Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.516

Rīgā 2014.gada 26.augustā (prot. Nr.45 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā
" 20.panta piekto daļu,
24.panta 2.1 daļu un trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 157. nr.; 2003, 105. nr.; 2006, 74., 163. nr.; 2010, 12., 97. nr.; 2012, 25. nr.; 2013, 52. nr.; 2014, 16. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. kārtību, kādā valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā valsts amatpersonu sarakstu un tā grozījumus;";

1.2. izteikt 3.3. un 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. norādot informāciju par tā īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (arī par īpašumiem, kurus tas nomā no citām personām un kuri ir tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību), sniedz ziņas par to veidiem un atrašanās vietu (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta). Norāda atzīmi par to, vai nekustamais īpašums ir īpašumā, kopīpašumā, lietošanā vai valdījumā. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami:

3.3.1. Tiesu administrācijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata" dati par deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā) esošajiem nekustamajiem īpašumiem (nekustamā īpašuma veids, atrašanās vieta (valsts/pilsēta/apdzīvota vieta));

3.3.2. Valsts zemes dienesta pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma" dati par deklarācijas iesniedzēja valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (nekustamā īpašuma veids, atrašanās vieta (valsts/pilsēta/apdzīvota vieta));

3.4. norādot informāciju par komercsabiedrībām, kuru dalībnieks, akcionārs vai biedrs tas ir, kā arī par tam piederošajām kapitāla daļām un akcijām, sniedz ziņas par to identifikācijas datiem, kā arī par to juridisko personu identifikācijas datiem, kuru kapitāla daļas vai akcijas pieder deklarācijas iesniedzējam (norādot kapitāla veidu, skaitu, kopējo vērtību un valūtu), un, norādot informāciju par deklarācijas iesniedzējam piederošajiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā noteiktajiem finanšu instrumentiem, sniedz ziņas par finanšu instrumentu veidu, skaitu, kopējo vērtību un valūtu. Privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai to skaitu;";

1.3. izteikt 3.11. un 3.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.11. norādot informāciju, ka tas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas, no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām un citiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem, sniedz ziņas par priekšmetu, tā vērtību un valūtu. Ja ir noslēgts līgums, sniedz ziņas par līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, tā vērtību un valūtu;

3.12. norāda informāciju, ka tam ir uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu);";

1.4. papildināt noteikumus ar 3.13. un 3.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.13. sniedz citu informāciju, kuru tas vēlas norādīt deklarācijā, lai paskaidrotu ar deklarētajām ziņām saistītās intereses vai norādītu citus apstākļus, kuri var izraisīt deklarācijas iesniedzēja mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas tā amata pienākumos ietilpstošas darbības veikšanā;

3.14. norāda laulātā, vecāku un pilngadīgo radinieku - brāļu, māsu un bērnu vārdu, uzvārdu un radniecību. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Iedzīvotāju reģistrs" dati par deklarācijas iesniedzēja laulāto, vecākiem un pilngadīgajiem radiniekiem - bērniem, brāļiem, māsām (vārds, uzvārds un radniecība).";

1.5. izteikt 4.2. un 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. sniedz ziņas par amatiem un darbiem, ja tas ir individuālais komersants. Sniedz ziņas par uzņēmuma līgumiem un pilnvarojumiem, ja darba devējs, otra līgumslēdzēja puse vai pilnvarotājs ir fiziska persona, kā arī norāda pārskata periodā gūtos ienākumus no fiziskām personām (norādot fiziskās personas identifikācijas datus);

4.3. sniedz ziņas par tā īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (arī par īpašumiem, kurus tas nomā no citām personām un kuri ir tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību), norādot īpašuma adresi. Izdara atzīmi par to, vai nekustamais īpašums ir īpašumā, kopīpašumā, lietošanā vai valdījumā. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami:

4.3.1. Tiesu administrācijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata" dati par deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā) esošajiem nekustamajiem īpašumiem (nekustamā īpašuma veids, kadastra numurs, nekustamā īpašuma nosaukums (ja tāds ir) un nekustamā īpašuma objekta adrese);

4.3.2. Valsts zemes dienesta pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma" dati par deklarācijas iesniedzēja valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un nekustamā īpašuma objektiem (nekustamā īpašuma veids, kadastra numurs, kadastra apzīmējums, nekustamā īpašuma nosaukums (ja tāds ir) un nekustamā īpašuma objekta adrese);";

1.6. izteikt 4.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.8. sniedz ziņas par to, ka tas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas, no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām un citiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem (norāda tās personas identifikācijas datus, no kuras tiek gūts labums, priekšmetu, tā vērtību un valūtu. Ja ir noslēgts līgums, sniedz ziņas par līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, tā vērtību un valūtu);";

1.7. papildināt noteikumus ar 4.9., 4.10. un 4.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.9. norāda informāciju par deklarācijas iesniedzējam piederošajiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā noteiktajiem finanšu instrumentiem, sniedz ziņas par finanšu instrumentu veidu, skaitu, kopējo vērtību, valūtu un norāda tās personas identifikācijas datus, kas izlaidusi attiecīgos finanšu instrumentus;

4.10. sniedz citu informāciju, kuru tas vēlas norādīt deklarācijā attiecībā uz tam piederošu lietu vai lietu kopību, kuras vērtība pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas un kura nav norādīta deklarācijas publicējamās daļas 3., 4., 5., 6. un 13. punktā;

4.11. norāda deklarācijas iesniedzēja laulātā, vecāku, brāļu, māsu un bērnu vārdu, uzvārdu un radniecību. Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka ir pieejami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Iedzīvotāju reģistrs" dati par deklarācijas iesniedzēja laulāto, vecākiem, brāļiem, māsām un bērniem (vārds, uzvārds un radniecība).";

1.8. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona sastāda valsts amatpersonu sarakstu un saraksta grozījumus (2. pielikums) un 15 dienu laikā elektroniskā veidā iesniedz tos Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Par grozījumiem sarakstā uzskatāma amatpersonas amata maiņa, datums, kad persona stājusies valsts amatpersonas amatā vai beigusi pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus, atzīme par valsts civildienesta ierēdņa statusa esību vai neesību.";

1.9. izteikt 21. un 22. punktu šādā redakcijā:

"21. Valsts ieņēmumu dienests katras valsts amatpersonas papīra formā iesniegtajiem dokumentiem izveido amatpersonas lietu, kuru saskaņā ar lietvedības noteikumiem numurē atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta lietu nomenklatūrai.

22. Valsts amatpersonas lietā apkopo deklarācijas, kuras konkrētā valsts amatpersona ir iesniegusi papīra formā, - deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā, kārtējā gada deklarācijas un deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt valsts amatpersonas pienākumus (lietā apkopo gan deklarācijas publicējamo, gan nepublicējamo daļu). Lietā tiek apkopoti arī pārbaudes materiāli un citi dokumenti, kuri attiecas uz konkrēto valsts amatpersonu.";

1.10. papildināt 25. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Elektroniski iesniegtie dokumenti tiek glabāti, ievērojot kārtību, kas normatīvajos aktos noteikta elektronisko dokumentu glabāšanai.";

1.11. aizstāt 26. punktā skaitli "50" ar skaitli "30";

1.12. aizstāt 27. punktā:

1.12.1. skaitli "3.12." ar skaitli "3.14.";

1.12.2. skaitli "4.8." ar skaitli "4.11.";

1.13. papildināt noteikumus ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Šo noteikumu 3.3. un 4.3. apakšpunktā minētā norma par Valsts zemes dienesta pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma" datu pieejamību Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā piemērojama ar 2017. gada 1. janvāri.";

1.14. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 22.oktobra
noteikumiem Nr.478

Valsts amatpersonas deklarācija

Deklarācijas veids:

valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz, stājoties amatā 20___. gada ___.___________________

kārtējā valsts amatpersonas deklarācija - par 20___. gadu

valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus 20___. gada ___.___________________

valsts amatpersonas deklarācija, kuru iesniedz pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas:

par pirmo gadu no 20___. gada ___.___________________ līdz 20___. gada ___.___________________

par otro gadu no 20___. gada ___.___________________ līdz 20___. gada ___.___________________

Piezīme. Atzīmēt atbilstošo kvadrātiņu. Visas deklarācijā noteiktās ziņas sniedzamas gan attiecībā uz Latviju, gan ārvalstīm.

I. Publicējamā daļa

1. Deklarācijas iesniedzēja dati

Vārds, uzvārds
Darbavieta
 

(pilns nosaukums)

Valsts amatpersonas amats

2. Citi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņem papildus valsts amatpersonas amatam (t. sk. amati biedrībās, nodibinājumos, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un arodbiedrībās), un citi darbi, kurus deklarācijas iesniedzējs strādā, kā arī informācija par uzņēmuma līgumiem vai pilnvarojumiem, kuros noteiktās saistības tas pilda

Amata nosaukums, darbi, informācija par uzņēmuma līgumiem un pilnvarojumiem

Juridiskai personai - nosaukums;
fiziskai personai - vārds un uzvārds

Juridiskai personai - reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese

Piezīme. Informācija norādāma par visu pārskata periodu.

3. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie, kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību)

Nekustamā īpašuma veids

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta)

Atzīme par to, vai ir īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā

4. Komercsabiedrības, kuru dalībnieks, akcionārs vai biedrs ir deklarācijas iesniedzējs. Deklarācijas iesniedzējam piederošās kapitāla daļas un akcijas (privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai skaitu)

Komercsabiedrības nosaukums

Komercsabiedrības reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese

Kapitāla veids

Kapitāla daļu, akciju skaits

Kapitāla daļu, akciju kopējā vērtība

Valūta

Deklarācijas iesniedzējam piederošie finanšu instrumenti - parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas), vērtspapīri, ar kuriem nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, naudas tirgus instrumenti

Finanšu instrumenti

Finanšu instrumentu skaits

Finanšu instrumentu kopējā vērtība

Valūta

5. Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga līguma pamata

Transportlīdzekļa veids

Marka

Izlaides gads

Reģistrācijas gads

Atzīme par to, vai ir īpašumā, valdījumā vai lietošanā

6. Deklarācijas iesniedzēja skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas (attiecīgās valūtas vienībās)

Skaidrās naudas uzkrājuma summa cipariem

Valūta

Skaidrās naudas uzkrājuma summa vārdiem


Bezskaidrās naudas uzkrājuma summa

Valūta

Bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai norēķinu kartes izdevēja nosaukums

Juridiskai personai - reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese

7. Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā gūtie ienākumi, piemēram, darba alga, piemaksas pie darba algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no saimnieciskās un komercdarbības, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas, ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas un nomas (īres), laimesti un dividendes, mantojumi, dāvinājumi, saņemtie pabalsti un citi ienākumi.

Piezīme. Šā punkta tabulu aizpilda, tikai iesniedzot kārtējo gada deklarāciju un deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus. Ienākumiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek aplikti ar nodokļiem, norādāmas aprēķinātās summas pirms nodokļu samaksas.

Ienākumu gūšanas vieta (avots) -
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
fiziskās personas vārds un uzvārds

Ienākumu veids

Summa

Valūta

8. Deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā veiktie darījumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

Darījuma veids

Summa

Valūta

Piezīme. Katra darījuma apmērs naudas izteiksmē norādāms attiecīgajā valūtā.

9. Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

Summa cipariem

Valūta

Summa vārdiem

Piezīme. Katras parādsaistības apmērs naudas izteiksmē norādāms attiecīgajā valūtā.

10. Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

Summa cipariem

Valūta

Summa vārdiem

Piezīme. Katra aizdevuma summa naudas izteiksmē norādāma attiecīgajā valūtā.

11. Informācija par gūto labumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas

Priekšmets - nekustamais īpašums, kustamais īpašums, citas ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas

Priekšmeta vērtība

Valūta

Informācija par gūto labumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām un citiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem

Priekšmets - kapitāla daļas, akcijas, finanšu instrumenti

Priekšmeta vērtība

Valūta

Ja ir noslēgts līgums (piemēram, trasta līgums), norāda līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, priekšmeta vērtību un valūtu

Līguma noslēgšanas datums

Līguma priekšmets

Priekšmeta vērtība

Valūta

12. Deklarācijas iesniedzējs, norādot ar vārdiem "ir" vai "nav", sniedz informāciju, vai tam ir vai nav uzkrāti līdzekļi privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā (ar līdzekļu uzkrāšanu)

Privātie pensiju fondi

Dzīvības apdrošināšana (ar līdzekļu uzkrāšanu)

13. Cita informācija, kuru vēlas norādīt un kuras mērķis ir paskaidrot ar deklarētajām ziņām saistītas intereses vai citus apstākļus, kuri var izraisīt mantisko vai citu personisko ieinteresētību kādas deklarācijas iesniedzēja amata pienākumos ietilpstošas darbības veikšanā

14. Deklarācijas iesniedzēja laulātais, vecāki un pilngadīgie brāļi, māsas un bērni

Vārds, uzvārds

Radniecība

Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

II. Nepublicējamā daļa

1. Deklarācijas iesniedzēja dati

Vārds, uzvārds
Personas kods
Deklarētās dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs
Darbavieta
 

(pilns nosaukums)

Valsts amatpersonas amats un tālruņa numurs

2. Amati, darbi, kā arī norāde, ka deklarācijas iesniedzējs ir individuālais komersants. Uzņēmuma līgumi un pilnvarojumi, ja darba devējs, otra līgumslēdzēja puse vai pilnvarotājs ir fiziska persona, kā arī pārskata periodā gūtie ienākumi no fiziskām personām

Amata nosaukums, darbi, uzņēmuma līgumi vai pilnvarojumi

Fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai individuālā komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs

Ienākumu veids

Summa

Valūta

3. Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie, kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību)

Nekustamā īpašuma veids

Nekustamā īpašuma kadastra numurs, kadastra apzīmējums

Nekustamā īpašuma nosaukums (ja tāds ir), nekustamā īpašuma objekta adrese

Atzīme par to, vai ir īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā

4. Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus tas ir iegādājies uz līzinga pamata

Transportlīdzekļa veids

Marka

Reģistrācijas numurs

5. Deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā veiktie darījumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

Darījuma puses
(juridiskai personai - nosaukums;
fiziskai personai - vārds un uzvārds)

Juridiskai personai - reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
fiziskai personai - personas kods

Summa

Valūta

6. Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

Juridiskai personai - nosaukums;
fiziskai personai - vārds un uzvārds

Juridiskai personai - reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
fiziskai personai - personas kods

Summa

Valūta

7. Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas

Juridiskai personai - nosaukums;
fiziskai personai - vārds un uzvārds

Juridiskai personai - reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
fiziskai personai - personas kods

Summa

Valūta

8. Informācija par gūto labumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas, no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām un citiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem

Persona, no kurai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas tiek gūts labums

Priekšmets - nekustamais īpašums, kustamais īpašums, citas ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas

Priekšmeta vērtība

Valūta

Juridiskai personai - nosaukums;
fiziskai personai - vārds, uzvārds; personu apvienības nosaukums
Juridiskai personai - reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
fiziskai personai - personas kods
     

Persona, no kurai piederošām vai kuras pārvaldīšanā esošām kapitāla daļām, akcijām, finanšu instrumentiem tiek gūts labums Priekšmets - kapitāla daļas, akcijas, finanšu instrumenti Priekšmeta vērtība Valūta
Juridiskai personai - nosaukums;
fiziskai personai vārds, uzvārds; personu apvienības nosaukums
Juridiskai personai - reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
fiziskai personai - personas kods

Ja ir noslēgts līgums (piemēram, trasta līgums), norāda līgumslēdzēju puses identifikācijas datus, līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, līguma priekšmeta vērtību un valūtu

Līgumslēdzēja puse Līguma noslēgšanas datums Līguma priekšmets Priekšmeta vērtība Valūta
Juridiskai personai - nosaukums;
fiziskai personai - vārds, uzvārds; personu apvienības nosaukums
Juridiskai personai - reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
fiziskai personai - personas kods

9. Deklarācijas iesniedzējam piederošie finanšu instrumenti - parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas), vērtspapīri, ar kuriem nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, naudas tirgus instrumenti

Persona, kas izlaidusi attiecīgo finanšu instrumentu.
Juridiskai personai - nosaukums;
fiziskai personai - vārds, uzvārds; personu apvienības nosaukums
Juridiskai personai - reģistrācijas numurs komercreģistrā un juridiskā adrese;
fiziskai personai - personas kods
Finanšu instrumenti Finanšu instrumentu skaits Finanšu instrumentu kopējā vērtība Valūta

10. Cita informācija, kuru deklarācijas iesniedzējs vēlas norādīt deklarācijā attiecībā uz tai piederošu lietu vai lietu kopību, kuras vērtība pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas un kura nav norādīta deklarācijas publicējamās daļas 3., 4., 5., 6. un 13. punktā

11. Deklarācijas iesniedzēja laulātais, vecāki, brāļi, māsas un bērni

Vārds, uzvārds

Radniecība

   

Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

Deklarācijas iesniedzēja paraksts Datums ";

1.15. papildināt 2. pielikumu aiz vārda "vadītājs" ar vārdiem "vai viņa pilnvarota persona".

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 516Pieņemts: 26.08.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 02.09.2014. OP numurs: 2014/172.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
268553
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)