обязана убедиться в их точности, а также в том, необходима ли такая передача, и соответствует ли она предполагаемым в Соглашении целям. В случае если переданы ошибочные данные или данные, которые не подлежат передаче, то компетентный орган одной Стороны, передавший данные, немедленно информирует об этом компетентный орган другой Стороны, получивший их. При этом компетентный орган получивший данные, обязан внести необходимые коррективы в ошибочные данные или немедленно уничтожить не подлежащие передаче данные.

3) Лицо, данные о котором передаются другой Стороне в соответствии с национальным законодательством передающей Стороны, информируют по его просьбе о таких данных и их запланированном использовании. В интересах государственной беопасности и общественного порядка в выдаче такой информации может быть отказано.

4) При передаче данных между Сторонами компетентный орган, передающий их, устанавливает в соответствии со своим национальным законодательством предельные сроки для их уничтожения. Несмотря на это, переданные данные должны быть уничтожены по окончании необходимости в них, а также после окончания действия настоящего Соглашения. Компетентные органы Сторон немедленно извещают друг друга об уничтожении полученных данных и причине такого уничтожения.

5) Компетентные органы Сторон обязаны фиксировать передачу, получение и уничтожение данных.

6) Компетентные органы Сторон обязаны осуществлять защиту переданных данных от несанкционированного доступа к ним неуполномоченных на то лиц, и не вправе изменять либо публиковать их.

Статья 8

1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и данных, равно как и содержания документов и материалов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый характер или передающая Сторона считает нежелательным их разглашение.

2. Информация и данные, в том числе документы и материалы, полученные на основании настоящего Соглашения, не могут быть использованы без письменного согласия предоставившего их компетентного органа в иных целях, чем те, для которых они запрашивались и были предоставлены.

3. Для передачи третьей стороне информации и данных, в том числе документов и материалов, полученных одной из Сторон на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное письменное согласие предоставившего их компетентного органа, если только эти данные не являются общедоступными в государстве запрашиваемой Стороны.

Статья 9

Запросы и прилагаемые к ним документы, которые направляются в соответствии с настоящим Соглашением, составляются на русском языке, если компетентными органами Сторон не будет достигнута договоренность об ином.

Статья 10

Компетентные органы Сторон в рамках национального законодательства принимают необходимые меры, предусматривающие надлежащее применение метода контролируемой поставки в целях выявления лиц, участвующих в совершении преступлений.

Статья 11

Компетентные органы Сторон могут проводить по взаимной договоренности консультации, обмениваться предложениями, создавать совместные рабочие группы, проводить встречи экспертов и заключать между собой соглашения в целях повышения эффективности выполнения положений настоящего Соглашения.

Статья 12

Спорные вопросы между Сторонами, которые могут возникнуть в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров компетентных органов Сторон или по дипломатическим каналам.

Статья 13

Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе реализации настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не согласован иной порядок.

Статья 14

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон по другим международным договорам, участником которых является ее государство, если только настоящим Соглашением не устанавливаются условия, более благоприятные для сотрудничества компетентных органов Сторон.

Статья 15

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления, которым Стороны информируют друг друга о завершении соответствующих внутренних процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения.

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения посредством письменного уведомления другой Стороны. Действие настоящего Соглашения прекращается с первого дня шестого месяца с даты получения одной из Сторон такого уведомления

3. По письменному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами, которые

вступают в силу в соответствии с частью 1 настоящей статьи и являются неотьемлемой частью настоящего Соглашения.

Совершено в г.Душанбе 10 июня 2014 года в двух экземплярах, каждый на латышском, таджикском и русском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения преимущественную силу имеет текст на русском языке.

За Правительство
Латвийской Республики

Эдгарс Ринкевичс

За Правительство
Республики Таджикистан

Рахимзода Рамазон Хамро


 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.10.2014.Stājas spēkā: 13.11.2014.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 12.11.2014. OP numurs: 2014/225.8
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
270229
13.11.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)