Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Izdarīt Pievienotās vērtības nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2012, 197.nr.; 2013, 27., 194., 232., 237.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) elektroniski sniegti pakalpojumi - Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādātā versija), 7.pantā minētie pakalpojumi, tai skaitā:

a) tīmekļa vietņu apkalpošana, tīmekļa resursu nodrošināšana, programmu un iekārtu uzturēšana no attāluma,

b) programmatūras piegāde un atjaunināšana,

c) attēlu, teksta un informācijas piegāde un piekļuves nodrošināšana datubāzēm,

d) mūzikas, filmu un spēļu, tai skaitā laimes spēļu un azartspēļu, piegāde, kā arī politisku, kultūras, mākslas, sporta, zinātnes un izklaides raidījumu un ziņu piegāde,

e) tālmācība;";

papildināt pantu ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"241) apraides pakalpojumi - Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādātā versija), 6.b pantā (Padomes 2013.gada 7.oktobra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1042/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu, redakcijā) minētie apraides pakalpojumi;";

izteikt 28.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) šādas Eiropas Savienības teritorijas, kas ir Eiropas Savienības muitas teritorijas daļas, - Atosa kalns, Kanāriju salas, Francijas teritorijas, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 349.pantā un 355.panta 1.punktā, Ālandu salas, Normandijas salas,";

papildināt pantu ar 30.punktu šādā redakcijā:

"30) elektronisko sakaru pakalpojumi - Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādātā versija), 6.a pantā (Padomes 2013.gada 7.oktobra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1042/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu, redakcijā) minētie pakalpojumi."

2. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vieta

(1) Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vieta, ja tas sniegts personai, kura nav nodokļa maksātājs, ir šīs personas mītnes vieta vai deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - pastāvīgās uzturēšanās vieta.

(2) Elektroniskā pasta izmantošana starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju nav uzskatāma par elektroniski sniegtu pakalpojumu."

3. 30.pantā:

izslēgt pirmās daļas 7., 8. un 11.punktu;

aizstāt otrajā daļā vārdus "fiksētas tālruņa līnijas sakaru pakalpojuma" ar vārdiem "elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma";

izslēgt trešo daļu.

4. Izteikt 52.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) cilvēka orgānu, mātes piena un cilvēka asiņu (tai skaitā asins plazmas un asins šūnu) piegādes;".

5. 66.pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja nodokļu maksātājam - juridiskajai personai - tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu un tas ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par šā likuma 73.panta pirmās daļas 4., 5. vai 6.punktā minētajiem pārkāpumiem, kas izdarīti līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai, reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā neatsaka.";

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus "paziņo Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā vai pa pastu" ar vārdiem "paziņo Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ja persona ir šīs sistēmas lietotāja, vai pa pastu".

6. Papildināt 67.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja par to, ka pieņemts lēmums par nodokļa maksātāja reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ievietojot lēmumu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, nodokļa maksātāju (izņemot PVN grupu) uzskata par reģistrētu Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar otro darbdienu pēc šā lēmuma ievietošanas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā."

7. 70.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja nodokļu maksātājs - juridiskā persona -, kuram pasludināts maksātnespējas process, ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par šā likuma 73.panta pirmās daļas 4., 5. vai 6.punktā minētajiem pārkāpumiem, kas izdarīti līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai, minēto nodokļa maksātāju atkārtoti reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā šā likuma 66.pantā noteiktajā kārtībā arī tad, ja nav izpildīti šā panta pirmajā daļā minētie nosacījumi.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

8. 74.pantā:

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Reģistrētu nodokļa maksātāju (izņemot PVN grupu) uzskata par izslēgtu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra ar septīto dienu pēc tam, kad lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra nodots pastā, vai, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, - ar otro darbdienu pēc tam, kad lēmums ievietots minētajā sistēmā, ja šajā pantā nav noteikts citādi.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts ieņēmumu dienests informāciju par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra publicē savā mājaslapā internetā vienas darbdienas laikā pēc tam, kad:

1) lēmums par reģistrēta nodokļa maksātāja izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra nodots pastā vai ievietots Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;

2) no Uzņēmumu reģistra ir saņemtas ziņas par attiecīgā reģistrētā nodokļa maksātāja likvidāciju vai reorganizāciju, ja reģistrēts nodokļa maksātājs ir likvidēts vai reorganizēts."

9. Izslēgt 118.panta otro un trešo daļu.

10. Aizstāt 125.panta pirmās daļas 21.punktā skaitli "140." ar skaitli "140.1".

11. Izslēgt 140.pantu.

12. Papildināt likumu ar 140.1 pantu šādā redakcijā:

"140.1 pants. Īpašie nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmi elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem personai, kura nav nodokļa maksātājs

(1) Šā panta izpratnē:

1) ārpussavienības režīms ir Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādātā versija), 57.a panta 1.punktā (Padomes 2012.gada 9.oktobra regulas (ES) Nr. 967/2012, ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 groza attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, redakcijā) minētais režīms;

2) identifikācijas dalībvalsts ir viena no šīm dalībvalstīm:

a) nodokļa maksātājam, kas neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā, - tā dalībvalsts, kurai attiecīgais nodokļa maksātājs paziņo, kad tas sāk darboties Eiropas Savienības teritorijā kā nodokļa maksātājs, izmantojot ārpussavienības režīmu,

b) nodokļa maksātājam, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā, bet to neveic patēriņa dalībvalstī, - tā dalībvalsts, kurā nodokļa maksātājam ir saimnieciskās darbības mītnes vieta vai, ja tā saimnieciskās darbības mītnes vieta ir ārpus Eiropas Savienības, - tā dalībvalsts, kurā tam ir pastāvīgā iestāde. Ja nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības mītnes vieta ir ārpus Eiropas Savienības, bet tam Eiropas Savienībā ir vairākas iestādes, identifikācijas dalībvalsts ir tā dalībvalsts, kurā atrodas pastāvīgā iestāde un kuru nodokļa maksātājs ir norādījis kā dalībvalsti, kurā tas izmanto Eiropas Savienības režīmu (turpmāk šajā pantā - savienības režīms). Nodokļa maksātāja izvēle attiecībā uz identifikācijas dalībvalsti ir saistoša šim nodokļa maksātājam attiecīgajā kalendāra gadā un vismaz divos nākamajos kalendāra gados;

3) īpašais režīms ir šīs daļas 1. un 7.punktā minētais režīms;

4) nodokļa maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā, ir nodokļa maksātājs, kuram Eiropas Savienībā nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgās iestādes un kuram nav cita pienākuma būt reģistrētam Eiropas Savienībā nodokļa maksāšanas vajadzībām;

5) nodokļa maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību patēriņa dalībvalstī, ir nodokļa maksātājs, kuram Eiropas Savienībā ir saimnieciskās darbības mītnes vieta vai pastāvīgā iestāde, bet kuram patēriņa dalībvalsts teritorijā nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgās iestādes;

6) patēriņa dalībvalsts ir tā dalībvalsts, attiecībā uz kuru uzskata, ka tajā tiek sniegti elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtie pakalpojumi atbilstoši šā likuma 27.pantam un Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādātā versija), 24.a un 24.b pantam (Padomes 2013.gada 7.oktobra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1042/2013, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu, redakcijā);

7) savienības režīms ir Padomes 2011.gada 15.marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (pārstrādātā versija), 57.a panta 2.punktā (Padomes 2012.gada 9.oktobra regulas (ES) Nr. 967/2012, ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 groza attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, redakcijā) minētais režīms.

(2) Šā panta pirmās daļas 4. vai 5.punktā minētajam nodokļa maksātājam, kurš Eiropas Savienības teritorijā sniedz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtos pakalpojumus personai, kura nav nodokļa maksātājs un kura veic saimniecisko darbību patēriņa dalībvalstī vai kurai tajā ir deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta, ir tiesības reģistrēties iekšzemē ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai. Minēto režīmu piemēro visiem Eiropas Savienībā sniegtajiem elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem.

(3) Ja šā panta pirmās daļas 4. vai 5.punktā minētais nodokļa maksātājs izvēlas reģistrēties iekšzemē ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai, tas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(4) Saskaņā ar šā panta trešo daļu Valsts ieņēmumu dienests ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai piešķir nodokļa maksātājam reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai attiecībā uz reģistrētu nodokļa maksātāju izmanto tam jau piešķirto reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā par darbībām, saistībā ar kurām nodokļa piemērošanas nolūkā šis nodokļa maksātājs ir reģistrēts iekšzemē.

(5) Valsts ieņēmumu dienests lēmumu piešķirt reģistrācijas numuru Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai paziņo nodokļa maksātājam elektroniski.

(6) Nodokļa maksātājs, kurš vēlas izmantot kādu no īpašajiem režīmiem, nodokļa maksāšanas vajadzībām reģistrējas attiecīgajā identifikācijas dalībvalstī.

(7) Šā panta pirmās daļas 4. vai 5.punktā minētais nodokļa maksātājs, kuram iekšzemē ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai piešķirts reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroniski par katru ceturksni nodokļa deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem. Minēto nodokļa deklarāciju iesniedz arī tad, ja nodokļa maksātājs attiecīgos pakalpojumus nav sniedzis.

(8) Nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, šā panta pirmās daļas 4. vai 5.punktā minētais nodokļa maksātājs, kuram iekšzemē ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai piešķirts reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, iemaksā valsts budžetā 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, iesniedzot šā panta septītajā daļā minēto deklarāciju.

(9) Šā panta pirmās daļas 4. vai 5.punktā minētais nodokļa maksātājs, kurš ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra, 20 dienu laikā pēc izslēgšanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā nodokļa deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem un iemaksā nodokli valsts budžetā par taksācijas periodu, kurā tas bija izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

(10) Šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajam nodokļa maksātājam, kurš izmanto ārpussavienības režīmu, nodokļa summu par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem savu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu nodrošināšanai atmaksā no valsts budžeta, piemērojot šā likuma 112.pantā noteikto kārtību.

(11) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajam nodokļa maksātājam, kurš izmanto savienības režīmu, nodokļa summu par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem savu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu nodrošināšanai atmaksā no valsts budžeta, piemērojot šā likuma 113.pantā noteikto kārtību, izņemot gadījumus, kad attiecīgais nodokļa maksātājs iekšzemē veic arī darbības, uz kurām neattiecas minētais īpašais režīms un saistībā ar kurām nodokļa piemērošanas nolūkā nodokļa maksātājs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

(12) Ja šā panta pirmās daļas 5.punktā minētais nodokļa maksātājs, kurš izmanto savienības režīmu, iekšzemē veic arī darbības, uz kurām neattiecas savienības režīms un saistībā ar kurām nodokļa piemērošanas nolūkā viņam ir jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, tas nodokļa summu par precēm un pakalpojumiem savu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu nodrošināšanai atskaita nodokļa deklarācijā, kas iesniedzama saskaņā ar šā likuma 117.pantu.

(13) Nodokļa maksātājam, kas reģistrēts iekšzemē īpašo režīmu izmantošanai, ir pienākums:

1) paziņot elektroniski Valsts ieņēmumu dienestam par savas darbības izmaiņām, kuru dēļ vairs netiek īstenoti attiecīgie nosacījumi, lai tas varētu izmantot kādu no īpašajiem režīmiem, kā arī paziņot par to, kad izbeidz izmantot kādu no īpašajiem režīmiem, un citām izmaiņām reģistrācijas datos;

2) nodrošināt sniegto pakalpojumu grāmatvedības uzskaiti;

3) lai pierādītu nodokļa aprēķinu pareizību, glabāt attaisnojuma dokumentus un grāmatvedības reģistru datus 10 gadus pēc tā gada 31.decembra, kad sniegti pakalpojumi;

4) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma elektroniski iesniegt attaisnojuma dokumentus un grāmatvedības reģistru datus, kuri izmantojami nodokļa aprēķinam, par katru atsevišķu sniegtā pakalpojuma veidu.

(14) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētais nodokļa maksātājs īpašo režīmu izmantošanai iesniedz iesniegumu par reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistrā, un iesniegumā norādāmo informāciju;

2) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests reģistrē šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto nodokļa maksātāju kā elektronisko sakaru, apraides vai elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju Eiropas Savienības teritorijā, un reģistrācijas termiņus;

3) kārtību, kādā izslēdz šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto nodokļa maksātāju no Valsts ieņēmumu dienesta elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistra, un izslēgšanas termiņu;

4) kārtību, kādā šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētais nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts iekšzemē elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā, sagatavo un aizpilda nodokļa deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, un deklarācijā norādāmo informāciju."

13. Papildināt 146.pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Maksātnespējas procesa administrators ir atbildīgs par to, lai 45 dienu laikā pēc dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par maksātnespējas procesa pasludināšanu, būtu iesniegtas tās reģistrēta nodokļa maksātāja - juridiskās personas - nodokļa deklarācijas, kas bija jāiesniedz par taksācijas periodiem līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai. Deklarācijas iesniedz atbilstoši informācijai, kas ir maksātnespējas procesa administratora rīcībā.

(10) Šā panta devītajā daļā minētā pienākuma izpilde neatbrīvo reģistrēto nodokļa maksātāju - juridisko personu - no atbildības par šā likuma 118.pantā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu."

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 18., 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"18. Šā likuma 140.pants zaudē spēku 2015.gada 1.janvārī.

19. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 27.panta izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi 30.pantā, kā arī grozījumi 125.panta pirmās daļas 21.punktā attiecībā uz skaitļa "140." aizstāšanu ar skaitli "140.1" stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

20. Šā likuma 140.1 pantā minētos īpašos nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas režīmus elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem personai, kura nav nodokļa maksātājs, kā arī grozījumus attiecībā uz šā likuma 1.panta papildināšanu ar 4.1, 24.1 un 30.punktu piemēro ar 2015.gada 1.janvāri.

21. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 140.1 panta četrpadsmitajā daļā minētos noteikumus.

22. Šā likuma 146.panta devītā daļa ir piemērojama attiecībā uz maksātnespējas procesiem, kuriem maksātnespējas reģistrā ieraksts par maksātnespējas procesa pasludināšanu izdarīts, sākot ar 2014.gada 1.oktobri."

15. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Padomes 2013.gada 17.decembra direktīvas 2013/61/ES, ar ko direktīvu 2006/112/EK un direktīvu 2008/118/EK groza attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un īpaši Majotu."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 27.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.06.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Tēma: Covid-19; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 27.06.2014. OP numurs: 2014/123.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
267198
01.10.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)