Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15.nr.; 2008, 3., 24.nr.; 2009, 13., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.; 2010, 178., 199.nr.; 2011, 99., 117., 148., 199.nr.; 2012, 202.nr.; 2013, 61.nr.; 2014, 66., 70., 105., 204.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 43.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Izraidīšana no Latvijas Republikas nav piemērojama Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonim, kā arī viņa laulātajam, bērniem līdz divdesmit viena gada vecumam, vecākiem vai personai, ar kuru viņš dzīvo kopā un ar kuru viņam ir kopīga (nedalīta) saimniecība vai kura ir viņa apgādībā, izņemot gadījumus, kad tiesa atzīst, ka, ievērojot lietas apstākļus, noziedzīgā nodarījuma raksturu un vainīgā personību, tā atrašanās Latvijas Republikā rada nopietnus draudus sabiedriskajai kārtībai vai valsts drošībai. Ja šāda persona Latvijas Republikā ir uzturējusies iepriekšējos desmit gadus vai ir nepilngadīga, tad attiecībā uz to izraidīšana piemērojama tikai tad, ja tiesa atzīst, ka, ievērojot lietas apstākļus, noziedzīgā nodarījuma raksturu un vainīgā personību, tā atrašanās Latvijas Republikā rada nopietnus draudus valsts drošībai. Izraidīšana no Latvijas Republikas nepilngadīgajam piemērojama arī tad, ja tā atbilst nepilngadīgā interesēm saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem."

2. 55.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "tiesas uzliktos un kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos pienākumus" ar vārdiem "kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "kā arī iemesli, kāpēc notiesātajam uzlikti attiecīgie pienākumi";

izslēgt sesto, septīto un astoto daļu;

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos vai Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, var pieņemt lēmumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu notiesātajam vai pārbaudes termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam.";

izslēgt 10.1 daļā vārdus "uzliekot šā panta sestajā daļā paredzētos pienākumus vai bez tā".

3. 61.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nosacīti pirms termiņa atbrīvojot no soda, notiesātajam var piemērot elektronisko uzraudzību, ievērojot šādus nosacījumus:

1) notiesātais piekrīt elektroniskajai uzraudzībai;

2) elektroniskās uzraudzības īstenošana ir iespējama notiesātā dzīvesvietā;

3) elektroniskās uzraudzības piemērošana veicinās notiesātā iekļaušanos sabiedrībā.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja atbilstoši šā panta 2.1 daļā noteiktajam ir iespējama elektroniskās uzraudzības piemērošana, nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu var ierosināt, kad notiesātais faktiski ir izcietis:

1) ne mazāk kā vienu trešdaļu no noteiktā soda par mazāk smagu noziegumu;

2) ne mazāk kā pusi no noteiktā soda, ja tas piespriests par smagu noziegumu, kā arī ja notiesātais ir persona, kas agrāk bijusi notiesāta ar brīvības atņemšanu par tīšu noziegumu, un sodāmība par šo noziegumu nav noņemta vai dzēsta;

3) ne mazāk kā divas trešdaļas no noteiktā soda, ja tas piespriests par sevišķi smagu noziegumu, kā arī ja notiesātais ir persona, kas agrāk bijusi nosacīti pirms termiņa atbrīvota no soda un no jauna izdarījusi tīšu noziegumu neizciestās soda daļas laikā;

4) ne mazāk kā divdesmit četrus gadus no brīvības atņemšanas soda, ja notiesātais ir persona, kurai piespriests mūža ieslodzījums.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nosacīti pirms termiņa atbrīvotais neizciestās soda daļas laikā pilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus. Ja nosacīti pirms termiņa atbrīvotais bez attaisnojoša iemesla nepilda minētos pienākumus, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, var pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu.";

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja nosacīti pirms termiņa atbrīvotais, kuram piemērota elektroniskā uzraudzība, bez attaisnojoša iemesla nepilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā noteiktos ar elektronisko uzraudzību saistītos pienākumus, atsauc savu piekrišanu elektroniskajai uzraudzībai vai apstākļos, kādos viņš dzīvo, vairs nav iespējama elektroniskās uzraudzības īstenošana, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, pieņem lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu.

(42) Ja nosacīti pirms termiņa atbrīvotais, kuram piemērota elektroniskā uzraudzība, ir priekšzīmīgi pildījis kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus un ir iestājies šā likuma 61.panta trešajā daļā noteiktais termiņš, saskaņā ar kuru ir iespējama nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana no soda bez elektroniskās uzraudzības noteikšanas, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, var pieņemt lēmumu par elektroniskās uzraudzības atcelšanu. Ja tiesa pieņem lēmumu atcelt elektronisko uzraudzību, notiesātais tiek uzraudzīts atbilstoši kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētajiem nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto notiesāto uzraudzības noteikumiem."

4. Papildināt likumu ar 61.1 pantu šādā redakcijā:

"61.1 pants. Elektroniskā uzraudzība

(1) Elektroniskā uzraudzība ir intensīvas kontroles pasākumi, kurus nosaka tiesa, lai ierobežotu notiesātā brīvu pārvietošanos. Lai īstenotu elektronisko uzraudzību, pie notiesātā ķermeņa piestiprina elektronisku ierīci, kas ļauj kontrolēt viņa atrašanos noteiktā vietā un laikā.

(2) Tiesa elektronisko uzraudzību nosaka uz laiku no viena mēneša līdz divpadsmit mēnešiem.

(3) Elektroniskās uzraudzības termiņš sākas ar dienu, kad elektroniskā ierīce tiek piestiprināta pie notiesātā ķermeņa. Beidzoties tiesas noteiktajam elektroniskās uzraudzības termiņam, notiesātais tiek uzraudzīts atbilstoši kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētajiem nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvoto notiesāto uzraudzības noteikumiem, ja notiesātajam vēl nav beidzies neizciestā soda laiks."

5. Papildināt 65.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu attiecībā uz personu, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, var ierosināt, ja tā izcietusi ne mazāk par vienu trešdaļu no piespriestā soda."

6. Izslēgt 72.panta dispozīcijā vārdu "bruņotas".

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK."

8. Pārejas noteikumos:

izslēgt 13.punkta 2.apakšpunktā vārdus "brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas vai";

papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Likuma regulējums par uzlikto pienākumu pilnīgu vai daļēju atcelšanu, spriedumā noteiktā soda izpildīšanu vai pārbaudes termiņa pagarināšanu nosacīti notiesātajam, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.janvārim, ir piemērojams attiecībā uz personām, kuras nosacīti notiesātas līdz 2015.gada 31.janvārim.

18. Likuma regulējums par neizciestās soda daļas izpildīšanu nosacīti pirms termiņa atbrīvotajam, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.janvārim, ir piemērojams attiecībā uz personām, kuras nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotas līdz 2015.gada 31.janvārim."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 16.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 29.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.10.2014.Stājas spēkā: 01.02.2015.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 29.10.2014. OP numurs: 2014/214.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
269815
01.02.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)