Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Ventspilī 2014. gada 12.septembrī (prot. Nr.11; 9.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta
sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr. 44; 2012, Nr. 89; 2012, Nr. 172; 2013, Nr. 224; 2013, Nr. 247; 2014, Nr. 94) šādus grozījumus:

1. aizstāt saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā vārdus "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" ar vārdiem "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā";

2. aizstāt saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.3. apakšpunktu ar 19.4. apakšpunktu;

3. papildināt 2. nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"Pašvaldības sociālais pabalsts, kas tiek piešķirts nepilngadīgam bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas audžuģimenē, var tikt izmaksāts audžuģimenei.";

4. aizstāt 32.1. apakšpunktā skaitli "215,14" ar skaitli "221,04";

5. aizstāt 45.2., 55.2., 71.2., 129.2., 138.1., 170.1., 170.3. apakšpunktā skaitli "250,94" ar skaitli "257,82";

6. aizstāt 146.1., 184.6. apakšpunktā un 164., 179. punktā skaitli "283,99" ar skaitli "291,77";

7. aizstāt 190.1. apakšpunktā skaitli "249,00" ar skaitli "249,71".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.VītoliņšSaistošo noteikumu Nr.10 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1) Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr. 4) (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai. Attiecībā uz pensionāriem un personām ar invaliditāti Saistošajos noteikumos noteikti trīs dažādi ienākumu līmeņi:

1. ienākumu līmenis - 215,14 euro mēnesī:

ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, maznodrošinātā statusu piešķir, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 215,14 euro mēnesī;

2. ienākumu līmenis - 250,94 euro mēnesī:

2.1. atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250,94 euro mēnesī, ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu (siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai) un pabalstu aprūpei mājās;

2.2. ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250,94 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai;

2.3. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 250,94 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

3. ienākumu līmenis - 283,99 euro mēnesī:

3.1. pensionāriem un personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 283,99 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;

3.2. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 283,99 euro mēnesī ir tiesības vienu reizi gadā saņemt pabalstu medikamentu un medicīnas ierīču iegādei un pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai (Ziemassvētkos un Lieldienās).

No 01.10.2014. ar indeksu 1,0274 indeksēs visas pensijas, kas nepārsniedz 285,00 euro (neskaitot piemaksu pie pensijas).

Pensiju un atlīdzību indeksācija no 01.10.2014. noteikta sekojošos normatīvajos aktos:

• likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15.1 punktā;

• llikuma "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" 6. pantā.

Grozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami tādēļ, ka nepalielinot ienākumu līmeņus maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, daļa no līdzšinējiem pabalstu saņēmējiem zaudētu iespēju saņemt pašvaldības sociālo palīdzību. Ja Saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu līmenis tiek saglabāts esošajā apmērā, tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus zaudēs 160 personas, kuras pašlaik tos saņem, no tām 151 persona 125 ģimenēs, kurām pašlaik ir spēkā maznodrošinātas ģimenes statuss un 9 personas, kuras saņem dzīvokļa pabalstus un pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai.

Palielinot Saistošajos noteikumos noteikto ienākumu līmeni, atbilstoši valstī noteiktajam pensiju indeksācijas indeksam - 1,0274, sociālo pabalstu saņēmēju skaits nemainās.

Pensiju indeksācijas rezultātā iepriekš minētie pensionāri un personas ar invaliditāti zaudētu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstus un citus pabalstus, kā rezultātā ievērojami pasliktinātos šo personu finansiālā situācija un sekojoši arī dzīves kvalitāte kopumā, jo nelielais pensiju pieaugums nekompensētu ievērojamos izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģija, ūdens un kanalizācijas pakalpojumi), kas turpmāk šīm personām būtu jāmaksā pilnā apmērā.

2) Pašlaik Saistošie noteikumi neparedz tiesības audžuģimenei saņemt pašvaldības sociālo pabalstu, kas tiek piešķirts nepilngadīgam bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas audžuģimenē, jo audžuģimenes aprūpē nodotā bērna personisko un mantisko interešu aizstāvis ir bāriņtiesa, pēc kuras iesnieguma piešķirto pabalstu pārskaita bērna bankas kontā, ar kuru bērnam ir tiesības rīkoties pēc pilngadības sasniegšanas.

Saistošo noteikumu grozījumi dos tiesības audžuģimenēs esošajiem bērniem saņemt pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai (Ziemassvētkos), bet ja audžuģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad arī pabalstu mācību līdzekļu iegādei un pabalstu vispārējās izglītības iestāžu absolventiem. Audžuģimenēs šobrīd atrodas 7 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri ir deklarēti Ventspilī.

3) Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 857) 30. punktā ir noteikts, ka pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kas nedrīkst būt mazāks par 249,71 euro. Pašvaldībai nav tiesību noteikt mazāku pabalstu, bet pašlaik, saistībā ar euro ieviešanu, pabalsta apmērs, to konvertējot no latiem uz euro pēc Eiropas Padomes noteiktā oficiālā valūtas maiņas kursa, ar Ventspils pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"" ir noteikts 249,00 euro. Lai pabalsta apmērs būtu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 857, tas jāpalielina par 0,71 euro.

4) Esošajā Saistošo noteikumu tiesiskajā regulējumā tiek precizēts likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nosaukums, mainot vārda "jautājuma" galotni, atbilstoši likuma nosaukumam.

Ministru kabinets, veicot grozījumus 30.03.2010. noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 299), pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus attiecībā uz kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, noteicis 19.4. apakšpunktā, agrākā 19.3. apakšpunkta vietā. Sakarā ar to, Saistošo noteikumu tiesiskajā regulējumā nepieciešams precizējums.

2. Īss projekta satura izklāsts

1) Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir palielināt pašlaik spēkā esošos ienākumu un pensiju līmeņus pensionāriem un personām ar invaliditāti maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, piemērojot indeksu 1,0274, lai nepasliktinātu šo sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo situāciju. Palielinot ienākumu līmeņus, piemērojot indeksu 1,0274, neviena persona, kas pašlaik saņem maznodrošinātā statusu un pašvaldības sociālo palīdzību, nezaudētu iespēju šo atbalstu saņemt arī turpmāk.

Palielinot pensionāriem un personām ar invaliditāti esošos ienākumu līmeņus sociālās palīdzības saņemšanai, piemērojot indeksu 1,0274, tie būs sekojoši:

• ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, maznodrošinātā statusu piešķirs, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 221,04 euro mēnesī;

• atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 257,82 euro mēnesī, būs tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu (siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai) un pabalstu aprūpei mājās;

• ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 257,82 euro mēnesī, būs tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai;

• nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniegs 257,82 euro mēnesī, būs tiesības saņemt pabalstu daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

• pensionāriem un personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 291,77 euro mēnesī, būs tiesības saņemt pabalstu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;

• pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniegs 291,77 euro mēnesī, vienu reizi gadā būs tiesības saņemt pabalstu medikamentu un medicīnas ierīču iegādei un pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai (Ziemassvētkos un Lieldienās).

2) Saistošie noteikumi paredzēs tiesības audžuģimenei saņemt pašvaldības sociālo pabalstu, kas tiek piešķirts nepilngadīgam bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas audžuģimenē, nosakot, ka pašvaldības sociālais pabalsts, kas tiek piešķirts nepilngadīgam bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas audžuģimenē, var tikt izmaksāts audžuģimenei.

3) Atbilstoši MK noteikumu Nr. 857 30. punktam, Saistošo noteikumu 190.1. apakšpunktā tiks noteikts, ka pašvaldība sniedz atvieglojumus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, par kuriem Ventspils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās vienreizēju pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - 249,71 euro apmērā vai arī līdzvērtīgas summas apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

4) Saistošo noteikumu tiesiskajā regulējumā tiks precizēts likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" nosaukums, kurš iepriekš tika minēts kļūdaini un MK noteikumu Nr. 299 apakšpunkts, kurā noteiktas pašvaldības tiesības izdot saistošos noteikumus. Saistošajos noteikumos turpmāk pareizi tiks noteikts, ka Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4. apakšpunktu.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu

1) Saistošo noteikumu ietekme uz Ventspils pilsētas pašvaldības budžetu, saistībā ar ienākumu līmeņu maznodrošinātā statusa un sociālo pabalstu saņemšanai palielināšanu un Saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma precizēšanu, netiek prognozēta.

Tā kā ienākumu līmeņi maznodrošinātā statusa un sociālo pabalstu saņemšanai tiek palielināti, piemērojot tieši tādu pašu indeksu, ar kādu tiek palielinātas pensijas (1,0274), kopējais pašvaldības sociālās palīdzības saņēmēju skaits nemainīsies. Visi esošie sociālās palīdzības saņēmēji saglabās šādu iespēju, savukārt no jauna neviens pensionārs vai persona ar invaliditāti kā palīdzības saņēmējs šo Saistošo noteikumu grozījumu rezultātā klāt nenāks.

2) Nosakot, ka pašvaldības sociālais pabalsts, kas tiek piešķirts nepilngadīgam bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas audžuģimenē, var tikt izmaksāts audžuģimenei, turpmāk gada laikā pabalstu izmaksai būs nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi 213,45 euro apmērā pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai (Ziemassvētkos) izmaksai 5 bērniem, kas atrodas audžuģimenē.

3) Nosakot vienreizēju pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 249,71 euro apmērā, atbilstoši MK noteikumu Nr. 857 30. punktam, ņemot vērā, ka gada laikā vidēji pabalstu izmaksā 15 līdz 20 bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, papildus būs nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi 14,20 euro apmērā.

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darbavietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Mērķgrupas, kuras ietekmē Saistošie noteikumi, ir: trūcīgas personas, maznodrošinātas ģimenes (personas), pensionāri un personas ar invaliditāti, kuriem ienākumi nepārsniedz noteiktu ienākumu līmeni, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Pēc Saistošo noteikumu spēkā stāšanās, Sociālā dienesta klientiem - pensionāriem un personām ar invaliditāti, nemainīsies maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālās palīdzības saņemšanas kārtība, bet audžuģimenēm būs tiesības saņemt pabalstu par viņu aprūpē esošiem bērniem.

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (03.09.2014.), Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (28.08.2014.), Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (27.08.2014.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (05.09.2014.).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (27.08.2014.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 12.09.2014.Stājas spēkā: 27.09.2014.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 26.09.2014. OP numurs: 2014/191.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
269117
27.09.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)