Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Ventspilī 2014.gada 25.aprīlī (prot. Nr.6; 3.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr.44; 2012, Nr.89; 2012, Nr.172; 2013, Nr.224; 2013, Nr.247) šādus grozījumus:

1. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus "Palīdzības nodaļa" ar vārdiem "Sociālais dienests" attiecīgā locījumā.

2. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus "vispārizglītojošā skola" ar vārdiem "vispārējās izglītības iestāde" attiecīgā locījumā.

3. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdu "invalīds" ar vārdiem "persona ar invaliditāti" attiecīgā locījumā.

4. aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdu "bērns invalīds" ar vārdiem "bērns ar invaliditāti" attiecīgā locījumā.

5. 3.2.apakšpunktā:

5.1. aizstāt vārdu "iestādes" ar vārdu "iestāde";

5.2. izslēgt vārdus "struktūrvienība Sociālās palīdzības nodaļa (turpmāk - Palīdzības nodaļa)".

6. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Lai saņemtu pašvaldības sociālos pabalstus vai novērtētu atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, viens no ģimenes locekļiem, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - palīdzības pieprasītājs) vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kam atbilstoši šiem Noteikumiem un pieprasījuma mērķim pievienoti attiecīgie dokumenti, ja tādi nepieciešami."

7. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Persona ar pārvietošanās grūtībām var informēt Sociālo dienestu par nepieciešamību iesniegt 4.punktā minēto iesniegumu."

8. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Sociālais dienests, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo Noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu:

9.1. par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

9.2. par pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk - GMI) piešķiršanu vai atteikumu;

9.3. par pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu vai atteikumu;

9.4. par pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) piešķiršanu vai atteikumu."

9. papildināt 2.nodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Par Civillikumā noteiktajiem apgādniekiem šo Noteikumu izpratnē nav uzskatāmas personas, kuras atrodas brīvības atņemšanas vietā, ilgstošas sociālās aprūpes iestādē vai kurām ir noteikts rīcībspējas ierobežojums."

10. papildināt 2.nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, kurš pieņem lēmumu par tiesībām saņemt 7.14. un 7.20.apakšnodaļā noteiktos pabalstus, izsniedz palīdzības pieprasītājam šīs tiesības apliecinošu izziņu."

11. papildināt 2.nodaļu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo Noteikumu 32.punktā minēto summu, bet nav ievēroti citi šo Noteikumu nosacījumi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, Sociālais dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku - trīs mēneši, noslēdzot attiecīgu vienošanos ar ģimeni (personu) par veicamajiem pasākumiem. Šajā gadījumā ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas. Ja ģimene (persona) neizpilda vienošanos, tad atkārtoti maznodrošinātā statuss tai tiek piešķirts pēc visu nosacījumu izpildes ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu."

12. papildināt 15.punktu pēc vārdiem "vai pārtraukt šo pabalstu izmaksu" ar vārdiem "izņemot 14.1 punktā paredzētos gadījumos."

13. papildināt 3.nodaļu ar 22.1 un 22.2 punktiem šādā redakcijā:

"22.1 Deklarācijā norāda palīdzības pieprasītāja ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.

22.2 Deklarācijā norāda ienākumus no nekustamā un kustamā īpašuma, kapitāla daļu, vērtspapīru pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāro mēnešu laikā pirms šo Noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai Sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai."

14. papildināt 26.punktu pēc vārda "dokumentus" ar vārdiem "bet nepārsniedzot valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru katram bērnam, izņemot gadījumu, kad uzturlīdzekļi tiek maksāti pēc izpildu raksta."

15. papildināt 33.5.apakšpunktu ar 33.5.6. un 33.5.7.apakšpunktiem šādā redakcijā:

"33.5.6. kompensāciju, kas noteikta ar tiesas spriedumu krimināllietā;

33.5.7. saistības pret Uzturlīdzekļu garantiju fondu."

16. izslēgt 33.6.apakšpunktā pēc vārda "vērtspapīri" vārdus "un naudas līdzekļu uzkrājumi vairāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā uz katru ģimenes locekli;"

17. papildināt 33.punktu ar 33.6.1 un 33.6.2 apakšpunktiem šādā redakcijā:

"33.6.1 tai pieder naudas līdzekļu uzkrājumi vairāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā uz katru ģimenes locekli;

33.6.2 tai pieder kapitāla daļas vai akcijas;".

18. izslēgt 33.10.apakšpunktu.

19. papildināt 34.punktu ar 34.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.6. kapitāla daļas un akcijas:

34.6.1. ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam, īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;

34.6.2. ja kapitālsabiedrība vismaz gadu neveic saimniecisko darbību."

20. izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Lai saņemtu šo pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda līgums ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanas kārtību.

Nepieciešamības gadījumā Sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt palīdzības pieprasītājam uzrādīt abonenta grāmatiņu vai maksājumus apliecinošus dokumentus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu patēriņu ne vairāk kā par pēdējiem 12 mēnešiem, kuros norādīts siltā un aukstā ūdens skaitītāja rādījumi, ja dzīvoklī ir uzstādīti ūdens skaitītāji."

21. papildināt 64.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pabalstu pakalpojumu sniedzējam Sociālais dienests pārskaita nākamajā kalendārajā mēnesī pēc palīdzības pieprasītāja faktiski veiktā maksājuma pakalpojumu sniedzējam 50% apmērā no maksājuma summas mēnesī."

22. papildināt 68.punktu aiz vārda "dzīvokļiem" ar vārdiem:

"un energoefektivitātes paaugstināšanas līdzdalības maksas".

23. papildināt 7.5.apakšnodaļu ar 73.1 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Kurināmā iegādes izdevumus apliecinošajam dokumentam ir jābūt izsniegtam periodā, kad ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss."

24. izteikt 81.punktu šādā redakcijā:

"81. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā 45,00 euro apmērā vienai ģimenei (personai)."

25. papildināt 97.punkta pirmo teikumu aiz vārda "profesionālās" ar vārdu "vidējās".

26. papildināt 98.3.apakšpunktu aiz vārda "profesionālās" ar vārdu "vidējās".

27. papildināt 99.punktu aiz vārda "profesionālo" ar vārdu "vidējo".

28. papildināt 102.punktu aiz vārda "profesionālās" ar vārdu "vidējās".

29. izslēgt 117.punktā vārdus "trūcīgām un maznodrošinātām".

30. 122.punktā:

30.1. aizstāt 122.1.apakšpunktā skaitli "170,74" ar skaitli "156,52";

30.2. aizstāt 122.2.apakšpunktā skaitli "85,37" ar skaitli "78,26".

31. papildināt 7.12.apakšnodaļu ar 122.1 punktu šādā redakcijā:

"122.1 Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pabalsts noteikts sekojošā apmērā:

122.11. 170,74 euro par katru jaundzimušo:

122.11.1. ja abi bērna vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pabalsta pieprasīšanas brīdī;

122.11.2. ja jaundzimušā bērna dzimšanas apliecībā ir reģistrēts tikai viens no bērna vecākiem, un šis vecāks ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pabalsta pieprasīšanas brīdī;

122.11.3. ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pabalsta pieprasīšanas brīdī, bet otrs bērna vecāks ir miris.

122.12. 85,37 euro par katru jaundzimušo - ja tikai viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā bērna piedzimšanas brīdī un pabalsta pieprasīšanas brīdī."

32. papildināt 127.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izdevumus apliecinošajam dokumentam par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu ir jābūt izsniegtam periodā, kad ģimenei (personai) ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss."

33. izteikt 7.14.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"7.14. Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai

129. Pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai var saņemt:

129.1. ģimenes (personas), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;

129.2. ģimenes, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250,94 euro mēnesī un nepastāv neviens no šo Noteikumu 33.2.-33.11.apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem.

130. Pabalstu piešķir pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai ārstniecības iestādēs un privātpraksēs Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, kurām ir noslēgts līgums ar Veselības ministrijas padotības iestādi "Nacionālais veselības dienests".

131. Pabalsta apmērs ir:

131.1. par katru ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu - 0,71 euro;

131.2. par katru sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu - 1,71 euro;

131.3. par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu - 5,41 euro dienā.

132. Lai pieprasītu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

133. Lēmumu par tiesībām saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai vai lēmumu par atteikumu piešķirt tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai pieņem sociālā darba speciālists ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas.

134. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam ārstniecības iestādē jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kas apliecina, ka personai ir tiesības saņemt pabalstu pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai.

135. Piešķirtā pabalsta summa palīdzības pieprasītājam tiek noteikta, izmantojot ģimenes ārsta, sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta vai ārstniecības iestādes Sociālajam dienestam iesniegtās pacientu apmeklējumu uzskaites lapas. Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam pēc iesniegtā rēķina.

136. Novērtējot materiālo stāvokli pabalsta pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai saņemšanai 129.2.apakšpunktā noteiktajām personām, par īpašumu nav uzskatāms šo Noteikumu 34.punktā noteiktais.

137. Personai, kura saņem veselības aprūpes pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, un ir pilnībā vai daļēji atbrīvota no pacienta iemaksas un/vai līdzmaksājuma, nesaņem pabalstu pacienta iemaksas daļējai kompensācijai saskaņā ar šo Noteikumu 131.punktu."

34. izslēgt 143.punkta pirmajā teikumā vārdus "kalendārajā gadā".

35. izteikt 186.punktu šādā redakcijā:

"186. 184.punktā noteiktos pabalstus atsevišķu situāciju risināšanai piešķir, Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Ja persona vēlas, lai 184.punktā noteiktos pabalstus atsevišķu situāciju risināšanai pārskaita uz tās norēķinu kontu, tad Sociālajā dienestā jāiesniedz attiecīgs iesniegums."

36. izteikt 188.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"188.4. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pabalsta piešķiršanu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne vairāk kā 45,00 euro apmērā vienai ģimenei (personai)."

37. izslēgt 188.5.apakšpunktu.

38. izteikt 9.nodaļu šādā redakcijā:

"9. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

202. Sociālā dienesta sociālā darba speciālista lēmumu par šajos Noteikumos noteikto pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam lēmumā norādītajā termiņā.

202.1 Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

202.2 Sociālā dienesta vadītāja saskaņā ar šo Noteikumu 9.punktu pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram lēmumā norādītajā termiņā.

203. Ventspils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā."

39. papildināt 10.nodaļu ar 206. un 207.punktiem šādā redakcijā:

"206. Jaundzimušo vecāki, kuriem ir tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu atbilstoši 122.punkta nosacījumiem, pabalstu saņem par bērniem, kuri dzimuši laika periodā sākot ar 2014.gada 1.janvāri.

207. Bērna piedzimšanas pabalstu, atbilstoši 122.punkta nosacījumiem par bērniem, kuri dzimuši laika periodā sākot ar 2014.gada 1.janvāri līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, ir tiesības pieprasīt 6 mēnešu laikā no grozījumu šajos Noteikumos spēkā stāšanās dienas."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.VītoliņšSaistošo noteikumu Nr.6 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr.4) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai (turpmāk - Saistošie noteikumi).

Grozījumi Saistošajos noteikumos, kas nosaka pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību, paredz:

- paplašināt bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju loku un noteikt labvēlīgākus nosacījumus iedzīvotājiem maznodrošinātā statusa saņemšanai;

- Saistošos noteikumus pielāgot veiktajām strukturālajām izmaiņām Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā;

- Saistošos noteikumus pielāgot Invaliditātes likumā noteiktajai terminoloģijai;

- veikt precizējumus atsevišķos Saistošo noteikumu punktos, lai tajos iekļautie nosacījumi būtu nepārprotami un skaidri uztverami.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir paplašināt pašvaldības piešķirtā bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju loku, kā arī noteikt labvēlīgākus nosacījumus iedzīvotājiem maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanai.

Pašlaik spēkā ir nosacījums, ka bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt tikai trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, taču sagatavotie grozījumi Saistošajos noteikumos paredz, ka bērna piedzimšanas pabalstu varēs saņemt visas ģimenes, neatkarīgi no to ienākumu līmeņa, ja vismaz viens no bērna vecākiem būs deklarēts Ventspils pilsētā, kā arī, ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta būs Ventspils pilsēta.

Pašlaik viens no ierobežojumiem maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanai ir tāds, ka ģimeni (personu) nevar atzīt par maznodrošinātu, ja tā pēdējo divu gadu laikā ir atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja pēc dzīvokļa īpašuma pārdošanas iegādāts platības ziņā mazāks dzīvoklis un/vai dzīvoklis ar mazākām uzturēšanas izmaksām, nekā iepriekš ģimenes (personas) īpašumā esošais dzīvoklis.

Sagatavotie grozījumi Saistošajos noteikumos paredz, ka turpmāk tiks vērtēti faktiskie ienākumi, ko ģimene (persona) guvusi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas pēdējo 12 mēnešu laikā pirms vēršanās ar iesniegumu Sociālajā dienestā.

Tāpat sagatavotie grozījumi paredz labvēlīgākus nosacījumus, izvērtējot atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, attiecībā uz atsevišķiem parādsaistību veidiem.

Tā kā no 2014.gada 1.janvāra Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā veiktas strukturālas izmaiņas, daļa no sagatavotajiem grozījumiem Saistošajos noteikumos, tai skaitā izmaiņas pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtībā, saistīti ar strukturālajām izmaiņām.

Atbilstoši Invaliditātes likumā noteiktajai terminoloģijai, visā Saistošo noteikumu tekstā vārds "invalīds" aizstāts ar vārdiem "persona ar invaliditāti", savukārt vārdi "bērns invalīds" aizstāti ar vārdiem "bērns ar invaliditāti".

Atsevišķu Saistošo noteikumu punktu redakcija ir precizēta, lai tajos ietvertās normas padarītu iedzīvotājiem skaidrākas un nepārprotamas.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Lielāko finansiālo ietekmi radīs bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju loka paplašināšana, jo tā rezultātā ievērojami pieaugs šī pabalsta saņēmēju loks līdz pat vairāk nekā 300 ģimenēm gadā. Prognozējams, ka bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai gadā papildu būs nepieciešami līdzekļi 43 826 euro apmērā.

Ievērojami mazāku finansiālu ietekmi varētu radīt vēl citi sagatavotie grozījumi, kas paredz atvieglot nosacījumus maznodrošinātā statusa saņemšanai. Prognozējams, ka kopumā šo nosacījumu finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu nepārsniegs 6000-7000 euro gadā.

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Mērķgrupas, ko ietekmē Saistošie noteikumi ir - trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), pensionāri un invalīdi, kuriem ienākumi nepārsniedz noteiktu ienākumu līmeni, kā arī ģimenes, kurās piedzimis bērns.

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.

Piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību citu pabalstu saņemšanai.

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (27.02.2014.), Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (04.04.2014.) un Sociālo jautājumu komitejā (10.04.2014.).

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (03.03.2014., 02.04.2014.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā Sociālā dienesta klientu priekšlikumi. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir pieejams Ventspils pilsētas domes Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par maznodrošinātas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 25.04.2014.Stājas spēkā: 17.05.2014.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 16.05.2014. OP numurs: 2014/94.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
266235
17.05.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)