Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.505

Rīgā 2014.gada 26.augustā (prot. Nr.45 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13.panta 2.4 daļu, 25.panta trešo daļu un Invaliditātes likuma
13.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumos Nr. 1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203. nr.; 2012, 203. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt I nodaļu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šajos noteikumos minētos biedrības vai savienības izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt biedrības vai savienības valdes priekšsēdētājam. Biedrības vai savienības valdes priekšsēdētāja lēmumus persona vai tās likumiskais pārstāvis var pārsūdzēt tiesā.

3.2 Šajos noteikumos minētos biedrības vai savienības valdes priekšsēdētāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību (izņemot šo noteikumu 3.1 punktā minētos gadījumus) persona vai tās likumiskais pārstāvis var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumus persona vai tās likumiskais pārstāvis var pārsūdzēt tiesā.";

1.2. papildināt noteikumus ar 4.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2.4. informāciju par vēlamo saziņas veidu ar biedrību vai savienību (ierodoties personīgi biedrībā vai savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību);";

1.3. izteikt 5. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5. Biedrība vai savienība 20 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata šo noteikumu 4. punktā minētos dokumentus, pārbauda personas atbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:";

1.4. izteikt 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. ja persona uzņemta rindā pakalpojuma saņemšanai:

6.2.1. pārbauda, vai, pienākot pakalpojuma saņemšanas rindai, persona joprojām atbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

6.2.2. vismaz divas nedēļas pirms pakalpojuma sniegšanas informē personu par pakalpojuma uzsākšanas laiku vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja persona vairs neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

6.2.3. izslēdz personu no pakalpojuma saņēmēju rindas, ja mēneša laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas persona bez iepriekšēja brīdinājuma un bez attaisnojoša iemesla neierodas saņemt pakalpojumu;";

1.5. papildināt 6.3.1. apakšpunktu aiz vārda "sastāda" ar vārdu "individuālo";

1.6. izteikt 7.1. un 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. informē nevalstiskās organizācijas, pašvaldību sociālos dienestus, ārstniecības iestādes un citas institūcijas par iespējām personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem;

7.2. veido un uztur datubāzi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Datubāzē ietver informāciju par pakalpojuma pieprasītāju, pieņemtā lēmuma veidu, pakalpojuma saņēmēju, pakalpojuma apjomu, saturu, veidu, izmaksām, pakalpojuma sniegšanas laiku;";

1.7. aizstāt 8.1. apakšpunktā vārdus "personai rehabilitācijas plānā" ar vārdiem "personas individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā";

1.8. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pārtrauc, ja veselības stāvokļa izmaiņu dēļ personai nepieciešama ārstēšana ārstniecības iestādē vai ja personas stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes izrakstā norādīta nepieciešamība veikt ārstēšanu mājas režīmā. Pakalpojumu sniegšanu atsāk, kad personai vairs nav nepieciešama ārstēšana ārstniecības iestādē vai mājas režīmā.";

1.9. svītrot 9. punktu;

1.10. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Personām ar vidējas vai smagas pakāpes redzes vai dzirdes funkcionāliem traucējumiem vai anatomiskiem defektiem atbilstoši to veidam un smaguma pakāpei biedrība vai savienība nodrošina (izgatavo, pielāgo, izsniedz) šādus tehniskos palīglīdzekļus:

10.1. biedrība vājredzīgām (sākot ar III invaliditātes grupu) un neredzīgām personām nodrošina tiflotehniku - šo noteikumu pielikumā (izņemot 17., 18., 19., 20., 21., 22., 27., 28., 30., 31. un 33. punktu) minētos tehniskos palīglīdzekļus;

10.2. savienība vājdzirdīgām (sākot ar vājdzirdības 3. pakāpi - dzirdes zudums vismaz 55 dB labāk dzirdošajā ausī) un nedzirdīgām personām nodrošina surdotehniku - šo noteikumu pielikuma 17., 18., 19., 20., 21., 22., 27., 28., 30., 31. un 33. punktā minētos tehniskos palīglīdzekļus;

10.3. savienība šo noteikumu pielikuma 18., 19. un 20. punktā minētos tehniskos palīglīdzekļus vājdzirdīgam bērnam nodrošina, ja tam noteikta vājdzirdība vismaz 1. pakāpē - dzirdes zudums vismaz 25 dB labāk dzirdošajā ausī.";

1.11. izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. rakstisku iesniegumu (brīvā formā). Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi (ja ir), nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli un funkcionālo traucējumu aprakstu, kā arī informāciju par vēlamo saziņas veidu (ierodoties personīgi biedrībā vai savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona vai tās likumiskais pārstāvis piekritis saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību). Ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis, iesniegumā papildus norāda personas likumiskā pārstāvja personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;";

1.12. aizstāt 11.2. apakšpunktā:

1.12.1. vārdus "ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas" ar vārdiem "medicīnisko dokumentu";

1.12.2. vārdus "invaliditātes izziņā" ar vārdiem "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtajā invaliditātes lēmumā";

1.13. izteikt 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"12. Lai saņemtu šo noteikumu pielikuma 17. punktā (dzirdes palīglīdzeklis - komunikators), 18. punktā (kaula vadāmības dzirdes aparāts), 19. punktā (aizauss dzirdes aparāts) vai 20. punktā (kabatas dzirdes aparāts) minēto tehnisko palīglīdzekli, persona papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz audiogrammu, kuras derīguma termiņš ir viens gads no tās izsniegšanas dienas (izņemot gadījumu, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtajā invaliditātes lēmumā ir norādīts, ka personai ir noteikta dzirdes invaliditāte, un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam iesniegumam ir pievienota Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtā invaliditātes lēmuma kopija).

13. Lai saņemtu šo noteikumu pielikuma 16. punktā (datorpele ar palielinājuma funkciju), 22. punktā (FM radiofrekvenču pārraides sistēma - raidītājs un uztvērējs) vai 26. punktā (diktofons) minēto tehnisko palīglīdzekli, persona papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

13.1. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu šajā iestādē, ja personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai;

13.2. darba devēja apliecinājumu par personas nodarbinātību pie attiecīgā darba devēja, ja personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darbam.

14. Ja personai - individuālā darba veicējam vai komersantam - šo noteikumu pielikuma 16. punktā (datorpele ar palielinājuma funkciju), 22. punktā (FM radiofrekvenču pārraides sistēma - raidītājs un uztvērējs) vai 26. punktā (diktofons) minētais tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimnieciskās darbības veikšanai, persona šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā apliecina un biedrība vai savienība pārliecinās, ka personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda.";

1.14. papildināt noteikumus ar 14.1, 14.2 un 14.3 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Papildus tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību regulējošajos normatīvajos aktos minētajām personu grupām tehniskos palīglīdzekļus steidzamības kārtā ir tiesības saņemt bērna vecākam, adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina, ja šī persona aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam. Šajā gadījumā papildus šo noteikumu 11. punktā minētajiem dokumentiem persona iesniedz tāda dokumenta kopiju, kas apliecina, ka persona faktiski kopj un audzina bērnu līdz pusotra gada vecumam (piemēram, bērna dzimšanas apliecība, bāriņtiesas lēmums).

14.2 Šo noteikumu pielikuma 5. punktā (acu protēzes) minēto tehnisko palīglīdzekli izsniedz nekavējoties, ja šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajā atzinumā ir norādīts, ka personai tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams uzreiz.

14.3 Persona vienlaikus var pieteikties vairāku tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai (izņemot gadījumu, ja tiem ir vienāds praktiskais lietojums).";

1.15. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Pamatojoties uz saņemto informāciju, biedrība vai savienība 20 darbdienu laikā no šo noteikumu 11., 12., 13., 14., 14.1 un 14.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

15.1. par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu, reģistrējot personu datubāzē attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

15.2. par personas uzņemšanu rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, reģistrējot personu datubāzē;

15.3. par atteikumu personai piešķirt tehnisko palīglīdzekli, ja iesniegtie dokumenti neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām vai nav pagājis šo noteikumu pielikumā norādītais laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.";

1.16. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Saņemot tehnisko palīglīdzekli, persona samaksā vienreizēju iemaksu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedzēja kasē vai kontā. Ieņēmumus no minētās vienreizējās iemaksas tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izmantot tikai tehnisko palīglīdzekļu iegādei, apkopei un ar tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu saistīto pakalpojumu sniegšanai.";

1.17. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja personai vienlaikus nepieciešami divi šo noteikumu pielikuma 5. punktā (acu protēzes) minētie tehniskie palīglīdzekļi, persona šo noteikumu 20. punktā minēto vienreizējo iemaksu veic kā par vienu tehnisko palīglīdzekli.";

1.18. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Ja persona vēlas saņemt paaugstinātas funkcionalitātes tehnisko palīglīdzekli, kas minēts šo noteikumu pielikumā, persona veic līdzmaksājumu. Šādā gadījumā no valsts budžeta līdzekļiem personai tiek segta attiecīga analoga šo noteikumu pielikumā iekļauta tehniskā palīglīdzekļa grupas zemākā cena, bet starpību persona sedz no saviem līdzekļiem.";

1.19. papildināt noteikumus ar 23.5 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.5 7. informāciju par vēlamo saziņas veidu ar savienību (ierodoties personīgi savienībā, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, ja persona piekritusi saziņai ar elektroniskā pasta starpniecību).";

1.20. svītrot 23.12 un 23.13 punktu;

1.21. papildināt noteikumus ar 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

"27. Personām, kurām darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2. apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem" ietvaros īstenotā un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā" ietvaros uzsākta suņa pavadoņa pakalpojuma sniegšana, projekta ilgtspējas nodrošināšanai līdz 2018. gada 29. septembrim biedrība sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursa ietvaros no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina suņa pavadoņa pakalpojuma saņēmēju īpašumā esošo triju suņu pavadoņu uzturēšanas izdevumu segšanu atbilstoši biedrības un suņa pavadoņa pakalpojuma saņēmēju noslēgtajiem līgumiem par suņa pavadoņa pakalpojuma sniegšanu.

28. Šo noteikumu 14.2 punkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.";

1.22. izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1472

Tehniskie palīglīdzekļi - tiflotehnika un surdotehnika

Nr. 
p. k.

Vispārēja iepirkumu klasifikatora (CPV) kods

ISO kods/
identifikācijas numurs

Tehnisko palīglīdzekļu grupa un apakšgrupa

Nodošanas veids (patapinājumā vai īpašumā)

Laiks, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta rindā jauna tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (gadi)

Piezīmes

   

04

Personīgās medicīniskās aprūpes palīglīdzekļi
1. 33196200-2

04 24 09

Asinsspiediena mērītāji ar runas funkciju

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām
2. 33196200-2

04 24 12

Glikometri ar runas funkciju

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām
3. 38412000-6

04 24 24

Ķermeņa termometri ar runas funkciju

Īpašumā

2

Neredzīgām un vājredzīgām personām
4. 38311000-8

04 24 27

Ķermeņa svari ar runas funkciju

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām
   

06

Ortozes un protēzes
5. 33184600-9

06 30 21

Acu protēzes

Īpašumā

2

Individuāli pielāgots tehniskais palīglīdzeklis neredzīgām un vājredzīgām personām
   

12

Personīgās pārvietošanās palīglīdzekļi
6. 39295400-0

12 39 03

Taktilie jeb baltie spieķi (nesalokāmi)

Īpašumā

2

Neredzīgām un vājredzīgām personām
7. 39295400-0

12 39 03

Taktilie jeb baltie spieķi (salokāmi)

Īpašumā

2

Neredzīgām un vājredzīgām personām
   

15

Mājsaimniecības palīglīdzekļi
8. 38311000-8

15 03 03

Pārtikas svari ar runas funkciju

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām
9. 33196200-2

15 03 03

Šķidruma līmeņa noteicēji ar skaņas funkciju

Īpašumā

2

Neredzīgām un vājredzīgām personām
10. 33196200-2

15 15 19

Diega ievēršanas palīglīdzekļi

Īpašumā

2

Vājredzīgām personām

22

Saziņas un signalizēšanas palīglīdzekļi
11. 38624000-5

22 03 03

Gaismas (absorbcijas) filtri

Īpašumā

2

Vājredzīgām personām
12. 38624000-5

22 03 09

Palielināmie stikli ar gaismas avotu vai bez tā

Īpašumā

3

Vājredzīgām personām
13. 38600000-1

22 03 12

Acenēs iemontēti monokulārie vai binokulārie teleskopi (binokulārās vai teleskopiskās brilles)

Īpašumā

5

Individuāli pielāgots palīglīdzeklis vājredzīgām personām
14. 38600000-1

22 03 15

Optiskie palīglīdzekļi

Īpašumā

5

Individuāli pielāgots palīglīdzeklis vājredzīgām personām
15. 38624000-5

22 03 18

Elektroniski palielinošie palīglīdzekļi

Īpašumā

5

Vājredzīgām personām
16. 38624000-5

22 03 18

Datorpeles ar palielinājuma funkciju

Īpašumā

5

Vājredzīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam
17. 32342100-0

22 06 06

Dzirdes palīglīdzekļi (komunikatori)

Īpašumā

3

Vājdzirdīgām personām
18. 33185000-0

22 06 12

Kaula vadāmības dzirdes aparāti

Īpašumā

5

Vājdzirdīgām personām
19. 33185000-0

22 06 15

Aizauss dzirdes aparāti

Īpašumā

5

Vājdzirdīgām personām
20. 33185000-0

22 06 15

Kabatas dzirdes aparāti

Īpašumā

5

Vājdzirdīgām personām
21. 32343100-0

22 06 24

Savienotājvienības radio un televīzijas uztvērējiem (induktīvās spoles)

Īpašumā

5

Vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu
22. 32344200-8

22 06 27

FM radiofrekvenču pārraides sistēmas (raidītājs un uztvērējs)

Īpašumā

5

Vājdzirdīgām personām, kuras lieto dzirdes aparātu un kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam
23. 33196200-2

22 12 09

Braila raksta rāmji (komplektā grifele)

Īpašumā

2

Neredzīgām un vājredzīgām personām
24. 33196200-2

22 12 15

Braila rakstāmmašīnas

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām
25. 32332000-9

22 18 03

Atskaņotāji

Īpašumā

3

Neredzīgām un vājredzīgām personām
26. 32332000-9

22 18 03

Diktofoni

Īpašumā

3

Neredzīgām un vājredzīgām personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības iegūšanai vai darbam
27. 32524000-2

22 21 09

Digitālās vizuālās saziņas ierīces

Īpašumā

3

Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām, kuras izmanto šajos noteikumos minētos sociālās rehabilitācijas vai surdotulka pakalpojumus
28. 32522000-8

22 24 03

Tālruņi ar pastiprinātāju

Īpašumā

5

Vājdzirdīgām personām
29. 48000000-8

22 24 24

Specializētās palīgprogrammas mobilajiem tālruņiem teksta palielināšanai vai pārvēršanai skaņā

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām
30. 31521310-0

22 27 03

Skaņas indikatori ar gaismas signālu

Īpašumā

5

Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām
31. 31521310-0

22 27 09

Skaņas indikatori ar mehānisko signālu

Īpašumā

5

Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām
32. 39254100-8

22 27 12

Laikrāži ar runas funkciju

Īpašumā

2

Neredzīgām un vājredzīgām personām
33. 39254100-8

22 27 12

Laikrāži ar vibrēšanas funkciju

Īpašumā

5

Nedzirdīgām un vājdzirdīgām personām
34. 30216110-0

22 30 21

Pildspalvas ar runas funkciju teksta nolasīšanai no speciālām uzlīmēm (komplektā pildspalva un uzlīmes teksta attēlošanai)

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām.

Ja nepieciešams, persona pērk papildu uzlīmes par saviem līdzekļiem

35. 30216110-0

22 36 12

Alternatīvās ievadierīces (optiskie skeneri vai teksta optiskās atpazīšanas programmas)

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām
36. 48000000-8

22 39 12

Specializētās datorprogrammas teksta palielināšanai un/vai pārvēršanai skaņā vai Braila rakstā

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām
   

27

Palīglīdzekļi vides uzlabošanai un novērtēšanai
37. 33196200-2

27 06 21

Termometri klimatisko apstākļu mērīšanai ar runas funkciju

Īpašumā

2

Neredzīgām un vājredzīgām personām
38. 33196200-2

27 06 24

Krāsu noteicēji ar runas funkciju

Īpašumā

5

Neredzīgām un vājredzīgām personām"

2. Šo noteikumu 1.13., 1.17. un 1.22. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 505Pieņemts: 26.08.2014.Stājas spēkā: 29.08.2014.Zaudē spēku: 01.05.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 28.08.2014. OP numurs: 2014/169.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
268483
29.08.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)