Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.250

Rīgā 2014.gada 20.maijā (prot. Nr.29 17.§)
Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32.panta devītās daļas 1. punktu
(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 184 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. emisijas reģistrā tiek veiktas darbības, tai skaitā darbības ar kontiem, ar emisijas kvotām un Kioto vienībām, kā arī tiek noteikts konta turētājs, konta pilnvarotais pārstāvis vai papildus pilnvarotais pārstāvis;

1.2. tiek uzraudzītas un kontrolētas darbības emisijas reģistrā un piekļuve emisijas reģistram, kā arī notiek sadarbība ar citām iestādēm uzraudzības un kontroles nodrošināšanai;

1.3. tiek sniegta informācija citām iestādēm un sabiedrībai par darbībām emisijas reģistrā, tai skaitā par veiktajiem pārskaitījumiem;

1.4. tiek aprēķināta un saskaņota valsts administratora pakalpojuma maksa par emisijas reģistrā esošo kontu administrēšanu;

1.5. (svītrots ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 184);

1.6. emisijas reģistrā tiek veiktas darbības ar gada emisijas sadales vienībām un tiek nodrošināta Latvijas saistību izpilde attiecībā uz ikgadējo emisiju sadales apjomu.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 637)

2. Šo noteikumu izpratnē emisijas reģistrs ir Latvijas administrācijā esošo kontu kopums Eiropas Komisijas 2013. gada 2. maija Regulas Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011 (turpmāk – regula Nr. 389/2013), 4. panta 1. punktā noteiktajā Savienības reģistrā un 5. panta 1. punktā noteiktajā Kioto protokola reģistrā, kā arī 13. panta 1. punktā minētie Lēmuma par kopīgiem centieniem konti.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 637)

3. Normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktais valsts administrators:

3.1. sagatavo emisijas reģistra lietošanas nosacījumus;

3.2. sagatavo šo noteikumu 4. punktā minētā operatora konta, gaisa kuģu operatora konta, verificētāja konta, izsoles piegādes konta, personas konta un personas tirdzniecības konta, kā arī ārējās platformas konta atvēršanas iesnieguma veidlapas;

3.3. izstrādā pārbaudes procedūras, lai pārbaudītu informāciju, kas iesniegta kopā ar konta atvēršanas iesniegumu, kā arī nosaka tās pārbaudes procedūras, kas veicamas attiecībā uz konta turētāja noteikto potenciālo konta pilnvaroto pārstāvi un konta papildus pilnvaroto pārstāvi;

3.4. atjaunina konta iesnieguma veidlapas, tiklīdz ir pieejama jaunākā informācija vai prasības Eiropas Savienības tiesību aktos vai šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajā Savienības reģistra vai Kioto protokola reģistra lietošanas nosacījumos;

3.5. izstrādā konta pilnvarotā pārstāvja vai papildus pilnvarotā pārstāvja atcelšanas iesnieguma veidlapu un konta slēgšanas iesnieguma veidlapu;

3.6. izstrādā pārskaitījuma iesnieguma veidlapu;

3.7. saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos emisijas reģistra lietošanas nosacījumus, šo noteikumu 3.2. un 3.5. apakšpunktā minētās iesnieguma veidlapas, šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto procedūru un šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minēto pārskaitījuma iesnieguma veidlapu;

3.8. pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma publicē savā tīmekļa vietnē šo noteikumu 3.2., 3.5. un 3.6. apakšpunktā minētās iesnieguma veidlapas, kā arī šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos emisijas reģistra lietošanas nosacījumus latviešu un angļu valodā.

2. Emisijas reģistra kontu atvēršana un slēgšana
2.1. Kontu atvēršana

4. Emisijas reģistrā operatora kontu, gaisa kuģa operatora kontu, verificētāja kontu, personas kontu un personas tirdzniecības kontu, izsoles piegādes kontu un ārējās platformas kontu atver valsts administrators, pamatojoties uz valsts administratoram iesniegtajiem kontu atvēršanas iesniegumiem, bet valsts kontu – pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu.

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumā par valsts konta atvēršanu iekļauj:

5.1. regulas Nr. 389/2013 III pielikumā noteikto informāciju par konta turētāju;

5.2. regulas Nr. 389/2013 VIII pielikumā noteikto informāciju par ieceltajiem konta pilnvarotajiem pārstāvjiem un papildus pilnvarotajiem pārstāvjiem.

6. Operators saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 16. pantu valsts administratoram iesniedz operatora konta atvēršanas iesniegumu, izmantojot šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto operatora konta atvēršanas iesnieguma veidlapu, 20 darbdienu laikā pēc tam, kad operatoram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā ir izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja (turpmāk – atļauja).

7. Gaisa kuģa operators saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 17. pantu vai cita fiziska vai juridiska persona (turpmāk – persona), kuru gaisa kuģa operators ir pilnvarojis saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 17. panta 3. punktu, valsts administratoram iesniedz gaisa kuģa operatora konta atvēršanas iesniegumu, izmantojot šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto gaisa kuģa operatora konta atvēršanas iesnieguma veidlapu, 20 darbdienu laikā pēc gaisa kuģa operatora emisiju monitoringa plāna apstiprināšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.

8. Verificētājs, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā un normatīvajiem aktiem par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā veic operatora vai gaisa kuģa operatora ikgadējā emisiju ziņojuma verificēšanu, saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 21. pantu līdz 31. martam iesniedz valsts administratoram verificētāja konta atvēršanas iesniegumu, izmantojot šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto verificētāja konta atvēršanas iesnieguma veidlapu, ja iepriekšējā gadā verificētājs ir veicis operatora vai gaisa kuģa operatora ikgadējā emisiju ziņojuma verificēšanu.

9. Regulas Nr. 389/2013 15. panta 1. punktā, 18. panta 1. punktā un 20. panta 1. punktā minētās personas iesniedz attiecīgā konta atvēršanas iesniegumu, izmantojot šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto iesnieguma veidlapu, ņemot vērā, ka, ja potenciālais personas konta vai personas tirdzniecības konta turētājs ir juridiska persona, tad tai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Uzņēmumu reģistru ir jābūt reģistrētai Komercreģistrā.

10. Konta turētājs, iesniedzot konta atvēršanas iesniegumu, norāda potenciālos konta pilnvarotos pārstāvjus un, ja vēlas, arī papildus pilnvarotos pārstāvjus, atzīmējot, vai konta pilnvarotā pārstāvja un papildus pilnvarotā pārstāvja piekļuve kontam ir neierobežota vai ierobežota skatīšanās režīmā. Konta pilnvarotos pārstāvjus un papildus pilnvarotos pārstāvjus ieceļ, ņemot vērā šādus nosacījumus:

10.1. vismaz viens no regulas Nr. 389/2013 18. panta 1. punktā minētā konta potenciālajiem konta pilnvarotajiem pārstāvjiem ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai persona, kas Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai normatīvajos aktos par kārtību, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā, noteikto Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību un attiecīgi ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā;

10.2. konta pilnvarotā persona nav juridiska persona;

10.3. konta turētājs, konta pilnvarotais pārstāvis un konta papildus pilnvarotais pārstāvis ievēro tos noteikumus, kas noteikti regulas Nr. 389/2013 II pielikumā.

11. Konta atvēršanas iesnieguma veidlapā noteikto informāciju, kas nepieciešama konta atvēršanai un konta pilnvaroto pārstāvju un papildus pilnvaroto pārstāvju apstiprināšanai iesniedz latviešu valodā. Ja ārvalstī reģistrētas personas iesniegtā informācija nav latviešu valodā, tai pievieno notariāli apliecinātu visu dokumentu tulkojumu valsts valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodu. Konta atvēršanas iesnieguma veidlapā noteikto informāciju valsts administratoram var iesniegt:

11.1. papīra formā, attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski;

11.2. elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz valsts administratora elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. Valsts administrators 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā rīkojuma saņemšanas un 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6., 8. un 9. punktā minēto kontu atvēršanas iesniegumu saņemšanas, un regulas Nr. 389/2013 17. panta 4. punktā noteiktajā termiņā pēc šo noteikumu 7. punktā minētā konta atvēršanas iesnieguma saņemšanas:

12.1. pārbauda, vai konta atvēršanas iesniegumā minētā informācija un tam pievienotie dokumenti ir pilnīgi, aktuāli, precīzi un patiesi, un, ja nepieciešams:

12.1.1. pieprasa papildu informāciju konta atvēršanas iesnieguma iesniedzējam vai konta atvēršanas iesniegumā norādītajiem konta pilnvarotajiem pārstāvjiem vai papildus pilnvarotajiem pārstāvjiem;

12.1.2. pieprasa citām iestādēm (tai skaitā Valsts ieņēmumu dienestam, Uzņēmumu reģistram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) informāciju, kas nepieciešama konta atvēršanas iesniegumā norādītās informācijas pārbaudei;

12.2. ja pēc iesniegtās informācijas pārbaudes netiek konstatētas neatbilstības, pieņem lēmumu par konta atvēršanu un konta pilnvaroto pārstāvju un papildus pilnvaroto pārstāvju apstiprināšanu, attiecīgi emisijas reģistrā veicot darbības, lai apstiprinātu konta iesniegumā minētos konta pilnvarotos pārstāvjus un papildus pilnvarotos pārstāvjus un reģistrētu sniegto informāciju, kā arī izveidotu tiem lietotāja kontus Eiropas Komisijas autentificēšanas sistēmā;

12.3. pieņem lēmumu par šo noteikumu 6., 7., 8. un 9. punktā minēto kontu atvēršanas atteikumu regulas Nr. 389/2013 22. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos vai tad, ja konta atvēršanas iesniegumā iekļautā informācija neatbilst regulas Nr. 389/2013 vai šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētā konta atvēršanas iesnieguma veidlapas nosacījumiem;

12.4. pieņem lēmumu atteikt konta pilnvarotā pārstāvja vai papildus pilnvarotā pārstāvja apstiprināšanu regulas Nr. 389/2013 24. panta 5. punktā noteiktajos gadījumos vai tad, ja iesniegtā informācija neatbilst regulas Nr. 389/2013 vai šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētā konta atvēršanas iesnieguma veidlapas nosacījumiem.

13. Valsts administrators nekavējoties, bet ne ilgāk kā divu darbdienu laikā:

13.1. informē konta atvēršanas iesnieguma iesniedzēju un potenciālo konta turētāju un iesniegumā norādīto konta pilnvaroto pārstāvi vai papildus pilnvaroto pārstāvi par šo noteikumu 12.2., 12.3. un 12.4. apakšpunktā minētajām darbībām;

13.2. informē Eiropas Komisiju par regulas Nr. 389/2013 20. panta 1. punktā minētā ārējās platformas konta atvēršanu;

13.3. publicē emisijas reģistra tīmekļa vietnē informāciju par atvērtajiem kontiem un šo kontu pilnvarotajiem pārstāvjiem un papildus pilnvarotajiem pārstāvjiem.

14. Konta turētājs, ja nepieciešams:

14.1. iesniedz attiecīgā konta atvēršanas iesniegumu ar norādi par konta informācijas atjaunināšanu un pieprasa valsts administratoram veikt regulas Nr. 389/2013 25. panta 1. un 2. punktā minētās darbības informācijas atjaunināšanai par kontu, tā pilnvarotajiem pārstāvjiem vai papildus pilnvarotajiem pārstāvjiem;

14.2. saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 25. panta 8. punktu iesniedz valsts administratoram šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minēto konta pilnvarotā pārstāvja vai papildus pilnvarotā pārstāvja atcelšanas iesniegumu.

15. Valsts administrators izvērtē šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minēto informāciju un:

15.1. nekavējoties, bet ne ilgāk kā divu darbdienu laikā aptur šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītā pilnvarotā pārstāvja vai papildus pilnvarotā pārstāvja piekļuvi emisijas reģistram un veic regulas Nr. 389/2013 25. panta 8. punktā noteiktās darbības attiecībā uz pilnvarotā pārstāvja vai papildus pilnvarotā pārstāvja atcelšanu;

15.2. 15 darbdienu laikā pieņem lēmumu atteikt konta informācijas atjaunināšanu regulas Nr. 389/2013 24. panta 5. punktā noteiktajos gadījumos vai tad, ja iesniegtā informācija neatbilst regulas Nr. 389/2013 vai šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētā konta atvēršanas iesnieguma veidlapas nosacījumiem, un informē šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās informācijas iesniedzēju.

16. Konta turētājs valsts administratora lēmumu par konta atvēršanas atteikumu, konta pilnvarotā pārstāvja vai papildus pilnvarotā pārstāvja apstiprināšanas atteikumu vai konta informācijas atjaunināšanas atteikumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Ja valsts administratora lēmums Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiek atcelts, valsts administrators divu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas atver kontu vai apstiprina attiecīgo konta pilnvaroto pārstāvi vai papildus pilnvaroto pārstāvi un informē par veiktajām darbībām konta turētāju vai konta pilnvaroto pārstāvi, vai papildus pilnvaroto pārstāvi.

2.2. Konta slēgšana

18. Ja operatoram atbilstoši normatīvajiem aktiem par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā ir atcelta atļauja, valsts administrators:

18.1. piecu darbdienu laikā pēc Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes lēmuma par operatora atļaujas atcelšanu emisijas reģistra stacionārās tehnoloģiskās iekārtas operatora kontā reģistrē šim operatoram izsniegtās atļaujas atcelšanas datumu;

18.2. 30 darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz atļaujas atcelšanas gadam sekojošā gada 30. jūnijam, ja Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par minētā operatora emisiju ziņojuma apstiprināšanu un operators šo noteikumu 42. punktā noteiktajā kārtībā ir ievadījis emisiju reģistrā datus par emisijas apjomu un šo noteikumu 45. punktā minētajā kārtībā ir nodevis emisijas kvotas, slēdz operatora kontu, ievērojot šo noteikumu 21. punktu.

19. Civilās aviācijas aģentūra vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija dod rīkojumu valsts administratoram slēgt gaisa kuģa operatora kontu regulas Nr. 389/2013 29. pantā noteiktajos gadījumos. Valsts administrators slēdz gaisa kuģa operatora kontu 20 darbdienu laikā pēc attiecīgā rīkojuma saņemšanas, ievērojot šo noteikumu 21. punktu.

20. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija dod rīkojumu valsts administratoram slēgt verificētāja kontu regulas Nr. 389/2013 30. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos. Valsts administrators slēdz verificētāja kontu 20 darbdienu laikā pēc attiecīgā rīkojuma saņemšanas.

21. Valsts administrators var slēgt kontu tikai tad, ja tā bilance ir vienāda ar nulli. Ja konta slēgšanas brīdī attiecīgajā kontā ir pozitīva bilance, valsts administrators veic regulas Nr. 389/2013 32. panta 1. punktā noteiktās darbības.

22. Ja personas kontā vai personas tirdzniecības kontā bilance ir vienāda ar nulli un gada laikā šajā kontā nav veikta neviena darbība, valsts administrators informē konta turētāju un konta pilnvarotos pārstāvjus, ka konts tiks slēgts 40 darbdienu laikā. Ja pēc 40 darbdienām valsts administrators nav saņēmis atbildi, tas 10 darbdienu laikā šādu kontu slēdz.

23. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vai Civilās aviācijas aģentūra 12 mēnešu laikā pēc regulas Nr. 389/2013 34. pantā minētās situācijas iestāšanās dod rīkojumu valsts administratoram regulas Nr. 389/2013 33. panta 1. punktā minēto darbību izpildei.

24. Ja šo noteikumu 23. punktā minētajā kontā, kurš ir jāslēdz, ir pozitīva bilance, valsts administrators saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 32. panta 2. punktu 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minētā rīkojuma saņemšanas pārskaita kontā esošās emisijas kvotas vai regulas Nr. 389/2013 3. panta 12. punktā minētās Kioto vienības (turpmāk – Kioto vienības) uz valsts kontu.

25. Valsts administrators regulas Nr. 389/2013 33. panta 4. punktā noteiktajos gadījumos atceļ konta pilnvaroto pārstāvi vai papildus pilnvaroto pārstāvi.

26. Konta turētājs šo noteikumu 22., 24. un 25. punktā minētās darbības var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

27. Ja šo noteikumu 22., 24. un 25. punktā minētās darbības Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiek atzītas par prettiesiskām, valsts administrators divu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas atjauno šo noteikumu 22. punktā minēto kontu vai maina tā statusu vai atjauno šo noteikumu 25. punktā minētā pilnvarotā pārstāvja vai papildus pilnvarotā pārstāvja apstiprinājumu.

3. Darījumi emisijas reģistrā
3.1. Pārskaitījumi

28. Pārskaitījumu, izmantojot pārskaitījuma procedūru, veic konta (izņemot verificētāja kontu) pilnvarotais pārstāvis, kura piekļuve kontam un iespēja veikt darbības emisijas reģistrā nav ierobežota. Pārskaitījumus nevar ierosināt konta papildus pilnvarotais pārstāvis, kā arī tāds konta pilnvarotais pārstāvis, kuram piekļuve emisijas reģistra kontam ir ierobežota skatīšanās režīmā.

28.1 Valsts administrators pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma pārskaita Kioto vienību pircējam valsts īpašumā esošās Kioto vienības saskaņā ar noslēgto līgumu par Kioto vienību tirdzniecību atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 637 redakcijā)

29. Ja konta pilnvarotais pārstāvis tehnisku vai citu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas ierosināt pārskaitījumu no sava konta emisijas reģistrā, pilnvarotais pārstāvis valsts administratoram šo noteikumu 11. punktā minētajā veidā iesniedz pārskaitījuma iesniegumu, izmantojot šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minēto pārskaitījuma iesnieguma veidlapu.

30. Valsts administrators pirms šo noteikumu 29. punktā minētā pārskaitījuma veikšanas pārbauda, vai kontam, no kura pārskaitījums ir jāierosina, nav apturēta piekļuve un vai šim kontam pārskaitījumu veikšana ir atļauta, un pēc pārbaudes ierosina pārskaitījumu.

31. Ja regulas Nr. 389/2013 70. panta 2. punktā minētais darījums emisijas reģistrā ir veikts aiz neuzmanības vai kļūdas dēļ, tā konta turētājs, no kura veikts konkrētais darījums, pieprasa valsts administratoram, ņemot vērā regulas Nr. 389/2013 70. panta 1. punkta nosacījumus, atcelt attiecīgo darījumu piecu darbdienu laikā pēc tā pabeigšanas. Konta turētājs šo noteikumu 11. punktā minētajā veidā iesniedz pārskaitījuma iesniegumu, izmantojot šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minēto pārskaitījuma iesnieguma veidlapu, un norāda, ka konkrētais darījums ir veikts aiz neuzmanības vai kļūdas dēļ.

32. Ja regulas Nr. 389/2013 70. panta 5. punktā minētais darījums emisijas reģistrā ir veikts aiz neuzmanības vai kļūdas dēļ, valsts administrators Savienības reģistra centrālajam administratoram iesniedz oficiālu rakstisku pieprasījumu atcelt attiecīgo pabeigto darījumu, pieprasījumā norādot, ka konkrētais darījums ir veikts aiz neuzmanības vai kļūdas dēļ.

33. Ja konta turētājam, konta pilnvarotajam pārstāvim vai papildus pilnvarotajam pārstāvim ir aizdomas, ka pārskaitījums no viņa konta ir ierosināts nelikumīgi vai pārskaitījumu nav ierosinājis kāds no konta pilnvarotajiem pārstāvjiem, konta turētājs vai konta pilnvarotais pārstāvis ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc regulas Nr. 389/2013 64. un 65. pantā minētā pārskaitījuma ierosināšanas (ja pārskaitījums tiek veikts uz kontu, kurš nav iekļauts uzticamo kontu sarakstā) šo noteikumu 11. punktā minētajā veidā iesniedz valsts administratoram pieprasījumu nekavējoties atcelt pārskaitījumu un veic pārējās regulas Nr. 389/2013 39. panta 4. punktā minētās darbības.

3.2. Emisijas kvotu piešķiršana

34. Valsts administrators saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 51. panta 1. punktu un 54. panta 1. punktu sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Eiropas Komisijā:

34.1. stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoru valsts kvotu sadales tabulu, kurā katram operatoram ir noteikts katru gadu piešķiramais emisijas kvotu apjoms, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā iekļauto iekārtu operatoriem;

34.2. aviācijas nozares valsts kvotu sadales tabulu, kurā katram gaisa kuģa operatoram ir noteikts katru gadu piešķiramais emisijas kvotu apjoms, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu gaisa kuģu operatoriem.

35. Valsts administrators pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma saņemšanas augšupielādē emisijas reģistrā stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoru valsts kvotu sadales tabulu un aviācijas nozares valsts kvotu sadales tabulu.

36. Valsts administrators katru gadu līdz 28. februārim, izmantojot emisijas kvotu piešķiršanas funkciju, emisijas reģistrā apstiprina emisijas kvotu pārskaitījumus uz operatoru kontiem un gaisa kuģu operatoru kontiem:

36.1. pamatojoties uz emisijas kvotu reģistrā augšupielādēto stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoru valsts kvotu sadales tabulu un aviācijas nozares valsts kvotu sadales tabulu;

36.2. ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu par emisijas kvotu sadales atlikšanu noteiktiem stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem, kas pieņemts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par emisijas kvotu piešķiršanas kārtību stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem.

37. Valsts administrators, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu jaunai iekārtai vai par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem, kas pieņemts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par emisijas kvotu piešķiršanas kārtību stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas veic izmaiņas stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoru valsts kvotu sadales tabulā:

37.1. regulas Nr. 389/2013 52. panta 1. punktā noteiktajos gadījumos;

37.2. regulas Nr. 389/2013 52. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos un informē Eiropas Komisiju par šīm izmaiņām.

38. Valsts administrators, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu jauniem gaisa kuģu operatoriem vai strauji augošiem gaisa kuģu operatoriem, kas pieņemts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, 10 darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas veic izmaiņas aviācijas nozares valsts kvotu sadales tabulā:

38.1. regulas Nr. 389/2013 55. panta 1. punktā noteiktajos gadījumos;

38.2. regulas Nr. 389/2013 55. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos un informē Eiropas Komisiju par šīm izmaiņām.

39. Valsts administrators veic izmaiņas stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoru valsts kvotu sadales tabulā un aviācijas nozares valsts kvotu sadales tabulā:

39.1. aizstājot tajā ievadīto emisijas kvotu apjomu ar šo noteikumu 37. un 38. punktā minētajā lēmumā noteikto emisijas kvotu apjomu;

39.2. papildinot stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoru valsts kvotu sadales tabulu ar ierakstu par jaunās iekārtas identifikatoru un ikgadējo emisijas kvotu sadalījumu, ja emisijas kvotas tiek piešķirtas jaunai iekārtai;

39.3. papildinot aviācijas nozares valsts kvotu sadales tabulu ar ierakstu par jaunā gaisa kuģa operatora identifikatoru un ikgadējo emisijas kvotu sadalījumu, ja emisijas kvotas tiek piešķirtas jaunam gaisa kuģa operatoram.

40. Valsts administrators informē operatoru vai gaisa kuģa operatoru par emisijas kvotu piešķiršanas pārskaitījumu, šo informāciju publicējot emisijas reģistra tīmekļa vietnē, kā arī nosūtot informāciju uz operatora vai gaisa kuģa operatora konta pilnvaroto pārstāvju norādītajām elektroniskā pasta adresēm.

3.3. Emisijas kvotu nodošana

41. Katru gadu līdz 31. martam operators vai gaisa kuģa operators savā kontā emisiju reģistrā ievada datus par emisijas apjomu, kuru šī operatora iekārtas vai gaisa kuģi ir emitējuši iepriekšējā kalendāra gadā un kurš atbilst emisijas apjomam, kāds norādīts emisiju ziņojumā, kas verificēts un apstiprināts atbilstoši normatīvajiem aktiem par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā un normatīvajiem aktiem par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.

42. Operators, kuram ir atcelta atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, 10 darbdienu laikā pēc tam, kad šim operatoram ir apstiprināts emisiju ziņojums, ievada datus par emisijas apjomu.

43. Valsts administrators saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 35. panta 4. punktu apstiprināto emisijas apjomu emisijas reģistrā atzīmē kā verificētu.

44. Katru gadu līdz 30. aprīlim operators un gaisa kuģa operators vai gaisa kuģa operatora pilnvarotā persona, kura saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu ir atvērusi attiecīgā gaisa kuģa operatora kontu, izmantojot nodošanas pārskaitījuma procedūru, atbilstoši regulas Nr. 389/2013 67. pantam nodod emisijas kvotas tādā apjomā, kas atbilst šo noteikumu 43. punktā minētajam apstiprinātajam emisijas apjomam.

45. Operators, kuram ir atcelta atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, 20 darbdienu laikā pēc šī operatora iesniegtā emisiju ziņojuma apstiprināšanas nodod emisijas kvotas tādā apjomā, kas atbilst emisiju apjomam, ko operatora iekārtas ir emitējušas no gada sākuma līdz atļaujas atcelšanas datumam un kas atbilst šo noteikumu 43. punktā minētajam apstiprinātajam emisijas apjomam.

46. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 184; sk. 76. punktu)

47. Operators vai gaisa kuģa operators nodošanai var izmantot:

47.1. operatoram vai gaisa kuģa operatoram piešķirtās bezmaksas emisijas kvotas;

47.2. citam emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoram vai gaisa kuģa operatoram piešķirtās bezmaksas emisijas kvotas, ko operators vai gaisa kuģa operators ieguvis izsolēs vai iegādājies no cita emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieka;

47.3. Kioto vienības, ko operators vai gaisa kuģa operators ir iegādājies no cita emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieka un samainījis pret emisijas kvotām, ievērojot šo noteikumu 3.4. apakšnodaļā un regulas Nr.  389/2013 60. pantā noteikto procedūru.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 184 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021. un attiecas uz likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta piektās daļas 4. punktā minētajiem periodiem, sk. 77. punktu)

48. Ja operators vai gaisa kuģa operators kādu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas veikt nodošanas pārskaitījuma procedūru, tas šo noteikumu 11. punktā minētajā veidā iesniedz pārskaitījuma iesniegumu, izmantojot šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minēto pārskaitījuma iesnieguma veidlapu, un pilnvaro valsts administratoru veikt nodošanas pārskaitījuma procedūru.

3.4. Emisijas kvotu aizstāšana

49. Valsts administrators, ievērojot regulas Nr. 389/2013 59. panta 1. punkta nosacījumus, paziņo Eiropas Komisijai Kioto vienību izmantojuma tabulu, kurā ir noteikts katra operatora un gaisa kuģa operatora Kioto vienību apjoms, ņemot vērā Eiropas Komisijas 2013. gada 8. novembra Regulas Nr. 1123/2013 par starptautisku kredītu tiesību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK 1. pantu. Minētās Kioto vienības operators un gaisa kuģa operators var izmantot apmaiņai pret emisijas kvotām, ņemot vērā šādus nosacījumus:

49.1. operators katru gadu likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 3. punktā noteiktajā trešajā periodā – no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim – Kioto vienības var izmantot līdz 11 % no ikgadējā emisijas kvotu apjoma, kas operatoram piešķirts likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 2. punktā noteiktajā otrajā periodā – no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim;

49.2. operators, kura iekārtai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par emisijas kvotu piešķiršanu stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem ir ievērojami palielināta sākotnējā uzstādītā jauda, katru gadu likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 3. punktā noteiktajā trešajā periodā – no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim – var izmantot Kioto vienības vienā no šādiem apjomiem, izvēloties lielāko:

49.2.1. līdz 11 % no ikgadējā emisijas kvotu apjoma, kas operatoram piešķirts likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 2. punktā noteiktajā otrajā periodā – no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim;

49.2.2. līdz 4,5 % no emisijas kvotu apjoma, kas atbilst attiecīgā operatora šo noteikumu 43. punktā minētajam apstiprinātajam emisijas apjomam;

49.3. operators, kuram likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 2. punktā noteiktajā otrajā periodā – no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim – ir piešķirtas emisijas kvotas un kura iekārtās tiek veikta likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikuma II tabulā minētā darbība, kam atļauja ir nepieciešama tikai likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 3. punktā noteiktajā trešajā periodā – no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim –, katru gadu likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 3. punktā noteiktajā trešajā periodā – no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim – Kioto vienības var izmantot vienā no šādiem apjomiem, izvēloties lielāko:

49.3.1. līdz 11 % no ikgadējā emisijas kvotu apjoma, kas operatoram piešķirts likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 2. punktā noteiktajā otrajā periodā – no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim;

49.3.2. līdz 4,5 % no emisijas kvotu apjoma, kas atbilst attiecīgā operatora šo noteikumu 43. punktā minētajam apstiprinātajam emisijas apjomam;

49.4. šo noteikumu 49.1., 49.2. un 49.3. apakšpunktā minētajam operatoram izmantojamo Kioto vienību apjomu aprēķina, ņemot vērā to Kioto vienību apjomu, ko tas jau izmantojis likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 2. punktā noteiktajā otrajā periodā – no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim;

49.5. normatīvajos aktos par emisijas kvotu piešķiršanu stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem noteiktās jaunās iekārtas operators, kuram likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 2. punktā noteiktajā otrajā periodā – no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim – nav piešķirtas emisijas kvotas un nav bijusi iespēja izmantot Kioto vienības, katru gadu likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 3. punktā noteiktajā trešajā periodā – no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim – Kioto vienības var izmantot līdz 4,5 % no emisijas kvotu apjoma, kas atbilst attiecīgā operatora šo noteikumu 43. punktā minētajam apstiprinātajam emisijas apjomam;

49.6. gaisa kuģa operators katru gadu likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 3. punktā noteiktajā trešajā periodā – no 2013. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim – Kioto vienības var izmantot līdz 1,5 % no emisijas kvotu apjoma, kas atbilst attiecīgā gaisa kuģa operatora šo noteikumu 43. punktā minētajam apstiprinātajam emisijas apjomam;

49.7. gaisa kuģa operatoram izmantojamo Kioto vienību apjomu aprēķina, neņemot vērā to Kioto vienību apjomu, ko tas jau izmantojis likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 1.1 daļas 2. punktā noteiktajā otrajā periodā – no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim.

50. Operators vai gaisa kuģa operators, ievērojot regulas Nr. 389/2013 60. panta 1. punkta nosacījumus, pieprasa tā īpašumā esošo Kioto vienību apmaiņu pret emisijas kvotām, ņemot vērā šādus nosacījumus:

50.1. operators vai gaisa kuģa operators var apmainīt pret emisijas kvotām regulas Nr. 389/2013 3. panta 12. punktā minētās emisiju samazināšanas vienības un sertificētos emisiju samazinājumus, kas ir piešķirti par emisiju samazinājumiem no 2013. gada 1. janvāra projektos, kas reģistrēti pirms 2013. gada 1. janvāra, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

50.1.1. ja emisiju samazināšanas vienības un sertificētos emisiju samazinājumus operatoram vai gaisa kuģa operatoram bija atļauts izmantot laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, bet operators vai gaisa kuģa operators nav pilnībā tās izmantojis;

50.1.2. ja saskaņā ar šo noteikumu 49. punktu operatoram vai gaisa kuģa operatoram ir tiesības izmantot šīs vienības;

50.2. šo noteikumu 50.1. apakšpunkts attiecas uz emisiju samazināšanas vienībām un sertificētiem emisiju samazinājumiem, kas izsniegti tādos visu veidu projektos, kas atbilda kritērijiem izmantošanai Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim;

50.3. operators vai gaisa kuģa operators pret emisijas kvotām var apmainīt tos sertificētos emisiju samazinājumus, kas piešķirti par emisiju samazinājumiem no 2013. gada 1. janvāra tādos projektos, kas pēc 2013. gada 1. janvāra ir uzsākti Apvienoto Nāciju Organizācijas vismazāk attīstītajās valstīs (turpmāk – vismazāk attīstītās valstis), ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

50.3.1. ja sertificētos emisiju samazinājumus operatoram vai gaisa kuģa operatoram bija atļauts izmantot laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, bet operators vai gaisa kuģa operators nav pilnībā tos izmantojis;

50.3.2. ja saskaņā ar šo noteikumu 49. punktu operatoram vai gaisa kuģa operatoram ir tiesības izmantot šīs vienības;

50.4. šo noteikumu 50.3. apakšpunktu attiecībā uz sertificētiem emisiju samazinājumiem, kas iegūti, īstenojot tādus visu veidu projektus, kas atbilda kritērijiem izmantošanai Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, piemēro līdz brīdim, kad vismazāk attīstītās valstis ratificē Līguma par Eiropas Savienību darbību 216. pantā minēto starptautisko nolīgumu ar Eiropas Savienību vai līdz 2020. gada 31. decembrim atkarībā no tā, kas notiek agrāk;

50.5. operators sertificētos emisiju samazinājumus un emisiju samazināšanas vienības no projektiem vai citām emisiju samazināšanas darbībām tādā apjomā, kas nepārsniedz šo noteikumu 49. punktā minēto apjomu, Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā var izmantot atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību darbību 216. pantā minētajiem nolīgumiem ar trešajām valstīm, ņemot vērā šajos nolīgumos noteikto, ka:

50.5.1. Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā drīkst izmantot tos sertificētos emisiju samazinājumus un emisiju samazināšanas vienības, kas tika izsniegtas par projektiem, kas atbilda kritērijiem izmantošanai Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, tai skaitā ja projekti attiecas uz atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes tehnoloģijām tehnoloģiju pārneses un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai;

50.5.2. Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā drīkst izmantot tos sertificētos emisiju samazinājumus un emisiju samazināšanas vienības, kas iegūtas, īstenojot projektus, pamatojoties uz bāzes scenāriju, kura ietvaros siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms ir mazāks nekā bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanas līmenis, kas noteikts normatīvajos aktos par emisijas kvotu piešķiršanu stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem vai par to līmeni, kas ir piemērojams Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;

50.6. operators vai gaisa kuģa operators savu saistību izpildei Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā var izmantot emisiju samazināšanas vienības un sertificētos emisiju samazinājumus no projektu darbībām šo noteikumu 50.5. apakšpunktā minētajās trešajās valstīs, ja šo noteikumu 50.5. apakšpunktā minētajos attiecīgajos nolīgumos ar trešajām valstīm tas ir paredzēts un iestājušies šādi nosacījumi:

50.6.1. šīs vienības operatoram vai gaisa kuģa operatoram bija atļauts izmantot laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, bet operators vai gaisa kuģa operators attiecīgajā laikposmā tās nav pilnībā izmantojis;

50.6.2. saskaņā ar šo noteikumu 49. punktu operatoram vai gaisa kuģa operatoram ir tiesības izmantot šīs vienības;

50.6.3. sarunas par starptautiska nolīguma noslēgšanu par klimata pārmaiņām Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros nebija pabeigtas līdz 2009. gada 31. decembrim;

50.7. pēc starptautiska nolīguma noslēgšanas par klimata pārmaiņām Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros – Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgums (turpmāk – Parīzes nolīgums) – operators vai gaisa kuģa operators Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā no 2013. gada 1. janvāra var izmantot tikai tās emisiju samazināšanas vienības un sertificētos emisiju samazinājumus no projektiem, kas īstenojami trešajās valstīs, kuras ir ratificējušas Parīzes nolīgumu;

50.8. Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neizmanto Kioto vienības no projektiem, kas saistīti ar trifluormetāna (HFC-23) un adipīnskābes ražošanā iegūtā slāpekļa oksīda (N2O) iznīcināšanu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 7. jūnija regulu Nr. 550/2011 par to, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK noteiktu konkrētus ierobežojumus, kas piemērojami starptautisku kredītu izmantošanai no projektiem, kuri saistīti ar rūpnieciskajām gāzēm.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 637 redakcijā)

51. Valsts administrators šo noteikumu 49. punktā minēto tabulu:

51.1. publicē savā tīmekļa vietnē;

51.2. katru gadu 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 43. punktā minētās darbības veikšanas atjaunina šo noteikumu 49. punktā minēto tabulu un par to paziņo Eiropas Komisijai;

51.3. pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma saņemšanas atjaunina šo noteikumu 49. punktā minēto tabulu emisijas reģistrā.

4. Uzraudzība un kontrole
4.1. Piekļuves uzraudzība un kontrole

52. Konta turētājs, konta pilnvarotais pārstāvis un papildus pilnvarotais pārstāvis nenodod savus saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 95. panta 1. un 3. punktu iegūtos kontu piekļuves datus trešajai personai un nodrošina, ka šie dati netiek nozagti, kompromitēti (nelikumīgi modificēti vai iznīcināti) vai pazaudēti.

53. Konta pilnvarotais pārstāvis un papildus pilnvarotais pārstāvis saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 95. panta 5. punktu nekavējoties ziņo valsts administratoram par šo noteikumu 52. punktā minēto piekļuves datu pazušanu, zādzību, kompromitēšanu (nelikumīgu modificēšanu vai iznīcināšanu) vai to, ka šie dati ir kļuvuši pieejami trešajai personai.

54. Valsts administrators nekavējoties, bet ne ilgāk kā divu darbdienu laikā:

54.1. veic regulas Nr. 389/2013 34. panta 1., 2., 3. un 4. punktā minētās darbības;

54.2. informē konta turētāju, ja konta pilnvarotā pārstāvja vai papildus pilnvarotā pārstāvja piekļuve kontam ir apturēta;

54.3. uz regulas Nr. 389/2013 34. panta 3. punktā noteikto termiņu aptur visu konta pilnvaroto pārstāvju vai papildus pilnvaroto pārstāvju piekļuvi kontam un aptur iespēju ierosināt jebkādas izmaiņas konta informācijā vai iespējas ierosināt pārskaitījumus no konta, ja valsts administratoram ir pamatots iemesls uzskatīt, ka konts ir vai tiks izmantots krāpšanai, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, terorisma finansēšanai, pilnvaru ļaunprātīgai izmantošanai un pārsniegšanai, uzpirkšanai, neatļautai labumu pieņemšanai, dienesta stāvokļa ļaunprātīgai izmantošanai, kukuļņemšanai, kukuļa piesavināšanās nolūkos, starpniecībai kukuļošanā, kukuļdošanai vai cita noziedzīga nodarījuma veikšanai tautsaimniecībā vai valsts institūciju darbībā, kā arī pret valsti vai īpašumu;

54.4. aptur piekļuvi kontam, emisijas kvotām vai Kioto vienībām, ja:

54.4.1. ir saņemts šo noteikumu 56. punktā minētais norādījums – uz tādu termiņu, kāds ir minēts norādījumā (iepriekš izvērtējot attiecīgā norādījuma pamatotību), un informē par to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju;

54.4.2. ir saņemts šo noteikumu 57. punktā minētais pieprasījums – uz tādu termiņu, kāds ir norādīts pieprasījumā, un informē par to attiecīgo tiesībaizsardzības iestādi, nodokļu iestādi vai kontroles iestādi, kas nosūtījusi pieprasījumu;

54.5. aptur piekļuvi emisijas kvotām vai Kioto vienībām emisijas reģistrā, ja valsts administratoram ir pieejama informācija, ka ar emisijas kvotām vai Kioto vienībām tiek veikti šo noteikumu 54.3. apakšpunktā minētie noziedzīgie nodarījumi – uz regulas Nr. 389/2013 97. panta 1. punktā noteikto termiņu.

55. Pēc šo noteikumu 54. punktā minētā attiecīgā termiņa beigām valsts administrators, ņemot vērā regulas Nr. 389/2013 34. panta 5. punktu, nekavējoties, bet ne ilgāk kā divu darbdienu laikā atjauno piekļuvi kontam un atļauj veikt darbības tajā.

56. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija var dot norādījumu valsts administratoram:

56.1. apturēt piekļuvi kontam, ja tās rīcībā ir informācija, kas saskaņā ar regulu Nr. 389/2013 vai šiem noteikumiem dod tiesības piekļuves apturēšanai;

56.2. apturēt piekļuvi emisijas kvotām vai Kioto vienībām, ja tās rīcībā ir informācija, kas saskaņā ar regulu Nr. 389/2013 vai šiem noteikumiem dod tiesības piekļuves apturēšanai.

57. Latvijas tiesībaizsardzības iestādes, nodokļu iestādes un kontroles iestādes, kurām ir tādas tiesības, var pieprasīt valsts administratoram:

57.1. apturēt piekļuvi kontam un aizliegt darbību veikšanu tajā saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 34. panta 8. punktu;

57.2. apturēt piekļuvi emisijas kvotām vai Kioto vienībām saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 97. panta 4. punktu.

58. Konta turētājs, kura konta pilnvarotajam pārstāvim vai papildus pilnvarotajam pārstāvim saskaņā ar šo noteikumu 54.1. un 54.3. apakšpunktu ir apturēta piekļuve kontam un aizliegta darbību veikšana tajā, var apstrīdēt un pārsūdzēt valsts administratora noteikto piekļuves apturēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

59. Ja valsts administratora lēmums Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiek atcelts vai ja piekļuves apturēšana Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par prettiesisku, valsts administrators divu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas atjauno konta pilnvarotās personas vai papildus pilnvarotās personas piekļuvi kontam.

4.2. Darbību uzraudzība un kontrole

60. Valsts administrators veic emisijas reģistrā veikto darbību uzraudzību un kontroli saskaņā ar šiem noteikumiem un regulu Nr. 389/2013, kā arī veic visas darbības, lai emisijas kvotām un Kioto vienībām nelikumīgā veidā netiktu mainīts īpašnieks. Valsts administrators, uzraugot darbības emisijas reģistrā, ievēro Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, kā arī normatīvos aktus par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, un normatīvos aktus, kas nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

61. Ieņēmumi no darbībām ar emisijas kvotām un Kioto protokola vienībām tiek kontrolēti, ievērojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu.

62. Valsts administrators saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 98. pantu:

62.1. sadarbojas ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā un sniedz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta prasīto informāciju, kā arī regulas Nr. 389/2013 98. panta 2. punktā minēto informāciju pamatojošos dokumentus;

62.2. divu darbdienu laikā veic regulas Nr. 389/2013 98. panta 2. punktā noteiktās darbības, ņemot vērā regulu Nr. 389/2013 un normatīvos aktus par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.

63. Valsts administrators, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, var izveidot un nodrošināt pieeju emisiju reģistram šādām institūcijām:

63.1. Valsts ieņēmumu dienestam;

63.2. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai;

63.3. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

64. Šo noteikumu 63. punktā minēto iestāžu pārstāvjiem piekļuve ir ierobežota skatīšanās režīmā, un šie pārstāvji ievēro regulas Nr. 389/2013 110. panta nosacījumus par konfidencialitāti un informācijas neizpaušanu un izmantošanu tikai paredzētajiem uzraudzības un kontroles nosacījumiem.

65. Valsts administrators, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, var sniegt emisijas reģistrā glabātos datus:

65.1. regulas Nr. 389/2013 110. panta 2. punktā minētajām iestādēm;

65.2. Valsts ieņēmumu dienestam;

65.3. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai;

65.4. Valsts kontrolei;

65.5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam;

65.6. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai;

65.7. citām iestādēm, kuru kompetencē ir pieņemt lēmumus, kas ietekmē operatora, gaisa kuģa operatora vai personas, kura veic darbības emisijas reģistrā, finanšu plūsmu.

66. Šo noteikumu 65. punktā minētās iestādes nodrošina, lai saņemtā informācija tiktu izmantota tikai iesniegumā minētajiem mērķiem un tīši vai aiz neuzmanības nekļūtu pieejama personām, kas nav saistītas ar šiem mērķiem, kā arī ievēro regulas Nr. 389/2013 nosacījumus par konfidencialitāti un informācijas neizpaušanu.

5. Pakalpojumu maksas

67. Valsts administrators saskaņā ar regulas Nr. 389/2013 111. panta 2. punktu nosaka saprātīgu un pamatotu maksu par saviem pakalpojumiem un par emisijas reģistrā veiktajām darbībām, ņemot vērā šādus nosacījumus:

67.1. emisijas kvotu un Kioto vienību pārskaitījumus emisijas reģistrā veic bez maksas, bet, ja valsts administrators ir saņēmis šo noteikumu 29. un 48. punktā minēto pārskaitījuma iesniegumu, – par maksu;

67.2. pakalpojuma maksa netiek piemērota, ja operators vai gaisa kuģa operators izmanto emisijas reģistru tikai savu saistību izpildei – datu ievadei par emisijas apjomu un emisijas kvotu nodošanai;

67.3. nosakot pakalpojuma maksu par darbībām emisijas reģistrā, ņem vērā maksimālo iespējamo pārskaitīto emisijas kvotu vai Kioto vienību apjomu.

68. Valsts administrators iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā cenrādi, maksas noteikšanas aprēķinu un to pamatojošus dokumentus.

69. Ja valsts administrators secina, ka ir mainījies obligāti veicamo darbību apjoms, tas pārrēķina pakalpojuma maksu un minēto pārrēķinu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

70. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtē šo noteikumu 68. un 69. punktā minēto valsts administratora iesniegto informāciju un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija secina, ka noteiktā maksa nav saprātīga vai pietiekami pamatota, tā pieprasa valsts administratoram veikt pakalpojuma maksas pārrēķinu.

71. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija var pieprasīt valsts administratoram veikt pakalpojuma maksas pārrēķinu arī tad, ja, veicot uzraudzības darbības, tā secina, ka valsts administratoram ir mainījies obligāti veicamo darbību apjoms, vai iegūst tādu informāciju, kas liecina, ka valsts administratora pakalpojuma maksa ir jāsamazina.

6. Sabiedrības informēšana

72. Valsts administrators katru gadu no 15. maija līdz 1. jūnijam publicē savā tīmekļa vietnē informāciju par operatoru un gaisa kuģu operatoru emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas noteikto saistību izpildi, iekļaujot:

72.1. katram operatoram un gaisa kuģa operatoram piešķirto emisijas kvotu apjomu;

72.2. šo noteikumu 43. punktā minēto apstiprināto emisijas apjomu;

72.3. operatoru un gaisa kuģu operatoru saskaņā ar šo noteikumu 44. un 45. punktu nodoto emisijas kvotu un Kioto vienību apjomu (norādot emisijas kvotu un Kioto vienību veidu);

72.4. emisijas kvotu piešķiršanas un nodošanas pārskaitījuma procedūras veikšanas datumu, kā arī emisijas apjoma ievades datumu;

72.5. katra operatora un gaisa kuģa operatora atbilstības statusu, kas noteikts regulas Nr. 389/2013 XIV pielikuma XIV-I tabulā;

72.6. informāciju par tiem operatoriem un gaisa kuģu operatoriem, kas nav veikuši šo noteikumu 44. un 45. punktā minēto emisijas kvotu nodošanas procedūru.

73. Šo noteikumu 72. punktā minēto sarakstu atjaunina 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 45. punktā minēto darbību veikšanas, tajā iekļaujot informāciju par tiem operatoriem, kuri veic datu ievadi par emisijas apjomu un nodošanas pārskaitījuma procedūru pēc operatoram izsniegtās atļaujas atcelšanas.

6.1 Darbības ar gada emisijas sadales vienībām un Latvijas saistību izpildes nodrošināšana attiecībā uz ikgadējo emisiju sadales apjomu

(Nodaļa MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 637 redakcijā)

73.1 Ja atbilstības periodā regulas Nr. 389/2013 78. pantā minētā konkrētā gada atbilstības konta bilance ir pozitīva vai regulas Nr. 389/2013 79. pantā minētais atbilstības statuss ir pozitīvs, tad, ievērojot normatīvos aktus par piesārņojumu, atbilstības konta pilnvarotie pārstāvji:

73.1 1. laikposmā līdz 2019. gada 31. decembrim uz jebkuru no nākamā gada atbilstības kontiem pārvieto visu konta pozitīvo bilanci, ievērojot regulas Nr. 389/2013 83. panta nosacījumus;

73.1 2. laikposmā līdz 2019. gada 31. decembrim pārskaita Kioto vienības vai to daļu uz atbilstības perioda jebkuru nākamā gada atbilstības kontu, ievērojot regulas Nr. 389/2013 84. pantu;

73.1 3. laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim, pirms regulas Nr. 389/2013 78. pantā minētā bilance ir aprēķināta un ievadīta konta bilancē, pārskaita gada emisiju sadales vienības uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu tādā apjomā, kas nepārsniedz 5 % no gada emisiju sadales vienību apjoma, kas ir piešķirts par konkrēto atbilstības perioda gadu, ievērojot regulas Nr. 389/2013 85. panta nosacījumus un ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par darbībām ar gada emisiju sadales vienībām un Kioto vienībām;

73.1 4. laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu pārskaita atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības konta pozitīvo bilanci, ievērojot regulas Nr. 389/2013 86. panta nosacījumus un ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par darbībām ar gada emisiju sadales vienībām un Kioto vienībām;

73.1 5. laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu pārskaita visas atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontā esošās Kioto vienības vai to daļu uz citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu, ja attiecīgā gada atbilstības konta bilancē ir neizmantotās Kioto vienības šo noteikumu 73.3 punktā minētajā apjomā, ievērojot regulas Nr. 389/2013 87. pantu, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par darbībām ar gada emisiju sadales vienībām un Kioto vienībām.

(Grozīts ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 184)

73.2 Ja atbilstības periodā regulas Nr. 389/2013 78. pantā minētā konkrētā gada atbilstības konta bilance ir negatīva vai regulas Nr. 389/2013 79. pantā minētais atbilstības statuss ir negatīvs, tad, ievērojot normatīvos aktus par piesārņojumu, atbilstības konta pilnvarotie pārstāvji:

73.2 1. laikposmā līdz 2019. gada 31. decembrim var pārnest uz atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu līdz 5 % no tā gada emisiju sadales vienību apjoma, kas ir piešķirts par atbilstības perioda nākamo gadu, ievērojot regulas Nr. 389/2013 82. panta nosacījumus;

73.2 2. laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim veic visas regulā Nr. 389/2013 noteiktās darbības pārskaitījumu saņemšanai, lai nodrošinātu atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības konta pozitīvo bilanci.

(Grozīts ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 184)

73.3 Ikgadējai saistību izpildei izmantojamais Kioto vienību apjoms nepārsniedz 3 % no Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma 2005. gadā, kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, tam pieskaitot no citas Eiropas Savienības dalībvalsts iegādāto Kioto vienību apjomu, kā arī šo noteikumu 73.1 2. apakšpunktā minēto apjomu.

73.4 Šo noteikumu 73.3 punktā minētajai ikgadējai saistību izpildei izmanto tikai šādas Kioto vienības:

73.4 1. sertificētie emisiju samazinājumi un emisiju samazināšanas vienības, kuras tika izsniegtas par emisiju samazinājumiem līdz 2012. gada 31. decembrim, vai sertificētie emisiju samazinājumi un emisiju samazināšanas vienības, kuras no 2013. gada 1. janvāra tika izsniegtas attiecībā uz emisiju samazinājumiem, īstenojot pirms 2013. gada 1. janvāra reģistrētus projektus, un kuras laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim bija atļauts izmantot Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;

73.4 2. sertificētie emisiju samazinājumi, kas ir izsniegti attiecībā uz emisiju samazinājumiem projektos, kas īstenoti vismazāk attīstītajās valstīs un kurus laikposmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim bija atļauts izmantot Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā līdz brīdim, kad šīs vismazāk attīstītās valstis ir ratificējušas Līguma par Eiropas Savienību darbību 216. pantā minēto starptautisko nolīgumu ar Eiropas Savienību vai līdz 2020. gada 31. decembrim, atkarībā no tā, kas notiek agrāk;

73.4 3. pagaidu sertificētie emisiju samazinājumi vai ilgtermiņa sertificētie emisiju samazinājumi no apmežošanas un mežu atjaunošanas projektiem;

73.4 4. emisiju samazināšanas vienības un sertificētie emisiju samazinājumi no projektiem vai citām emisiju samazināšanas darbībām atbilstoši attiecīgajiem šo noteikumu 50.5. apakšpunktā minētajiem sadarbības nolīgumiem ar trešajām valstīm, ja sarunas par starptautiskā nolīguma noslēgšanu par klimata pārmaiņām Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros nebija pabeigtas līdz 2009. gada 31. decembrim;

73.4 5. sākot ar 2013. gada 1. janvāri, arī Kioto vienības tikai no tām trešajām valstīm, kuras ir ratificējušas Parīzes nolīgumu.

73.5 Saistību izpildei neierobežotā apjomā izmanto arī tās šo noteikumu 73.4 punktā minētās Kioto vienības, kas ir izsniegtas par Eiropas Savienībā īstenojamiem projektiem attiecībā uz Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neiekļautām darbībām.

73.6 Ja regulas Nr. 389/2013 78. pantā minētā bilance un regulas Nr. 389/2013 79. pantā minētais atbilstības statuss konkrētā gada atbilstības kontam ir negatīvs arī pēc visu šo noteikumu 73.1 un 73.2 punktā minēto darbību veikšanas un 73.3 un 73.5 punktā minēto Kioto vienību apjoma izmantošanas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic šādas darbības:

73.6 1. pārskaita no atbilstības perioda nākamā gada atbilstības konta uz atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības kontu tādu gada emisiju sadales vienību apjomu, kas atbilst konkrētā gada iztrūkumam saistību izpildei (izteiktam oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās), piemērojot koeficientu 1,08;

73.6 2. sadarbojoties ar attiecīgajām nozaru ministrijām, triju mēnešu laikā pēc regulas Nr. 389/2013 79. pantā minētā atbilstības statusa noteikšanas izstrādā un iesniedz Eiropas Komisijai korekcijas pasākumu plānu, iekļaujot tajā:

73.6 2.1. pasākumus, kuri tiks veikti, lai nodrošinātu, ka ikgadējais Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms, kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, nepārsniedz Latvijai piešķirto gada emisiju sadales vienību ikgadējo apjomu, kā prioritārās nosakot tās politikas un pasākumus, kuri ir īstenojami Latvijā, kā arī politikas un pasākumus Eiropas Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķu īstenošanai;

73.6 2.2. politikas un pasākumu īstenošanas grafiku ikgadējā īstenošanas progresa novērtēšanai.

73.7 Līdz brīdim, kad ir nodrošināta atbilstības perioda konkrētā gada atbilstības konta pozitīva bilance, atbilstības konta pilnvarotie pārstāvji nodrošina, ka netiek veikti nekādi izejošie gada emisiju sadales vienību vai Kioto vienību pārskaitījumi.

(Grozīts ar MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 184)

7. Noslēguma jautājumi

74. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 3. augusta noteikumus Nr. 661 "Kārtība, kādā notiek darbības ar emisijas kvotām un tiek veidoti iekārtu kopfondi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124. nr.).

75. Valsts administrators iesniedz saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos emisijas reģistra lietošanas nosacījumus, šo noteikumu 3.2., 3.5. un 3.6. apakšpunktā minētās iesnieguma veidlapas, šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto procedūru aprakstu, kā arī šo noteikumu 68. punktā minēto informāciju divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

76. Šo noteikumu grozījums attiecībā uz 46. punkta svītrošanu stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

77. Šo noteikumu grozījums attiecībā uz 47. punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī un attiecas uz likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta piektās daļas 4. punktā minētajiem periodiem.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 637)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveidi Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas Nr. 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 250Pieņemts: 20.05.2014.Stājas spēkā: 23.05.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 22.05.2014. OP numurs: 2014/98.15
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
266337
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.03.2018","iso_value":"2018\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2018.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2016","iso_value":"2016\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2016.-29.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2014","iso_value":"2014\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2014.-29.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)