Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 14., 15., 23.nr.; 2009, 7.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 160.nr.; 2012, 92., 154.nr.; 2013, 106., 192.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "iekšējās kontroles" ar vārdu "pārvaldības".

2. 8.3 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ārpakalpojumu sniegšanu drīkst deleģēt tādam ārpakalpojumu sniedzējam, kam ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze tādu ārpakalpojumu sniegšanā, kurus apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle plāno deleģēt ārpakalpojumu sniedzējam.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Vismaz 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, pievienojot tam dokumentu, kurā ietverta ārpakalpojuma saņemšanas politika un ārpakalpojuma kvalitātes uzraudzības procedūra, un ārpakalpojuma līguma projektu. Ja ārpakalpojuma saņemšanas politikā, ārpakalpojuma kvalitātes uzraudzības procedūrā vai ārpakalpojuma līgumā tiek izdarīti grozījumi, apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle tos iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgo grozījumu apstiprināšanas."

3. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošināšanas pakalpojumus ir tiesīga sniegt tikai persona, kura saņēmusi licenci apdrošināšanas veikšanai."

4. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Tiesības lūgt licenci apdrošināšanas veikšanai ir:

1) komercsabiedrībai akciju sabiedrības formā vai Eiropas komercsabiedrībai, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajai biedrībai, kura ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā kā kooperatīvā sabiedrība, kas izveido galveno biroju Latvijas Republikā;

2) nedalībvalsts apdrošinātājam, kas atver filiāli Latvijas Republikā;

3) apdrošinātājam, kas saņēmis licenci apdrošināšanas veikšanai un vēlas paplašināt savu darbības jomu, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus citos apdrošināšanas veidos, kuru sniegšanai tas vēl nav saņēmis licenci."

5. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle var sniegt apdrošināšanas pakalpojumus vienīgi licencē norādītajos apdrošināšanas veidos.";

izslēgt trešās daļas 7.punkta ievaddaļā vārdus "un tās politikas pamatprincipu un procedūras aprakstu".

6. Papildināt 11.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja apdrošināšanas sabiedrība uzsākusi apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī ar filiāles starpniecību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, kurā pieprasa, lai attiecīgā sabiedrība izbeidz apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas par apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī ar filiāles starpniecību;

2) apdrošināšanas sabiedrības un tās filiāles darbība dalībvalstī neļauj nodrošināt Latvijas Republikas apdrošinātāju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu apdrošināšanas sabiedrības un tās filiāles darbības uzraudzību dalībvalstī;

3) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana dalībvalstī ar filiāles starpniecību apdraud vai var apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības finansiālo stabilitāti un apdrošināšanas līgumos paredzēto saistību izpildi."

7. Papildināt 11.3 pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ja apdrošināšanas sabiedrība, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, uzsākusi apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot tajā filiāli, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, kurā pieprasa, lai attiecīgā sabiedrība izbeidz apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, šādos gadījumos:

1) apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas par apdrošināšanas pakalpojumu;

2) apdrošināšanas sabiedrības darbība neļauj nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu apdrošināšanas sabiedrības uzraudzību;

3) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana dalībvalstī apdraud vai var apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības finansiālo stabilitāti un apdrošināšanas līgumos paredzēto saistību izpildi."

8. Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, izvērtējot apdrošināšanas sabiedrības akcionāru atbilstību šā likuma prasībām un šā likuma 13.panta pirmās daļas 9.punktā minētajā dokumentā ietverto informāciju, ir tiesīga apdrošināto interešu aizsardzības nolūkā licencē apdrošināšanas veikšanai noteikt pakalpojumu sniegšanas nosacījumus."

9. Papildināt likumu ar 12.3 pantu šādā redakcijā:

"12.3 pants. (1) Licenci apdrošināšanas veikšanai izsniedz, ja persona atbilst šādām prasībām:

1) tā ir ierakstīta komercreģistrā kā akciju sabiedrība, Eiropas komercsabiedrība vai ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā kā kooperatīvā sabiedrība;

2) tā plāno veikt apdrošināšanu un komercdarbību, kas ir tieši saistīta ar apdrošināšanu;

3) tā nodrošina pašu līdzekļus šā likuma 32.panta 1.1 daļā noteiktajā apmērā;

4) tā pierāda, ka spēs nodrošināt šā likuma 31.pantā noteiktās maksātspējas prasības izpildi;

5) tā pierāda, ka apdrošināšanas sabiedrības amatpersonas atbilst šā likuma 20.panta pirmās daļas, 21.panta pirmās daļas un 22.panta pirmās daļas prasībām;

6) tā ir iesniegusi šā likuma 13.panta pirmajā daļā norādītos dokumentus;

7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav konstatējusi šā likuma 15.panta pirmajā daļā minēto nosacījumu iestāšanos.

(2) Licenci apdrošināšanas veikšanai citā apdrošināšanas veidā izsniedz, ja apdrošināšanas sabiedrība atbilst šādām prasībām:

1) tā pierāda, ka izpilda šā likuma 31.pantā noteikto maksātspējas prasību;

2) tā ir iesniegusi šā likuma 13.panta otrajā daļā norādītos dokumentus;

3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav konstatējusi šā likuma 15.panta pirmajā daļā minēto nosacījumu iestāšanos."

10. 13.panta pirmajā daļā:

izslēgt 3.punktu;

izslēgt 10.punkta ievaddaļā vārdus "un iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu un procedūras aprakstu".

11. 16.panta pirmajā daļā:

izslēgt 8.punktā vārdus "un rīkojumu";

papildināt daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem ar būtisku līdzdalību iestājies tiem piederošo akciju balsstiesību izmantošanas aizliegums un tas ilgst vairāk nekā sešus mēnešus."

12. Papildināt 24.pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā minētās amatpersonas var sākt pildīt savus pienākumus pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas.

(22) Ja šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 22.panta pirmajā daļā minētā amatpersona netiek ievēlēta (iecelta) amatā vai beidz pildīt amata pienākumus, apdrošināšanas sabiedrība rakstveidā, norādot iemeslus, paziņo to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Apdrošināšanas sabiedrība šajā daļā minēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas."

13. Aizstāt 32.panta 1.1 daļas 4.punktā skaitli "3,4" ar skaitli "3,6".

14. 34.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošināšanas sabiedrība mēnesi pirms akcionāru sapulces paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par nodomu izmaksāt dividendes. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības aizliegt apdrošināšanas sabiedrībai izmaksāt dividendes, ja apdrošināšanas sabiedrība neizpilda šā likuma 31.pantā noteikto maksātspējas prasību vai, izmaksājot dividendes, maksātspējas prasību varētu neizpildīt.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

15. Izteikt 42.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ar hipotēku nodrošināti aizdevumi, kas izsniegti pret Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētu nekustamā īpašuma ķīlu, kuras tirgus vērtība nav mazāka par izsniegtā aizdevuma summu;".

16. Aizstāt 43.panta pirmās daļas 6.punktā vārdu "vienu" ar vārdiem "vienai personai izsniegtu".

17. 50.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nodrošina tās darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai atbilstošas visaptverošas un efektīvas pārvaldības sistēmas izveidi un darbību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālās prasības apdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pārvaldības sistēmas izveidei un darbībai.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nodrošina saņemto sūdzību un sniegto atbilžu reģistrāciju. Reģistrāciju veic elektroniski."

18. Papildināt likumu ar 50.2 pantu šādā redakcijā:

"50.2 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadība izstrādā un apstiprina sūdzību pārvaldības politiku, nodrošinot sūdzībā norādīto faktu pārbaudi, iespējamo interešu konfliktu konstatēšanu un novēršanu, un ir atbildīga par šīs politikas ievērošanu. Rakstveida informācijai par sūdzību izskatīšanas procedūru jābūt brīvi pieejamai apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās un apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota.

(2) Apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nepārtraukti veic saņemto sūdzību analīzi, izvērtē to iemeslus, analizē cēloņus un veic pasākumus konstatēto cēloņu novēršanai.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka saņemto sūdzību un sniegto atbilžu reģistrācijas kārtību, kā arī kritērijus un prasības šā panta otrajā daļā minētās analīzes veikšanai."

19. 69.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) iesniegt tiesā apdrošināšanas sabiedrības maksātnespējas procesa pieteikumu;";

izslēgt piektajā daļā vārdus "saskaņā ar tiesas nolēmumu vai uzsākot bankrota procedūru".

20. 70.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Likvidators mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par likvidāciju, izstrādā un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai likvidācijas procesa plānu.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai likvidators precizē likvidācijas procesa plānu.";

papildināt pantu ar 4.1, 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:

"(41) Apdrošināšanas līgumu nodošanu veic saskaņā ar šā likuma 65., 66., 68. un 68.1 pantā noteikto kārtību.

(42) Izbeidzot nedzīvības apdrošināšanas līgumus, apdrošinātājs nav tiesīgs no izmaksājamās apdrošināšanas prēmijas ieturēt ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītos apdrošinātāja izdevumus.

(43) Apdrošināšanas līgumi, kuru termiņš beidzas triju mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par darbības izbeigšanu vai tiesas nolēmums par maksātnespējas procesa pasludināšanu, nav izbeidzami, izņemot gadījumus, kad apdrošināšanas līgums tiek izbeigts pēc apdrošinājuma ņēmēja iniciatīvas.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Apdrošināšanas sabiedrībai ir pienākums pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt likvidatoru no amata, ja tiek konstatēts, ka likvidatora darbība apdraud apdrošināto personu intereses."

21. 73.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja apdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle nolēmusi izbeigt darbību, tā pirms likvidācijas procesa uzsākšanas informē par to Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, nosūtot attiecīgu paziņojumu. Tam pievienojamo informāciju nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.";

izslēgt otro daļu.

22. 75.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdu "2850 euro" ar skaitļiem un vārdiem "2850 euro nedzīvības apdrošināšanā vai 14 230 euro dzīvības apdrošināšanā";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) fizisko personu prasījumi par apdrošināšanas atlīdzības izmaksām, kas pārsniedz 2850 euro nedzīvības apdrošināšanā vai 14 230 euro dzīvības apdrošināšanā."

23. Papildināt IX nodaļu ar 76.1 pantu šādā redakcijā:

"76.1 pants. (1) Naudas līdzekļus, par kuriem apdrošināšanas sabiedrības kreditori nepiesaka savus prasījumus un kurus neizņem šā likuma 75.pantā minētajā kārtībā, apdrošināšanas sabiedrības likvidators vai administrators, noslēdzot līgumu, nodod glabājumā paša izraudzītai kredītiestādei. Rakstveida paziņojumu par naudas līdzekļu nodošanu kredītiestādei glabājumā apdrošināšanas sabiedrības likvidators vai administrators nekavējoties nosūta katram kreditoram, kā arī publicē plašsaziņas līdzekļos un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Maksu par kredītiestādei nodoto apdrošināšanas sabiedrības kreditoru naudas līdzekļu glabājumu ietur no apdrošināšanas sabiedrības kreditoriem un aprēķina proporcionāli no naudas līdzekļu summas, kas pienākas katram kreditoram.

(3) Apdrošināšanas sabiedrības kreditors zaudē prasījuma tiesības uz naudas līdzekļiem, ja viņš 10 gadu laikā no brīža, kad naudas līdzekļi nodoti kredītiestādei, nav izņēmis naudas līdzekļus, kas tam pienākas. Naudas līdzekļi, kuri pienākas apdrošināšanas sabiedrības kreditoriem un attiecībā uz kuriem iestājies noilgums, piekrīt valstij kā bezīpašnieka manta.

(4) Pēc tam, kad noslēgts glabājuma līgums ar kredītiestādi, apdrošināšanas sabiedrības likvidators vai administrators iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par kredītiestādi, kurai naudas līdzekļi nodoti glabāšanā, un kreditoru sarakstu, norādot katra kreditora identifikācijas datus un līdzekļu apmēru, kas pienākas katram kreditoram."

24. Aizstāt 91.panta pirmajā daļā vārdu "bankrota" ar vārdu "maksātnespējas".

25. Izteikt 92.pantu šādā redakcijā:

"92.pants. (1) Apdrošināšanas atlīdzību no Apdrošināto aizsardzības fonda izmaksā šajā likumā noteiktajā apmērā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā pēc tam, kad tiesa pasludinājusi apdrošinātāja vai dalībvalsts apdrošinātāja maksātnespējas procesu.

(2) Ja Apdrošināto aizsardzības fondā nepietiek līdzekļu apdrošināšanas atlīdzības izmaksai saskaņā ar šo likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var noslēgt aizdevuma līgumu par trūkstošās summas aizņemšanos no Latvijā reģistrētas kredītiestādes, dalībvalsts vai ārvalsts kredītiestādes filiāles Latvijā vai apdrošinātāja. Ja apdrošināšanas atlīdzību izmaksai nepieciešamo trūkstošo summu nav iespējams aizņemties no vienas Latvijā reģistrētas kredītiestādes, dalībvalsts vai ārvalsts kredītiestādes filiāles Latvijā vai apdrošinātāja, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga noslēgt aizdevuma līgumu ar vairākām Latvijā reģistrētām kredītiestādēm, dalībvalsts vai ārvalstu kredītiestāžu filiālēm Latvijā vai apdrošinātājiem.

(3) Latvijā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalsts vai ārvalsts kredītiestādes filiāle Latvijā vai apdrošinātājs var piedāvāt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai aizņemties no tās apdrošināšanas atlīdzību izmaksai nepieciešamo trūkstošo summu tikai tādā gadījumā, ja aizdevuma līguma noslēgšana ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju neietekmēs Latvijā reģistrētas kredītiestādes, dalībvalsts vai ārvalsts kredītiestādes filiāles Latvijā vai apdrošinātāja spēju ievērot kredītiestāžu vai apdrošinātāju darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās kredītiestāžu vai apdrošinātāju darbību regulējošās prasības.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, izraugoties Latvijā reģistrētu kredītiestādi, dalībvalsts vai ārvalsts kredītiestādes filiāli Latvijā vai apdrošinātāju, ar kuru tiks noslēgts aizdevuma līgums par apdrošināšanas atlīdzību izmaksai nepieciešamo trūkstošo summu, nav piemērojami Publisko iepirkumu likuma noteikumi. Finanšu un kapitāla tirgus komisija izraugās to Latvijā reģistrēto kredītiestādi, dalībvalsts vai ārvalsts kredītiestādes filiāli Latvijā vai apdrošinātāju, kas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai piedāvājis zemāko aizdevuma procentu likmi.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija apdrošināšanas atlīdzību izmaksai aizdotos naudas līdzekļus atmaksā no Apdrošināto aizsardzības fonda."

26. Aizstāt 93.panta sestajā daļā vārdus "lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu" ar vārdiem "nolēmums par maksātnespējas procesa pasludināšanu".

27. Izslēgt 103.pantu.

28. Papildināt likumu ar 103.1 pantu šādā redakcijā:

"103.1 pants. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka apdrošinātājs neievēro šā likuma, Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu, citu apdrošinātāju darbību regulējošo normatīvo aktu vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu vai pieņemto lēmumu prasības vai apdrošinātāja darbība apdraud minēto prasību izpildi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas šādas darbības:

1) pieprasīt, lai apdrošinātājs nekavējoties veic nepieciešamās darbības attiecīgās situācijas novēršanai un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās noteiktajā termiņā pasākumu plānu konstatētā pārkāpuma novēršanai;

2) brīdināt apdrošinātāju;

3) dot apdrošinātājam saistošus rakstveida norādījumus, kas nepieciešami attiecīgās situācijas novēršanai;

4) uzlikt šajā likumā paredzēto soda naudu."

29. Papildināt 107.1 panta piekto daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi un Eiropas Sistēmisko risku padomi."

30. 109.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja netiek pildītas šā likuma prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda naudu līdz 142 000 euro.";

papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja netiek pildīti likuma "Par apdrošināšanas līgumu" 6.panta otrās daļas, 24.1 un 55.panta noteikumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda naudu līdz 14 200 euro.

(12) Ja netiek pildīti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma noteikumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam soda naudu līdz 142 000 euro.

(13) Ja persona ir ieguvusi vai palielinājusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā pirms šā likuma 26.panta pirmajā vai otrajā daļā minētā paziņojuma iesniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vai tā izskatīšanas laikā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt personai soda naudu no 14 200 līdz 142 000 euro."

31. Papildināt 129.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālās prasības papildu uzraudzībai pakļautas apdrošināšanas sabiedrības pārvaldības sistēmas izveidei un darbībai."

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Grozījumi šā likuma 32.panta 1.1 daļas 4.punktā par garantijas fonda minimālā lieluma palielināšanu no 3,4 uz 3,6 miljoniem euro stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 5.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 19.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.06.2014.Stājas spēkā: 03.07.2014.Zaudē spēku: 01.01.2016.Tēma: ApdrošināšanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 19.06.2014. OP numurs: 2014/119.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
267042
03.07.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)