Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.666

Rīgā 2014.gada 28.oktobrī (prot. Nr.58 14.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 21.03.2017. noteikumu Nr. 159 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" 9.2.3. specifisko atbalsta mērķi "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis);

1.2. specifisko atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalsta mērķim pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538; MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 159)

2. Specifisko atbalsta mērķi īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

3. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Veselības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

4. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

II. Specifiskais atbalsta mērķis

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

5. Specifiskais atbalsta mērķis ir atbalstīt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes veselības jomu (turpmāk – prioritārās veselības jomas) veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538; MK 21.03.2017. noteikumiem Nr. 159)

6. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir Nacionālais veselības dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, ārstniecības iestādes un pašvaldības.

7. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi specifiskie rezultātu un iznākumu rādītāji un finanšu rādītājs:

7.1. specifiskie rezultāta rādītāji:

7.1.1. izstrādāto un ieviesto veselības attīstības vadlīniju skaits – 4;

7.1.2. izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu skaits – 1;

7.2. specifiskie iznākuma rādītāji:

7.2.1. attīstībai un ieviešanai atbalstīto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits – 4;

7.2.2. to stacionāro ārstniecības iestāžu skaits, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un kuras atbalstītas kvalitātes sistēmas un veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādāšanai un ieviešanai, – 21;

7.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gadam sertificēti izdevumi 2 250 000 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538; MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 21)

III. Specifiskajam atbalsta mērķim pieejamais finansējums

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

8. Specifiskajam atbalsta mērķim pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 783 532 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 766 002 euro un valsts budžeta finansējums – 1 017 530 euro.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no šo noteikumu 8. punktā minētā specifiskajam atbalsta mērķim pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

IV. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

10. Projekta iesniedzējs ir Nacionālais veselības dienests.

11. Finansējuma saņēmējs sadarbības partneru statusā piesaista:

11.1. Veselības inspekciju;

11.2. Veselības ministriju;

11.3. Slimību profilakses un kontroles centru;

11.4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;

11.5. Nacionālo veselības dienestu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

12. Šo noteikumu 11. punktā minētais sadarbības partneris, iesaistoties projekta īstenošanā, nodrošina, lai funkcijas, kuras tas pilda projekta īstenošanā, tiktu nodalītas no iestādes pamatfunkciju izpildes.

13. Sadarbības partneris veic šo noteikumu 16.2. un 16.3. apakšpunktā norādītās atbalstāmās darbības un par to veikšanu saņem finansējumu atbilstoši šo noteikumu 16.1  un 17. punktam.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

14. Nacionālais veselības dienests slēdz sadarbības līgumus ar sadarbības partneriem, kontrolē to izpildi un nepieļauj dubultā finansējuma riskus.

15. Nacionālais veselības dienests pirms sadarbības līguma noslēgšanas ar sadarbības partneriem tā projektu saskaņo ar atbildīgo iestādi. Sadarbības līgumā vismaz nosaka sadarbības partnera:

15.1. finansējuma plānošanu;

15.2. īstenojamās funkcijas un to apjomu;

15.3. īstenojamo funkciju kvalitātes kontroles kārtību;

15.4. pienākumus un pārskatu sniegšanas kārtību.

15.1 Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un noslēdz vienošanos par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs ir arī finansējuma saņēmējs.

(MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 538 redakcijā)

V. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

16. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

16.1. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

16.2. prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde;

16.3. vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide un ieviešana;

16.4. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

16.1 Šo noteikumu 17., 19., 20. un 21. punktā minētās izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā:

16.1 1. šo noteikumu 17. punktā minētās izmaksas veido tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas;

16.1 2. šo noteikumu 19., 20. un 21. punktā minētās izmaksas veido pārējās projekta attiecināmās īstenošanas izmaksas.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmās izmaksas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.  1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.  1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), 68. panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām projekta pārējām tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām, un minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā; sk 46. punktu)

18. (Svītrots ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

19. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

19.1. projekta īstenošanas izmaksas, kas saistītas ar veselības tīklu attīstības vadlīniju koncepcijas izstrādi, kā arī ar informācijas izplatīšanu sabiedrībai, ārstniecības iestādēm un pašvaldībām par veselības tīklu attīstības vadlīnijām, tai skaitā:

19.1.1. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

19.1.2. informatīvo semināru un konferenču organizēšanas un īstenošanas izmaksas;

19.2. konsultantu un ekspertu pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar pētījumu, izvērtējumu un analīzes veikšanu un veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi un publisko apspriešanu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

20. Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība ietver šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

20.1. projekta īstenošanas izmaksas, kas saistītas ar vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcijas izstrādi, kā arī ar informācijas izplatīšanu sabiedrībai, ārstniecības iestādēm un pašvaldībām par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, tai skaitā:

20.1.1. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

20.1.2. informatīvo semināru un konferenču organizēšanas un īstenošanas izmaksas;

20.2. konsultantu un ekspertu pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar pētījumu, izvērtējumu un analīzes veikšanu un vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi, publisko apspriešanu un ieviešanu;

20.3. informācijas tehnoloģiju risinājumu izmaksas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

21. Šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz 5 000 euro un ietver informācijas un publicitātes nodrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

22. (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 558)

22.1 Šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai no šo noteikumu 26. punktā noteiktā projekta izmaksu attiecināmības brīža ir attiecināmas projekta netiešās attiecināmās izmaksas, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 16.1 1. apakšpunktā minēto tiešo attiecināmo personāla atlīdzības izmaksu kopsummas.

(MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 538 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 558)

23. Sadarbības partneru izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir veiktas pēc šo noteikumu 14. punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanas, ievērojot šo noteikumu 26. punktā minēto termiņu.

24. (Svītrots ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

25. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

26. Projekta izmaksas ir attiecināmas ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

VI. Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumi

27. Specifiskā atbalsta mērķa projekta atbalstāmo darbību īstenošanas termiņi ir šādi:

27.1. šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ieviešamas līdz 2016. gada 31. decembrim;

27.2. šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ieviešamas līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538; MK 26.07.2016. noteikumiem Nr. 493; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 141; MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 558)

28. Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt iekšējo projekta vadību un uzraudzību, izveidojot projekta vadības un uzraudzības komisiju un pieaicinot dalībai komisijā sadarbības partneru pārstāvjus komisijas locekļu statusā un atbildīgās iestādes pārstāvi novērotāja statusā. Finansējuma saņēmējs novērotāja statusā var pieaicināt arī sadarbības iestādes un vadošās iestādes pārstāvi. Projekta vadības un uzraudzības komisijas sanāksmes organizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

29. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējs nepilda vienošanās noteikumus, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē vai var būtiski negatīvi ietekmēt specifisko atbalsta mērķi, specifiskā atbalsta mērķa iznākuma rādītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

29.1 Nacionālais veselības dienests un sadarbības partneri šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamos personu datus nodod Centrālajai statistikas pārvaldei. Centrālā statistikas pārvalde saņemtos personu datus apvieno ar tās rīcībā esošiem datiem par konkrētajiem subjektiem un nodod izmantošanai šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības pētījuma veicējam. Centrālā statistikas pārvalde, nododot personas datus pētījuma veicējam, nodrošina personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, nepieļaujot personu identificējošu datu izpaušanu.

(MK 22.09.2015. noteikumu Nr. 538 redakcijā)

VII. Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumi līdz vienošanās noslēgšanai par projekta īstenošanu

30. Līdz vienošanās noslēgšanai par projekta īstenošanu Nacionālais veselības dienests nodrošina finansējuma saņēmēja pienākumu izpildi.

31. Nacionālais veselības dienests un sadarbības partneri slēdz līgumus, veic maksājumus un organizē iepirkumus, izvēloties pakalpojuma sniedzējus saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

32. Nacionālais veselības dienests sagatavo un 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz atbildīgajā iestādē informāciju par kārtējā gadā nepieciešamo finansējumu sadalījumā pa mēnešiem un atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

33. Nacionālais veselības dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē pagaidu projekta iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

33.1. projekta mērķis un mērķa grupas apraksts;

33.2. projekta ietvaros sasniedzamie rezultāti un iznākuma rādītāji;

33.3. finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru apraksts;

33.4. aktivitāšu apraksts;

33.5. aktivitāšu ieviešanas grafiks;

33.6. finansējuma sadalījums atbilstoši atbalstāmajām darbībām, izmaksu pozīcijām un finansēšanas avotiem;

33.7. projekta ieviešanas kapacitātes apraksts;

33.8. projekta ietekmes uz horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas" apraksts.

34. Atbildīgā iestāde 30 darbdienu laikā no šo noteikumu 33. punktā minētā pagaidu projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izvērtē tā atbilstību šo noteikumu prasībām un apstiprina to. Atbildīgā iestāde apstiprināto pagaidu projekta iesniegumu nosūta sadarbības iestādei.

35. Nacionālais veselības dienests sagatavo un 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu, kā arī saskaņo ar sadarbības iestādi visas izmaiņas iepirkuma plānā.

36. Nacionālais veselības dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, nodrošina iepirkumu dokumentācijas iesniegšanu sadarbības iestādē pirmspārbaudes un norises pārbaudes veikšanai.

37. Sadarbības iestāde veic iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudi un iepirkumu norises pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

38. Nacionālais veselības dienests un sadarbības partneri nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par projekta izdevumiem vai visu ar projektu saistīto darījumu uzskaites kodu sistēmu.

39. Nacionālais veselības dienests un sadarbības partneri nodrošina visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanu, tai skaitā jebkuru ar projektu saistīto sarakstes dokumentu, iepirkuma dokumentācijas, projekta ietvaros noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošu dokumentu, veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku atsevišķu uzglabāšanu.

40. Nacionālais veselības dienests un sadarbības partneri nodrošina atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes pieprasītās informācijas un dokumentu iesniegšanu noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par trijām darbdienām.

41. Nacionālais veselības dienests un sadarbības partneri nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

(Grozīts ar MK 22.09.2015. noteikumiem Nr. 538)

42. Nacionālais veselības dienests un sadarbības partneri, īstenojot personāla apmācību, nodrošina mikrodatu vākšanu projekta līmenī atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 125. panta 2. punkta "d" un "e" apakšpunktam.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

43. Ar 2021. gada 1. oktobri šo noteikumu 15.punktā minētais finansējuma saņēmējs ir Veselības ministrija.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

44. Šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minēto sadarbības partneri šo noteikumu 43. punktā minētais finansējuma saņēmējs piesaista pēc 2021. gada 1. oktobra.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

45. Šo noteikumu 43. punktā minētais finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā var ierosināt grozījumus vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu un pretendēt uz papildu finansējumu, nepārsniedzot šo noteikumu 8. punktā minēto pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

46. Šo noteikumu 17. punktā minēto vienoto izmaksu likmi piemēro ar 2021. gada 1. aprīli.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 558 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Finanšu ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 666Pieņemts: 28.10.2014.Stājas spēkā: 05.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 219, 04.11.2014. OP numurs: 2014/219.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
269968
{"selected":{"value":"20.08.2021","content":"<font class='s-1'>20.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.08.2021","iso_value":"2021\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2019","iso_value":"2019\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-19.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2018","iso_value":"2018\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2018.-17.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2017","iso_value":"2017\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2017.-08.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2016","iso_value":"2016\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2016.-23.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2015","iso_value":"2015\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2015.-28.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2014","iso_value":"2014\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2014.-30.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)