Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.244

Rīgā 2014.gada 13.maijā (prot. Nr.28 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
4.panta trešās daļas 1. un 2.punktu, 4.panta ceturto daļu,
12.panta otro daļu, 14.pantu, 16.panta otro daļu,
19.1 un 20.pantu, 23.panta sestās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu,
24.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktu,
27.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100. nr.; 2009, 90. nr.; 2010, 67. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 16. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas";

1.2. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 4. panta trešās daļas 1. un 2. punktu, 4. panta ceturto daļu, 12. panta otro daļu, 14. pantu, 16. panta otro daļu, 19.1 un 20. pantu, 23. panta sestās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu, 24. panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktu, 27. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktu";

1.3. svītrot 1.8. apakšpunktu;

1.4. papildināt noteikumus ar 1.21., 1.22., 1.23. un 1.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.21. kārtību, kādā aprēķina un maksā nodokli par uguņošanas ierīcēm;

1.22. kārtību, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditu (turpmāk - apsaimniekošanas sistēmu auditors);

1.23. videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtību;

1.24. izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtību.";

1.5. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Valsts ieņēmumu dienests pēc pārskata (1. pielikums) saņemšanas un nodokļa samaksas pārskaita iemaksāto dabas resursu nodokļa summu attiecīgās vietējās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma (turpmāk - likums) 28. pantā noteiktajam sadalījumam.";

1.6. papildināt 21.2 punkta ievaddaļu aiz vārda "resursu" ar vārdu "nodokļa";

1.7. svītrot 40. punktu;

1.8. izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Nodoklis par videi kaitīgām precēm, uguņošanas ierīcēm, iepakojumu, vienreiz lietojamiem traukiem, radioaktīvajām vielām, akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm)";

1.9. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Nodokli par videi kaitīgām precēm, uguņošanas ierīcēm, iepakojumu, vienreiz lietojamiem traukiem, radioaktīvajām vielām, akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm) aprēķina atbilstoši likuma 24. panta piektajā daļā, 24.1 pantā un 6., 7., 8. un 9. pielikumā, kā arī šo noteikumu 7. un 8. pielikumā noteiktajai klasifikācijai.";

1.10. izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Nodokli par videi kaitīgām precēm, uguņošanas ierīcēm vai iepakojumu nodokļa maksātājs var samaksāt tūlīt pēc šo preču vai iepakoto preču ievešanas Latvijas teritorijā.";

1.11. svītrot 81. punktu;

1.12. papildināt IV nodaļu ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Nodokli par uguņošanas ierīcēm nodokļa maksātājs aprēķina, pamatojoties uz ievesto ierīču apjoma kopsummu, kas norādīta Stratēģiskas nozīmes preču aprites licencē, kura izsniegta atbilstoši normatīvajiem aktiem par stratēģiskas nozīmes preču licencēm. Nodokļa samaksu veic par iepriekšējā ceturksnī ievestām uguņošanas ierīcēm līdz ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam.";

1.13. papildināt noteikumus ar V1 un V2 nodaļu šādā redakcijā:

"V.1 Videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība

92.1 Videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekotājs (turpmāk - apsaimniekotājs), kura līgumpartneri nemaksā nodokli par videi kaitīgām precēm, preču vai izstrādājumu iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, sagatavo pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu un norāda aprēķināto nodokli (turpmāk - pārskats). Pārskatu papīra formā un elektroniski iesniedz pārbaudei tādam apsaimniekošanas sistēmu auditoram, kas nav piedalījies pārskata sagatavošanā un nav atkarīgs no apsaimniekotāja.

92.2 Apsaimniekotājs:

92.2 1. nodrošina apsaimniekošanas sistēmu auditoram pieeju apsaimniekotāja rīcībā esošajai dokumentācijai par sadarbību ar apsaimniekošanas sistēmas dalībniekiem (turpmāk - līgumpartneri) un komersantiem, kuri nodarbojas ar videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu, atpakaļ pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju;

92.2 2. ļauj pārliecināties par apsaimniekošanas sistēmas darbību un sniedz citu nepieciešamo informāciju pēc apsaimniekošanas sistēmu auditora pieprasījuma.

92.3 Apsaimniekošanas sistēmu auditoram ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no:

92.3 1. komersantiem, kuri nodarbojas ar videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu, atpakaļ pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar apsaimniekotāju, kurš iesniedzis pārskatu;

92.3 2. apsaimniekotāja līgumpartneriem - dabas resursu nodokļa maksātājiem.

92.4 Apsaimniekošanas sistēmu auditors mēneša laikā no pārskata saņemšanas dienas sagatavo ziņojumu par pārskata audita rezultātiem, norādot izmantotās pārbaudes metodes un procedūras. Ziņojumu iesniedz apsaimniekotājam papīra formā divos eksemplāros un elektroniski.

92.5 Lai pārliecinātos par auditētā pārskata pilnīgumu un pareizību, apsaimniekošanas sistēmu auditors šo noteikumu 92.4 punktā minētajā ziņojumā apliecina auditētā pārskata atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu un apsaimniekošanas plānam. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārskatu pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu. Pārskatu atzīst par atbilstošu, ja:

92.5 1. dati ir patiesi un tajos nav pretrunu;

92.5 2. videi kaitīgu preču un to atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu uzskaite ir pilnīga un atbilstoša;

92.5 3. dati ir apkopoti par attiecīgo periodu un atbilst apsaimniekošanas sistēmas dalībnieku faktiskajai saimnieciskajai darbībai;

92.5 4. atšķirība starp auditoram iesniegtajiem datiem (kopējais videi kaitīgu preču un to atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms) un pārbaudes rezultātiem nepārsniedz 10 procentus no kopējā videi kaitīgu preču un to atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoma, kā arī nav pieļautas citas būtiskas neatbilstības. Pieļaujamā atšķirība (līdz 10 procentiem) neattiecas uz normatīvajos aktos par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu noteikto minimālo savākto un reģenerēto videi kaitīgu preču atkritumu un izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu.

92.6 Apsaimniekošanas sistēmu auditora uzdevums ir konstatēt, vai pārskats nesatur nepilnīgu, kļūdainu vai nepatiesu informāciju par:

92.6 1. preču vai izstrādājumu iepakojuma materiāla veidu un svaru, ja attiecīgais iepakojums pievienots precēm vai izstrādājumiem vai ievests kopā ar precēm un izmantots savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

92.6 2. mazumtirdzniecībā un sabiedriskajā ēdināšanā realizēto vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veidu un svaru;

92.6 3. realizēto un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču veidu un apjomu (svars vai skaits);

92.6 4. videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu, atpakaļ pieņemšanu, apstrādi un pārstrādi vai reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm (turpmāk - apsaimniekošanas sistēma).

92.7 Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārbauda apsaimniekošanas sistēmas darbību un pārskatā ietverto informāciju, kā arī izvērtē pārskatam pievienoto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu saistībā ar uzskaiti, nodokļa aprēķināšanu un atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā:

92.7 1. izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu un klasifikāciju pa materiālu veidiem;

92.7 2. videi kaitīgu preču un to atkritumu apjomu un klasifikāciju pa veidiem un kategorijām;

92.7 3. aprēķiniem piemērotā dabas resursu nodokļa likmi un aprēķināto dabas resursu nodokli;

92.7 4. savākto un atpakaļ pieņemto videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu;

92.7 5. Latvijas Republikā apstrādāto, pārstrādāto un reģenerēto videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu;

92.7 6. uz citām valstīm izvesto un apstrādāto, pārstrādāto un reģenerēto videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu;

92.7 7. kopējo apstrādāto, pārstrādāto un reģenerēto videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu.

92.8 Apsaimniekošanas sistēmu auditors nodrošina, ka atlase ir reprezentatīva un raksturo apsaimniekotāja atbildībā esošo izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu un klasifikāciju pa materiāla veidiem, bet videi kaitīgu preču un atkritumu apjomu un klasifikāciju - pa veidiem un kategorijām un ka pārbaudāmās izlases lielums sastāda vismaz 10 procentus no kopējā aprēķinātā dabas resursu nodokļa apmēra.

92.9 Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārbauda pārskatu pēc:

92.9 1. stratēģiskās analīzes - veic visu apsaimniekotāja veikto darbību stratēģisko analīzi un pārbauda to atbilstību apsaimniekošanas plānam un normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu;

92.9 2. procesa analīzes - novērtē apsaimniekotāja vai apsaimniekošanas sistēmas dalībnieku iesniegto datu un informācijas ticamību. Auditors pamato audita izlases veidošanas kritērijus, izlasē iekļautos objektus un nodrošina, ka pārbaudāmās izlases lielums sniedz reprezentatīvus datus. Auditors iesniegto informāciju pārbauda atkritumu savākšanas, atpakaļ pieņemšanas, apstrādes, pārstrādes vai reģenerācijas vietā;

92.9 3. riska analīzes - nosaka riska apsaimniekošanas posmus, kā arī apsaimniekotāja darbības aspektus, kuru dēļ varētu kļūdaini noteikt kopējo videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu veidus un apjomu vai kļūdaini aprēķināt dabas resursu nodokli.

92.10 Apsaimniekošanas sistēmu auditors ir atbildīgs par tās informācijas neizpaušanu, kuru apsaimniekotājs klasificējis kā ierobežotas pieejamības informāciju.

V.2 Kārtība, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditu

92.11 Apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt tādu apsaimniekošanas sistēmu auditoru, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas institūcijā kā neatkarīga trešās puses inspicēšanas institūcija vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu, Turcijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditēta inspicēšanas institūcija, kas izpilda šajos noteikumos noteiktās prasības.

92.12 Apsaimniekošanas sistēmu auditoram ir atbilstoša kompetence:

92.12 1. tas pārzina administratīvās prasības par pārbaudāmajām darbībām;

92.12 2. tas ir kompetents sagatavot informāciju par:

92.12 2.1. preču un izstrādājumu iepakojumu;

92.12 2.2. videi kaitīgu preču un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu;

92.12 2.3. videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma, kā arī vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu, atpakaļ pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju vai izvešanu apstrādei, pārstrādei un reģenerācijai uz citām valstīm;

92.12 3. tas pārzina vides pārvaldības sistēmu vai normatīvo aktu prasības atkritumu apsaimniekošanas jomā;

92.12 4. tam ir pieredze videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanā.";

1.14. izteikt 1. pielikumā pārskata nosaukumu šādā redakcijā:

"Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli
par 20__
___. gada ______ ceturksni";

1.15. papildināt 1. pielikuma I nodaļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4.

Ūdens resursi, kas tiek izmantoti elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijā    

"

1.16. papildināt 1. pielikuma II nodaļas 1. un 2. piezīmi aiz vārdiem "oksi-sadalāmās plastmasas" ar vārdiem "un polistirola";

1.17. papildināt 1. pielikumu ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II.1 Dabas resursu nodoklis par uguņošanas ierīcēm

Nr.
p.k.

Nodokļa objekts

Ievešanas apjoma kopsumma (euro)

Nodokļa likme (%)

Nodokļa summa (euro)

9.

Uguņošanas ierīces    

"

1.18. izteikt 4. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3.

Kopējais fosfors (P kop.)

vidēji bīstams

270,00"

1.19. aizstāt 4. pielikuma 4. punktā vārdu "Absorbējamie" ar vārdu "Adsorbējamie";

1.20. izteikt 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.404

Nodokļa likmju grupām atbilstošo videi kaitīgo preču klasifikācija un tehniskais raksturojums

Nr.
p.k.

Preces veids

Dabas resursu nodokļa likme

1. Smēreļļas:

0,17 euro/kg

2. Elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti (arī tādi, kas iestrādāti ierīcēs un transportlīdzekļos):

euro/kg

2.1. elektriskie akumulatori, svina

0,74

2.2. elektriskie akumulatori, Ni-Cd un Fe-Ni

4,00

2.3. galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas

11,00

2.4. citi elektriskie akumulatori

17,03

3. Ozona slāni noārdošās vielas (freoni, haloni un citas):

euro/kg

3.1. tetrahlorogleklis; C2H2FBr3; C2H3F2Br

2,45

3.2. 1,1,1-trihloretāns (metilhloroforms); citādi; C2H4FBr

0,22

3.3. brommetāns (metilbromīds); C3H6FBr

1,56

3.4. dihlordifluormetāns, freons-12 (HFO-12); CHFBr2; C3H4F2Br2

2,22

3.5. trihlortrifluoretāns, freons-13 (HFO-13); C2HFBr4; C3H4F3Br; C3H5F2Br

1,78

3.6. bromhlordifluormetāns (halons-1211)

6,68

3.7. bromtrifluormetāns (halons-1301)

22,25

3.8. dibromtetrafluoretāns (halons-2402)

13,35

3.9. CHFCl2; C2HFCl4;C3H4F2Cl2

0,09

3.10. CHF2Cl

0,12

3.11. CH2FCl; C2HF3Cl2; C3H5FCl2; C3H5F2Cl

0,04

3.12. C2HF2Cl3; C3HF3Cl4

0,18

3.13. C2HF4Cl

0,05

3.14. C2H2FCl3; C2H2F2Cl2

0,11

3.15. C2H2F3Cl

0,13

3.16. C2H3FCl2; C2H3F2Cl; C3HFCl6; C3HF5Cl2

0,16

3.17. CH3FCl2

0,25

3.18. CH3F2Cl

0,14

3.19. C2H4FCl

0,01

3.20. C3HF2Cl5; C3HF4Cl3; C3H2FCl5; C3H3FCl4

0,20

3.21. CF3CF2CHCl2

0,06

3.22. CF2ClF2CHClF

0,07

3.23. C3HF6Cl; C3H2F2Cl4

0,22

3.24. C3H2F3Cl3

0,51

3.25. C3H2F4Cl2

0,62

3.26. C3H2F5Cl

1,16

3.27. C3H3F2Cl3

0,29

3.28. C3H3F3Cl2

0,27

3.29. C3H3F4Cl

0,31

3.30. C3H4FCl3

0,02

3.31. C3H4F3Cl; C3H6FCl

0,07

3.32. CHF2Br

1,64

3.33. CH2FBr

1,63

3.34. C2HF2Br3; C3HF3Br4

4,00

3.35. C2HF3Br2; C2H2F3Br

3,56

3.36. C2HF4Br

2,67

3.37. C2H2F2Br2; C3HFBr6

3,33

3.38. C2H3FBr2

3,78

3.39. C3HF2Br5; C3H2FBr5; C3H3FBr4

4,22

3.40. C3HF4Br3

4,89

3.41. C3HF5Br2

4,46

3.42. C3HF6Br

7,35

3.43. C3H2F2Br4

4,67

3.44. C3H2F3Br3

12,46

3.45. C3H2F4Br2

16,68

3.46. C3H2F5Br

3,11

3.47. C3H3F2Br3

6,89

3.48. C3H3F3Br2

5,57

3.49. C3H3F4Br

9,79

3.50. C3H4FBr3

0,67

3.51. C3H5FBr2

0,89

4. Visu veidu riepas

0,33 euro/kg

5. Eļļas filtri

0,33 euro/gab.

6. Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 22. punktam un normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām:

euro/kg

6.1. Liela izmēra dzesēšanas ierīces (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus):  
6.1.1. veļas mazgāšanas mašīnas

1,44

6.1.2. drēbju žāvētavas

1,44

6.1.3. trauku mazgāšanas mašīnas

1,44

6.1.4. kulinārās apstrādes aprīkojums

1,44

6.1.5. elektriskās krāsnis

1,44

6.1.6. elektriskās plītiņas, elektriskie šķīvju sildītāji

1,44

6.1.7. mikroviļņu krāsnis

1,44

6.1.8. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto ēdiena, pārtikas pagatavošanai un pārtikas apstrādei

1,44

6.1.9. elektriskās sildīšanas ierīces

1,44

6.1.10. elektriskie radiatori

1,44

6.1.11. citas liela izmēra iekārtas telpu, gultu un sēdēšanai paredzētu mēbeļu apsildīšanai

1,44

6.1.12. elektriskie ventilatori

1,44

6.1.13. gaisa kondicionēšanas iekārtas

1,44

6.1.14. citas ventilācijas, izplūdes ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas

1,44

6.2. Liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji:  
6.2.1. liela izmēra dzesēšanas ierīces

2,33

6.2.2. ledusskapji

2,33

6.2.3. saldētavas

2,33

6.2.4. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto pārtikas dzesēšanai, saglabāšanai un glabāšanai

2,33

6.3. Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas:  
6.3.1. putekļu sūcēji

3,00

6.3.2. elektriskās sukas

3,00

6.3.3. citas tīrīšanas iekārtas

3,00

6.3.4. ierīces, ko izmanto šūšanai, adīšanai, aušanai un citādai tekstilmateriālu apstrādei

3,00

6.3.5. gludekļi un citas iekārtas gludināšanai, rullēšanai un citādai apģērbu kopšanai

3,00

6.3.6. tosteri

3,00

6.3.7. cepšanas ierīces

3,00

6.3.8. dzirnaviņas, kafijas automāti un ierīces trauku vai iepakojuma atvēršanai vai noslēgšanai

3,00

6.3.9. elektriskie naži

3,00

6.3.10. matu griešanas, žāvēšanas, zobu tīrīšanas, skūšanās, masāžas un citas ķermeņa kopšanas ierīces

3,00

6.3.11. pulksteņi, rokas pulksteņi un iekārtas laika mērīšanai, rādīšanai vai reģistrēšanai

3,00

6.3.12. svari

3,00

6.4. Informācijas tehnoloģiju un elektrosakaru iekārtas (izņemot monitorus, mobilos telefonus):  
6.4.1. centralizēta datu apstrāde:  
6.4.1.1. centrālie procesori

3,00

6.4.1.2. minidatori

3,00

6.4.1.3. printeri

3,00

6.4.2. personālā datortehnika:  
6.4.2.1. personālie datori (arī centrālais procesors, pele un tastatūra)

3,00

6.4.2.2. klēpjdatori (arī centrālais procesors, pele, ekrāns un tastatūra)

3,00

6.4.2.3. piezīmjdatori

3,00

6.4.2.4. plaukstdatori

3,00

6.4.2.5. printeri

3,00

6.4.2.6. kopēšanas iekārtas

3,00

6.4.2.7. elektriskās un elektroniskās rakstāmmašīnas

3,00

6.4.2.8. kabatas un galda elektroniskās skaitļošanas mašīnas (kalkulatori)

3,00

6.4.2.9. citas iekārtas informācijas vākšanai, glabāšanai, apstrādei, noformēšanai vai pārraidīšanai elektroniskā veidā

3,00

6.4.3. lietotāju termināliekārtas un sistēmas:  
6.4.3.1. faksimili

3,00

6.4.3.2. teleksi

3,00

6.4.3.3. tālruņi

3,00

6.4.3.4. telefona automāti

3,00

6.4.3.5. bezvada tālruņi

3,00

6.4.3.6. automātisko atbildētāju sistēmas

3,00

6.4.3.7. citas iekārtas skaņas, attēlu vai citas informācijas pārraidīšanai ar elektrosakaru starpniecību

3,00

6.5. Monitori

2,33

6.6. Mobilie telefoni

3,33

6.7. Plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus):  
6.7.1. radioaparāti

1,44

6.7.2. videokameras

1,44

6.7.3. videomagnetofoni

1,44

6.7.4. augstas precizitātes magnetofoni

1,44

6.7.5. audiopastiprinātāji

1,44

6.7.6. mūzikas instrumenti

1,44

6.7.7. citas preces vai iekārtas skaņas vai attēlu, arī signālu, ierakstīšanai vai atskaņošanai vai citas skaņu un attēlu izplatīšanas tehnoloģijas, izņemot elektrosakarus

1,44

6.8. Televizori

2,33

6.9. Elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti):  
6.9.1. urbji

3,01

6.9.2. zāģi

3,01

6.9.3. šujmašīnas

3,01

6.9.4. virpošanas, frēzēšanas, noslīpēšanas, slīpēšanas, zāģēšanas, griešanas, lokšņu griešanas, urbšanas, caurumošanas, štancēšanas, ielocīšanas, liekšanas vai tamlīdzīgas koka, metāla un citu materiālu apstrādes iekārtas

3,01

6.9.5. kniedēšanas, naglošanas vai skrūvēšanas instrumenti vai kniežu, naglu, skrūvju izņemšanas instrumenti un tiem līdzīgi instrumenti

3,01

6.9.6. metināšanas, lodēšanas vai tiem līdzīgi instrumenti

3,01

6.9.7. šķidrumu vai gāzveida vielu izsmidzināšanas, izplatīšanas, izkliedēšanas iekārtas vai cita veida apstrādes iekārtas

3,01

6.9.8. pļaušanas vai citi dārza darbarīki

3,01

6.10. Gāzizlādes spuldzes:  
6.10.1. taisnās dienasgaismas spuldzes

8,58

6.10.2. kompaktās dienasgaismas spuldzes

8,58

6.10.3. augstas intensitātes gāzizlādes spuldzes, arī augstspiediena nātrija spuldzes un metālu halogenīdu spuldzes

8,58

6.10.4. zema spiediena nātrija spuldzes

8,58

6.11. Apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes):  
6.11.1. dienasgaismas spuldžu gaismekļi, izņemot mājsaimniecību gaismekļus

2,22

6.11.2. cits apgaismojums vai iekārtas apgaismošanai vai gaismas kontrolei, izņemot kvēlspuldzes

2,22

6.12. Monitoringa un kontroles instrumenti:  
6.12.1. dūmu detektori

2,00

6.12.2. siltumregulatori

2,00

6.12.3. termostati

2,00

6.12.4. mērīšanas, svēršanas vai regulēšanas/koriģēšanas ierīces mājsaimniecībām vai laboratorijām

2,00

6.12.5. citi monitoringa un kontroles instrumenti, ko izmanto rūpnieciskās iekārtās (piemēram, kontrolpaneļos)

2,00

6.13. Rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi:  
6.13.1. elektriskie vilcieni vai sacīkšu automašīnu komplekti

3,00

6.13.2. rokas videospēļu pultis

3,00

6.13.3. videospēles

3,00

6.13.4. datori braukšanai ar velosipēdu, skriešanai, airēšanai

3,00

6.13.5. sporta piederumi ar elektriskām vai elektroniskām detaļām

3,00

6.13.6. naudas un žetonu elektroniskie azartspēļu automāti

3,00

6.14. Medicīniskās ierīces (izņemot visas implantētās un inficētās medicīniskās ierīces):  
6.14.1. medicīniskās terapeitiskās rentgenstaru ierīces

2,00

6.14.2. medicīniskās ierīces, ko lieto kardioloģijā

2,00

6.14.3. hemodialīzes ierīces

2,00

6.14.4. mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces

2,00

6.14.5. medicīniskās ierīces, ko lieto kodolmedicīnā

2,00

6.14.6. laboratorijas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā

2,00

6.14.7. medicīnas laboratoriju analizatori

2,00

6.14.8. saldējamās ierīces

2,00

6.14.9. testi grūtniecības noteikšanai

2,00

6.14.10. citas ierīces, ko lieto slimību, traumu vai nespējas diagnostikai, profilaksei, novērošanai, ārstēšanai, atvieglošanai

2,00

6.15. Tirdzniecības automāti:  
6.15.1. karsto dzērienu tirdzniecības automāti

3,00

6.15.2. karsto vai auksto dzērienu pudeļu vai kārbu tirdzniecības automāti

3,00

6.15.3. cietu produktu tirdzniecības automāti

3,00

6.15.4. bankas automāti un bankomāti

3,00

6.15.5. visas ierīces, kas automātiski izsniedz jebkura veida preces

3,00"

1.21. papildināt noteikumus ar 10. pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.404

Pārskata pārbaudes jautājumi

1. Par preču vai izstrādājumu iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem:

1.1. vai ir uzskaitīti visi Latvijas Republikas teritorijā iepakojumā realizēto un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiālu veidi un norādīts to daudzums pa veidiem (svars kilogramos);

1.2. vai dokumenti, kas apliecina preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiālu veidu un svaru, atbilst normatīvo aktu prasībām;

1.3. vai apsaimniekotājs ir aprēķinājis dabas resursu nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām likmēm par katru preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiāla veida un svara vienību;

1.4. vai apsaimniekotāja pārskatā minētie dati par izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu materiālu svaru atbilst apsaimniekotāja līgumpartneru grāmatvedības uzskaites dokumentos, reģistros un kopsavilkumos norādītajiem datiem;

1.5. vai izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanā ir ievērotas vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;

1.6. vai uz citu valsti pārstrādei vai reģenerācijai izvestā izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu pārstrāde notikusi atbilstoši attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos minētajām prasībām;

1.7. vai apsaimniekotāja reģenerētā izlietotā preču vai izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu procentuālais apjoms atbilst normatīvajos aktos noteiktajam reģenerējamam apjomam attiecīgajā laikposmā;

1.8. vai apsaimniekotājs piemēro apsaimniekošanas plānā un līgumā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju paredzēto apsaimniekošanas sistēmu;

1.9. vai apsaimniekotājs ir nodrošinājis apsaimniekošanas sistēmas plāna darbību.

2. Par videi kaitīgām precēm:

2.1. vai apsaimniekotāja līgumpartneri ir uzskaitījuši visas videi kaitīgās preces, kas ir realizētas vai tiek izmantotas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

2.2. vai apsaimniekotāja līgumpartneri nodrošina, ka videi kaitīgās preces tiek uzskaitītas un to svars pareizi noteikts;

2.3. vai apsaimniekotāja līgumpartneri uzskaitē izmanto normatīvajos aktos paredzētos dokumentus;

2.4. vai apsaimniekotāja līgumpartnera uzskaitītās videi kaitīgās preces ir klasificētas nodokļa likmju grupās atbilstoši videi kaitīgo preču klasifikācijai;

2.5. vai apsaimniekotāja līgumpartnera uzskaitē izmantotie dokumenti, kas pamato videi kaitīgu preču svaru, ir noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.6. vai apsaimniekotāja līgumpartnera iesniegtās ziņas no uzskaites reģistriem atbilst tām ziņām, ko apsaimniekotājs norāda pārskatā;

2.7. vai apsaimniekotāja pārskatā minētās ziņas par savāktajiem un atpakaļ pieņemtajiem videi kaitīgu preču apjomiem ir pamatotas;

2.8. vai apsaimniekotāja pārskatā minētās ziņas par apstrādātajiem videi kaitīgu preču apjomiem ir pamatotas;

2.9. vai apsaimniekotājs nodrošina videi kaitīgu preču atkritumu nodošanu pārstrādei apstrādes uzņēmumam, kas ir saņēmis atbilstošu vides normatīvajos aktos noteiktu atļauju;

2.10. vai apsaimniekotājs attiecīgā laikposmā nodrošina videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas vai atpakaļ pieņemšanas, atkārtotas izmantošanas, apstrādes, pārstrādes un reģenerācijas apjomu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.11. vai apsaimniekotājs piemēro apsaimniekošanas plānā un līgumā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju paredzēto apsaimniekošanas sistēmu;

2.12. vai apsaimniekotājs ir nodrošinājis apsaimniekošanas sistēmas plāna darbību."

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 18. septembra noteikumus Nr. 631 "Videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un kārtība, kādā nosaka personu, kura drīkst veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 153. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 244Pieņemts: 13.05.2014.Stājas spēkā: 04.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 03.06.2014. OP numurs: 2014/107.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
266623
04.06.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)