Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Jēkabpilī 2014.gada 30.oktobrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012., 194.nr.; 2013., 80.nr.; 2013, 132 nr.; 2013., 224 nr.; 2013., 247 nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 6.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. ikmēneša pabalsts aizgādņiem".

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Tiesības saņemt materiālo atbalstu, izņemot ikmēneša pabalstu aizgādņiem, ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu aizgādņiem ir personai, kuru Jēkabpils bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk - aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai kurai tiesa ir nodibinājusi pagaidu aizgādnību (turpmāk - aizgādnībā esoša persona)."

3. Papildināt noteikumus ar 8.2 nodaļu šādā redakcijā:

"8.2 Ikmēneša pabalsts aizgādņiem

42.5 Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu aizgādņiem ir personai, kura atbilst šo noteikumu 7.punkta nosacījumiem un, ja:

42.51. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

42.52. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas esošajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem ir bijusi Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

42.6 Jēkabpils bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma par aizgādņa iecelšanu personai ar ierobežotu rīcībspēju vai par pagaidu aizgādņa iecelšanu stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo Dienestam un rakstiski informē aizgādni par tiesībām saņemt ikmēneša pabalstu aizgādņiem.

42.7 Lai saņemtu ikmēneša pabalstu aizgādņiem, pieprasītājs papildus iesniegumam Dienestā iesniedz tiesas sprieduma kopiju par aizgādnības vai pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

42.8 Ikmēneša pabalsts aizgādņiem pieprasāms mēneša laikā no tiesas nolēmuma par aizgādņa vai pagaidu aizgādņa iecelšanu spēkā stāšanās dienas, izņemot 48.punktā minēto gadījumu.

42.9 Ikmēneša pabalsts aizgādņiem par katru aizgādnībā esošo personu ir:

42.91. 30 euro, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem;

42.92. 15 euro, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

42.10 Ikmēneša pabalsts aizgādnim tiek piešķirts, sākot ar to dienu, kad tas iecelts par aizgādni. Ja ikmēneša pabalsts aizgādņiem tiek pieprasīts pēc šo noteikumu 42.8 punktā noteiktā termiņa notecējuma, pabalsts tiek piešķirts sākot ar to dienu, kad Dienestā saņemts iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

42.11 Ja aizgādnībā esošai personai Jēkabpils bāriņtiesa ir iecēlusi vairākus aizgādņus, šo noteikumu 42.9 punktā noteikto ikmēneša pabalstu aizgādņiem piešķir vienādās daļās visiem aizgādņiem.

42.12 Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot šo noteikumu 42.9 punktā noteikto pabalsta apmēru mēnesī.

42.13 Ikmēneša pabalstu aizgādņiem izmaksā reizi mēnesī līdz katra mēneša 10.datumam par iepriekšējo mēnesi.

42.14 Ikmēneša pabalsta aizgādņiem izmaksa tiek izbeigta, ja:

42.141. aizgādnībā esoša persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas (izņemot šo noteikumu 42.52.apakšpunktā minēto gadījumu);

42.142. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

42.143. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas;

42.144. tiesa atjaunojusi aizgādnībā esošas personas rīcībspēju.

42.15 Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atstādināšanu uz laiku no aizgādņa pienākumu pildīšanas.

42.16 Jēkabpils bāriņtiesa nekavējoties informē Dienestu par 42.143.apakšpunktā un 42.15 punktā minētā lēmuma pieņemšanu.

42.17 Ja aizgādnība tiek atcelta vai aizgādnis tiek atlaists no pienākumu pildīšanas, pabalsta izmaksu izbeidz ar aizgādnības atcelšanas vai atlaišanas no pienākumu pildīšanas dienu.

42.18 Aizgādnim ir pienākums:

42.181. nekavējoties paziņot Dienestam par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta apmēra maiņai vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai (aizgādnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas maiņa; aizgādnībā esošas personas ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ilgstoša atrašanās specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem; aizgādnībā esoša persona atgriezusies dzīvesvietā no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vai ilgstošas atrašanās specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem; aizgādnībā esoša persona ir mirusi u.c.);

42.182. līdz kārtējā gada 1.februārim iesniegt Jēkabpils bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību.

42.19 Aizgādņa vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalsta summu aizgādnis atmaksā labprātīgi. Ja aizgādnis nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

42.20 Ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis Jēkabpils bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību, Jēkabpils bāriņtiesa par to nekavējoties informē Dienestu un Dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no Jēkabpils bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja norēķina par aizgādnības pārvaldību iesniegšanas termiņš tiek kavēts ilgāk par trīs mēnešiem, pabalsta izmaksa tiek atsākta no dienas, kad iesniegts norēķins par aizgādnības pārvaldību, anulējot aizturēto summu."

4. Papildināt noteikumus ar 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Ja tiesas nolēmums par aizgādņa iecelšanu stājies spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ikmēneša pabalsts aizgādņiem pieprasāms mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Ikmēneša pabalsts aizgādnim tiek piešķirts, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu. Ja ikmēneša pabalsts aizgādņiem tiek pieprasīts pēc noteiktā termiņa notecējuma, pabalsts tiek piešķirts sākot ar to dienu, kad Dienestā saņemts iesniegums par pabalsta piešķiršanu."

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos J.RaščevskisSaistošo noteikumu Nr.26 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošie noteikumi Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem" izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu, 43.panta trešo daļu, kā arī atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 2014.gada 24.jūlija sēdes protokola Nr.14 3.§, kas nosaka, ka līdz 2014.gada septembra beigām jāizstrādā un jāiesniedz izskatīšanai saistošo noteikumu projekts par Jēkabpils pilsētas pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem.

Ievērojot minēto, ir veicami grozījumi, papildinot Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošos noteikumus Nr.31 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils iedzīvotājiem" ar jaunu nodaļu, kas reglamentēs ikmēneša pabalsta pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību pilngadīgo personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu pildīšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi paredz ieviest jaunu pabalsta veidu - ikmēneša pabalsts aizgādņiem.

Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu būtu personai, kuru Jēkabpils bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai kurai tiesa ir nodibinājusi pagaidu aizgādnību, ja aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai ja aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas esošā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem ir bijusi Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ikmēneša pabalsta aizgādņiem apmērs tiks diferencēts atkarībā no tā, vai aizgādnībā esoša persona atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem vai nē.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Veicot provizoriskos aprēķinus, par pamatu tika ņemta Jēkabpils bāriņtiesas 2014.gada 27.jūnija vēstulē Nr.1-14/322, kā arī papildus sniegtā informācija par bāriņtiesas lietvedībā esošo aizgādnības lietu skaitu.

Jēkabpils bāriņtiesas lietvedībā ir 45 lietas. 42 lietās lēmumus par aizgādņa iecelšanu ir pieņēmusi Jēkabpils bāriņtiesa, bet 3 lietas Jēkabpils bāriņtiesai ir pārsūtītas no citām pašvaldībām.

Aizgādņu skaits - 41.

Aizgādnībā esošo personu skaits - 42, t.sk. 9 personas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2015.gadā no pašvaldības budžeta būs nepieciešami aptuveni 13500 EUR.

Aprēķins:

33 * 30 EUR * 12 mēneši = 11880 EUR (aizgādnībā esošas personas, kuras dzīvo dzīvesvietā)

9 * 15 EUR * 12 mēneši = 1620 EUR (aizgādnībā esošas personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem)

Kopā: 11880 + 1620 = 13500 EUR

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu grozījumos ietvertais tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu ir ieceltas par aizgādņiem pilngadīgām personām, kurām ir ierobežota rīcībspēja vai kurām ir nodibināta pagaidu aizgādnība un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētas pašvaldībā vai arī kuru deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem ārpus Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas bija Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Ikmēneša pabalsts aizgādņiem būs pieprasāms, iesniedzot Jēkabpils Sociālajā dienestā iesniegumu un tiesas nolēmumu kopijas par aizgādnības nodibināšanu un aizgādņa iecelšanu.

Aizgādņiem, kuriem tiks piešķirts ikmēneša pabalsts aizgādņiem, būs pienākums nekavējoties informēt Jēkabpils Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta apmēra maiņai vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai, kā arī līdz kārtējā gada 1.februārim iesniegt Jēkabpils bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību.

Jēkabpils bāriņtiesai būs pienākums nekavējoties informēt Jēkabpils Sociālo dienestu par to, vai aizgādnis noteiktajā termiņā ir iesniedzis norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos J.Raščevskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Saistošie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 30.10.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 223, 10.11.2014. OP numurs: 2014/223.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
270142
01.01.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)