Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.351

Rīgā 2014.gada 30.jūnijā (prot. Nr.35 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4. aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 170. nr.; 2012, 101. nr.; 2013, 57., 149., 214. nr.; 2014, 46. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām darbībām saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014);";

1.2. papildināt noteikumus ar 7.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.3. publicē valsts atbalsta tīmekļa vietnē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas;";

1.3. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Aktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 90 711 820 euro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 7 511 434 euro. Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 65 526 803 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina savu līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 23., 28. un 29. punktu. Atlases kārtas ietvaros pieejamo finansējumu norāda paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.";

1.4. izteikt 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"9. Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai.

10. Lielie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

11. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai.";

1.5. papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

11.2 Piešķirot atbalstu, jāvērtē, vai atbalsta projekts nav kvalificējams kā vienots investīciju projekts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam. Ja tas ir vienots investīciju projekts, piemēro nosacījumus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam.";

1.6. izteikt 14.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. projekta iesniedzējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju;";

1.7. izteikt 14.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.7. uz projekta iesniedzēju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;";

1.8. izteikt 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ja de minimis atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, atbalsta sniedzējs pārbauda, vai atbalsta apmērs, kas atbilstoši šiem noteikumiem piešķirts vienam saimnieciskās darbības veicējam viena vienota uzņēmuma līmenī, kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktā maksimālā de minimis atbalsta apmēru.";

1.9. papildināt III nodaļu ar 17.1 un 17.2 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Par neatbalstāmām darbībām šo noteikumu ietvaros tiek uzskatītas darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā un 13. panta "d" apakšpunktā noteiktajam.

17.2 Atbalstu nepiešķir Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "e" apakšpunktā noteiktajām reģionālā atbalsta kategorijām. Ja projekta iesniedzējs darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulā Nr. 651/2014 minētās darbības jomas, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.";

1.10. papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja atbalstu piešķir būtiskām pārmaiņām ražošanas procesā, attiecināmajām izmaksām jābūt lielākām nekā ar modernizējamo darbību saistīto aktīvu amortizācijai iepriekšējo triju fiskālo gadu laikā. Ja atbalstu piešķir, lai dažādotu darbības attiecīgajā uzņēmējdarbības vietā, attiecināmajām izmaksām vismaz par 200 % jāpārsniedz atkārtoti izmantoto aktīvu uzskaites vērtība, kas reģistrēta iepriekšējā fiskālajā gadā pirms darbu sākšanas.";

1.11. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 45 % no attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei un 100 % no attiecināmajām izmaksām kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai. Projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros, ja šo noteikumu 57. punktā minēto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestādes vadītājs ir pieņēmis līdz 2014. gada 30. jūnijam, maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 45 % no attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei un 100 % no attiecināmajām izmaksām kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai. Ja šo noteikumu 57. punktā minēto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestādes vadītājs pieņem pēc 2014. gada 30. jūnija, maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 100 % no attiecināmajām izmaksām kredītiestādes garantijas izmaksu segšanai, 35 % no attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei lielajiem komersantiem un 45 % no attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumu iegādei sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem.";

1.12. svītrot 27. punktu;

1.13. izteikt 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"28. Piešķirto finansējumu šo noteikumu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar de minimis atbalstu, ja piešķirtais finansējums kopā ar de minimis atbalstu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti (sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem - 55 %, vidējiem komersantiem - 45 % un lielajiem komersantiem - 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem vai valsts līdzekļiem. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu nedrīkst apvienot ar citu Eiropas Savienības līdzekļu finansētu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām izmaksām.

29. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ievērojot nosacījumu, ka šo noteikumu ietvaros piešķirtais finansējums kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem vai valsts līdzekļiem:

29.1. sīkajiem (mikro) vai mazajiem komersantiem - 55 %;

29.2. vidējiem komersantiem - 45 %;

29.3. lielajiem komersantiem - 35 %.";

1.14. papildināt V nodaļu ar 29.1 un 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas, var apvienot ar:

29.1 1. citu valsts atbalstu, ja vien šie pasākumi attiecas uz dažādām nosakāmām attiecināmajām izmaksām;

29.1 2. citu valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas, tikai tādā gadījumā, ja šādas apvienošanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā saskaņā ar šiem noteikumiem un Komisijas regulu Nr. 651/2014 piemērojamā finansējuma intensitāte vai maksimālais publiskā finansējuma apjoms.

29.2 Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas un kuram saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21., 22. un 23. pantu piešķirts atbrīvojums, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot attiecīgo augstāko kopējā finansējuma robežvērtību, kas konkrētā gadījuma īpašajiem apstākļiem noteikta Komisijas regulā Nr. 651/2014 vai citā Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā vai lēmumā.";

1.15. svītrot 57. punktā vārdus un skaitļus "bet ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. jūnijam";

1.16. svītrot 71.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "bet attiecībā uz lielo komersantu - izvērtējusi, vai ir izpildīti šo noteikumu 27. punktā minētie nosacījumi, par to aizpildot pārbaudes lapu un informējot projekta iesniedzēju";

1.17. svītrot 74.6. apakšpunktu;

1.18. izteikt 3. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Zivsaimniecība un akvakultūra. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā noteiktajai definīcijai.";

1.19. izteikt 3. pielikuma 9., 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"9. Ogļu rūpniecība. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13. punktā noteiktajai definīcijai.

10. Tērauda rūpniecība. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 43. punktā noteiktajai definīcijai.

11. Sintētisko šķiedru ražošanas nozare. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 44. punktā noteiktajai definīcijai.

12. Lauksaimniecības nozare. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. un 11. punktā noteiktajām definīcijām.";

1.20. izteikt 3. pielikuma 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, kā arī elektroenerģijas, tvaiku, biodegvielas vai biogāzes iegūšana no atkritumiem. Elektroenerģijas un gāzes ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 130. punktā un 13. panta "a" un "c" ("ii") apakšpunktā noteiktajām definīcijām. Siltumapgādei un gaisa kondicionēšanai ierobežojumu nosaka saskaņā ar NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu grupā 35.3. "Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana", NACE 1.1. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu grupā 40.3. "Tvaika un karstā ūdens piegāde" un tvaiku, biodegvielas vai biogāzes iegūšana no atkritumiem, kas ietilpst NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu klasē 38.21 "Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)", NACE 1.1. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu klasē 90.02 "Atkritumu savākšana un apstrāde".

15. Transporta nozare. Atbilstoši Komisijas regulas 651/2014 2. panta 45. punktā un 13. panta "a" apakšpunktā noteiktajām definīcijām."

2. Šo noteikumu 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 30. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 351Pieņemts: 30.06.2014.Stājas spēkā: 01.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 30.06.2014. OP numurs: 2014/125.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
267246
01.07.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)