Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.414

Rīgā 2014.gada 22.jūlijā (prot. Nr.40 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 177. nr.; 2013, 102., 252. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.2. apakšpunktā skaitli "7." ar skaitli "7.1".

2. Izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Šo noteikumu izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām."

3. Papildināt noteikumus ar 3.2, 3.3 un 3.4 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Šo noteikumu izpratnē lielais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

3.3 Šo noteikumu izpratnē jaundibināts saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants, kurš reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā trīs gadus pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas dienas.

3.4 Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai."

4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Garantijas sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013.";

5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

6.1. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām;

6.2. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai;

6.3. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai;

6.4. alkohola ražošanai un tirdzniecībai;

6.5. azartspēlēm un derībām;

6.6. finanšu un apdrošināšanas darbībai;

6.7. operācijām ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja garantija tiek piešķirta darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projekta īstenošanai vai nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

6.8. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšanai;

6.9. kravas autotransporta līdzekļu iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu;

6.10. darbībām, kas ir saistītas ar elektroenerģijas ražošanu un siltumapgādi;

6.11. kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei;

6.12. avansa maksājuma garantijas saņemšanai citu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai."

6. Aizstāt 7. punkta ievaddaļā vārdus "nepiešķir saimnieciskās darbības veicējiem" ar vārdiem un skaitli "nepiešķir šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem".

7. Papildināt II nodaļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Atbalstu nepiešķir šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām, kurām:

7.1 1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.1 2. ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēti nodokļu parādi. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus."

8. Izteikt 10.1. un 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1. garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma un vienam sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai garantētā summa nepārsniedz 1 500 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē), un garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadu;

10.2. garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma un vienam lielajam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai garantētā summa nepārsniedz 1 500 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē), un garantijas termiņš nepārsniedz 5 gadus vai garantētā summa nepārsniedz 750 000 (vai 350 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadu;".

9. Izteikt 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"15. Šo noteikumu ietvaros piešķirtais atbalsts vienam vienotam uzņēmumam nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus.

16. Nosakot šo noteikumu 15. punktā minēto pieļaujamo atbalsta apmēru, ņem vērā citu saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 28. decembris, Nr. L 379) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1998/2006)."

10. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Latvijas Garantiju aģentūra pārbauda, vai atbalsta kopējā summa, ko saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1998/2006 un Komisijas regulai Nr. 1407/2013, nepārsniedz 200 000 euro vai 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē."

11. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu."

12. Aizstāt 21. punktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulā Nr. 800/2008" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulā Nr. 651/2014".

13. Aizstāt 21.1 apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulu Nr. 800/2008" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulu Nr. 651/2014".

14. Svītrot 22. punktu.

15. Svītrot 23.1 punktā vārdu un skaitli "un 22.".

16. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā

"24. Latvijas Garantiju aģentūra nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta uzskaiti, tai skaitā informāciju, kas apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minētajiem nosacījumiem. Minēto uzskaiti Latvijas Garantiju aģentūra glabā 10 gadu no dienas, kad Latvijas Garantiju aģentūra ir piešķīrusi pēdējo aizdevumu, un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā."

17. Papildināt VI nodaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti šo noteikumu 18. punktā minētie nosacījumi, veicot atbalsta uzskaiti, Latvijas Garantiju aģentūra:

25.1 1. konstatējot, ka saimnieciskās darbības veicējs ir ticis apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

25.1 2. konstatējot, ka saimnieciskās darbības veicējs ir ticis sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai arī, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā."

18. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Atbalstu sniedz līdz 2015. gada 31. decembrim."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 414Pieņemts: 22.07.2014.Stājas spēkā: 29.07.2014.Zaudē spēku: 20.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 28.07.2014. OP numurs: 2014/146.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
267840
29.07.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)