Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.439

Rīgā 2014.gada 5.augustā (prot. Nr.42 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.880 "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 17.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos Nr. 880 "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centrs" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Noteikumi neattiecas uz dzīvniekiem, kas nav paredzēti izmantošanai pārtikā vai dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai un nav reģistrēti Lauksaimniecības datu centra datubāzē."

3. Izteikt 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, praktizējošs veterinārārsts, kā arī pilnvarots veterinārārsts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam, ziņo par:".

4. Papildināt 5. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Govju enzootiskās leikozes laboratorisko izmeklējumu rezultātus references laboratorija nosūta dienestam un Lauksaimniecības datu centram."

5. Aizstāt 8. punktā skaitli un vārdu "1. septembrim" ar skaitli un vārdu "31. oktobrim".

6. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 31. decembrim datubāzē ievieto informāciju par dzīvnieku reģistrā reģistrētajām novietnēm, kurās saskaņā ar govju enzootiskās leikozes uzraudzības un apkarošanas programmu nākamajā gadā dzīvniekiem ir nepieciešams noņemt paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina attiecīgā vecuma dzīvnieku izmeklēšanu."

7. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Ja laboratoriskajos izmeklējumos konstatē govju enzootisko leikozi:

10.1. dienests nosaka, ka novietne ir slimības skarta, un anulē no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statusu;

10.2. dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ievēro šādas prasības:

10.2.1. dzīvniekus nepārvieto no novietnes teritorijas, izņemot uz kautuvi tūlītējai nokaušanai ar dienesta amatpersonas atļauju;

10.2.2. nodrošina, lai dzīvnieki no govju enzootiskās leikozes skartās (inficētās) novietnes nenonāktu kontaktā ar citas novietnes dzīvniekiem, kam ir cits veselības statuss;

10.2.3. ar govju enzootisko leikozi slimo dzīvnieku pienu iznīcina vai pēc termiskas apstrādes, kas garantē govju enzootiskās leikozes ierosinātāja iznīcināšanu, izbaro novietnē esošajiem dzīvniekiem;

10.2.4. veselo dzīvnieku pienu nosūta piena pārstrādes uzņēmumam, kurā to termiski apstrādā ar metodēm, kas garantē govju enzootiskās leikozes ierosinātāja iznīcināšanu;

10.2.5. nekavējoties ziņo dienesta amatpersonai par ikvienu dzīvnieku, kas ir miris vai ko nokauj govju enzootiskās leikozes apkarošanas pasākumu laikā."

8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Govju enzootiskās leikozes apkarošanas laikā iegūtos dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus dzīvnieku īpašnieks vai turētājs savāc, izmanto, pārstrādā vai likvidē atbilstoši dienesta inspektora pieņemtajam lēmumam un norādījumiem, piemērojot pārstrādes metodes un nosacījumus, kas nodrošina govju enzootiskās leikozes ierosinātāju iznīcināšanu un kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, un Eiropas Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulā (EK) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai."

9. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Dienests novietni atzīst par oficiāli brīvu no govju enzootiskās leikozes un piešķir tai oficiāli brīvas novietnes statusu, ja 24 mēnešu laikā pēc slimā vai seroloģiski pozitīvā dzīvnieka nokaušanas novietnē nevienam dzīvniekam klīniski un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta saslimšana ar govju enzootisko leikozi un ir izpildīta viena no šādām prasībām:

17.1. visi dzīvnieki, kas ir vecāki par 24 mēnešiem, divas reizes 12 mēnešu laikā ar intervālu, kas nav īsāks par četriem mēnešiem, ir laboratoriski izmeklēti, un iegūtie rezultāti ir negatīvi;

17.2. novietne atrodas no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas valsts teritorijā vai administratīvajā teritorijā;

17.3. Lauksaimniecības datu centra datubāzē reģistrētā tukšā novietnē dzīvnieki tiek ievesti no novietnes, kurai piešķirts no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statuss."

10. Izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.  24 mēnešu laikā pēc slimā vai seroloģiski pozitīvā dzīvnieka nokaušanas novietnē nevienam dzīvniekam klīniski un laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta saslimšana ar govju enzootisko leikozi;".

11. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Novietnei anulē no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statusu, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

19.1. klīnisko vai laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecina par dzīvnieku saslimšanu ar govju enzootisko leikozi vai ir aizdomas, ka dzīvnieki ir slimi;

19.2. netiek izpildīta kāda no šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām;

19.3. no novietnes tiek izvesti visi govju sugas dzīvnieki."

12. Svītrot 20. punkta ievaddaļā vārdu "vismaz".

13. Izteikt 21.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. pēc šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minēto dzīvnieku nosūtīšanas nokaušanai pārējos govju sugas dzīvniekus identificē un atstāj novietnē. Dzīvniekus pēc 24 mēnešu vecuma sasniegšanas laboratoriski izmeklē saskaņā ar šo noteikumu 21.2. apakšpunktu, ja vien ar dienesta amatpersonas atļauju tos nenosūta uz kautuvi tūlītējai nokaušanai;".

14. Papildināt noteikumus ar III.1 nodaļu šādā redakcijā:

"III.1 Govju enzootiskās leikozes uzraudzības kārtība, iegūstot no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas valsts statusu

24.1 Laikposmā, kad valsts saglabā no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas valsts statusu, dienests veic uzraudzību un kontrolē šādu nosacījumu izpildi:

24.1 1. visus nokautos dzīvniekus pakļauj pēcnāves veterinārajai ekspertīzei un konstatētos veidojumus audos, kas līdzīgi tiem, kurus rada govju enzootiskās leikozes vīruss, nosūta laboratoriskai izmeklēšanai;

24.1 2. dienests ziņo Eiropas Komisijai par jebkuru gadījumu, kad konstatē dzīvnieku saslimšanu ar govju enzootisko leikozi;

24.1 3. visus dzīvniekus, kam laboratoriskajos izmeklējumos apstiprina govju enzootiskās leikozes diagnozi, nosūta tūlītējai nokaušanai. Dzīvnieku īpašnieks veic pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 20., 21. un 22. punktu, līdz ir atgūts no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statuss;

24.1 4. visus dzīvniekus, kas vecāki par 24 mēnešiem, izņemot sertificētus vaislas buļļus un to novietņu dzīvniekus, kurās apkarota govju enzootiskā leikoze, pakļauj laboratoriskajiem izmeklējumiem:

24.1 4.1. vienu reizi piecos gados, ja saskaņā ar dienesta epizootoloģisko izmeklējumu un riska novērtēšanas rezultātiem dzīvnieku saslimšanas gadījumu skaits nepalielinās vai pēdējo gadu laikā paliek tādā līmenī, kādā tas bija pēc oficiāli brīva statusa iegūšanas;

24.1 4.2. vienu reizi trijos gados, ja saskaņā ar dienesta epizootoloģisko izmeklējumu un riska novērtēšanas rezultātiem dzīvnieku saslimšanas gadījumu skaits ar katru gadu palielinās, bet nepārsniedz tādu saslimušo dzīvnieku skaitu, kad valstij tiek anulēts no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas valsts statuss;

24.1 4.3. ja saskaņā ar dienesta sagatavotu govju enzootiskās leikozes uzraudzības un apkarošanas programmu veiktajos laboratoriskajos izmeklējumos, kas apliecina 99 procentu ticamību, konstatēts, ka inficēts mazāk par 0,2 procentiem ganāmpulku.

24.2 Sertificētus vaislas buļļus izmeklē uz govju enzootisko leikozi vienu reizi gadā, ievērojot šo noteikumu pielikuma prasības.

24.3 Novietnē, kurā apkarota govju enzootiskā leikoze, dzīvniekus pirmo reizi izmeklē pēc trim gadiem un vēlāk saskaņā ar šo noteikumu 24.1 4. apakšpunktā noteikto kārtību.

24.4 Sertificētu vaislas buļļu novietnei saglabā no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvas novietnes statusu, ja:

24.4 1. sertificētos vaislas buļļus izmeklē uz govju enzootisko leikozi vienu reizi gadā saskaņā ar šo noteikumu pielikuma prasībām;

24.4 2. novietnē tiek ievērotas šo noteikumu 18. punktā minētās prasības, izņemot laboratorisko izmeklējumu kārtību sertificētiem vaislas buļļiem."

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.880 "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 439Pieņemts: 05.08.2014.Stājas spēkā: 09.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 08.08.2014. OP numurs: 2014/155.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
268113
09.08.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)