Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā

Izdarīt Noguldījumu garantiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 22.nr.; 2007, 9.nr.; 2008, 22.nr.; 2009, 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205.nr.; 2013, 192.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) garantētais noguldījums - kredīta atlikums, kurš radies no naudas līdzekļu ieskaitīšanas noguldītāja kontā vai no parastiem bankas darījumiem un kuru noguldījumu piesaistītājam ir pienākums atmaksāt saskaņā ar likuma vai līguma noteikumiem, kā arī jebkuras saistības, kas izriet no noguldījumu piesaistītāja emitētiem parāda vērtspapīriem, izņemot no Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 66.panta ceturtajā daļā noteiktajiem parāda vērtspapīriem izrietošās saistības;

2) garantētā atlīdzība - naudas summa, ko noguldījumu nepieejamības gadījumā izmaksā šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ietverot tajā arī par veikto garantēto noguldījumu uzkrātos procentus, izņemot noguldītāja naudas līdzekļus, kas nepieciešami prasījumu izpildei, tai skaitā nodokļu (nodevu) administrācijas prasījumu izpildei un zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas veikšanai;";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Likumā lietotie termini atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regulā (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ) lietotajiem terminiem.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

2. Papildināt 3.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Noguldītājs zaudē prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu dienā, kad pabeigts noguldījumu piesaistītāja likvidācijas process, bet ne vēlāk kā piecus gadus pēc dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība."

3. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Banka mēneša laikā pēc tam, kad saņēmusi atļauju (licenci) kredītiestādes darbībai, izdara noguldījumu garantiju fondā vienreizēju sākotnējo iemaksu euro 1,5 procentu apmērā no sākotnējā kapitāla, ārvalsts bankas filiāle mēneša laikā pēc tam, kad saņēmusi atļauju (licenci) kredītiestādes darbībai, izdara noguldījumu garantiju fondā vienreizēju sākotnējo iemaksu 142 300 euro apmērā, bet krājaizdevu sabiedrība mēneša laikā pēc tam, kad saņēmusi atļauju (licenci) krājaizdevu sabiedrības darbībai, izdara noguldījumu garantiju fondā vienreizēju sākotnējo iemaksu 142 euro apmērā.";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) centrālo banku, kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību noguldījumiem;";

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pašvaldību un tiešās pārvaldes iestāžu noguldījumiem;";

papildināt trešo daļu ar 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"5) apdrošināšanas sabiedrību noguldījumiem;

6) ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumiem;

7) ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumiem;

8) privāto pensiju fondu noguldījumiem;

9) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku ieguldījumiem;

10) noguldījumu piesaistītāja emitētiem parāda vērtspapīriem, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš pārsniedz vienu gadu."

4. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Noguldījumu piesaistītājs nodrošina to, ka zvērināts revidents reizi gadā pārbauda, vai noguldījumu piesaistītājs izpilda šā likuma 8., 9., 10., 11. un 12.pantā noteiktās prasības. Zvērināts revidents pārbaudi veic saskaņā ar likumu "Par zvērinātiem revidentiem" un Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdoto Starptautisko radniecīgo pakalpojumu standartu (Nr.4400), kas piemērojams iepriekš saskaņotu procedūru uzdevumiem, un iesniedz Komisijai rakstveida ziņojumu par šajā pantā minēto pārbaudi."

5. Papildināt 14.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komisija aptur garantētās atlīdzības izmaksu noguldītājam, ja Valsts ieņēmumu dienests tai uzdevis veikt ar noguldījumu saistīto operāciju pilnīgu vai daļēju apturēšanu. Garantētās atlīdzības izmaksu aptur līdz brīdim, kad tiek atcelts Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums par noguldītāja norēķinu operāciju pilnīgu vai daļēju apturēšanu. Šādā gadījumā Komisija uzdod noguldījumu piesaistītājam veikt attiecīgas izmaiņas šā panta otrajā daļā minētajā sarakstā.

(5) Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu (nodevu) administrācija pret noguldītāja naudas līdzekļiem ir vērsusi piedziņu, banka, kura veic garantēto atlīdzību izmaksu, piedzenamās summas izmaksā attiecīgi zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu (nodevu) administrācijai."

6. Izteikt 14.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja persona šā panta pirmajā daļā paredzēto izmaksāto atlīdzību brīvprātīgi neatmaksā, administratoram vai likvidatoram ir pienākums celt prasību par minēto līdzekļu atmaksu noguldījumu garantiju fondam."

7. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. (1) Ja noguldījumu garantiju fondā nepietiek līdzekļu garantētās atlīdzības izmaksām saskaņā ar šo likumu, Komisija var noslēgt aizdevuma līgumu par trūkstošās summas aizņemšanos no Latvijā reģistrētas bankas vai ārvalsts bankas filiāles Latvijā. Ja trūkstošo summu nav iespējams aizņemties no vienas bankas vai ārvalsts bankas filiāles Latvijā, Komisija ir tiesīga noslēgt aizdevuma līgumu ar vairākām bankām vai ārvalstu banku filiālēm Latvijā.

(2) Latvijā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas filiāle Latvijā var piedāvāt Komisijai aizņemties no tās nepieciešamo trūkstošo summu garantētās atlīdzības izmaksām tikai tādā gadījumā, ja aizdevuma līguma noslēgšana ar Komisiju neietekmēs attiecīgās bankas vai ārvalsts bankas filiāles Latvijā spēju ievērot normatīvajos aktos noteiktās banku darbību regulējošās prasības.

(3) Izraugoties Latvijā reģistrētu banku vai ārvalsts bankas filiāli Latvijā, ar kuru tiks noslēgts aizdevuma līgums par nepieciešamo trūkstošo summu garantētās atlīdzības izmaksām, nav piemērojami Publisko iepirkumu likuma noteikumi. Komisija izraugās to banku vai ārvalsts bankas filiāli Latvijā, kura Komisijai piedāvā zemāko aizdevuma procentu likmi.

(4) Ja triju darbdienu laikā, skaitot no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, Komisija nesaņem no Latvijā reģistrētām bankām vai ārvalstu banku filiālēm Latvijā piedāvājumus par trūkstošās summas aizdošanu garantētās atlīdzības izmaksām vai konstatē, ka izteiktie piedāvājumi neatbilst šā panta otrās daļas nosacījumiem vai nenodrošina labvēlīgāko un ekonomiskāko risinājumu noguldītāju vai noguldījumu garantiju fonda interesēm, vai nenoslēdz aizdevuma līgumu citu pamatotu apstākļu dēļ ne ar vienu no Latvijā reģistrētām bankām vai ārvalstu banku filiālēm Latvijā, Komisija nekavējoties informē Finanšu ministriju par noguldījumu garantiju fondā esošo līdzekļu nepietiekamību. Valsts budžeta līdzekļi likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai tiek piešķirti apropriācijas kārtībā vai aizdevuma veidā, ievērojot Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto kārtību. Finanšu ministrija nodrošina likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai piešķirto valsts budžeta līdzekļu pieejamību noguldījumu garantiju fondam tā, lai garantētās atlīdzības izmaksas tiktu veiktas šā likuma 20.1 pantā noteiktajā termiņā.

(5) Naudas līdzekļus, kurus garantētās atlīdzības izmaksām ir aizdevusi Latvijā reģistrēta banka vai ārvalsts bankas filiāle Latvijā, kā arī valsts budžeta aizdevumu Komisija atmaksā no noguldījumu garantiju fonda."

8. 17.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) centrālo banku, kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību noguldījumiem;";

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) pašvaldību un tiešās pārvaldes iestāžu noguldījumiem;

4) noguldījumiem, ko izdarījuši noguldījumu piesaistītāja akcionāri, kuriem noguldījumu piesaistītājā ir līdzdalība, kas aptver piecus un vairāk procentus no noguldījumu piesaistītāja pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, padomes un valdes priekšsēdētājs un locekļi, iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors, par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona un sabiedrības kontrolieris;";

papildināt pantu ar 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"12) apdrošināšanas sabiedrību noguldījumiem;

13) ieguldījumu brokeru sabiedrību noguldījumiem;

14) ieguldījumu pārvaldes sabiedrību noguldījumiem;

15) privāto pensiju fondu noguldījumiem;

16) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku ieguldījumiem;

17) noguldījumu piesaistītāja emitētiem parāda vērtspapīriem, kuru sākotnējais dzēšanas termiņš pārsniedz vienu gadu."

9. Izteikt 20.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Komisijas padome lemj par garantētās atlīdzības izmaksas kārtību, tai skaitā par to, ka noguldījumu piesaistītājs, kuram iestājusies noguldījumu nepieejamība, var veikt daļēju vai pilnīgu garantētās atlīdzības izmaksu, ja Komisija ir konstatējusi, ka noguldījumu piesaistītājam ir pietiekami finanšu līdzekļi, kā arī par garantētās atlīdzības izmaksas laiku un vietu un šo informāciju publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto Komisijas izveidotajā tīmekļa vietnē."

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kā arī garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata Komisija. Tā savā lēmumā ietver faktu konstatējumu, piemēroto tiesību normu uzskaitījumu un informāciju par sūdzības iesniedzēja tiesībām saņemt garantēto atlīdzību."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 15.maijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 31.maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.05.2014.Stājas spēkā: 14.06.2014.Zaudē spēku: 01.07.2015.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 31.05.2014. OP numurs: 2014/105.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
266593
14.06.2014
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)