Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.406

Rīgā 2014.gada 15.jūlijā (prot. Nr.39 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības
un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 45. nr.; 2011, 38. nr.; 2013, 62., 193., 244. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalstu piešķir šo noteikumu 1. pielikuma B.3. sadaļā minēto pasākumu (turpmāk - pasākumi) īstenošanai, kā arī pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā šo noteikumu VI nodaļā paredzētajā kārtībā."

2. Papildināt 11. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja projekts vērtējumā iegūst mazāk par 40 punktiem, Zivju fonda padome pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu."

3. Papildināt noteikumus ar 11.1 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1 3. projekta nesaderība ar pasākuma mērķi vai pieprasītā finansējuma nesamērīgums, ja par to vienbalsīgi lemj visi Zivju fonda padomes locekļi, kas piedalās Zivju fonda padomes sēdē."

4. Izteikt 24.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas (uzrāda oriģinālus) vai aktus par zivju mazuļu ielaišanu (uzrāda oriģinālus) vai apliecinātas šo dokumentu kopijas, ja Zivju fonda atbalsts piešķirts zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Zivju mazuļu ielaišanas aktu noformē atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi."

5. Papildināt noteikumus ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā

40. Uz atbalstu pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanai zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā var pretendēt novadu un republikas pilsētu pašvaldības un Valsts vides dienests.

41. Zivju fonda atbalsta maksājumi tiek piešķirti zvejas un makšķerēšanas kontroles aprīkojuma iegādei, pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu un organizētu personu grupu darbības nodrošināšanai (transporta īrei, degvielai, naktsmītnei un citiem atbilstošiem izdevumiem), kā arī pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu apmācībai un kvalifikācijas celšanai. Zivju fonda atbalsta maksājumus nav atļauts izmantot pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu materiālai stimulēšanai, izmaksājot tām atalgojumu vai piešķirot jebkurus mantiskus labumus, kas nav saistīti ar pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu pienākumu pildīšanu.

42. Zemkopības ministrija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā Zivju fonda padomes lēmuma pieņemšanas izsludina pieteikšanos atbalstam zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanai. Pieteikšanās termiņš nav īsāks par 10 dienām.

43. Šo noteikumu 40. punktā minētais atbalsta pretendents iesniedz dienestā personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu šādus dokumentus:

43.1. aizpildītu iesniegumu (6. pielikums). Ja iesniegumu iesniedz papīra formā, pievieno tā elektronisko versiju elektronisko datu nesējā;

43.2. pilnvaru par paraksta tiesībām, ja pieteikumu parakstījusi pašvaldības vai Valsts vides dienesta vadītāja pilnvarota persona;

43.3. attiecīgo pašvaldību vai Valsts vides dienesta pilnvaroto personu sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu kopijas par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

43.4. ja iesniegumu iesniedz pašvaldība:

43.4.1. attiecīgās pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmuma kopiju par naudas sodu, kas uzlikts par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, vai zivju, zvejas rīku un zvejas līdzekļu izņemšanu;

43.4.2. domes priekšsēdētāja parakstītu apliecinājumu, ka pašvaldība līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtību, kā arī licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību;

43.5. Valsts vides dienesta lēmuma kopiju par naudas sodu, kas uzlikts par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, vai zivju, zvejas rīku un zvejas līdzekļu izņemšanu, ja iesniegumu iesniedz Valsts vides dienests.

44. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 42. punktā minētā pieteikšanās termiņa beigām:

44.1. izvērtē iesnieguma un tam pievienoto dokumentu (turpmāk - iesnieguma dokumenti) atbilstību šādiem administratīvajiem kritērijiem:

44.1.1. iesnieguma dokumenti ir iesniegti šo noteikumu 42. punktā minētajā termiņā;

44.1.2. ir iesniegti visi šo noteikumu 43. punktā minētie iesnieguma dokumenti, un iesniegums ir pilnībā aizpildīts;

44.1.3. iesnieguma dokumenti ir sagatavoti datorrakstā valsts valodā;

44.1.4. iesnieguma dokumentu oriģināls ir cauršūts (caurauklots), ja tos iesniedz papīra formā;

44.1.5. iesnieguma dokumentus ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;

44.1.6. iesnieguma dokumentos pieprasītais finansējums ir norādīts pilnos euro;

44.1.7. atbalsta pretendentam nav nodokļu parādu;

44.2. elektroniski informē Zemkopības ministriju par iesnieguma dokumentu izvērtēšanas rezultātiem, nosūtot arī iesniegumu elektronisko versiju.

45. Zemkopības ministrija no Sodu reģistra iegūst informāciju par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu piemēroto sodu izpildi par zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

46. Zivju fonda padome mēneša laikā pēc šo noteikumu 42. punktā minētā pieteikšanās termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

47. Pēc Zivju fonda padomes sēdes protokola saņemšanas dienests atbilstoši Zivju fonda padomes lēmumam sagatavo maksājuma uzdevumu par atbalstu un iesniedz to Valsts kasē."

6. Papildināt noteikumus ar 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. Pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 2. marta
noteikumiem Nr. 215

Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles darbību nodrošināšanā

Atbalsta pretendents

 

Lauku atbalsta dienesta (LAD) klienta numurs

 

Iesnieguma Nr.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu (aizpilda LAD darbinieks):

LAD klienta numurs

 

Iesnieguma Nr.

 

Iesnieguma reģistrēšanas datums

 

LAD darbinieka vārds, uzvārds un paraksts

 

A. Vispārējā daļa

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums:   Institūcijas vadītāja vārds, uzvārds  
Reģistrācijas Nr.   PVN maksātāja Nr.  

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas Nr., mājas nosaukums   Novads, pagasts  
Pilsēta   Pasta indekss  

A.2.2. Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) - aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas Nr., mājas nosaukums   Novads, pagasts  
Pilsēta   Pasta indekss  

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs   Faksa numurs  
E-pasta adrese   Interneta vietnes adrese  

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds   Projekta vadītāja amats  
Tālruņa, faksa numurs   E-pasta adrese  

B. Informācija par atbalsta pretendenta pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

B.1. To atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli, kuras patstāvīgi atklājušas zveju regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, attiecīgie pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumi, uzliktie un iekasētie naudas sodi

 

(gads un, ja nepieciešams, pusgads vai ceturksnis)


Nr.
p.k.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Protokola sastādīšanas datums

Protokola Nr.

Lēmuma Nr.

Uzliktais naudas sods, euro

Iekasētais naudas sods, euro

1.

           

2.

           

3.

           

..

           

Kopā

 

B.2. Pašvaldības konta vai Valsts vides dienesta pamatbudžeta konta numurs (IBAN), kurā jāieskaita Zivju fonda atbalsta maksājuma līdzekļi

 

C. Informācija par to atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, kuras izņēmušas zivis, zvejas vai makšķerēšanas rīkus un zvejas līdzekļus, attiecīgajiem pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumiem un iekasētajām naudas summām

C.1. To atbalsta pretendenta pilnvaroto personu sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli, kuras izņēmušas zivis, zvejas vai makšķerēšanas rīkus un zvejas līdzekļus, attiecīgie pašvaldības administratīvās komisijas vai Valsts vides dienesta lēmumi un iekasētās naudas summas

(gads un, ja nepieciešams, pusgads vai ceturksnis)


Nr.
p.k.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds

Protokola sastādīšanas datums

Protokola Nr.

Lēmuma Nr.

Ieņemtā naudas summa, euro

1.

         

2.

         

3.

         

..

         

Kopā

 

C.3. Pašvaldības konta vai Valsts vides dienesta pamatbudžeta konta numurs (IBAN), kurā jāieskaita Zivju fonda atbalsta maksājuma līdzekļi

 

D. Pavaddokumenti

D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti (ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, arī pavaddokumenti iesniedzami saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem)

Aizpilda atbalsta pretendents

Aizpilda LAD darbinieks

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

atbilstošo atbildi atzīmē ar X

lapu skaits

neattiecas

neattiecas

1.

Iesnieguma veidlapa vienā eksemplārā

oriģināls

               

2.

Identiska iesnieguma elektroniskā versija elektronisko datu nesējā, ja dokumentus iesniedz papīra formā

oriģināls

               

3.

Pilnvarojums par paraksta tiesībām, ja iesniegumu parakstījusi pašvaldības vai Valsts vides dienesta vadītāja pilnvarota persona

oriģināls

               

4.

Pašvaldību vai Valsts vides dienesta pilnvaroto personu patstāvīgi sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu apliecinātas kopijas

kopija*

               

5.

Pašvaldības administratīvās komisijas lēmuma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība

kopija*

               

6.

Valsts vides dienesta lēmuma kopija par soda naudas uzlikšanu vai zivju, zvejas vai makšķerēšanas rīku un zvejas līdzekļu izņemšanu, ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība

kopija*

               

7.

Pašvaldības vadītāja parakstīts apliecinājums, ka pašvaldība līdz pieteikuma iesniegšanas dienai ir nokārtojusi visas finanšu saistības pret valsts pamatbudžetu Zivju fonda dotācijas veidošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtību un licencētās rūpnieciskās zvejas kārtību, ja iesnieguma iesniedzējs ir pašvaldība

kopija*

               

8.

Valsts vides dienesta lēmuma kopija par soda naudas uzlikšanu vai zivju, zvejas vai makšķerēšanas rīku un zvejas līdzekļu izņemšanu, ja iesnieguma iesniedzējs ir Valsts vides dienests

kopija*

               

9.

Citi iesniegtie dokumenti                  
  Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā                

Piezīme.
* Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents dokumenta kopijas apliecinājuma uzrakstā ietver norādi (ar lielajiem burtiem) "KOPIJA PAREIZA", dokumenta kopijas apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), vārdu, uzvārdu un parakstu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.

D.2. Apliecinājums par dokumentu iesniegšanu

Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, D.2. sadaļa nav jāaizpilda.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

1. Piekrītu 2. Piekrītu
Atbalsta pretendenta pārstāvis Atbalsta pretendenta pārstāvis

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

LAD darbinieka paraksts LAD darbinieka paraksts

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

E. Saistības

Ar parakstu apliecinu, ka:

1.

par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem fondiem vai valsts atbalsta programmām

2.

apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju

3.

pieteikumā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu

4.

esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam

Projekts iesniegts . gada     vienā eksemplārā
 

gads

datums

mēnesis

 

uz ___________________ lapām ar pievienotiem ___________________ (skaits) dokumentiem.

Atbalsta pretendenta pārstāvis
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 406Pieņemts: 15.07.2014.Stājas spēkā: 01.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 31.07.2014. OP numurs: 2014/149.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
267925
01.08.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)