Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.113

Rīgā 2014.gada 8.jūlijā (prot. Nr.32, 5.§)

Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu
Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 13.11.2012., Nr.179; 02.10.2013., Nr.192) šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 2.6. un 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. ģimenes locekļi - laulātie un/vai personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.7. sociālie resursi - personas resursi (personiskie resursi (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.), klienta rīcībā esošā nauda vai manta, kā arī atbalsta sistēmas (klienta apgādnieki (laulātais, bērni, mazbērni, mazmazbērni), citi radinieki vai citas fiziskas/juridiskas personas, kuras apstiprinājušas, ka sniegs vai sniedz klientam nepieciešamo atbalstu un/vai palīdzību), ko iespējams izmantot klienta sociālo problēmu risināšanā.";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 6.2.6. un 6.4.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.6. no valsts budžeta līdzekļiem finansētais asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti;",

"6.4.10. daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojums;";

1.3. papildināt saistošo noteikumu 7., 29., 48., 108., 113.punktu un 99.6., 109.1.apakšpunktu, pirms vārda "pakalpojuma" rakstot vārdu "sociālā";

1.4. papildināt saistošo noteikumu 9.8.apakšpunktu aiz skaitļa "6.1.1." ar skaitli ", 6.4.1.";

1.5. papildināt saistošo noteikumu 10.punktu aiz skaitļa "6.1.1." ar skaitli ", 6.4.1.";

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 12.1punktu šādā redakcijā:

"12.1 Lēmumu par saistošo noteikumu 6.1.2.apakšpunktā minētā sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu klientam, kurš sasniedzis pilngadību, pēc Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra ierosinājuma pieņem Rīgas domes Labklājības departaments.";

1.7. papildināt saistošos noteikumus ar 12.2punktu šādā redakcijā:

"12.2 Lēmumu par saistošo noteikumu 6.2.6.apakšpunktā minētā sociālā pakalpojuma sniegšanu pieņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

1.8. papildināt saistošos noteikumus ar 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.3 Situācijās, kad personai sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums nepieciešams steidzami (ārkārtas situācijas (stihiskas nelaimes) un situācijas ārpus Sociālā dienesta darba laika), Sociālajam dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma īslaicīgu nodrošināšanu, neievērojot saistošo noteikumu 9.punktā minēto kārtību. Šādā gadījumā lēmums tiek pieņemts mutvārdos, lēmumu rakstveidā noformējot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

1.9. izslēgt saistošo noteikumu 19.2. un 19.3.apakšpunktu;

1.10. papildināt saistošos noteikumus ar 20.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.7. bez atlīdzības iegūt Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā reģistrētos datus, kuri nepieciešami pašvaldības pirkto sociālo pakalpojumu sniegšanai.";

1.11. izteikt saistošo noteikumu 21.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7. saskaņā ar līgumu sniegt Rīgas domes Labklājības departamentam un/vai Sociālajam dienestam rakstveida pārskatus par sociālā pakalpojuma sniegšanu vai arī pārskatus, klientu vajadzību novērtēšanas un citus Rīgas domes Labklājības departamenta un/vai Sociālā dienesta pieprasītos datus par sociālā pakalpojuma sniegšanu pašvaldības klientiem elektroniskā formā pašvaldības nodrošinātā elektroniskā vidē, ja pašvaldība tādu ir izveidojusi;";

1.12. izteikt saistošo noteikumu 26.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.2. bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz mājokļa jautājuma atrisināšanai, ja viņš sekmīgi mācās (iegūst pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību) un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus.";

1.13. aizstāt saistošo noteikumu 29.punktā vārdus "vecāku/juridisko pārstāvju" ar vārdu "aizbildņu";

1.14. papildināt saistošo noteikumu 36.punktu aiz vārdiem "šādi dokumenti" ar vārdiem ", kuru derīguma termiņš ir ne ilgāks kā 2 mēneši, skaitot no sociālā pakalpojuma piešķiršanas dienas:";

1.15. svītrot saistošo noteikumu 36.2.apakšpunktā vārdus iekavās "(izraksta derīguma termiņš ir 6 mēneši)";

1.16. papildināt saistošos noteikumus ar 36.1punktu šādā redakcijā:

"36.1 Par saistošo noteikumu 30.punktā minētā pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu personai lemj sociālā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši saistošo noteikumu 34.punktā, XXVII un XXVIII nodaļā noteiktajam, nepieciešamības gadījumā (ja pēc sociālā pakalpojuma pārtraukšanas personai nepieciešami sociālie pakalpojumi/sociālā palīdzība) par to informējot Sociālo dienestu.";

1.17. papildināt saistošos noteikumus ar 41.1punktu šādā redakcijā:

"41.1 Aprūpes mājās pakalpojumu persona var izvēlēties saņemt saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošināta aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā vai, ja personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nepārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim, - materiāla atbalsta veidā, kas paredzēts samaksai par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personas izvēlētam aprūpes mājās veicējam.";

1.18. papildināt saistošos noteikumus ar 41.2punktu šādā redakcijā:

"41.2 Ja aprūpes mājās pakalpojumu persona saņem materiāla atbalsta veidā, materiālā atbalsta apmērs ir:

41.21. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 1.līmenim - 14,23 euro mēnesī;

41.22. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 2.līmenim - 28,46 euro mēnesī;

41.23. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 3.līmenim - 42,69 euro mēnesī;

41.24. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 4.līmenim - 56,91 euro mēnesī. ";

1.19. papildināt saistošos noteikumus ar 41.3punktu šādā redakcijā:

"41.3 Lai aprūpes mājās pakalpojumu persona saņemtu materiāla atbalsta veidā, klients, persona, kura veic aprūpi, un Sociālais dienests noslēdz vienošanos par aprūpes mājās nodrošināšanu personai.";

1.20. papildināt saistošos noteikumus ar 41.4punktu šādā redakcijā:

"41.4 Situācijās, kad Sociālais dienests ir konstatējis, ka personas veselības stāvokļa dēļ tās dzīvesvietā ir antisanitāri apstākļi, kas rada apdraudējumu personai un citām ēkā dzīvojošām personām, Sociālais dienests aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros var nodrošināt vienreizēju personas dzīvojamo telpu uzkopšanu.";

1.21. izteikt saistošo noteikumu 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Pavadoņa - asistenta pakalpojumu nesniedz personām, kuras no valsts budžeta līdzekļiem saņem pabalstu pavadoņa - asistenta pakalpojuma apmaksai vai asistenta pakalpojumu.";

1.22. papildināt saistošos noteikumus ar 46.1punktu šādā redakcijā:

"46.1 Aprūpes mājās pakalpojumu materiāla atbalsta veidā nesniedz personām, kuras saņem pašvaldības pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai.";

1.23. aizstāt saistošo noteikumu 48.punktā vārdu "iestādi" ar vārdu "institūciju";

1.24. papildināt saistošos noteikumus ar 50.1punktu šādā redakcijā:

"50.1 Tiesības saņemt dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu ir personām ar smagiem un dziļiem garīga rakstura, kā arī kompleksiem funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā personām ar komplicētiem uzvedības traucējumiem, izteiktām autiska spektra iezīmēm, zemām pašaprūpes spējām, zemu kognitīvo līmeni.";

1.25. papildināt saistošos noteikumus ar 50.2punktu šādā redakcijā:

"50.2 No valsts budžeta līdzekļiem finansēto asistenta pakalpojumu pašvaldībā personām ar invaliditāti nodrošina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Sociālais dienests par minētā pakalpojuma nodrošināšanu var slēgt līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju.";

1.26. izteikt saistošo noteikumu 78.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.1. līdz 4 stundām nedēļā jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes un personām bez noteiktas dzīvesvietas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;";

1.27. izteikt saistošo noteikumu 84.punktu šādā redakcijā:

"84. Dienas centrs nodrošina pakalpojumus vienai vai vairākām mērķa grupām.";

1.28. papildināt saistošos noteikumus ar XXIII.1 nodaļu šādā redakcijā:

"XXIII.1 Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojums

"85.1 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs nodrošina vairāku veidu sociālos pakalpojumus dažādām klientu grupām.

85.2 Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs organizē sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētu indivīdu, sociālo grupu un sabiedrības sociālo problēmu risināšanā.";

1.29. papildināt saistošo noteikumu 87.3.apakšpunktu aiz vārdiem "nepieciešamo aprūpi" ar vārdiem "un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.";

1.30. izteikt saistošo noteikumu 99.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"99.1. personai sociālais pakalpojums ir piešķirts, bet persona neiesniedz spēkā esošu iztikas līdzekļu deklarāciju samaksas par sociālo pakalpojumu noteikšanai (neattiecas uz sociālajiem pakalpojumiem, kuru izmaksas tiek segtas no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus), kā arī citus sociālā pakalpojuma saņemšanu pamatojošus dokumentus;";

1.31. izteikt saistošo noteikumu 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Nosakot samaksu par sociālo pakalpojumu, kā arī lemjot par materiālā atbalsta aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai piešķiršanu, tiek vērtēti personas (ģimenes) ienākumi, bet netiek vērtēts personas (ģimenes) materiālais stāvoklis (tostarp personas (ģimenes) rīcībā esošie finanšu līdzekļu uzkrājumi).";

1.32. izteikt saistošo noteikumu 105.punktu šādā redakcijā:

"105. Pēc sociālās aprūpes dzīvesvietā, saistošo noteikumu 30.punktā minētā (līdz 60 dienām kalendārajā gadā) un saistošo noteikumu 31.punktā minētā (līdz 30 dienām kalendārajā gadā) pakalpojuma samaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim.";

1.33. izteikt saistošo noteikumu 106.punktu šādā redakcijā:

"106. Ja klients saņem sociālās rehabilitācijas (ieskaitot patversmes/naktspatversmes pakalpojumus), sociālās aprūpes dzīvesvietā, saistošo noteikumu 30.punktā minēto (līdz 60 dienām kalendārajā gadā) un saistošo noteikumu 31.punktā minēto (līdz 30 dienām kalendārajā gadā) pakalpojumu, netiek izvērtēti klienta atsevišķi dzīvojošā apgādnieka ienākumi.";

1.34. izteikt saistošo noteikumu 107.punktu šādā redakcijā:

"107. Nosakot samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pilngadīgai personai (turpmāk - SAC pakalpojums), ievēro šādus nosacījumus:

107.1. netiek izvērtēti klienta apgādnieka ienākumi, lai noteiktu apgādnieka pienākumu maksāt par klientam nodrošināto SAC pakalpojumu;

107.2. ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, par SAC pakalpojumu:

107.2.1. klients maksā no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram;

107.2.2. pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, ja saistošo noteikumu 107.2.1.apakšpunktā noteiktā klienta samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu;

107.3. ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kura reģistrēta valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs" kā SAC pakalpojuma sniedzēja un ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu:

107.3.1. klients maksā no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram;

107.3.2. pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 250 euro mēnesī, ja saistošo noteikumu 107.3.1.apakšpunktā noteiktā klienta samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu;

107.3.3. klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas maksā starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu, ja saistošo noteikumu 107.3.1. un 107.3.2.apakšpunktā noteiktā klienta un pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu;

107.3.4. ja saistošo noteikumu 107.3.1., 107.3.2. un 107.3.3.apakšpunktā noteiktā klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.";

1.35. papildināt saistošos noteikumus ar 110.1punktu šādā redakcijā:

"110.1 Ja klients saņem saistošo noteikumu 50.1punktā noteikto dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu, klienta pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam sociālā pakalpojuma ietvaros nodrošinātās ēdināšanas izdevumus, izņemot, ja ģimenei (personai) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss (uz minēto ēdināšanas izdevumu samaksu neattiecas saistošo noteikumu 105.punktā noteiktais).";

1.36. papildināt saistošo noteikumu 111.punktu, pirms vārda "pakalpojumu" rakstot vārdu "sociālo";

1.37. izteikt saistošo noteikumu 111.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"111.4. dienas aprūpes centra pakalpojums (neattiecas uz saistošo noteikumu 110.1punktā minēto maksājumu);";

1.38. papildināt saistošos noteikumus ar 111.19. un 111.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"111.19. īslaicīgs sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums situācijās, kad personai sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums nepieciešams steidzami (ārkārtas situācijas (stihiskas nelaimes) un situācijas ārpus Sociālā dienesta darba laika);

111.20. vienreizēja personas dzīvojamo telpu uzkopšana aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros saskaņā ar saistošo noteikumu 41.4punktā noteikto.";

1.39. aizstāt saistošo noteikumu 112.punktā tekstu "personu ienākumus, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī" ar tekstu "ģimenes locekļu ienākumus";

1.40. izteikt saistošo noteikumu 116.punktu šādā redakcijā:

"116. Sociālā pakalpojuma sniedzēja lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, par sociālā pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu vai pārtraukšanu un faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 8.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.113 "Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem ir izdoti Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošie noteikumi Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" (turpmāk - Saistošie noteikumi), kuros pārskatāmā veidā vienā dokumentā ir iekļauti un aprakstīti visu Rīgas iedzīvotājiem pieejamo sociālo pakalpojumu veidi, to pieprasīšanas, piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtība.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Kopš Saistošo noteikumu stāšanās spēkā ir veiktas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecas uz sociālo pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem (piemēram, stājušies spēkā Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā", veikti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"), atbilstoši tām jāveic izmaiņas Saistošajos noteikumos.

Ņemot vērā Rīgas iedzīvotāju vajadzības, ir izveidoti vai arī plānots nodrošināt vairākus sociālos pakalpojumus, kas jāiekļauj Saistošajos noteikumos (dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojums, ģimenes asistenta pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas).

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar terminu "ģimenes locekļi" un "sociālie resursi" skaidrojumu, jo minētie termini Saistošajos noteikumos tiek lietoti, bet darbiniekiem un klientiem par tiem nav vienotas izpratnes.

Patlaban pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmu SOPA ir iespējams izmantot pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējām iestādēm, bet līgumorganizāciju iestādēm, kuras saskaņā ar līgumu par konkrēta sociālā pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldības iedzīvotājiem pilda pašvaldībai likumdošanas aktos noteikto autonomo publisko funkciju, nav iespēju lietot SOPA. Mūsdienu prasības klientu apkalpošanai, t.sk. veiktā darba uzskaitei un apkopošanai, vairs neļauj šīs funkcijas pilnvērtīgi veikt bez sasaistes kopējā datu tīklā un bez iespējas dokumentēt darbu ar klientu un veikt automatizētu datu apstrādi. Līdz ar to Saistošajos noteikumos paredzēts noteikt regulējumu sociālo pakalpojumu sniedzēju tiesībām lietot SOPA. Tāpat patlaban sociālo pakalpojumu sniedzēju iesniegtos datus par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu nav iespējams uzkrāt vienotā informācijas sistēmā. Tas apgrūtina veikt datu analīzi, kas nepieciešama sociālo pakalpojumu kontrolei un turpmākajai pilnveidošanai un/vai attīstīšanai. Ņemot vērā iepriekšminēto, Saistošajos noteikumos paredzēts atrunāt regulējumu par sociālo pakalpojumu sniedzēju iespēju pašvaldības pieprasītos datus elektroniskā formā ievadīt pašvaldības nodrošinātā elektroniskā vidē.

Piemērojot Saistošos noteikumus praksē, ir radusies nepieciešamība un ar Saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēta vairāku sociālo pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtība. Būtiskākās izmaiņas:

1. Izmaiņas ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām (SAC) pakalpojuma samaksas kārtībā:

1.1. saskaņā ar patlaban Saistošajos noteikumos noteikto SAC pakalpojuma samaksas kārtību apgādnieka maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta, izvērtējot apgādnieka ienākumus, no kuriem līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes (apgādnieks, apgādnieka laulātais un apgādājamie bērni) rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar koeficientu 1,0 par vienas personas ģimeni vai apgādnieku ģimenē, 0,5 - par katru bērnu un 0,5 - par laulāto. Lai gan Rīgas pilsētas pašvaldība SAC klientu apgādniekiem ir noteikusi salīdzinoši labvēlīgāku samaksas kārtību par valstī noteikto, tomēr lielākajai daļai apgādnieku rodas finansiālas grūtības, lai veiktu samaksu par apgādājamajam nodrošināto SAC pakalpojumu. 2013.gadā no visiem SAC klientiem (1781) vidēji 30% bija apgādnieki, no kuriem pilnībā vai daļēji par pakalpojumu samaksu veica vidēji 38% apgādnieku, bet nesadarbojās, neveica samaksu vai bija atbrīvoti no samaksas vidēji 62% apgādnieku. 2013.gadā faktiskie apgādnieku maksājumi pašvaldības iestādēs kopā bija 121 455 euro. 2014.gadā plānots, ka ieņēmumi varētu būt 111 262 euro. Tomēr jāņem vērā tas, ka, 2014.gadā palielinoties minimālās algas apmēram, saskaņā ar pašreizējiem samaksas nosacījumiem samazināsies apgādnieku skaits, kuriem būs jāmaksā par SAC pakalpojumu. Līdz ar to ieņēmumi no apgādnieku maksājumiem varētu būt mazāki nekā iepriekšminētā summa. Tāpat jāņem vērā Rīgas Sociālā dienesta un SAC pakalpojumu sniedzēju ieguldītie resursi SAC klientu apgādnieku ienākumu izvērtēšanā (2013.gadā minētā izvērtēšana katram apgādniekam bija jāveic vidēji 4 reizes gadā), atzinumu sniegšanā, līgumu slēgšanā, rēķinu izrakstīšanā, klientu apgādnieku aicināšanā sadarboties (mutiski, rakstiski), veicot parādu piedziņu tiesas ceļā, kas ir laikietilpīga, prasa papildu finansējumu un bieži vien ir bezrezultatīva u.c. Rīgas domes Labklājības departamenta aprēķinātās izmaksas minēto funkciju veikšanai (apgādnieku samaksas par SAC pakalpojumu izvērtēšana un darbs ar parādniekiem) 2013.gadā bija vismaz 38 000 euro. Arī klientu apgādniekiem ir apgrūtinājums vairākas reizes gadā ierasties Rīgas Sociālajā dienestā, lai tiktu izvērtēta viņu maksātspēja un izsniegts nepieciešamais atzinums par SAC pakalpojuma samaksu, tas nereti rada apgādnieku neapmierinātību un konfliktsituācijas ar darbiniekiem. Ņemot vērā nepietiekošo darbinieku skaitu gan Rīgas Sociālajā dienestā, gan SAC pakalpojumu sniedzējās iestādēs, secināms, ja darbinieki no iepriekšminēto pienākumu veikšanas tiktu atslogoti, tie vairāk laika varētu veltīt tiešajam darbam ar klientu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, no samaksas par SAC pakalpojumu tiek paredzēts atbrīvot SAC klientu, kuri saņem Rīgas pilsētas pašvaldības nodrošinātu SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, apgādniekus.

1.2. saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālos pakalpojumus var sniegt organizācija, kas ir reģistrēta Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Reģistrēšanās procedūra nozīmē atbilstības pārbaudi prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Publisko iepirkumu procedūra nosaka veikt sociālo pakalpojumu iepirkumu. Tā rezultātā organizācijas, kas vēlas sniegt sociālo pakalpojumu, iesniedz pieteikumu par sociālā pakalpojuma sniegšanu Rīgas Sociālā dienesta norādītām personām. Līdz ar to klientu izvēle SAC pakalpojuma saņemšanai ir ierobežota ar tām organizācijām, kuras ir piedalījušās pašvaldības iepirkuma procedūrā un kuru cena atbilst pašvaldības finansiālajām iespējām līdzmaksāt SAC pakalpojuma nodrošināšanu. Klienti un viņu tuvinieki (kuri ne vienmēr ir apgādnieki) citu SAC pakalpojuma sniedzēju var izvēlēties tikai, maksājot pilnu maksu un nesaņemot pašvaldības līdzfinansējumu. Lai pašvaldības iedzīvotāji varētu izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu jebkurā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kura reģistrēta valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs" kā SAC pakalpojuma sniedzēja (arī tādā, ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu), ja normatīvajos aktos noteiktā klienta pensijas un/vai citu ienākumu daļa nesedz pilnu pakalpojuma cenu, Saistošajos noteikumos tiek paredzēts pašvaldības finansiāls atbalsts SAC pakalpojuma samaksā līdz 250 euro mēnesī (apmērs līdzvērtīgs pašvaldības līgumorganizācijās 2013.gadā vidēji par vienu personu mēnesī izlietotajam pašvaldības finansējumam). Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesegs pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam būs tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

2. Pašreizējā Saistošo noteikumu redakcijā noteikts, ka, nosakot samaksu par sociālo pakalpojumu, tiek vērtēti personas (ģimenes) ienākumi, bet netiek vērtēts personas ģimenes materiālais stāvoklis. Piemērojot Saistošos noteikumus praksē, ir radusies nepieciešamība Saistošajos noteikumos precizēt, vai personas (ģimenes) rīcībā esošie finanšu līdzekļu uzkrājumi ir uzskatāmi par ienākumiem vai materiālo stāvokli. Tā kā augstākstāvošo normatīvo aktu izpratnē naudas līdzekļu uzkrājumi kopā ar īpašumu un vērtspapīriem ir atdalīti no personas ienākumiem un acīmredzami vairāk raksturo personas materiālo stāvokli nevis ienākumus, tad Saistošajos noteikumos tiek precizēts, ka, nosakot samaksu par sociālo pakalpojumu, netiek vērtēti personas (ģimenes) rīcībā esošie finanšu līdzekļu uzkrājumi.

3. Saistošajos noteikumos tiek precizēts, ka situācijās, kad personai sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojums nepieciešams steidzami (ārkārtas situācijās un ārpus Rīgas Sociālā dienesta darba laika), to var nodrošināt nekavējoties, lēmumu pieņemot mutvārdos, bet rakstveidā to noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Patlaban saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto nav līdzvērtīgi nosacījumi, saņemot aprūpes mājās pakalpojumu un pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, t.i., samaksa par aprūpes mājās pakalpojumu jāveic, ja personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru (patlaban 320 euro) katram ģimenes loceklim, bet pabalstu var saņemt personas, kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 euro katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 234,77 euro mēnesī. Līdz ar to daļai personu, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums, nav tiesību saņemt pabalstu, bet ir jāsaņem pakalpojums. Šī izvēles tiesību ierobežošana bieži vien rada klientu neapmierinātību, kā arī pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas ir lielākas nekā pabalsta apmērs. Saistošo noteikumu grozījumos tiek paredzēts, ka aprūpes mājās pakalpojumu persona var izvēlēties saņemt saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošināta aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā vai, ja personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nepārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim, - materiāla atbalsta veidā, kas paredzēts samaksai par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personas izvēlētam aprūpes mājās veicējam. Paredzot Saistošajos noteikumos, ka persona aprūpes mājās pakalpojumu var saņemt arī materiāla atbalsta veidā, no Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" tiks izslēgts pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai.

5. Saistošo noteikumu grozījumos paredzēts, ka dienas aprūpes centra pilngadīgām personām (DAC) ar smagiem garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma saņēmēju pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam sociālā pakalpojuma ietvaros nodrošinātās ēdināšanas izdevumus (izņemot, ja ģimenei (personai) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss). DAC personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem darba laiks paredzēts pilnu darba dienu, lai varētu atslogot DAC klientu tuviniekus, kuri rūpējas par klientiem, no aprūpes pienākumu veikšanas dienas laikā un dot iespēju strādāt algotu darbu. Tas nozīmē, ka klientiem ir jānodrošina ēdināšana vairākas reizes dienā, kas sadārdzina pakalpojuma izmaksas. Mērķa grupas klientiem ir tiesības saņemt valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, 142,29 euro (no 2014.gada 1.jūlija - 213,43 euro) apmērā mēnesī (pabalsta mērķis ir atbalstīt un veicināt to cilvēku aprūpi mājas apstākļos, kuriem ir ļoti smaga invaliditāte un nepieciešama īpaša kopšana, ko nodrošina tuvinieki vai citi algoti cilvēki).

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti piešķirto Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām (SAC) pakalpojuma nodrošināšanai tiks veikts klientu ievietošanas plūsmas monitorings, koriģējot rindu atbilstoši pakalpojuma pieprasījumam un Rīgas domes Labklājības departamenta rīcībā esošajiem Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Ģimenes asistenta pakalpojums personām bez noteiktas dzīvesvietas Saistošajos noteikumos iekļauts, ņemot vērā klientu vajadzību izvērtējumu, kas pierādījis šādu pakalpojumu nepieciešamību. Pakalpojums tiks nodrošināts piešķirto Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.

Saistošajos noteikumos materiālā atbalsta aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai apmērs noteikts tādā pašā apjomā kā patlaban Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" noteiktais pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai.

Dienas aprūpes centra pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma (DAC) nodrošināšanai divos DAC 2014.gadam pieprasīts finansējums Rīgas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumos (Rīgas dome akceptējusi 2014.gada 27.maija sēdē). Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto no pašvaldības budžeta DAC izveidošanas gadā plānots finansēt 20% no DAC izveidošanas un uzturēšanas izdevumiem, bet 80% finansējuma plānots piesaistīt no valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt pirmajā pakalpojuma nodrošināšanas gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā būs nepieciešams plānot 40% no DAC uzturēšanas izdevumiem, jo 60% no šiem izdevumiem plānots piesaistīt no valsts budžeta līdzekļiem.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek radīta labvēlīgāka vide ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām (SAC) pakalpojuma kvalitātes attīstīšanai. Jaunā SAC pakalpojuma samaksas kārtība ļaus klientiem izvēlēties jebkuru SAC pakalpojuma sniedzēju, t.sk. arī dārgāku un kvalitatīvāku, ja pakalpojuma saņēmējs, tā apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas varēs samaksāt starpību starp SAC pakalpojuma cenu un pašvaldības garantēto līdzmaksājumu. Līdz ar to tirgū esošie sociālo pakalpojumu sniedzēji - gan nevalstiskās organizācijas, gan uzņēmēji - var būt ieinteresēti veidot SAC pakalpojumu un piedāvāt kvalitatīvāku SAC pakalpojumu maksātspējīgiem klientiem.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi vienkāršo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām (SAC) pakalpojuma un sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā administratīvo procedūru īstenošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ņemot vērā esošo/potenciālo sociālo pakalpojumu saņēmēju un to apgādnieku ierosinājumus.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 113Pieņemts: 08.07.2014.Stājas spēkā: 14.08.2014.Zaudē spēku: 04.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 13.08.2014. OP numurs: 2014/158.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
268184
14.08.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)