Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Maksātnespējas likumā

Izdarīt Maksātnespējas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 124., 170.nr.; 2012, 33.nr.; 2013, 142., 188.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Nodrošinātais kreditors ir kreditors, kura prasījuma tiesības pret parādnieku vai trešo personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu.

(2) Nodrošinātais kreditors prasījuma nenodrošinātās daļas apmērā uzskatāms par nenodrošināto kreditoru, izņemot gadījumu, kad nodrošinājums ir par trešās personas saistību. Nodrošinātais kreditors ir tiesīgs jebkurā procesa stadijā pilnībā vai daļēji atteikties no prasījuma tiesību nodrošinājuma, izdarot attiecīgus grozījumus publiskajos reģistros."

2. Papildināt 9.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Amata darbībā maksātnespējas procesa administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonām."

3. 14.pantā:

papildināt otro daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) aptur administratoru sertifikātu darbību.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Administratoru asociācija izstrādā un pieņem administratoru profesionālās ētikas kodeksu."

4. 17.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Administratora sertifikāta darbības apturēšana, izbeigšana un tā anulēšana";

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) administratoram ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja;";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Administratora sertifikāta darbība apturama, pieņemot lēmumu par tās apturēšanu uz laiku, kamēr administrators ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai valsts (pašvaldības) kapitālsabiedrības dienestā, vai uz administratora ilgstošas slimības, grūtniecības, dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Lēmumu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu var pieņemt, ja administrators pieļāvis administratoru profesionālās ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Administratora sertifikāta darbības" ar vārdu "apturēšanu";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "administratora sertifikāta darbības" ar vārdu "apturēšanas".

5. Papildināt 19.panta pirmo daļu pēc vārdiem "šajā likumā" ar vārdiem "un Civilprocesa likumā".

6. Papildināt 21.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Administrators neatrodas interešu konflikta situācijā, ja darījuma attiecībās ar šā panta pirmajā daļā minēto darījumu partneri administrators ir preču vai pakalpojumu saņēmējs darījuma partnera parastās saimnieciskās darbības ietvaros, par darījumu nav strīda un administrators darījumā nebauda īpašas priekšrocības.

(4) Administrators informē visus kreditorus un Maksātnespējas administrāciju par darījumu partneriem un sniedz pamatojumu tam, ka viņš saskaņā ar šā panta pirmās daļas noteikumiem neatrodas interešu konflikta situācijā."

7. Aizstāt 24.panta otrajā daļā skaitli "30" ar skaitli "10".

8. Izslēgt 25.panta 2.punktā vārdus un skaitli "izņemot šā likuma 59.panta trešajā daļā minēto gadījumu".

9. 26.pantā:

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "kreditoru sapulcei" ar vārdu "kreditoriem";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja uz parādnieku attiecas Gada pārskatu likums, administrators iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskata un zvērināta revidenta ziņojuma (ja tāds ir nepieciešams) norakstu tikai tajos gadījumos, kad administrators ir pieņēmis lēmumu par parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā."

10. Aizstāt 30.panta trešajā daļā vārdu "parādnieka" ar vārdiem "visu kreditoru" un vārdu "viņam" - ar vārdu "parādniekam".

11. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums un tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšana

(1) Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu tiesai iesniedz parādnieks Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Tiesiskās aizsardzības procesa lietu ierosina Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

12. 36.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas var tikt publicētas arī citos reģistros, informācijas sistēmās vai datubāzēs.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

13. 37.pantā:

izslēgt pirmās daļas 7.punktā vārdus "(arī tad, ja tā noteikta kā līgumsods)";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Parādniekam ir pienākums pēc administratora pieprasījuma nekavējoties rakstveidā sniegt viņam visas ziņas par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādi un saskaņošanu, kā arī iesniegt kreditoru prasījumu pamatotību apliecinošus dokumentus un nodrošināt iespēju klātienē pārbaudīt parādnieka saimniecisko darbību un dokumentus."

14. Izteikt 38.panta septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Tiesiskās aizsardzības procesa metodes nav piemērojamas attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesa izdevumiem, kā arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā paredzētajiem sodiem.

(8) Šā panta otrajā daļā noteiktais proporcionalitātes princips nav attiecināms uz nodokļu un darbinieku darba samaksas prasījumiem, kā arī uz kompensāciju par radīto kaitējumu, ja nav saņemta attiecīgā kreditora vai darbinieka piekrišana."

15. 40.pantā:

papildināt ceturto daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) apliecinājumu tam, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā norādītā informācija ir patiesa un pievienotie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem.";

izteikt sestās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kreditoru iesniegtos un vērā neņemtos iebildumus attiecībā uz tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, kā arī pierādījumus tam, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir nodots visiem kreditoriem;";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Parādniekam ir pienākums nodot tiem kreditoriem, kuru prasījumi atzīti par pirmsšķietami (prima facie) nepamatotiem, administratora atzinumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu vienlaikus ar tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna iesniegšanu tiesā, kā arī nekavējoties informēt kreditorus par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma izskatīšanas dienu."

16. Papildināt 42.pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Šā panta sestajā daļā minēto kreditoru prasījumi netiek ieskaitīti kopējā kreditoru galveno prasījumu summā, no kuras rēķina tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanai nepieciešamo balsu skaitu."

17. 43.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā likuma 35.panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā administrators vienlaikus ar atzinuma par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna iesniegšanu tiesai nodod to parādniekam.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(3) Administrators pēc savas iniciatīvas, ja viņa rīcībā ir attiecīgās ziņas, vai pēc kreditora lūguma atzinumā sniedz argumentētu viedokli par to, vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā un tam pievienotajos dokumentos norādītais kreditora prasījums ir pirmsšķietami (prima facie) pamatots. Ja administratora rīcībā ir pierādījumi, kas liecina par prasījumu pirmsšķietamu (prima facie) nepamatotību, administrators tos pievieno atzinumam.

(4) Ja administrators atzinumā kādu no prasījumiem atzīst par pirmsšķietami (prima facie) nepamatotu, viņš atzinumu nodod parādniekam, kurš savukārt nekavējoties informē attiecīgo kreditoru.

(5) Parādniekam vai kreditoram, kura prasījumu administrators atzinis par pirmsšķietami (prima facie) nepamatotu, ir tiesības ne vēlāk kā trīs dienas pirms tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma izskatīšanas dienas iesniegt tiesai pierādījumus par kreditora prasījuma pamatotību.

(6) Ja administrators konstatē, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā ietvertas saistības, par kurām ir pamatotas šaubas, vai administrators uzskata, ka plānam pievienotie dokumenti ir, iespējams, viltoti, tas sniedz attiecīgu informāciju atbildīgajām valsts institūcijām."

18. Aizstāt 51.panta piektajā daļā skaitļus un vārdus "57.panta 9.punkts" ar skaitļiem un vārdiem "57.panta pirmās daļas 9.punkts".

19. 57.pantā:

aizstāt 5.punktā vārdus "nespēj nokārtot" ar vārdiem "ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minēto brīdinājumu izsniegšanu var apliecināt arī ar zvērināta tiesu izpildītāja sastādītu aktu par atteikšanos saņemt brīdinājumu.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

20. 58.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas var tikt publicētas arī citos reģistros, informācijas sistēmās vai datubāzēs.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

21. 59.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja kreditoru sapulce ierosinājusi atcelt Maksātnespējas administrācijas ieteikto un tiesas iecelto administratoru, Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai jaunu administratora amata kandidātu konkrētam juridiskās personas maksātnespējas procesam."

22. 60.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1., 2. un 4.punktā un otrajā daļā skaitli un vārdu "57.panta" ar skaitli un vārdiem "57.panta pirmās daļas";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Parādniekam ir pienākums nekavējoties iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no šā likuma 57.panta pirmās daļas 5., 6. vai 9.punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm. Ja pastāv šā likuma 57.panta pirmās daļas 5.punktā minētā pazīme, parādniekam ir pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu gadījumos, kad nav noslēgta vienošanās ar kreditoriem vai nav ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta."

23. 62.pantā:

papildināt panta otro un trešo daļu pēc vārdiem "nav mantas" ar vārdiem "vai tās apmērs ir mazāks par depozīta apmēru";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts vai tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem, vai kreditori nolemj turpināt juridiskās personas maksātnespējas procesu, depozīts atmaksājams juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam.";

aizstāt septītajā daļā skaitli un vārdu "57.panta" ar skaitli un vārdiem "57.panta pirmās daļas";

papildināt pantu ar 7.1, 7.2, 7.3 un 7.4 daļu šādā redakcijā:

"(71) Tiesa var pilnīgi vai daļēji atbrīvot darbinieku no maksātnespējas procesa depozīta samaksas, ja viņš maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedz pēc tam, kad, piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka un darbinieks, ievērojot viņa mantisko stāvokli, nevar iemaksāt maksātnespējas procesa depozītu.

(72) Ja šā panta 7.1 daļā noteiktajā gadījumā no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas un kreditori nav nolēmuši izmantot citu finansēšanas avotu, juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas tiek segtas valsts budžeta un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros, kuri Maksātnespējas administrācijai piešķirti juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai attiecīgos gadījumos.

(73) Ministru kabinets uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros nosaka, kāda šo līdzekļu daļa novirzāma juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai šā panta 7.2 daļā noteiktajā gadījumā.

(74) Šā panta 7.1 daļā noteiktajā gadījumā juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas tiek segtas kārtībā un apmērā, kādā ir izmaksājams juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts."

24. 63.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "arī tad, ja tā noteikta kā līgumsods";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesas spriedums, ar kuru tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, ir pamats tiesvedības apturēšanai mantiska rakstura prasībās, kas ierosinātas pret parādnieku.

(5) Tiesas spriedums, ar kuru tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process, ir pamats prasības nodrošinājuma atcelšanai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

25. 65.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 13.punktu šādā redakcijā:

"13) nodod glabāšanā valsts arhīvam parādnieka dokumentus, tajā skaitā:

a) parādnieka rīkojumus par personālsastāvu (par personu pieņemšanu darbā, pārcelšanu citā darbā, atbrīvošanu no darba),

b) parādnieka personālsastāva rīkojumu reģistrācijas žurnālu (reģistru),

c) parādnieka darbinieku darba līgumus, ar kuriem izbeigtas darba tiesiskās attiecības (ja tie neatrodas attiecīgajās personas lietās), un darba grāmatiņas (ja tās neatrodas pie attiecīgajiem darbiniekiem),

d) parādnieka dokumentus par sociālā nodokļa maksājumiem līdz 1997.gada 1.janvārim,

e) darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanas aktus vai atzinumus un izmeklēšanas materiālus.";

uzskatīt līdzšinējo 13.punktu par 14.punktu.

26. Papildināt 67.pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) triju mēnešu laikā no kreditora prasījuma iesniegšanas dienas celt apvērsuma prasību pret kreditoru, lūdzot tiesu piemērot šim kreditoram pagaidu aizsardzības līdzekli - balsstiesību atņemšana, lai apstrīdētu prasījumu, kas pamatots ar tiesas nolēmumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu vai saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, ja ir pamatotas šaubas par to, ka kreditora prasījums nav pamatots pēc būtības, un ja kreditora prasījums pamatots ar tiesas nolēmumu, kas ir stājies spēkā triju gadu laikā pirms juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas."

27. 70.pantā:

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "visus parādnieka" ar vārdiem "visu parādnieka mantu";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "10 dienām" ar vārdiem un skaitli "trim dienām un garāks par 10 dienām".

28. Papildināt likumu ar XII1 nodaļu šādā redakcijā:

"XII1 nodaļa. Valdes locekļu atbildība

72.1 pants. Valdes locekļu atbildība par dokumentu nenodošanu

(1) Parādnieka - kapitālsabiedrības valdes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem parādniekam, ja maksātnespējas procesa administratoram netiek nodoti parādnieka grāmatvedības dokumenti vai tie ir tādā stāvoklī, kas neļauj gūt skaidru priekšstatu par parādnieka darījumiem un mantas stāvokli pēdējos trijos gados pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos par parādniekam nodarīto zaudējumu apmēru tiek uzskatīti parādnieka maksātnespējas procesā atzītie kreditoru prasījumi pamatparāda apmērā, kurus nav iespējams segt parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros.

(3) Maksātnespējas procesā prasību pret valdes locekli parādnieka vārdā ceļ maksātnespējas procesa administrators. Kreditoram ir tiesības iestāties lietā kā trešajai personai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja administrators nav cēlis šādu prasību, gada laikā pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas prasību ir tiesīgs celt kreditors sava nesegtā prasījuma apmērā.

(4) Tiesa var samazināt zaudējumu atlīdzības apmēru, par kādu ir atbildīgs valdes loceklis, ņemot vērā viņa ietekmi uz šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem.

(5) Šā panta noteikumi piemērojami arī citu juridisko personu maksātnespējas procesa subjektu likumiskajiem pārstāvjiem, kuri ir atbildīgi par juridiskās personas grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu saglabāšanu."

29. 73.pantā:

izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.";

papildināt ceturto daļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) vai kreditors atzīstams par tādu kreditoru, kura prasījuma tiesības ir atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, kā arī prasījuma apmēru un datumu (ja tāds ir zināms), līdz kuram nosacījumam jāiestājas;";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nodrošinātais kreditors, kura prasījuma tiesības pret trešo personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu, piesakot kreditora prasījumu, norāda par nodrošinājumu kalpojošās (ieķīlātās) parādnieka mantas vērtību maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā.";

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nodokļu administrācija prasījumu pamatojošos dokumentu atvasinājumus var neiesniegt, ja prasījuma pamatotību apliecinošu informāciju administrators var iegūt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ja kreditora prasījums pamatots ar tiesas nolēmumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu vai par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, šā panta ceturtajā daļā minētajam iesniegumam kreditors pievieno tiesas nolēmuma norakstu un citus prasījumu pamatojošus dokumentus.";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Nodokļu administrācijas prasījumi, kuri radušies pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas un ir tieši saistīti ar parādnieka darījumiem, kas veikti līdz dienai, kad pasludināts maksātnespējas process, ir piesakāmi kā kreditora prasījumi šajā likumā noteiktajā kārtībā."

30. Aizstāt 74.panta otrajā daļā vārdu "piecu" ar skaitli "10".

31. 75.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinātā kreditora prasījumu, kas pret trešo personu ir nodrošināts ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu un kas ir atkarīgs no nosacījuma iestāšanās, administrators var neatzīt, ja ir pamatotas šaubas par to, ka nosacījums iestāsies.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja tiesa, izskatot strīdu par administratora lēmumu, ir noteikusi termiņu prasības celšanai un ja pastāv strīds par tiesībām, tad līdz brīdim, kad ar tiesas nolēmumu attiecīgais kreditora prasījums ir atzīts, tas ir iekļaujams kreditoru prasījumu reģistrā, bet šim kreditoram balsstiesības nepiešķir."

32. Papildināt 81.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) neieķīlātās mantas pārdošanas termiņa pagarināšanu."

33. Aizstāt 82.pantā vārdu "triju" ar vārdu "piecu".

34. 89.pantā:

papildināt 4.punktu pēc vārdiem "parādnieka mantas pārdošanas" ar vārdiem un skaitļiem "veidu (115.panta 2.1 daļa) vai pārdošanas";

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) turpmāko rīcību ar mantu, kas ir izslēgta no mantas pārdošanas plāna (111.panta septītā daļa)."

35. Izslēgt 90.panta trešo daļu.

36. Aizstāt 96.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu "trīs" ar vārdu "četrus".

37. 97.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Administratoram ir pienākums izvērtēt un celt tiesā prasību par parādnieka dāvinātās mantas vai tās daļas atdošanu atbilstoši Civillikuma 1927.panta noteikumiem.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "sešu mēnešu" ar vārdiem "triju gadu".

38. Aizstāt 106.pantā skaitli un vārdu "57.panta" ar skaitli un vārdiem "57.panta pirmās daļas".

39. 111.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Visa parādnieka manta ir pārdodama sešu mēnešu laikā pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas. Administrators var pagarināt neieķīlātās parādnieka mantas pārdošanas termiņu līdz sešiem mēnešiem, par to šā likuma 81.pantā noteiktajā kārtībā paziņojot kreditoriem un norādot termiņa pagarināšanas pamatojumu. Ja kreditori nepiekrīt neieķīlātās parādnieka mantas pārdošanas termiņa pagarināšanai, viņiem ir tiesības ierosināt kreditoru sapulces sasaukšanu atbilstoši šā likuma 84.panta 1.punkta nosacījumiem.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja parādnieka mantu nav iespējams pārdot vai mantas pārdošanas izdevumi pārsniedz prognozējamos ienākumus, administrators izslēdz to no mantas pārdošanas plāna un nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem šā likuma 81.pantā noteiktajā kārtībā, uzaicinot viņus paturēt mantu sev par tās sākumcenu. Kreditors, kas piekrīt parāda saistības samazinājumam par mantu, kuru administrators nevarēja pārdot, divu nedēļu laikā no administratora uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņo par to administratoram. Ja vairāki kreditori vēlas paturēt sev vienu un to pašu mantu, administrators rīko izsoli starp šiem kreditoriem Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja kreditori nepiekrīt mantas izslēgšanai no mantas pārdošanas plāna, viņiem ir tiesības ierosināt kreditoru sapulces sasaukšanu atbilstoši šā likuma 84.panta 1.punkta nosacījumiem."

40. 112.panta pirmajā daļā:

papildināt daļas ievaddaļu pēc vārdiem "nav mantas" ar vārdiem "vai tās apmērs ir mazāks par depozīta apmēru";

papildināt daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) informāciju par nodomu vērsties pret parādnieka valdi saskaņā ar šā likuma 72.1 pantu."

41. Papildināt 113.panta pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) informāciju par nodomu vērsties pret parādnieka valdi saskaņā ar šā likuma 72.1 pantu."

42. 115.pantā:

papildināt pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa ietvaros nekustamā īpašuma otrā izsole tiek atzīta par nenotikušu, administrators nekavējoties nosūta kreditoriem precizēto parādnieka mantas pārdošanas plānu, norādot priekšlikumu par turpmāko rīcību ar mantu.

(22) Ja 15 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts precizētais parādnieka mantas pārdošanas plāns, ir saņemts kreditoru lūgums rīkot trešo izsoli, tās izdevumus sedz šādu lūgumu izteikušie kreditori, par to rakstveidā vienojoties ar administratoru. Trešā izsole ir rīkojama pēc otrās izsoles noteikumiem. Ja izsoles rīkošanai nepieciešamā naudas summa vienošanās noteiktajā termiņā nav samaksāta, administrators pieteikto lūgumu rīkot trešo izsoli noraida.

(23) Ja 15 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts precizētais parādnieka mantas pārdošanas plāns, nav saņemti kreditoru iebildumi, administrators īsteno savā priekšlikumā norādīto risinājumu.";

papildināt pantu ar ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pēc tam, kad tiesa apstiprinājusi izsoles aktu vai pieņēmusi lēmumu reģistrēt īpašuma tiesības uz kreditora vārda, kas ir paziņojis par gribu mantu paturēt, administrators sagatavo aprēķinu, kurā norāda izsoles izdevumus, atlīdzību par izsoles rīkošanu, pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena ar to apliekama, kārtējos nodokļu maksājumus, kas veicami par šo nekustamo īpašumu par laikposmu no dienas, kad pasludināts maksātnespējas process, līdz tā mēneša pēdējam datumam, kurā stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsole, un kreditoriem izmaksājamo summu. Nosolītājs, parādnieks vai kreditori administratora sagatavoto aprēķinu var pārsūdzēt tiesā, kurā ierosināta attiecīgā juridiskās personas maksātnespējas procesa lieta, 10 dienu laikā no aprēķina saņemšanas dienas.

(5) Ja neviens izsoles dalībnieks izsolē nesola, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums netiek atmaksāts, bet to ieskaita parādnieka mantā.

(6) Administrators ir tiesīgs noteikt izsoles dalības maksu otrajā izsolē līdz 0,1 procenta apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, bet ne mazāk par 50 euro.

(7) Ja administrators noteicis izsoles dalības maksu, personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma otrajā izsolē, iemaksā dalības maksu administratora norādītajā parādnieka kontā. Pirms izsoles administrators pārliecinās, vai dalības maksa ir ieskaitīta šajā kontā.

(8) Dalības maksu, ko iemaksājuši izsoles dalībnieki, atpakaļ neizsniedz, bet to ieskaita parādnieka mantā."

43. 116.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par nodrošinājumu kalpojošā (ieķīlātā) parādnieka manta tiek pārdota izsolēs Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot šā likuma 115.panta noteikumus, ja nodrošinātais kreditors nav vienojies ar administratoru par mantas pārdošanu bez izsoles. Civilprocesa likumā noteiktās tiesu izpildītāja darbības saistībā ar parādnieka mantas izsoli veic administrators. Vienojoties ar nodrošināto kreditoru par ieķīlātās mantas pārdošanu, administrators gādā, lai šī manta tiktu pārdota par iespējami augstāku cenu, ņemot vērā nenodrošināto kreditoru intereses.";

papildināt trešo daļu ar vārdiem "kā arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kas veicami par šo nekustamo īpašumu no maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas līdz nekustamā īpašuma izsoles dienai";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja izsolē tiek pārdota par nodrošinājumu kalpojošā (ieķīlātā) parādnieka manta, tad gadījumos, kad saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem izsole uzskatāma par nenotikušu un nodrošinātais kreditors nevēlas mantu paturēt sev, administrators vienojas ar nodrošināto kreditoru par turpmāko rīcību ar mantu. Ja nodrošinātais kreditors lūdz rīkot trešo izsoli, tā rīkojama šā likuma 115.panta 2.2 daļā noteiktajā kārtībā. Ja administrators nevar vienoties ar nodrošināto kreditoru par turpmāko rīcību ar mantu, tajā skaitā par mantas pārdošanu bez izsoles, vai konstatē šā likuma 111.panta septītajā daļā minēto apstākli, lēmumu par turpmāko rīcību ar ieķīlāto, par nodrošinājumu kalpojošo parādnieka mantu pieņem administrators un paziņo par to nodrošinātajam kreditoram šā likuma 81.pantā noteiktajā kārtībā. Ja nodrošinātajam kreditoram ir iebildumi attiecībā uz saņemtajām ziņām, nodrošinātais kreditors tos izsaka šā likuma 82.pantā noteiktajā kārtībā."

44. Papildināt 117.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu saraksta un kreditoru prasījumu segšanas plāna sastādīšanas brīdī noris tiesvedība, kas uzsākta vai atjaunota tiesas noteiktajā termiņā, jo konstatēts strīds par tiesībām, izskatot sūdzību par administratora lēmumu par kreditora prasījuma atzīšanu, neatzīšanu vai daļēju atzīšanu, šajā pantā minētie termiņi skaitāmi no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums minētajā tiesvedībā."

45. 118.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "otrajā un trešajā" ar vārdiem "otrajā, trešajā un ceturtajā";

aizstāt piektajā daļā skaitli un vārdus "73.panta pirmajā daļā minētajā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņā" ar skaitli un vārdiem "73.pantā minētajā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņā" un skaitli un vārdus "73.panta pirmajā daļā minētajā termiņā" - ar skaitli un vārdiem "73.pantā minētajā termiņā";

aizstāt sestajā daļā vārdu "ceturtajā" ar vārdu "piektajā";

izslēgt septīto un astoto daļu;

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus "sestajā un astotajā" ar vārdiem "piektajā un devītajā".

46. Papildināt likumu ar 118.1 pantu šādā redakcijā:

"118.1 pants. Kreditoru prasījumu segšanas kārtība, ja pieteikts tāda nodrošinātā kreditora prasījums, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās

(1) Naudas līdzekļus, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpo par nodrošinājumu tāda nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, administrators deponē Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā kontā Valsts kasē līdz brīdim, kad nodrošinātais kreditors iesniedzis Maksātnespējas administrācijai paziņojumu par nosacījuma iestāšanos.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie naudas līdzekļi glabājami ne ilgāk kā trīs gadus pēc tam, kad ieķīlātā manta ir pārdota par labu nodrošinātajam kreditoram, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, vai piecus gadus no parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem iestājas agrāk.

(3) Ja nodrošinātais kreditors, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, iesniegumā norādījis datumu, līdz kuram jāiestājas nosacījumam, un līdz minētajam datumam nav iesniedzis Maksātnespējas administrācijai paziņojumu par nosacījuma iestāšanos, šā panta pirmajā daļā minētie naudas līdzekļi glabājami līdz iesniegumā norādītajam datumam.

(4) Ja nodrošinātais kreditors, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, nav iesniedzis Maksātnespējas administrācijai paziņojumu par nosacījuma iestāšanos līdz šā panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajam termiņam, šā panta pirmajā daļā minētie naudas līdzekļi tiek izmaksāti atbilstoši šā likuma 118.panta noteikumiem. Ja, iestājoties nosacījumam, no kura bija atkarīgas nodrošinātā kreditora prasījuma tiesības, prasījuma apmērs ir mazāks par šā panta pirmajā daļā minēto naudas līdzekļu summu, līdzekļu atlikumu izmaksā atbilstoši šā likuma 118.panta noteikumiem.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā naudas līdzekļi, kas iegūti no tādas parādnieka mantas pārdošanas, kas kalpojusi par nodrošinājumu tāda nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, deponējami Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā kontā Valsts kasē un izmaksājami kreditoriem."

47. 120.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Piecu dienu laikā pēc tam, kad saņemts tiesas lēmums par procesa pabeigšanu, administrators iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par parādnieka izslēgšanu no attiecīgā reģistra, pievienojot valsts arhīva izziņu par parādnieka dokumentu nodošanu glabāšanā."

48. Aizstāt 122.panta otrajā daļā vārdus "pirmajā un otrajā" ar vārdiem "otrajā un trešajā".

49. Izteikt 123.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētās tiesības ir arī fiziskajai personai, kas ir bijusi komplementārs personālsabiedrībā, kurai ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process, kā arī fiziskajai personai, kas ir bijusi dibinātājs vai dalībnieks zemnieku vai zvejnieku saimniecībā, kurai ir izbeigts juridiskās personas maksātnespējas process."

50. Aizstāt 128.panta ceturtajā daļā vārdus "Civilprocesa likumā noteikto mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu" ar vārdiem un skaitļiem "Civilprocesa likuma 1.pielikumā noteikto mantu un 596.pantā minētās summas".

51. 129.pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro;

2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 euro.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "līdzekļu pietiekamība administratora vienreizējās atlīdzības segšanai divu minimālo mēnešalgu apmērā" ar vārdiem "fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā kontā";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīts izmantojams, lai segtu šā likuma 171.panta pirmajā daļā noteikto administratora atlīdzību.

(4) Ja fiziskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts, depozīts atmaksājams fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīts iemaksājams Maksātnespējas administrācijas speciāli izveidotajā kontā un izmaksājams administratoram vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam."

52. Izteikt 130.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā;".

53. 132.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas var tikt publicētas arī citos reģistros, informācijas sistēmās vai datubāzēs.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

54. Papildināt 133.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) parādnieks kopā ar šā likuma 131.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajām ieinteresētajām personām, ja katrai no tām pastāv kāda no šā likuma 129.panta pirmajā daļā minētajām pazīmēm."

55. 134.pantā:

izslēgt otrās daļas 3.punktā vārdus "(arī tad, ja tā noteikta kā līgumsods)";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesas spriedums, ar kuru tiek pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, ir pamats pret parādnieku ierosinātās tiesvedības apturēšanai.

(5) Tiesas spriedums, ar kuru tiek pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, ir pamats prasības nodrošinājuma atcelšanai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

56. 137.pantā:

papildināt 1.punktu ar vārdiem un skaitļiem "ja administratoram tiek nodoti naudas līdzekļi saskaņā ar šā likuma 139.panta 2.punktu vai parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros ir paredzēta mantas pārdošana";

papildināt 2.punktu ar vārdiem "vai dzēšanu, pievienojot tiesas lēmuma par administratora iecelšanu norakstu";

aizstāt 6.punktā vārdu "nekavējoties" ar vārdiem "ja nepieciešams";

izslēgt 11.punktu;

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) pēc parādnieka lūguma un abpusējas vienošanās sniedz konsultāciju saistību dzēšanas plāna projekta sagatavošanā."

57. 139.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) gūt ienākumus atbilstoši savām iespējām, lai pilnīgāk apmierinātu kreditoru prasījumus;";

papildināt 5.punktu pēc vārdiem "sniegt administratoram" ar vārdiem "maksātnespējas procesa norisei";

papildināt pantu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) segt fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas;

7) pēc administratora pieprasījuma nodot administratora pārvaldījumā savu mantu, izņemot mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu, un šā likuma 140.panta 2.punktā minēto mantu, kā arī parādnieka valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu."

58. 141.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Kreditoru prasījumi pret parādnieku ir iesniedzami administratoram šā likuma XIII nodaļā noteiktajā kārtībā. Ja kreditors nokavējis šā likuma 73.panta pirmajā daļā minēto prasījumu iesniegšanas termiņu, viņš savu prasījumu pret parādnieku var iesniegt termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, skaitot no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā sastādīts galīgais bankrota procedūras izmaksu saraksts.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pēc šā likuma 73.panta otrajā daļā minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku gan fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros, gan pēc tam, kad parādnieks ir atbrīvots no saistībām šā likuma 164.panta pirmajā daļā minētajā gadījumā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Administrators nekavējoties elektroniski nosūta paziņojumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu visiem zināmajiem parādnieka kreditoriem, kuru prasījuma tiesības ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku. Ja publiski pieejamā informācijā nav atrodamas ziņas par parādnieka kreditoriem vai kreditoru elektroniskajām pasta adresēm, administrators ir tiesīgs attiecīgajiem kreditoriem paziņojumu nesūtīt."

59. Papildināt 142.panta otro daļu pēc vārda "saņemšanas" ar vārdiem un skaitli "par šā likuma 130.pantā minēto ierobežojumu pastāvēšanu".

60. Papildināt 147.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pēc tās mantas pārdošanas, kas kalpojusi par nodrošinājumu, nodrošinātais kreditors zaudē savas prasījuma tiesības un atlikušās parādnieka saistības starp kreditoru un parādnieku līdz ar izsoles akta apstiprināšanu tiek dzēstas. Līdz ar pamatsaistības dzēšanu izbeidzas arī visas papildus (blakus) saistības. Šāda kārtība ir attiecināma tikai uz tiem gadījumiem, kad parādnieka maksātnespējas procesā tiek pārdots parādnieka mājoklis."

61. 148.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja ar parādnieku kopā mājoklī, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 142 287 euro, dzīvo tā apgādībā esošas personas un šis mājoklis ar parādnieku kopā dzīvojošajām un tā apgādībā esošajām personām ir deklarētā dzīvesvieta, šāda mājokļa pārdošanu izsolē ir iespējams atlikt uz laiku līdz vienam gadam no fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas, lai parādnieks sameklētu citu mājokli. Šāda iespēja paredzama fiziskās personas mantas pārdošanas plānā.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Par mājokli šā likuma izpratnē uzskatāms parādniekam piederošs īpašums, kurā tas pēdējo sešu mēnešu laikā pirms dienas, kad tiesā iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums, ir deklarējis savu dzīvesvietu."

62. Papildināt 150.pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesa izbeidz bankrota procedūru, vienlaikus izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja nav iesniegti kreditoru prasījumi šā likuma 141.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(4) Pieteikumu par bankrota procedūras izbeigšanu šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā iesniedz parādnieks mēneša laikā pēc tam, kad beidzies šā likuma 141.panta pirmajā daļā minētais kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš.

(5) Ja tiesa izbeidz gan bankrota procedūru, gan vienlaikus fiziskās personas maksātnespējas procesu šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā, personas saistības, kuras norādītas šā panta ceturtajā daļā minētajā pieteikumā, izbeidzas, kreditori zaudē prasījuma tiesības pret parādnieku un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.

(6) Šā panta piektajā daļā minētās saistības tiesa norāda lēmumā, ar kuru tā izbeidz bankrota procedūru.

(7) Tiesa izbeidz bankrota procedūru, vienlaikus izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja parādnieks ir miris.

(8) Pieteikumu par bankrota procedūras izbeigšanu šā panta septītajā daļā minētajā gadījumā iesniedz administrators."

63. Papildināt 153.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) parādnieks nepilda bankrota vai saistību dzēšanas procedūrā paredzētos pienākumus, būtiski apgrūtinot maksātnespējas procesa efektīvu norisi."

64. 154.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārda "kreditori" ar vārdiem un skaitli "kuri savus prasījumus ir iesnieguši šā likuma 141.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā un";

papildināt otrās daļas 7.punktu pēc vārda "kreditoriem" ar vārdiem un skaitli "kuri savus prasījumus ir iesnieguši šā likuma 141.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā".

65. Izteikt 155.pantu šādā redakcijā:

"155.pants. Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš

(1) Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna īstenošanas termiņu parādnieks nosaka, ņemot vērā paredzamos ienākumus saistību dzēšanas procedūrā.

(2) Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

(3) Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā daļā noteikto saistību apmēru, saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

1) viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;

2) viens gads un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas.

(4) Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto saistību apmēru, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī. Saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

1) viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz 100 000 euro;

2) divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no 100 001 euro līdz 300 000 euro;

3) trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz 300 000 euro.

(5) Par parādnieka  saistībām uzskatāms tikai pamatparāds, neskaitot soda naudas, līgumsodu vai nokavējuma procentus. Pie parādnieka saistībām pieskaitāmi nolīgtie, nesamaksātie lietošanas procenti līdz maksātnespējas pasludināšanai, tomēr ne vairāk kā sešu procentu apmērā gadā."

66. 160.pantā:

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) segt fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas."

67. Papildināt 164.panta ceturto daļu ar 4.punktu:

"4) prasījumi par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā paredzētajiem sodiem, kā arī kompensācija par radīto kaitējumu."

68. 165.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Parādnieks iesniedz tiesai pieteikumu par saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, ja viņš:

1) pilnā apmērā ir nokārtojis visas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā iekļautās saistības;

2) ir izpildījis fiziskās personas saistību dzēšanas plānu.";

izslēgt otrās daļas 2.punktu.

69. Papildināt 166.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Likumā noteiktajai administratora atlīdzībai par administratora pienākumu veikšanu tiesiskās aizsardzības procesā vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, ja administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā."

70. Papildināt 168.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīts nav iemaksāts pilnībā vai daļēji (62.panta 7.1 daļa), juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas tiek segtas no valsts budžeta un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļiem, kuri Maksātnespējas administrācijai piešķirti juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanai attiecīgos gadījumos."

71. 169.pantā:

aizstāt piektās daļas otrajā teikumā vārdu "iecelšanas" ar vārdu "atcelšanas";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Likumā noteiktajai administratora atlīdzībai par administratora pienākumu veikšanu juridiskās personas maksātnespējas procesā papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, ja administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā."

72. 171.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "mantas" ar vārdiem "atgūšanu un";

aizstāt trešajā daļā vārdus "fiziskās personas saistību dzēšanas plāna projekta izstrādi" ar vārdiem "konsultācijas sniegšanu fiziskās personas saistību dzēšanas plāna projekta izstrādāšanā";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "no parādnieka mantas" ar vārdiem "un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Likumā noteiktajai administratora atlīdzībai par administratora pienākumu veikšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, ja administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā."

73. Izteikt 172.pantu šādā redakcijā:

"172.pants. Fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas

(1) Izmaksas, kas parādniekam rodas pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, tiek iedalītas fiziskās personas maksātnespējas procesa tiešajās un netiešajās izmaksās.

(2) Fiziskās personas maksātnespējas procesa tiešās izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar fiziskās personas maksātnespējas procesa nodrošināšanu:

1) izdevumi sludinājumu ievietošanai, izsoļu organizēšanai, norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai;

2) izdevumi par pasta korespondences nosūtīšanas pakalpojumiem;

3) izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas vērtēšanu;

4) izdevumi par notāra pakalpojumiem;

5) izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas uzturēšanu, ja tā ir nodota administratoram, un darījumu pārbaudi, kā arī mantas un darījumu apdrošināšanu.

(3) Fiziskās personas maksātnespējas procesa tiešās izmaksas tiek segtas no parādnieka mantas pārdošanas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

(4) Fiziskās personas maksātnespējas procesa netiešās izmaksas ir parādnieka uzturēšanas izmaksas pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas:

1) uzturēšanas izdevumi;

2) kārtējie nodokļu un nodevu maksājumi;

3) kārtējie uzturlīdzekļu maksājumi;

4) likumiskie maksājumi un maksājumi, kas izriet no tiem līgumiem, kuri tiek turpināti vai šajā likumā noteiktajā kārtībā noslēgti pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas (piemēram, administratīvie sodi, īres maksa, maksa par komunālajiem pakalpojumiem utt.);

5) izdevumi, kas saistīti ar trešajām personām piederošās mantas uzturēšanu līdz tās nodošanai šīm personām.

(5) Fiziskās personas maksātnespējas procesa netiešās izmaksas tiek segtas no parādnieka līdzekļiem, ko viņš ir tiesīgs paturēt sev uzturēšanas izmaksu segšanai."

74. Aizstāt 173.panta pirmajā daļā vārdus "valsts iestāde" ar vārdiem "tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde".

75. 175.pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punktu pēc skaitļa "62." ar vārdu un skaitli "un 129.";

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) šā likuma 118.1 pantā noteikto naudas līdzekļu izmaksāšanu.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta pirmās daļas 2., 4. un 5.punktā minēto Maksātnespējas administrācijas lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas tajā tiesā, kurā ierosināta vai ir bijusi ierosināta attiecīgā tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai maksātnespējas procesa lieta. Sūdzības iesniegšana tiesā aptur Maksātnespējas administrācijas lēmuma darbību, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minēto lēmumu."

76. Izslēgt 177.pantu.

77. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.punktu šādā redakcijā:

"11. Visi šā likuma grozījumi, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī, ir piemērojami visiem līdz 2014.gada 31.decembrim uzsāktajiem procesiem, izņemot šo pārejas noteikumu 12.-17.punktā norādītos gadījumus.

12. Grozījumi, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī attiecībā uz nodrošinātā kreditora statusu personām, kuru prasījuma tiesības pret trešajām personām ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu, kā arī uz personām, kuru prasījuma tiesības ir atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, piemērojami maksātnespējas procesos, kas pasludināti, un tiesiskās aizsardzības procesa lietās, kuras ierosinātas, sākot ar 2015.gada 1.janvāri.

13. Tiesiskās aizsardzības procesos, kas ierosināti, bet nav pasludināti līdz 2014.gada 31.decembrim, administrators sniedz argumentētu viedokli par to, vai tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā un tam pievienotajos dokumentos norādītie kreditoru prasījumi ir pirmsšķietami (prima facie) pamatoti, ja to lūdz kāds no kreditoriem.

14. Tiesiskās aizsardzības procesos, kas pasludināti līdz 2014.gada 31.decembrim, netiek piemēroti šā likuma 38., 40. un 42.panta grozījumi, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

15. Izsoles, kuras izsludinātas līdz 2015.gada 1.janvārim, pabeidzamas atbilstoši šā likuma regulējumam, kas bija spēkā līdz 2014.gada 31.janvārim.

16. Šā likuma grozījumi XVII nodaļā "Darījumu apstrīdēšana" ir piemērojami maksātnespējas procesos, kas pasludināti, sākot ar 2015.gada 1.janvāri.

17. Šā likuma grozījumi D sadaļā un E sadaļas XXX nodaļā, kas stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī, ir piemērojami fiziskās personas maksātnespējas procesiem, kas pasludināti, sākot ar 2015.gada 1.janvāri.

18. Ja fiziskās personas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas process ir pasludināts līdz šā likuma 148.panta sestās daļas, 155.panta otrās, trešās un ceturtās daļas grozījumu spēkā stāšanās dienai un nav izbeigts, fiziskajai personai ir tiesības 30 dienu laikā no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniegt sava saistību dzēšanas plāna grozījumus apstiprināšanai tiesā.

19. Ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un nav izbeigts, administrators līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu. Ja minētajā procesā līdz 2014.gada 31.decembrim ir uzsākts mierizlīgums vai sanācija, attiecīgo maksātnespējas procesa stāvokļa risinājumu īsteno likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteiktajā kārtībā.

20. Ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un nav izbeigts, administrators līdz 2015.gada 31.oktobrim iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa lietas izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu. Ja minētajā procesā līdz 2014.gada 31.decembrim ir uzsākts izlīgums, sanācija vai tiesiskās aizsardzības process (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process), attiecīgo maksātnespējas procesa stāvokļa risinājumu īsteno kārtībā, kāda noteikta Maksātnespējas likumā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim.

21. Kreditoru sapulce līdz 2015.gada 30.jūnijam var pieņemt lēmumu par mierizlīguma, izlīguma, sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesa piemērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process.

22. Ja šo pārejas noteikumu 18., 19. un 20.punktā paredzētajā kārtībā uzsākto mierizlīgumu, izlīgumu, sanāciju vai tiesiskās aizsardzības procesu (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu) pārtrauc pēc 2014.gada 31.decembra, administrators uzsāk bankrota procedūru, piemērojot likuma normas, kas bija spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process.

23. Ja administrators ir uzsācis bankrota procedūru šo pārejas noteikumu 21.punktā paredzētajā gadījumā, pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu administrators iesniedz tiesā gada laikā no bankrota procedūras uzsākšanas dienas, piemērojot likuma normas, kas bija spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process.

24. Ja administrators neiesniedz tiesā šo pārejas noteikumu 18. un 19.punktā minēto pieteikumu šajos punktos noteiktajos termiņos, Maksātnespējas administrācija iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas attiecīgajā maksātnespējas procesā, izņemot gadījumu, kad:

1) maksātnespējas procesu nevar izbeigt sakarā ar uzsākto tiesvedību civillietās vai administratīvajās lietās;

2) saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas vērtējumu maksātnespējas procesu nevar izbeigt pamatotu iemeslu dēļ;

3) parādnieks, kuram ir pasludināts maksātnespējas process, ir atzīts par cietušo kriminālprocesā.

25. Šo pārejas noteikumu 24.punkta 1.apakšpunktā paredzētajos gadījumos Maksātnespējas administrācija uzliek administratoram tiesisko pienākumu līdz 2015.gada 30.septembrim, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un nav izbeigts, vai līdz 2016.gada 31.janvārim, ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un nav izbeigts, sasaukt kreditoru sapulci saskaņā ar likuma normām, kas bija spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process, jautājuma izlemšanai par tiesvedības turpināšanu. Ja kreditoru sapulce nobalso par tiesvedības neturpināšanu, administrators uzsāk vai pabeidz mantas pārdošanu, apmierina kreditoru prasījumus un līdz 2016.gada 30.septembrim, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un nav izbeigts, vai līdz 2017.gada 31.oktobrim, ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un nav izbeigts, iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu. Ja kreditoru sapulce nobalso par tiesvedības turpināšanu, administrators līdz 2016.gada 30.septembrim, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un nav izbeigts, vai līdz 2017.gada 31.oktobrim, ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un nav izbeigts, sasauc nākamo kreditoru sapulci jautājuma izlemšanai par iespējām izbeigt maksātnespējas procesu vai tiesvedības turpināšanu. Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja to atbalsta trīs ceturtdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem kreditoriem.

26. Šo pārejas noteikumu 17.punkta 2.apakšpunktā paredzētajos gadījumos Maksātnespējas administrācija uzliek administratoram tiesisko pienākumu līdz 2015.gada 30.septembrim, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un nav izbeigts, vai līdz 2016.gada 31.janvārim, ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un nav izbeigts, sasaukt kreditoru sapulci saskaņā ar likuma normām, kas bija spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process, jautājumu izlemšanai par bankrota procedūras pabeigšanu. Ja kreditoru sapulce nobalso par bankrota procedūras pabeigšanu, administrators uzsāk vai pabeidz mantas pārdošanu, apmierina kreditoru prasījumus un līdz 2016.gada 30.septembrim, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un nav izbeigts, vai līdz 2017.gada 31.oktobrim, ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un nav izbeigts, iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu. Ja kreditoru sapulce nenobalso par veicamajām darbībām bankrota procedūras pabeigšanai, administrators līdz 2016.gada 30.septembrim, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un nav izbeigts, vai līdz 2017.gada 31.oktobrim, ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un nav izbeigts, sasauc nākamo kreditoru sapulci jautājuma izlemšanai par iespējām izbeigt maksātnespējas procesu. Lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja to atbalsta trīs ceturtdaļas no klātesošajiem balsstiesīgajiem kreditoriem.

27. Ja administrators neiesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu šo pārejas noteikumu 23., 25., 26. vai 28.punktā minētajos gadījumos un termiņā, Maksātnespējas administrācija iesniedz tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas attiecīgajā maksātnespējas procesā un maksātnespējas procesa izbeigšanu.

28. Ja tiesa atceļ administratoru no pienākumu pildīšanas attiecīgajā maksātnespējas procesā, pamatojoties uz šo pārejas noteikumu 24.punktā minēto Maksātnespējas administrācijas pieteikumu, jaunais administrators uzsāk vai pabeidz mantas pārdošanu, apmierina kreditoru prasījumus un līdz 2016.gada 30.jūnijam, ja maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un nav izbeigts, vai līdz 2016.gada 31.oktobrim, ja juridiskās personas maksātnespējas process ir uzsākts atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, un nav izbeigts, iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu.

29. Ja tiesa atceļ administratoru no pienākumu pildīšanas attiecīgajā maksātnespējas procesā, pamatojoties uz šo pārejas noteikumu 27.punktā minēto Maksātnespējas administrācijas pieteikumu, un administrators neveic tiesas lēmumā minētās darbības, kas saistītas ar parādnieka izslēgšanu no attiecīgā publiskā reģistra vai maksātnespējas procesa pabeigšanu, Administratoru asociācija pēc Maksātnespējas administrācijas priekšlikuma var pieņemt lēmumu par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu.

30. Šo pārejas noteikumu 19.-29.punktā minēto pienākumu izpildes nodrošināšanai administrators informāciju kreditoriem var sniegt šā likuma 81.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā. Kreditori līdz 2015.gada 1.februārim iesniedz administratoram iesniegumu, kurā norāda savu elektroniskā pasta adresi.

31. Ja konstatē pretrunu starp dažāda maksātnespējas procesa regulējuma normām, šo pārejas noteikumu 19.-30.punkta izpildei piemēro to tiesību normu, kura bija spēkā, kad tika uzsākts attiecīgais maksātnespējas process, ja vien šā likuma pārejas noteikumu 12.-22.punktā nav noteikts citādi.

32. Atlīdzībai par administratora pienākumu veikšanu maksātnespējas procesos, kuros piemērojami šo pārejas noteikumu 2. un 5.punktā minētie normatīvie akti, tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis, ja administrators ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

33. Šā likuma 147.panta sestā daļa ir piemērojama fizisko personu maksātnespējas procesā tikai uz to mantu, uz kuru nodrošinājums ir nodibināts pēc 2015.gada 1.janvāra."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Maksātnespējas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.09.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Tēma: Covid-19; Maksātnespēja; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 15.10.2014. OP numurs: 2014/204.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
269517
01.01.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"